תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


13.12.01

םיינע ונלוכ היהנ ונימיב הרהמב םשה תרזעב

רורד תאמ


הנשה םג ,הנש לכב ומכ .ינועה בצמ לע עזעזמ ח"וד הנשה םג םסרפתה ,הנש לכב ומכ
ץראב תוינעה םירעה ןה ,הלודג תידרח היסולכוא םע םירע ,םילשוריו קרב ינבש םסרפתה
.(רבעב המישרב התיה איה םא רכוז אל ינא ,דודשא םג הפסונ הנשה)

םג ףיסוהל םינמזומ םתא) םידרחה םא .םיינע ונלוכ היהנ ,ונימיב הרהמב ,םשה תרזעב
םידליה 15 לכ םא .םידלי 15 דילוהל וכישמי ("םידרח" בותכש םוקמב "םייתד םימלסומ"
אלו םירוב תובישי ידימלת לש שדח רוד רציימש ךוניח ,תד ידומילב דקמתמש ךוניח ולבקי
תובורמ תוחפשמל תובצקהה ולדגוי םידרחה לש הלועה יטילופה חוכה ללגב םא .םיינרצי
הרהמבו אושנמ השק היהי ילכלכה לטנה (וניניע דגנל םירוק םהו) ורקי הלא לכ םא .םידלי
.םיינע היהנ ונלוכ ,וידעלב וא םשה תרזעב ,ונימיב

שי .תושלח תויסולכואל רוזעל ךרוצ שיש םיכסמ הנידמה יחרזא לש לודג בורש ךירעמ ינא
םיצורש םישנאב ךומתל ךרוצ שי .םיכנל רוזעל ךרוצ שי .תוירוה דח תוחפשמב ךומתל ךרוצ
.הדובע םיאצומ םניא קשמה בצמ ללגב לבא דובעל

שי ןכלו .יסיסב ךרוצ אוה םלועל םידלי איבהלש םג םיכסי הנידמה יבשות לש לודג בור
םירוהה םא וליפא .העברא ילוא .םידלי השולש וא םיינש םע תוינע תוחפשמב ךומתל ךרוצ
.הכלהכ םתוא סנרפל םתלוכיב ןיאש םידליה תא ודילוהשכ ועדי

תידרח החפשמ םאה ?םידלי 15 םלועל תואיבמש תוינע תוחפשמב ךומתל ךרוצ שי םאה לבא
(ינאו התא) והשימש חינהלו םידלי 15 דילוהל תיאשר םידלי השולש סנרפל תלגוסמ הניאש
םיינע םלועל האיבהש םידליהש ונדגנכ קועזל תיאשר וזה החפשמה םאה ?הליבשב םתוא סנרפנ
?םתוא סנרפנ ונחנאש שורדלו

.אלש בשוח ינא
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא