תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


27.10.01 ,תבש


   !הכלה תנידמ GOOD MORNING   

!םויה תא ונל תישע - יקסנא סכלא

27.10.2001 ,תבש ,ל"הצ ילג ,09:20 ,יקסנא סכלא
שפוח רתא ,דהוא תאמ

הלחאה לש וילילצ םיעמשנ הלעמל ףדמהמ .ילגרהכ ,בתוכו ילש ןטקה ךסמה לומ בשוי ינא
,זעוב תא ,רורד תא ,ימצע תא עמוש ינא - ןימאמ אל שממ ינא ,הנהו .ל"הצ ילג - ץורע
,תחאל תחא םילעמש ,שפוח רתאמ וללה םיקורזה לכ תאו ,ןידרבייס תאו ןצינ תא ,הנפד תא
הייפכהמ ,תויתד תונחלופב תמייקה תלוויאהמ הנידמל תומרגנש תוירורעשה לכ תא ,םוי םוי
.םללגב םרגנש ילכלכה לוועהמו תיתדה

- דהוא ,ילש וא ןידרבייס ,ןצינ ,הנפד ,זעוב ,רורד לש תולוקה אל םה ולא ,יתעגרנ .אל
ןוט ותואב ,םישמתשמ ונחנא ןהב םילימל תוהז שממ םילימה .יקסנא סכלא לש ולוק לוקה
הנידמב שחרתהל םילגוסמ ולאכ םירבד ללכב דציכ - הנבה-יא ,לוכסת ,סעכ לש המינ התואבו
,סעכב ,גנוושב ,הז רחא הזב רקובה רודישב הלעה יקסנאו !!תינרדומ תויהל תנעוטה
:םיאבה םיאשונה תא ,םירבדה תא לבקל תונוכנ רסוחב ,הנבה-יאב

,תבשב הציב ולכאי דציכ ןולמה יתב יחרואל םיביתכמ הבש הדיחיה הנידמה ונחנא - תורשכ
וא ןגוטמ רשב לבקלו שקבל יאשר אל ןולמ חרוא הבש הדיחיה הנידמה ;היציב ןגטל רוסאשכ
ןיא תבש הדיחיה הנידמה ונחנא .לודג דחא סחיפ ,םימב לשובמ רשב אלא ,ונוצרכ יולצ
לכשו ,םינפה לע תורייתה בצמשכ - תאזו .ותוא םישקבמש ,ןולמ-חרואל לוקמרב םיעידומ
!הצימחהל רוסאש האיצמ אוה ריית

לע ,רדחב יתד חיגשמ םינכשמ ןולמה יתב הבש הדיחיה הנידמה ונחנא - תורשכ יחיגשמ
,(ולש החפשמה חוריא תא ,ולש לכואה תא ,רדחה תא םלשמ והשימ ירהש) ןולמה יחרוא ןובשח
שפחל תוקריב וקדבישו ,ולשביש הצור אל אוהש המ תא ולשבי אלש ,חיגשהל ודיקפת לכש
.םילוספ םהש רבוס אוהש םייח ילעב

תעבשכ ,סוטמ יעסונל הלגתי םיהדמ הארמ - םיסוטמב האמוט דגנ קיטסלפ יקש
.ןוליינמ םיקש םישבולו ,םימק םישנא וארי םואתפ עתפ ,ןולוח לעמ הסיטו ג"בתנמ הארמה
,האמוט .האמוט דגנ ?םיקשה המ ליבשב !הזכ רבד םיאור אל תילמרונ הנידמ םושב ?המ המל
,הלעמל רבק ךותמ תולועש ,תועוב הלאכ ןימ חטב הזש םיבשוח םתא ?האמוט הז המ ?יקסנא לאוש
תועוב ,ןולוחב תורבקה תיבל לעמ גח סוטמהשכו ,ותלאשל יקסנא הנוע ,לוב-לוב-לוב
םיחרזאב תועגופו ,סוטמל תורדוח ,תורבקה תיבמ לוב-לוב-לוב תולוע הלאה האמוטה
תנידמ לבא ,"האמוט" היורקה תיגולויב תוהמ ריכה םרט עדמה םויה דע !וללה םיללמואה
"ןוגימה תכרעמ" שומימ תא תרשפאמ השוב רסוחבו ,הדבועכ תאזכ תלוויא תלבקמ לארשי
.הדגנכ

הנידמ םושב :םומה תויהל ךישממ יקסנא - םיסובוטואב םירבגו םישנל תודרפנ תותלד
תלד ךרד סובוטואל סנכיהל םישנל רוסא ובש ,שיבמו הלפמ ,לוספ גהונ םייק אל תינרדומ
ןהל תידוחיי ,תדרפנ ,תירוחא תלד ךרד סובוטואל סנכיהל ןהילעו ,םירבג םיסנכנ הכרד
.הרואנה לארשי תנידמ ,ונלצא קר .דבלב

םיתרשמ םניאו םידבוע םניאש םייתד םיליפטל תמלשמש הדיחי הנידמ ונחנא - אבצו הדובע
.םתוא תקזחתמו םתוא תנמממ ,אבצב

ותאילפשכ ,יקסנא רמוא ,הכלה תנידמ ןאכ םימייקמ ,הלא ונישעמב ,ונחנא = הכלה תנידמ
.חונמ המצעל תאצומ אל המוצעה


   !הכלה תנידמ GOOD MORNING
! ןאטסילארשי בוט רקוב   

שפוח רתאב רקוב לכב תולעל ןמזומ התא !םיקעוזה גוחל ךרטצמה ךורב - יקסנא סכלא ןלהא
יפלא דועו ךלש הלאה תוהימתהו תואילפה לכ תא ,רקובה ךלש תוקעזה לכ תאש םושמ -
ונמצע םישח ונחנא - תמאה תא רמולו ,םינש עברא טעמכ רבכ ,םוי לכ םילעמ ונחנא תופסונ
םיעבש תוחפל ?רתיה לכ ןכיה לבא ,ץימאו יופש תסנכ רבח ונתארקל אב םשו הפ .םידדוב יד
?םה הפיא זא - םיינויגה ,םיינרדומ ,הבשחמ-יריהב תויהל םירומא "םעה ירחבנ" 120 ךותמ

תא םירפוס :םירפוסו םהלש ןובשחמה םע םיבשוי םלוכ םיינש וא דחאמ ץוח .םק אל דחא ףא
הז המ .םייתד זיגרהל לבח .תואבה תוריחבב םהב ךומתל םייושעש םיידרחהו םייתדה תולוק
םה ,ץראה יבחר לכב ןולמ יתבב ובשיש םיליפטל םלשמ רוביצהש תפכא ימל ?תורשכ
יתבמ םיריית םיחירבמ ונחנא ךיא תפכא ימל !םייחה תא םדא ינבל םיררממו ,םהיתוחפשמו
!םיסובוטואב םישנל סחיב תעזעזמ תוגהנתה םע םיארנ ונחנא ךיא בושח ימל !ץראהמו ןולמה
םייתדהש תודירי ףוס-ןיאמ םיחרזאל םרגנש לוועה תפכא תמאב רוביצ-יחילש רתילו םהמ ימל
לע םיקיזחמו וניסיכמ םימלשמ ונלוכשו !םייחה ימוחת לכב םהילע םידרוי םידרחהו
!םיליפט יפלא תואמ וננובשח

,ןאכ אצמת אל ףסכ !שפוח לא ,ונילא אוב !הללאי !יקסנא
!!עפשב ןאכ שי דלאוועג חורצל םילוקמר לבא
.ררועתמה חוכל םייופש השימח דוע תואבה תוריחבב ופרטצי ךתרזעב ילוא

!שיא הלחא התא !יקסנא
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא