תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


17.12.01
"ץראה"ב דלפנייר השמ לש הבתכ יפ לע

דבוע הז הככ - תיתד הייפכ

רורד תאמ


- רחא אשונב ,רבעב המסרופש סדלנודקמ לש העדומ יהוז
לומתא הדלונ אל ,עודיכ ,תיתדה הייפכה


.םילשוריב השדחה תיזכרמה הנחתב הדעסמ תחיתפ לע הזוח סדלנודקמ המתח םייתנש ינפל .1

.תורשכ תדועת בייחמה יאנת לכ עבקנ אל הזוחב .2

ןוויכו םייתד םה הנחתה ישמתשממ םיברש ןוויכ ,הרשכ היהת הדעסמהש המיכסה סדלנודקמ .3
.תותבשב הרוגס הנחתהש

.תורשכ תדועת לבקל ידכ תונברל התנפ סדלנודקמ .4

רחא םוקמב סדלנודקמ לש הרשכ אל הדעסמ תריגסב תורשכה תדועת תא התנתה תונברה .5
תורשכ אל תודעסמ דיתעב חותפל אל בייחתהל סדלנודקממ תונברה השרד ףסונב .םילשוריב
.םילשוריב

תורשכה יללכ לע רומשת הרקמ לכבש העידוה ךא ,הלאה םיאנתה תא התחד סדלנודקמ .6
.הדעסמב

םיידרח םימרוגמ םימויא ,הל תכייש הנחתהש הרבחה ,א"בצנב ולבקתה הנשה ינויב .7
םיקיו הנחתה תא םירחי "ידרחה רזגמה" ,תורשכ תדועת אלל חתפת הדעסמה םא יכ םילשוריב
.םייפילח הרובחת יווק

.הדעסמה תחיתפ תא א"בצנ הענמ הלאה םימויאה חכונל .8

סדלנודקמל רשפאל הביוח א"בצנ .טפשמב התכזו א"בצנ דגנ העיבת השיגה סדלנודקמ .9
.הדעסמה תא חותפל

חיטבמ ינא .וזה השרפה ףוס היהי המ קתפ לע יתמשר .השרפה ףוס אל הז :ילש שוחינ
.םישדוח המכ דועב קתפה תא םכל תוארהל

:תונברל יל שי תחא הלאש
יפינס לכ םע המו ?םירשכל ץראב סדלנודקמ יפינס לכ תכיפהב תורשכה תא תונתהל אל המל -
?םלועה יבחרב םהילא םיעיגמ םידוהיש סדלנודקמ

:השרפב םיברועמה "םיידרחה םימרוג"ל םג תחא הלאשו
םישנו םירבג םיעיסמש םיסובוטוא שי דוע לכ תיזכרמה הנחתה יתורשב םישמתשמ םתא המל -
?סובוטואה לש קלח ותואב םיבשויו תלד התואב םילועש

םתאש םיהולאש אוה םכלש לזמה .תרחא םעפל ןתוא ריאשא לבא ,תולאש המכ דוע יל שי
לכ לע םכתא שינעמ היה הז המ אוה ,םייק היה אוה םא יכ .םייק אל טושפ וילא םיללפתמ
?אל ,םיחילצמ יד סדלנודקמ ,הז לע םיבשוחשכ ,םצעב .הז- רחא אשונב ,רבעב המסרופש סדלנודקמ לש העדומ יהוז
לומתא הדלונ אל ,עודיכ ,תיתדה הייפכה
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא