תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


.יטילופ-א רתא אוה שפוח רתא
,םייטילופ םישיא לש םהירבד תא םג רתאה םסרפמ םעפ ידמ
.רתאל םייטנבלר הלא םירבד םא


,יקצירפ ףסוי ,יוניש תעונתמ כ"ח אשנש םירבד
םלוכל הווש תורש ןעמל תרצעב
30.12.00 -ב ביבא לתב המייקתהש


םיארקתמה הלא םע דחי םידרח תסנכ ירבח םישקבמ ,2001 ראוניב דחאה ,בורקה ינש םויב
הילפא ,קוחב ,לארשי תנידמ תודלותב הנושארה םעפב ,עובקלו לארשיב הלבנ תושעל םיינויצ
הלאו םהייח תא ונכסיו םהירוה תיבמ ורקעי הלא .ומחלי הלאו וטמתשי הלא .םדל םד ןיב
רובע תומל הבוחה תא שי ונל .םשאר תורעשמ הרעש לופית אלו םהיתוטימב חטב ןולל וכישמי
.רבקינ ךיא טילחהל תוכזה תא שי םהל - ונתדלומו ונצרא

רטשמה תודוסי לכ תא תנכסמ וזה המויאה הילפאה .הז תוויעמ רתוי ארונ תוויע ןיא
הכלה תנידמל ,ישילשה ףלאה לש ותליחת םע ,ונתוא הדיעצמו לארשי תנידמ לש יטרקומדה
ונא .יתד ןחלופ םייקמ אוהש םושמ הוולשו טקש ייחל יאכז םדא הבש הכושחו תיטרקואית
תוניגה ילב .הנידמ ןיא ןויווש ילב !םלוכל הווש תוריש !ןויווש - תוטשפב ןאכמ םירמוא
.ןאכ םיפתושמה ונייח ךשמהב םעט ןיא לטנה לש הווש הקולחו

,היטרקומדה ,ןויוושה לגד תא אשיתו ךישמת הירבח לע תונמהל האג ינאש "יוניש" תעונת
תובר תועונת לש םירבחו םיגיצנ ןאכ ואבו וצבקנ ונמיע דחי .תוניגההו המדיקה ,תורואנה
בורה לוק" ,"ישפוח םע" ,"לארשיל הקוח" ,"תוררועתה" :םירבד ואשי רשא תונווגמו
(..צ"רמ יריעצ) םיפסונ דועו "םמודה

היטרקומדל ,ןויוושל אוה יעישתה רנה .הכונח לש יעישת רנ ,תבש יאצומ ,םויה קילדנ ונא
.םיינש וא דחא רנ קילדי רבוד לכ .ונלוכ לש הנידמה איהש לארשי תנידמלו


...

ישאר ןנברו ןנרמל ,תואמצעה תמחלמ לש המוציעב ,ןיוז ףסוי המלש ברה בתכש רשנמ ךותמ
:תובישיה

לארשי תרזע לש הווצמ תמחלמב ףתתשהלמ םירוטפ םימכח ידימלתו הרות ינבש םכל ןינמ וז"
לש הרוצב םסרפל םכל ןינמ וז !?הלילח ודימשהלו ותולכל וילע דמועה ררוצה רצה ידימ
יכו !?םולכ אלו בצייתהל אלו םשריהל אל םהל ןיא תובישיה ינבש הרות תעדו הקוספ הכלה
!?אלמ םלוע םימייקמ ,לארשימ תחא שפנ וליפא אלא ,תושפנ אל ,שפנ תלצהבש ונינש ךכ אל
שפנ תלצהב םאו ?!לטבתמ וניאש וא הרות דומלתמ לטבתמ אוה העש התואבש ןיב שי לדבה יכו
הכלה תניחבמ רותב ץמואמ ןכיה יכו .המכו המכ תחא לע לארשי יפלא תובבר תלצהב ,ךכ תחא
סויגב ףתתשהל ןיא םא .םילפשבש לפשל םילודגבש לודג ןיב שפנ חוקיפב אוהש לדבה הזיא
?דוחל תובישיה ינב תא םתלדבה המלו הז בויחמ םירוטפ לארשי לכ ירה הנכס ששח םושמ
."רומג ץראה םע לש ומדל הרותב לודג לש ומד ןיב לדבה םוש ןיא תיזח יהמ לש ןובשחב


...

רמאמ ,לארשי תדוגא לש ימשרה הנואטב ,"עידומה" ןותיעב םסרפתה ,לומתא ,הז ישש םויב
:םיובננט והיתתמ קחצי ,בתוכה בתוכ ךכו ."תונויצה תא החצינ תומילאה" :ותרתוכש

,ימואלה עירפמה ,תינויצה העונתה ..ךסמה דרי תינויצה הלילעה לע .עווג ינויצה סופאה"
לע הזירכה ,הנורחאה האמב לארשי םע לע ןוקרדכ ודמעש תינוליחה תוכלמהו ינויצה לושכמה
עורו ינחור עור - ידוהיה םעל עורל הנורחאה האמכ התיה אל ..תלטובמו הלטבכ המצע
םיינרפכ םידעיל ידעלב ףונמכ לארשי ץרא תא הלזגו תיאלצרהה תונויצה המק זאמ ..ימשג
םע הצרפש היינשה םלועה תמחלמ ..תינחורו תיזיפ תושק לטלטיהל המואה הלחה - םיינדגובו
תרעוסה תינידמה תוליעפב ,ותודעכ ,טעמ אלו ינמרגה ךיירה שאר לש תדקויה האנישה
ישדק לכ ..ותלכלכו םלועה לוהינב "הרואנ"ה תידוהיה תוברועמבו תונויצה הלהינש
תינסרההו תינוליחה תינויצה העונתה ןיב דירפהל רוסאו רשפא יא ..ולפנו וערכ םינויצה
."התוסח תא וילע השרפ זאמ הזה םעה םע ללוחתה רשא לכ ןיבל

הגלפמ לש ימשר ןואטיבב בותכה תדקוי האנש בתכ והז .הלקנו יוזב בעותמ הנטש בתכ והז
תא חולשל אסיג ךדיאמו תירוביצה הפוקה תא לוזגל אסיג דחמ תשקבמש ילארשיה טנמלרפב
.םממז תא עצבל םהל ןתינ אל .וזה ץראה לע ןגהל ,םהינב אלו ,ונינב


...

איה יתימאה ותועמשמש סויג תייחדב לארשיב םויה םייוצמ הבישי ירוחב ףלא םישולש לעמ
ידי לע לט תדעוול ורסמנש תוכרעהה יפלש ירה הז בצמ ךשמי םא .יאבצ תורישמ רוטפ
ףלא 44 לעמ 2006 תנשב ,םירוחב ףלא 36 לעמ רוטפה ןמ ונהיי 2003 תנשב ל"הצ תונוטלש
21% .25 דע 18 םיאליגב םה תורישה ייוחדמ תיצחמ .ףלא םישימחכ טעמכ 2010 תנשבו
לארשי תנידמ יחרזא ףלא םישולש לעמ .רתוי םיהובג םיאליגב - הרתיהו 25 דע 22 יאליגב
תורישה - הנידמה חרזא ידוהי ריעצ לכ לע תלטומה רתויב השקה הבוחהמ םמצע תא םירטופ
.ל"הצב


...

ייח םייחש םינויצ ,םיאג םידוהי ונא .ךפיהל - תידוהיה תדה דגנ רבד יצחו רבד ונל ןיא
םתנומא דגנ רבד יצחו רבד ןנל ןיא .לארשי תנידמ איה ,ידוהיה םעה לש ותנידמב שפוח
המרוח דע םחלהל םינכומ ונא םייטרקומד םישנאכ .ךפיהל - םינימאמ םידוהי לש םהיתועדו
לכה ונל שי .עירפמ ןיאב ונלשמ הנוש יתד ןחלופו םייח חרוא םייקל תלוזה לש ותוכז לע
ןיא בוט ידוהי תויהל .ינשל דחאה םירתוס םיחנומ םה הייפכו תודהי .תידרחה הייפכה דגנ
יפכ איה תודהיה תיצמת .ךפיהל קוידב אלא תויחרזא תובוחמ טמתשמה ידוהי תויהל שוריפ
רתוי הלענ ירסומ ןורקיע ןיא ."ךרבחל השעת לע ךילע אונשש תא" :ןקזה ללה רמאש
.הזה ידוהיה ןורקיעל טלחומ דוגינב קוידב תגהונ תידרחה הגהנההו .הז ידוהי ןורקיעמ
הל שיש החינמ איה .ידוהיה םעה תא תערוק איה .תחלתשמו תאשנתמ איה .הפוכו הלפמ איה
.תוומל ימו םייחל ימ עובקל תוכזה


...

.תסנכל םכינומהב ואוב ינש םויב "הווקתה" ונלש ימואלה ןונמהה תרישב רזפתנ ונחנא
תוגלפממ ,דוכילהו הדובעהמ ,םיינויצה ,םיינוליחה תסנכה ירבחל ,דחאו תחא לכ ,ונפלט
הלבנל די ונתי אל םהשו וזה הבעותל םיפתוש ויהי אל םהש ושקבו ןימיהו לאמשה ,םילועה
.םדל םד ןיב הילפא לש וזה הריפחמה


העבצהה םויב תסנכה ירבח לכ לש םנחלוש לע יקצירפ כ"ח ידי לע חנויש בתכמ ,אשונ ותואב
:ל"הצב תורשמ תובישי ידימלת רוטפל ןוחטבה רשל תוכמס קינעתש קוחה לע


תסנכה ירבחו תורבחל
,הכרבהו םולשה

קוח לע ,תישילשו הינש האירקב םג ןכתיו ,הנושאר האירקב ,עיבצהל םישקבתמ םתא םויה
תורישמ םתונמוא םתרותש תובישי ידימלת רוטפל ןוחטבה רשל תוכמס קינעהל דעונש
.ל"הצב

יאו הילפאה םג ומכ הז קוחב הרומחה הנכסה רבדב ריבסהלו ביחרהל םוקמה אוה ןאכ אל
הנושארה םעפב ,לידבמה הזה הלקנה קוחה רובעי סחו הלילח םא - םיימשל םיקעוזה ןויוושה
ויהש םימוסרפה ןמ תצקמ םכל איבהל שקבמ ינא .םדל םד ןיב ,לארשי תנידמ תודלותב
תבש ברעב ,תסנכב עודיכ תגצוימה "לארשי תדוגא" תעונת ןואטב ,"עידומה" ןותיעב
תאירק רחאל ,םמצע תא ולאשי דחאו תחא לכש הווקמ ינא .2000 רבמצדב 29 ה ,ןורחאה
.דבלב םמעו הלא םישנא םע ביטיהל דעונ ולוכ לכש קוח רובע עיבצהל םאה ,ב"צמה

םתומלשב םירמאמה םוליצ ,רומאכ .םירמאמה ןמ םיעטק רחבמ ,הזב טטצמ ינא ,םכתויחונל
.תתל חמשא - םיפסונ םימוסרפו םירמאמ לש םיקתעה לבקל שקבמ םכמ ימ םא .ב"צמ


,הכרבב
יקצירפ ףסוי כ"ח


:"עידומה" ןותיע ךותמ םיעטק

:"תונויצה תא החצינ תומילאה" :םיובננט והיתתמ קחצי

,ימואלה עירפמה ,תינויצה העונתה ..ךסמה דרי תינויצה הלילעה לע .עווג ינויצה סופאה"
לע הזירכה ,הנורחאה האמב לארשי םע לע ןוקרדכ ודמעש תינוליחה תוכלמהו ינויצה לושכמה
עורו ינחור עור - ידוהיה םעל עורל הנורחאה האמכ התיה אל ..תלטובמו הלטבכ המצע
םיינרפכ םידעיל ידעלב ףונמכ לארשי ץרא תא הלזגו תיאלצרהה תונויצה המק זאמ ..ימשג
םע הצרפש היינשה םלועה תמחלמ ..תינחורו תיזיפ תושק לטלטיהל המואה הלחה - םיינדגובו
תרעוסה תינידמה תוליעפב ,ותודעכ ,טעמ אלו ינמרגה ךיירה שאר לש תדקויה האנישה
ישדק לכ ..ותלכלכו םלועה לוהינב 'הרואנ'ה תידוהיה תוברועמבו תונויצה הלהינש
תינסרההו תינוליחה תינויצה העונתה ןיב דירפהל רוסאו רשפא יא ..ולפנו וערכ םינויצה
."התוסח תא וילע השרפ זאמ הזה םעה םע ללוחתה רשא לכ ןיבל

:"ןיא הנעמו - םתא םיטסיל" :ץילרג יכדרמ

םייפרגומדה הירפסמבו םיידמגה םייפרגואיגה הידמימב ,תנוטנטק הנידמ הל תבצינ"
לש לודגה סותימה הז ,ל"הצ וליפא ..קנעה יברעה םיה בלב דדוב ןוטק יאכ ,םיריעזה
לכמו ,קחדה תעשל אולו ,תנעשמ שמשל רבכ לדח ,התלואג תחימצ תישארב תינויצה הנידמה
השוחכהו הלדה השבכל הל שיש הצוצרה תנעשמה לכ יהוז ..תוטבח קש אלא רתונ אל ולוכ
הנידמה לש הימי יכ ,קפס אלל ,םהל ירב .תוילשאב םייח םניא (לאמשה יריבא) םה ..וזה
תומשגתה יכ םהל ריהנ רבכ ..םימי ךיראת אל איה ,םתטישל .םיכורא םניא וזה תנוטנטקה
"..תפלוח הדוזיפא אלא ויה אל ,םידוהיה תנידמ 'תדגא'ו לצרה לש 'ונוזח'

:"ושפנ תרצ תא וניאר רשא וניחא לע ונחנא םימשא לבא" זרילא .מ

םייגולואידיא םיחוכיו ינוליחה רוביצה םע להנל ונייה םיצלאנ רוד תונש ינפל םא"
ונלומ םיבצינ םויכ ירה ,'וכו ,תונויצה לש התובישח ,תודהיה לש התוהמ תודוא םיקומע
הצמתמה הז אוה ירה םילגוד םה וב דיחיה לאידיאה םירקמה לש םבור בורבש חיש ירב
תופיטעב ינויערה םעצמ תא ףוטעל ןבומכ ופידעי וללה ..תומנ רחמ יכ לוכאו ףוטח :טפשמב
הגלפמ לש הנסוח תדימ ..ב"צויכ לכו 'בורה תערכה' 'טרפה שפוח' 'היטרקומד'כ תויטנגלא
ןתקיני תוכשומו ונילע תונעשנ תוירבעה תוגלפמה לכ ..תדה חור םע הירשקב יולת תידוהי
ידוהיה ןמ עובתל ,אופיא ,ולכוי אל םינלבוס םיינוליח םישנא ..ונלש יחצנה ןייעמה ןמ
הרותה רמוש לש תישפנה ותוהמש ,אדירג וז הביסמ רבכ תונלבוס לש הליבקמ הדמ יתדה
הז הרקמב שמשל לכוי אל יתדה יפואה ..רתוי םיפעוסמ םיכבוסמו לילכ םינוש ותמשנ ןינבו
םדאה לש וסחימ תילכתב הנוש ..תואדיאה יפלכ וסחיש םושמ ..'תונלבוס'ה גשומל חונ עקר
"..ויכרעל ינוליחה


ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא