תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


דודשאב יוניש יליעפו שפוח יליעפ לש תוליעפ
רוצ ןושרג מ ונלביקש בתכמ

.יטילופ-א רתא אוה שפוח רתא :הרעה
איהש הגלפמ לכ יליעפ לש תומוד תויוליעפ לע עומשל חמשנ

ןכוד ודימעה "שפוח" יליעפ םע ףותישבו "דודשא יוניש רעונ" יליעפ םייעובשכ ינפל
קרש הנוכש) דודשאבש 'ח רוזאב תידרח הנוכשה בלב אצמנש ,ינוליחה 'ה ףיקמל הסינכב
ד"בח יליעפ םוי ידמ םידמוע ףיקמה דיל .(ןירדהמל תינוליח התיה םינש רפסמ ינפל
,ףיקמה להנמ לש ותודגנתה תורמל ,הבושתב םריזחהלו ףיקמה ידלי תא "בונגל" םיסנמה
.םמצע םידימלתהו םידימלתה ירוה

תוארהלו תיתדה הייפכה דגנ רמוח קלחל ,ףיקמב דמולה רעונה תא קזחל התיה הלועפה תרטמ
.םוקמב ונקליחש "שפוח" תורבוח תרזעב "תדה ירכומל בישהל דציכ" םידימלתל

דגנ הנולת השגוהש תורמל) ד"בחה יליעפ דגנ דעצ םוש תטקונ אל הרטשמהש ןייצל שי
.םידימלתה לש םתד תא רימהל םיסנמו ףיקמל ךומס עבק ךרדב םידמועה (םירנויסמה

תינש הלועפה לע רוזחל םינווכתמ ונחנא םיגחה תפוקת ירחא ,הווקת םידבאמ אל ונחנא
! ונתודגנתה תא עיבהלו


:22.9.00 -ב "םורד לכ" ןותיעב העיפוה האבה הנומתה
Ashdodףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא