םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

תיביטמרופניאה היצטומה תייעב
?תוינבגע ץימב תויוטש וא ,תיטסיניוורד-ואינה הירואיתה לש התליפנ

ןידרבייס

םידאממ םירזייחו חריהמ םישנא :םגו


תורבוחבו םייתד םירתאב בר יוטיב לבקמש ,היצולובאה "תוכרפה" םוחתב הנורחאה הקעצה
לש ורפס איה ךכל תואמגודהמ תחא .תיביטמרופניאה היצטומה תייעב איה ,ןהינימל תוררועתה
טילחהו ,טוחלא ילג תוטשפתהו תותוא דוביעב רקחמב קסע הנש 20 ךשמבש ,רנטפס .ל הירא ר"ד
לע הבתכ .("הרקמב אל") "Not by Chance" תרתוכה תחת ,אקווד היצולובא לע רפס בותכל םואתפ
ינש איבא ,תישאר .ןאכ סחייתא הילאו ,"תורוקמה לא" תית"בחמה תרבוחב העיפוה הזה רפסה
.רנטפס לש ונויער תרהבהל ,הבתכהמ םיטוטיצ

ואבש תויארקא תויצטומש החנהה איה תיתוחתפתהה הירואיתה לש דוסיה ןבא"
.חתופמ םייח לעבל דדוב יח אתמ םייחה תוחתפתהל תויארחאה ןה ,וז רחא וזב
,הטושפ הלאש לואשל םיכירצ ונא ,רנטפס 'רד רמוא ,היצטומ לע םירבדמ רשאכ
תפסות ילב ?היצמרופניא ול הפיסוה א"נדב השחרתהש היצטומה םאה :תינושאר
שחרתמה ירקמ יוניש לכ [...] .תומדקתה ןיאו לולכש ןיא ,תוחתפתה ןיא היצמרופניא
ירקמ יוניש .תועמשמ רסח יוניש ,בוטה הרקמב ,וא ,לוקלק וא רבש וניה םינגב וילאמ
המרל א"נדה לעב תא תמדקמה היצמרופניא תפסות אלו ,השרותה לש לולכש וניא
"תוחתפתה לש רתוי ההובג

םיקדייח םיחקול :וז איה תיתוחתפתהה הירואיתה לש תוירקיעה תוחכוהה תחא"
.לכעל םילוכי םניא ותואש 'ב ןוזמ עצמ לע םתוא םיחינמו ,'א ןוזמ קר םילכעמה
.'ב ןוזמל ולגתסה םה .םידרוש םידחא םיקדייח ךא , םהינוילימב םיתמ םיקדייחה
םיזנאהש ךכל המרג איהו ,ןוזמה תא לכעמה םיזנאב היצטומ םלצא הלח יכ ררבתה
.היצטומה רחאל וזה תלוכיה תא שכר ,'ב ןוזמ תא לכעל היה לוכי אל וישכע דעש
לוקלק לח יכ הליג קימעמ רקחמ .התוא קודבנ הבה ךא ,תענכשמ תיארנ החכוהה
םיזנאה .דבלב ול קרו ,'א ןוזמל קוידב יונב וישכע דע היהש ,םיזנאה לש תויפיצפסב
,'ב ןוזמ תא םג לכעמ אוה ןכלו ,ולש תקיודמה הנחבאה תלוכי תא דביא לקלוקמה
היצטומה םאה :איה ונתלאש .םדוק ול התייהש וזמ התוחפ תוליעי תגרדב יכ םא
תא התיחפהו הערג איה :הכופה איה הבושתה ?םיזנאל היצמרופניא הפיסוה
.הגרדב הדירי אוה תויפיצפס ןדבואו ,תוליעי השוריפ תויפיצפס .ולש תויפיצפסה
התשעש לוקלקב תמיוסמ תלעות התייה ,דבלב יוסינה תוביסנבו ,הרקמב ירמגל
חצה ריוואהו ןצמחה תומכש קפס ןיא .רדחב ןולח תריבשל רבדה המוד .היצטומה
הפיסוה ןולחה תריבש יכ ןעטי אל םדא ףא ךא ,ןולחה תריבש תובקעב ולדג רדחב
".רדחה לש טרפימל
DNA

החכוהב ןנובתנ הבה ,א"נדל היצמרופניא ףיסוהל טלחהב הלוכי היצטומ ךיא ריבסאש ינפל
ןה .1 הלומרופ לש ץורמה תוינוכמ תא וחק ?תוליעי השוריפ תויפיצפס םאה .ר"דה לש תשפוטמה
,רבדמב ןתוא ומיש .רהמ עוסנל - ןהלש המישמה עוציבב דאמ תוליעי ןכאו הללאל תויפיצפס
עצוממ פי'ג לכ תאז תמועל .תוכיתחל הנקרפתת וא הנעקתת טושפ ןהו יעלס חטשב וא ץוב תצקב
הלאה תוינוכמב תורחתהל לכוי אל פי'גהש ןוכנ זא .רכינ ישוק ילב הלאה םיחטשה תא חולצל לכוי
םאה ?ןורסיח איה ולש תויפיצפסה רסוחש רמוא הז םאה לבא ,םיצורמ לולסמב תוריהמ תניחבמ
הארנכ .ןחביהל ךירצ ,םזינגרואה וא ,בכרה ילכ הב הביבסב יולת לכה ?ליעי תוחפ אוהש רמוא הז
וניא םלועהו תושעל המ ךא ,םימכ וב םרוז 'א לכואש םיקדייחל ןדע-ןג לע בשח רנטפס ר"דש
רוטקודה לש םיליעיה םייפיצפסה םיקדייחה לכ ?'ב קר ראשנו לזוא 'א ןוזמ םימעפלו ,םלשומ
םיקדייח םירבדה עבטמ ,ןבומכ .וחרפיו וגשגשי "םיליעי-אל"ה ,"םיתוחנ"ה םיקדייחהו ,ורגפתי
,הז ןוירטירק יפלו - םהינפ לע תיטסילטפ הוולש תעבהב יאורה תוומ תומל אל ,דורשל "םינינועמ"
ילוא תויפיצפס ,יחה םלוע לש יופצ-אלהו ימנידה םלועב .רתוי םיליעיה םה "םיתוחנ"ה םיקדייחה
.תוומ ןיד רזג איה רתי תויפיצפס ךא ,תוליעי איה

םיניבמ אל הבתכה יבתוכ תוחפל וא רנטפס ר"דש חיכומש ,הלוכ הבתכב רתויב קיחצמה טפשמה
התייה ,דבלב יוסינה תוביסנבו ,הרקמב ירמגל" :אבה טפשמה אוה היצולובאב םהלש םייחהמ
היצטומה תוכיא !היצטומ לש ןויערה לכ הז ירה - "היצטומה התשעש לוקלקב תמיוסמ תלעות
היצטומ לכ לע רמול לוכי ינא קוידב ןפוא ותואב !תשחרתמ איה הב הביבסל סחיב קרו ךא תדדמנ
התשעש לוקלקב תמיוסמ תלעות התייה ,דבלב תויעבטה תוביסנבו ,הרקמב ירמגל" תיעבט
רמול רשפא טלחהב .ןיווראד ותוא חסינש יפכ קוידב היצולובאה ןונגנמ םכל הנהו - "היצטומה
.היצולובאה תרותל אוצמל רשפאש רתויב תכמותה הכרפהב רבודמש

םהש המ היומס הרוצב שארמ םיחינמש םעט ירסח םילשמ םתואמ דחא אוה רובשה ןולחה לשמ
אוה רובש ןולחש רורב ,ילמיטפוא אוה םלש ןולח םע רדחש חינמ בתוכהש ךכב .חיכוהל םירומא
השוטנ ץע תתקב :רחא לשמ לע בושחל רשפא ?עבטב ילמיטפואה בצמה הזש רמא ימ לבא - לוקלק
שדוקה תכאלמב םיטימרטל עירפיש ימ ןיא ,רוגס ןולחה דוע לכ .םיטימרט ידי לע םינפבמ תלכאנ
,םיטימרטה לכ תא לוכאלו סנכיהל תויח ראשו םירופיצ ולכוי ,ןולחה רבשיי םואתפ םא .םהלש
הכפהש התקב וא רובש ןולח םע המלש התקב ,וישכע ילמיטפוא המ זא ,ונ .לצנית התקבהו
תויצטומל תואמגוד יתש דוע תואבומ תרבוחב ?םיטימרט לש םהיתוביקב תיאת ירובצמל
.קוידב רבדה ותואב תואטוח ןהיתשו ,הלאכש תוליעומ-תולקלקמ

המוארטה רחאל רצקה ןמזה קרפב תקדצומ אלה תודקמתהה איה הז אשונב הנורחא הדוקנ
לוכיעל 'א ןוזמ לש ילמיטפוא לוכיעמ דיחיו דחא דעצב רובעל לכוי אל קדייח ףאש רורב .תיקדייחה
המכ ןיתממ דבכנה רוטקודה היה ה'רבחל רפסלו דיימ ץורל םוקמב םא .'ב ןוזמ לש ילמיטפוא
וחתיפש םיקדייח המכ הלגמ היהש חינהל ריבס ,הייסולכוא התואב םיקדייח לש תורוד תואמ
םשורה םע ונתוא ריתוהו תאז השע אל אוה ךא .רתוי בוט 'ב ןוזמ תא לכעל םהל תרזועש היצטומ
שרד גיצהש יוסינה ךרעמ .תויפיצפס לש התחפה םלועל איה היצטומש קדצומ-אלו חכומ-אלה
.הלבקתהש האצותה וזש אלפ אלו ,תויפיצפסה לש תידיימ התחפה שממ

DNA

ןכ ינפל ?ירקמ ךילהת ךותמ רצוויהל היצמרופניא הלוכי דציכ :תמאב הבושחה הלאשל רובענ תעכו
התייה םינושארה םייחה םירוציה לש א"נדה תומכש רורב ירה .הבושח הנשמ-תלאש רותפל שי
תא תכפוהש תיטנגה היצמרופניאהמ הברה תאצמנ הז ףדוע ךותבו ,םדאה לש וזמ הברהב הנטק
איה א"נדה עצבמש תירקיעה היצקנופה :הטושפ הבושתה ?ףסונה א"נדה אב הפיאמ .םדאל םדאה
א"נדהמ םיעטקש טלחהב ןכתיי ,תרחא וא וז הביסמ שבתשמ לופכשה ןונגנמ םא .ומצע תא לפכשל
לוכי ,םזינגרואל ינלטק וניאש החנהב ,הלאה םיקתועהמ דחא לכ .תועטב רתוי וא םיימעפ ולפכושי
םדא ינבו ,םייחה םירוציה בור לצא .השדח היצמרופניא טולקלו ומצע ינפב תויצטומ רובצל
רתוימ אוה א"נדה בור ,תאזמ הרתי .םילופכ םהש א"נד לש םיבר םיעטק םנשי ,ןבומכ םללכב
םוקמ היהי דימת תיטרואית ,רמולכ .(Junk DNA ארקנש המ) היצקנופ םוש שמשמ אלו השעמל
.השדח היצמרופניאל

א"נדב םינותנ ןומה םנשי ?א"נדב היצמרופניא בשחנ המ :תוסחייתה תשרוד הנשמ תלאש דוע
סחייתהל שיש רורב ?היצמרופניא םהל אורקל רשפא םאה - םהב שמתשמ אל דחא ףאש
א"נדש רמאנש עבונ ןאכמ .א"נדה ותואב םייתועמשמה םיקלחה לש רצותה ,םלשה םזינגרואל
.רתוי בכרומ אוה ונממ חתפתמה רוציה םא ,רחאמ היצמרופניא רתוי ליכמ םיוסמ

ידי לע רצוויהל תובכרומ הלוכי ךיא :האבה הרוצב תירוקמה הלאשה תא חסנל רשפא וישכע
הקיתע הלאש התואב קוידב םצעב רבודמש תוארל לק ,ךכ תחסונמ הלאשהשכו ?ירקמ ךילהת
תיעבטה הרירבה ןונגנמ ידי לע םיננוסמש ,םירבטצמו םייטיא םייוניש ידי לע - הילע הנע ןיווראדש
םצעבו םילימ םע ןאכ יתקחיש וליאכ תואריהל לוכי ןושאר טבמב .רודל רודמ השרותב םירבעומו
הלאש ביצהו םילימ םע קחישש הז אוה רנטפס ר"ד :ךופה בצמה השעמל ךא ,רבד יתרתפ אל
לש יסאלק הרקמ לכב ומכ ,ןבומכו .טושפ הז המ הז .ןמזמ רבכ הילע ונע השעמלש ,השדח לוכיבכ
.ןאכ רכזומש רתאב םתוא ושפח .תרוקיבה תא םיכירפמש םיעודי םירקמ םנשי ,תיעטומ תרוקיב

רשפא ,םיניינועמל .סניקוד דר'ציר לש רמאמב ועיפוה היצמרופניאה לע קלחב םייללכה תונויערה
.http://www.world-of-dawkins.com רתאב ללכב היצולובא לעו ולש ,וילע רמוח ןומה אוצמל

ףדה שארל


םידאממ םירזייחו חריהמ םישנא

לש תינוסיחה תכרעמה לש היאלפ תא תללהמה הבתכ םג העיפומ "תורוקמה לא" תרבוח התואב
םיחילצמש ,םיקדייחה ילסחמ םיאתה לע םש רפוסמ .קתרמו אלפומ ןונגנמ ןכא איהש ,םדאה
לש לדוג רדסב ,הנטק יכה תועט .םירז םיפוג לש םינוש םיגוס ןויליממ הלעמל בר קוידב תוהזל
ףיקמ ךא יחטש רואית רחאל .ומצע םדאה תא ףוקתל אתל םורגל התייה הלוכי ,תדדוב הלוקלומ
:ךכ תרבוחה תרפסמ תינוסיחה תכרעמה תולועפ לש תיסחי

