Subject Secular Power Home
letter

.אל תא םגו ,"םיהולא"ב הנימאמ אל ינא
?ך"נתה יבגל המ לבא
?ך"נתב הנימאמ תא םאה

.תימלושמ ונלביק אבה בתכמה תא
,רתאה תווצ תרבח ,הריש הליחת הבישה בתכמל
:תונרג השמ ךנחמהו רפוסה םג בישה ןכמ רחאלו,הריש םולש
תא םאה ?ך"נתה יבגל המ לבא .אל תא םגו ,"םיהולא"ב הנימאמ אל ינא :ךילא הלאש יל שי
?ך"נתב הנימאמ
יתחלצה ינאו ,"םיהולא" לש ומויק רבדב הלאשה ביבס רקיעב ,ילש בוט רבח םע חוכיו יל היה
לע תבשוח תא המ" :לאשש ,ילש רחא רבח החישב ברעתהש דע .הז אשונב ולש ןועיט לכ ךירפהל
המ תא םירשאמש םירבד ןומה שיש תעדוי ינא ."תעדוי אל'נא ...מממה" :יתינע ינאו ,"?ך"נתה
...ותוא םיללושש (םיאצממ תנווכתמ ינא) םירבד םג שי לבא ,ך"נתב בותכש
.ךרעב שדוח ינפל דע תיטסיאתונומ יתייהש םושמ תלאוש ינא ?ך"נתה לע תבשוח תא המ

הדות
תימלוש

,"שפוח" רתאמ הרישמ םולש תימלושל

ןאכמ" הכורא תויהל הלוכי ךתלאשל הבושתה .וב תרקבמ תאשו ,ונלש רתאל תינפש החמש ינא
(-: דבלב "ןיסירפק דעו ןאכמ"ל התוא תצמתל לדתשא לבא ,"הקירמא דעו

ילוא ?תנווכתמ תא המל ."תיטסיאיתונומ" :ךבתכמ לש הנורחאה הרושב העיפוהש הנטק הלימב ליחתא
.םיינשה ןיב לדבהה תא תעדוי תאש הווקמ ינא ?"תיטסיאתא" בותכל תיצר

םדוק :תיעמשמ דח תויהל הלוכי הנניא "?ך"נתב הנימאמ תא םאה" הלאשל הבושתה :ך"נתל זא
לש סחי ונניא ך"נתל ילש סחיה ,םייק אל םיהולאש ("הנימאמ" אל) תעדויש ימכ ,יתניחבמ ,לכ
םירבד שי .החוד ינאש שיו ,תלבקמ ינאש ך"נתב םירבד שי ."תרוקיב" לש סחי אלא ,"הנומא"
תניחבב םהש םירבד שיו ,(ךשמהב יאר) תוגהה ירפסו םיאיבנה רסומ ומכ - בושח ךרע םה ירובעש
רוזאב ויחש םימעה תויוברתמ ונלצא וטלקנ ןתיברמש ,תועשורמ ןקלח ,תודמחנ ןקלח ,םע תודגא
.ונדצלו ונינפל
,יניינע רשק םהיניב שי חרכהב אלש ,םינוש םיקלחל תסחייתמ תא "ך"נת" תרמוא תאשכ
(ך"נתב ןושארה קלחה) הרותהש ,ובל לכב ןימאמ ידרחה יתדה ידוהיה .יתד וליפאו ,ירוטסיה
ויה ימ יעדת יכל - "םינקז"ל רפיס השמשכ ,השמ) ולש דחוימ חילש ידיב וא ,םיהולא ידיב הבתכנ
םיבר םיבוט םידוהי לבא .(?המודכו ,הבוב הבאב ,ירודכ ירוא ומכ והשמ - "םינקז" םתוא לכ
ובתכנש ,םירפס לש ףסואב רבודמש ,ומצע יארקמה טסקטב בטיה ססובמ רבדהו ,םיניבמ םירחא
םירבחמ ידיב בתכנ (לשמל ,והיעשי) םייוסמ רפס םיתעלשכ ,םינוש םירבחמ ידיב םינוש םינמזב
,עוצקמ הווהמ אוהו ,"ארקמ תרוקיב" םשב םויכ יורק הזה אשונה לכ .תונוש תופוקתב םינוש
תלבוקמ ,ך"נתה תרוקיבו רקח עוצקמב םויה דע םכוסש המ יפ לע .תואטיסרבינואב דמלנש
:םידרפנ תורוקמ העברא סיסב לע היונב הרותהש ,הדמעה
,הוהי רפס - J רוקמ -
,םיהולא רפס - E רוקמ -
,םינהוכ רפס - P רוקמ -
.םירבד רפס - D רוקמ -
ץמאל ילכות התואש ,ינויגה ,בשוח םדאכ ילש תיסיסבה הנעטה תא ךינפב גיצהל הצור ינא
ידייצ" רפסב 65 דומעמ יתחקל עטקה תא ."ך"נת"ל עגונה לכב םייתד םישנא םע םיחוכיווב
:(ךשמהב יאר) "תושפנה

דאמ תברקתמה השיגב לחה ,תונווגמו תובר ןה (ך"נתה לש) תיתדה הסריגל תויעדמה תובושתה"
רשפא ,ןרה 'פורפ רמוא ,תונורתפה יוביר ךותמ .רתויב תוינוציק תוידגנ תועד דעו תיתדה השיגל
לע .ךכ רבדה ןיא השעמל .רקוח לכ לש ולוקישלו וטופישל ןותנ ארקמה םלוע וליאכ םשרתהל
לש הרורב המכסה שי (ך"נתל תילכשה תרוקיבה תדמעב ןד רפסה) ןאכ הגצוהש תיזכרמה הדמעה
לחה הז) תובר םינש ךשמבו הגרדהב ימואלניב יעדמ ץמאמב התנבנ איהו ,הרותה ירקוח תיברמ
תיתדה ותנומא תא תודגונ ןה רשאכ תויעדמ תויודעב ריכהל ברסמש ימ .(18 -ה האמה עצמאב
ןהילע ןיאש ,תויתדה ויתונעטל "םייעדמ םינועיט" אורקל יאשר וניאו לוכי וניא ,תימדקמה
."תיעדמו תיגול המכסה

ירחא 400 תנשל דע םייק היהש ך"נתה ונניא ,םיריכמ ונימי לש םלועהו ינאו תאש ך"נתה
רפס" ,"'ה תומחלמ רפס" ומכ ,םיפסונ םייארקמ םירפס םימייק ויה םימי םתואל דע .הריפסה
םירכזומ הלאה תומשה לכ - "לארשי יכלמל םימיה ירבד" ,"הדוהי יכלמל םימיה ירבד" ,"רשיה
םינמז םתוא לש תיתדה תוגיהנמהו ,םיפסונ םירפס םימייק ויה רבעב - רמולכ !ראשנש ך"נתב
,"ך"נת"-כ תורודל ראשיי המ ,וטילחי םה קרו םה :ןגלבל ףוס םישל שיש ,דחא רקוב הטילחה
הלפנ הריפסה ירחא 400 תנש ביבסו ,וטילחהו וחכוותהו ובשחו ובשי .חטשהמ םלעייו זנגיי המו
םשב םויה םיריכמ ונאש רפסל דחי וצבוק םהלש תרוקיבה תא ורבעש םירפסה :הטלחהה
.עדוי וניא שיא ?הזינג התוא תמייק ןכיה .וזנג רתיה תא ."ך"נתה תמיתח" יורק הז עוריא ."ך"נת"
םירוכזיאכ ראשנ םקלח ,ודבא םבור ."םיינוציח םירפס" יורק ך"נתל ץבוק אלש המ לכ - תישעמ
.זאמ ורמתשנש םינוש םירבחמ לש תוריציב
לש ןיינע אוה "םיהולא" !תעדל שי ?ןימאהל ןאכ שי המ :"ך"נתב ןימאהל" ךתלאשל רוזחנו
.ומויק םצע תא וליפא ,רבד יצחו רבד ויבגל חיכוהל רשפא יא אוהש טביה לכמש םושמ ,הנומא
הזל המ ?ארקנה תנבהב םירושיכ לעב םדא לכל תנבומה ,תירבעה הפשב בותכש רפס ?ך"נתה לבא
,םירושיק רשקל ,בושחל ,האירקה ךלהמב "הנומא"מ ררחתשהל ,בטיה אורקל ךירצ ?הנומאלו
!ךדיב הבושתהו - תונקסמ קיסהל

ךלהמב לעופב ורק ןכא ך"נתב םיבותכש םיעוריא םאה ,הלאשל ילוא תנווכתמ תא ,בוט
ןיחבהל שי :תיעמשמ-דח אלו תבכרומ הבושתה ןאכ םג ?לארשי םע לשו םלועה לש הירוטסיהה
תא םיראתמש םירופיסה ןיבל ,םלועה תאירב תא םיראתמש םיקלחה ןיב יארקמה רופיסב
ץראה שוביכ ירופיסל דעו םירצמ תאיצי ללוכ ,לארשי םע לש "תוהמא"ה עבראו "תובא"ה תשולש
יקרפ ך"נתב םימייק ,רשק ילב וא םע ,ףסונב .לארשיו הדוהי תוכלממ לע םירופיסלו ,עשוהי ידיב
,הכיא ,רתסא ,תור ומכ םידרפנ םירפסו ,תלהק ,ילשמ ,בויא ומכ ,רסומהו תוגהה ירפסו ,םיאיבנה
.ך"נתב תדרפנ תוהמו תועמשמ שי הלאמ הצובק לכל .םימיה ירבדו םיליהת ,םירישה ריש

חורל ומאתוהו ודבועו ,םירחא םימע תודגאמ וחקלנש ,תודגא ןה לובמהו םלועה תאירב ירופיס לכ
לכ ומכ) םירצמ אלל םעה ינומהב טולשל םינמזה לכב ופאשש ,וינבר חורל רקיעב ,ילארשיה םעה
.(םאלסיאב םישיוורדהו תורצנב םירמכה יאר - תד
.הזה ןורקיעה לע טעמ יאצמתו "תישארב" עובשה תשרפל ,"שפוח" רתאל השקבב יסנכיה
םירצמל הדיריה ,וינבו בקעי ,הקבר ,קחצי ,רגה ,הרש ,םהרבא לש םהיתואקתפרה
םרקיעש ,םירופיס םה ולא - םינש 40 ךשמב יניסב לארשי ינב וכרעש לויטה ללוכ ,םשמ האיציהו
קלחשכ ,תונותיעב חוכיו הנורחאל ררועתה ךכ לע .יתדבוע-ירוטסיה סיסב ןהל ןיאש תודגא
הייאר םוש ןיא םירפוסמה םיעוריאה תיברמלש ,םינעוט ץראב םיריכבה םיגולואיכראהמ
יל ןיא ,ךכ לע יתדמל אל ?רבדב ןודאש ,לארשי יטבשל הנטקה ,ינא ימ .םייגולואיכראה םיאצממב
ילב" םירבדל סחייתהל רידאה ןוצרהו ,ילש רשיה לכשה אוה יל שיש המ לכו ,ילשמ םילכ
לדח ,תומייקש תוינויגהה תויצפואה לכ תא ומצעל רגוס אוה ,"ןימאמ" םדאש עגרב :"הנומא
קלח ונילעה "שפוח" רתאב .המדיקב ,רוערעב ,תרוקיבב קסועש וחומב קלחה תא ליעפהלמ
.יארקו ,"חטשב םיאצממ ןיא ך"נתה" - הלאה םינועיטהמ

.רתוי םינטק םידממב לבא ,תומייק ויה ןכא לארשיו הדוהי תכלממש ,הנעטה תא תלבקמ ינא
בותכה ףא לעש ,רבתסמו ,(!רידא םוקמ !ץלמומ) ןאש-תיב לש תוריפחה רתאב הנורחאל יתרקיב
התיה אל םלועמ ריעה ,לארשי תכלממ םוחתב םייוסמ ןמזב הלולכ התיה ןאש-תיבש ,ארקמב
קרוי-וינ ןיידעו ,קרוי-וינב םג םייח םיבר םידוהי לבא ,םידוהי הברה הב ויח םנמא !תילארשי
.לארשי הנניא

םישיאל וא ,תומייוסמ תופוקתל רשק םהב שי יכ ףא ,"םיירוטסיה" םניא םירפסה רתי לכ
ידוהיה יבגל ."תמא" םוש ןאכ ןיא יבגל .ונתאמ דחא לכב היולת "תמא"-כ םתגצה .םירכומ
?דוד ?"םיליהת" תוליפת תא בתכ ימ :לשמל ,יארת .רוערע הילע ןיאש "תמא" יהוז - ןימאמה
לכב ,ונמע לש םייתדה םיגיהנמל .רעי אלו םיבוד אל ?המלש ?"םירישה ריש" תא בתכ ימ !ת"לבב
תינושל הניחבמש ,וללה תוריציה תא המלשלו דודל סחייל םיאתמו חונ דאמ ,םויה םג ,תורודה
תונבל הנווכה תרגסמב ,הירוטסיהה ןמ םישיא לש היצקיפירולג ןאכ שי !תואלפנ ןה תירישו
,יתורמ ,ינוטלש ,יתד - חוור ןהמ קיפהל תנמ לע ,הלאכ ויה אל םא םג ,םיגיהנמ לש תויומד
דעו רקובמ למע ,יח ישוקבש שיאה ,הרייעה וא רפכה ןב ,יממע ,טושפ ידוהי יבגל .יפסכ - רקיעבו
רשק ול שי םיבולעה וייחל רבעמש ,ןימאהל דאמ בושח ,התיבה שורג איבהל חילצמ ישוקבו ברע
,תוצראו םימע ושבכש ,םיחלצומו םיאלפנ םיירסומ םיגיהנמ ול ויה רבעב תוחפלש ,םישרמ םעל
קר אל היה דודש ,תעדל דאמ בושח ןטקה שיאל .םיציב ילובלב ילוכו ילוכו הלודג ץראב וטלשו
תוירזכאב םייח ילעב תטיחש ךרוצל ראופמ תיב הנב קר אל המלששו !לודג ררושמ םג אלא ,ךלמ
ןקיטנמורו ,("תלהק" ,"ילשמ") םכח תוגה רפוס םג היה אלא ,("םיהולאל תונברוק תברקה")
ןיב רשק המ לבא ."ןימאהל" דמחנ תמאב הז .("םירישה ריש" רבחמו םישנ 100 לש בהאמ) רידא
?"הדבוע" ןיבל הז לכ

"ןיסירפק דע" וליפא הנהו ,"הקירמא דעו ןאכמ" ךל בותכל הלוכי ינאש ,ךל יתרמא הלחתהב רבכ
אוהה "רבח"ל בישהל םילכ ךדיב יתתנ הזה הברהה-טעמבש ,הווקמ ינא לבא ...יתעגה אל ןיידע
.דיתעב םירחאלו ,ךלש

וא ןאכ ךל םירמוא ךלש םירומה וא ,ךלש םירבחה וא ,ינאש המ לע יכמסת לא - ןורקיעכ !לבא
לע םירפס ןומה שי .יארקו ,לשמל ,ביבא-לתב "הלאירא תיב" ומכ ,הירפסל יכל .רחא םוקמב
:ומכ ,"גלזמה הצק לע" רמוח טעמ ךל העיצמ ינאו ,ןיינעמ ארונ אוהש ,אשונה
ח"ישת ,"תואובמ" תאצוה ,ארירש לאומש תאמ "שדוקה יבתכל אובמ"
1965 ,תורפסל תורבחמ תאצוה ,רלק רנרו תאמ "הירוטסיהכ ך"נתה"
1963 ,םילעופ תירפס ,יולה ןימינב תאמ "ארקמב םירופיס"
1968 ,תינויצה תורדתסהה ,רדא יבצ תאמ "יארקמה רופיסה"
ז"כשת ,הדסמ ,יאתפ לאפרו סביירג טרבור תאמ "םיירבע םיסותימ"
1986 ,רואל האצוה רב ,תונרג השמ תאמ "הבוח ףכ ך"נתה"
1996 ,רואל האצוה לכשמל ,תונרג השמ תאמ "םולשבאו סופידא"
1996 ,קחש תאצוה ,ףלוו בקעי תאמ "וטושפכ ך"נתה"
1998 ןתיב-הרומז ,66-61 םידומע ,רלמ ןדו היפוצ תאמ "תושפנה ידייצ"
1995 ,השדחה הירפסה ,סליימ ק'ג תאמ "היפרגויב :םיהולא"

אל ינא .הלאש לכב ילא תונפל תישפוח ישיגרתו ,"שפוח" רתאב רקבל יכישמתש הווקמ ינא
.תונעל החיטבמ ינא לבא ,הבושת ךל אוצמל החיטבמ


,תודידיב ,ךלש
"שפוח" רתא תווצ ,יצרא הריש

,תימלושמ םולש הרישל

יתנווכתה ינא ."םזיאתא"ל "םזיאתונומ" ןיב םילדבהה תא הניבמ ינא .ךתבושת לע הדות
ירתאב יתרקיבש רחאל קר ...תיטסיאתא ינא תעכו ,תיטסיאיתונומ יתייה רבעבש ,ךכל
ינפל דע יתנמאה טישלוב הזיאב ,יתנבה הקנילברטו קנדייאמ ,(ץיוושוא) ואנקריב תוומה
!! ...שדוח

תימלושןאכ אורקל ןתינ תונרג השמ לש ותבושת תא


letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home