וליא .םלשה םדאה םע דחי היתולוכיו היביכרמ לכ לע תחא תבב המקוה ןוסיחה תכרעמ יכ רורב"
ויה אלש ,ויביוא יפלא תואמ ידי לע םדאה ןימ דחכנ היה זא יכ ,תויטיאב החתפתהו תכרעמה המק
תרקת לעמ קחרה ,הנוילע הנובת לעב קר .חתפתהל רומגת ולש הנגהה תכרעמש דע םיכחמ
,םכחותמ הכ והשמ לש ארובה תויהל לוכי אוה קר ,תלבגומ יתלב תלוכי לעב אוהשו ,ונתנובת
"ותלועפ יכרד לכ לש המלש הנבהל ךרדה עצמאב ןיידע אצמנ עדמהש

לכבו ויקדייח ללש לע ץראה רודכל דחא םוי חריהמ לפונ היה םדאה םא ,ילוא ,ןוכנ היה הז לכ
תילירטס העוב ךותב חתפתה םדאהש ?תרבוחה יבתוכ ,םמצעל םיבשוח םה המ לבא .דרוש תאז
הפגמה ,המ ?םיחתפתמ אל םיקדייח ,המ ?המינפ םיסוריוהו םיקדייחה לכ וצרפ דחא םויו
יתארקשכ .תחא תבב המקוה ןוסיחה תכרעמש רורב אל ללכ ,אל ?הילשא םה סדייאהו הרוחשה
םישלופה ,רוכזכ ."תומלועה תמחלמ" ,סלוו .'ג.ה לש רדהנה ורפסב דימ יתרכזנ וזה הקספה תא
תוכרעמה םתאש ,ץראה רודכ לש םיקדייחה ידי לע אקווד ףוסב וחצונ רפסבש םידאממ
:סלוו בתוכ .דדומתהל ולכי אלו ועדי אל םהלש תוינוסיחה

"These germs of disease have taken toll of humanity since the
beginning of things--taken toll of our prehuman ancestors since life
began here. But by virtue of this natural selection of our kind we
have developed resisting power; to no germs do we succumb without a
struggle, and to many-- those that cause putrefaction in dead matter
for instance --our living frames are altogether immune. But there
are no bacteria in Mars, and directly these invaders arrived
directly they drank and fed, our microscopic allies began to work
their overthrow. Already when I watched them they were irrevocably
doomed, dying and rotting even as they went to and fro. It was
inevitable. By the toll of a billion deaths man has bought his
birthright of the earth, and it is his against all comers"

תבותכב ,גרבנטוג טקייורפ לש רתאב דירוהל רשפא םירחא םירפס תואמו אלמה רפסה תא)
(http://promo.net/pg/index.html :האבה

המ סלוו עדי תאז לכבו ,1898 תנשב ,תרבוחה ינפל הנש האמ ךרעב בתכנ סלוו לש רפסה
לש םירצות םה םויה לש םיקדייחהו םדאה .םיעדוי אל ןיידע תרבוחה יבתוכ םית"בחמהש
ותמ םייח ילעב לש םידראילימ יבג לע םידראילימ .קסופ יתלב קבאמ לש םינש דראילימ
ותמ םיקדייח לש רתוי הברה םוצע רפסמו ,םהלש תוינוסיחה תוכרעמה לע ורבגתה םיקדייחהשכ
םיבר םיגוסמ םיקדייח וחתפתה הזה קבאמה ךלהמבו .רתוי תוחתופמ ןוסיח תוכרעמב ולקתנשכ
.םויכ אילפהל-בכרומה ןבצמל ועיגהש דע ,םאתהב וללכתשה ןוסיחה תוכרעמו ,םינושו

לוכי טלחהב ?המל .תלבגומ יתלב תלוכי לעב תויהל בייח תינוסיחה תכרעמה רצויש בותכ תרבוחב
רציש הז אוה םיהולא ןכאש חיננו .התוא רוצית (ההובג יכ םא) תלבגומ תלוכי תלעב תושיש תויהל
תכרעמהש םיסוריוו םיקדייח ינומה שי ?הדובע יצח קר השע אוה המל - תינוסיחה תכרעמה תא
דוגינב) ומצע ףוגה דגנכ הנופ תכרעמה םימעפל - ךכמ עורגו ,םמע דדומתהל ללכ תלגוסמ הניא
ומכ תוינומיאוטוא תולחמ דעו תויגרלאמ ,תונוש תורוצבו תונוש תוביסמ (תרבוחב בותכש המל
רתוי הברה תאז ןנכתל לוכי היה הנוילע הנובתו תלבגומ יתלב תלוכי לעב והשימ .הצופנ תשרט
.יתעדל ,בוטןאכ - היצולובא לעו ןיווראד לע םיפסונ םירמאמףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא