Subject Secular Power Home

:רתאב הרקיבש ןוכית תדימלת ,תימלוש ונל הבתכ המ ןמז ינפל

.אל תא םגו ,"םיהולא"ב הנימאמ אל ינא
?ך"נתה יבגל המ לבא
?ך"נתב הנימאמ תא םאה

(ןאכ אוצמל ןתינ אלמה בתכמה תא)

:תונרג השמ רפוסה בתכש הבושתה יהוז

!תונרג השממ םולש תימלושל
:ך"נתב בותכה תונימא רבדב ךתלאשל יתבושת ירה

הדאיליאה ןוגכ ,םירחא םימע לש םיסותימה ומכ הדימ התואב "םינימא" ך"נתבש םיסותימה
ןמ ,רמולכ .'דכו תינאידניאה התאוואיהה ,תיניפה הלאוואלאקה ,םיינוויה האיסידואהו
.ןוימדו לפרע הברהב לתוחמה תמא לש ןיערג םלוכב שי םתסה

,םינימא ויהי יכ הפצמ ונניא תעד-רב ףא - ארקמבש םילשמהו "םייכוניחה" םירופיסל רשאב
.לשמ תניחבב םמצע םיבותכה תעד לע םהו

הקול ,יתעדל ,ןאכ ."םיירוטסיה"ב םיגצומה םירופיסב רבודמשכ תררועתמ תירקיעה היעבה
םירופיסהש םושמ תאזו ,רחא קיתע ירוטסיה רוביח לכמ רתוי תנווכמ היעטהב ך"נתה
הירואית שי ך"נתל !"םיימש םשל" - ןווכמ תנווכב םירקשמ ארקמה לש "םיירוטסיה"ה
:םישאר השולש הלו ,תכרפומ

; ["'ה רמא הכ"] טטצל ןתינ ותוא ,םיהולא שיש .א

; ["ויללעמ יפכ ,ויכרדכ שיאל תתל"] חיכוהל ןתינ לאה לש ותחגשה תאש .ב

.הלוגס םעכ לארשי םעב רחב הזה לאהש .ג

Egel Hazahav
בהזה לגע
וניברוא ריעהמ ינומלא יקלטיא רייצ תאמ
1550 ךרעב

תודבועה ןחבמב ןפוא םושב תדמוע הנניאו ןיטולחל תכרפומ תאזה הירואיתה ,רומאכ
טטצל ןתינ אל עודמ - הנש םיפלא תשולש ינפל םיהולא תא וטטיצ םא ,ךשפנ הממ .ןויגיההו
םע "הפ לא הפ" רבידש ,השמ ומכ איבנ םהל היהיש לגעה ידבוע וכז המב ?םויה ותוא
תויקוח לעב ,רחא םלוע זא היהש רמאת םא ?ךכל םיאכז ונניא םויה ונא וליאו ,םיהולא
? םלענש םלוע ותוא לש תווצמו םיקוח םויה םייקנ יכ םעטה המ ,תרחא

םדא לש ותוגהנתה ןיב רשק לכ ןיא יכ ושארב ויניעש ימ לכל רורב - לומגה תרותל רשאבו
:ולרוג ןיבל

םודסב לאה לידבה לוכיבכש יפכ ,עשרל קידצ ןיב הלידבה אל היקרוטב המדאה תדיער
םישנאה ינומה וא ,עשרל קידצ ןיב הלידבה םולכ - המישוריהב םוטאה תצצפו ;הרומעו
תא ןייממו םש דמועש הלעמל והשימ לע עיבצהל רשפאש ילבמ - תונוסאבו תומחלמב םיגרהנה
תכרפומה הירואיתב קיזחמה ,ארקמה ןכ-לעו ,םלועל יטננמיא אוה "קדצה רסוח" ?תוירבה
השעש ימ יכ רבתסיש ךכ הירוטסיהה תא תונשלו רקשל חרכומ - וכרעכ םדא לכל למוג לאהש
.שנעיי - "'ה יניעב ערה" השעש ימו ,רכשב הכזי - "'ה יניעב רשיה"

יכ ,תיליטנפניא םג איה - יתדבוע סיסב תרסח קר אל איה הלוגס םע אוה לארשיש הנעטה
איה רחש תרסח המכ דע ריהבהל ידכ .םלוע לש ודיחי ומצע האור תידלי הבישח לעב קר ירה
ילעב תימואל העדות ילעבכ םימייקה ,םיניסה ומכ ,רידא םע שיש ריכזא תאזה הנעטה
םה ,רצונ ללכב לארשי םעש ינפל בר ןמז [םיכלמ תולשוש] קזח יטילופ דמעמו תד ,תוברת
אל םלועמ ,"בורל םיה תפש לע רשא לוחכ" ,םדא ינב עברו דראילימ םויה םינומ [םיניסה]
אקווד עודמ ,הלאשה ,ןכ-םא ,תלאשנ ;הארונ האוש םהילע הרבע אל םלועמו ,תולגב ויה
?םה אלו ,רחבנה םעל םיבשחנ ונחנא

ארקמה י"ע תראותמה הפוקתה בורב] המוגעה תואיצמל "תורחבנה" תיירואית תא םיאתהל ידכ
ארקמה לתפתמ ,[תיתוברתו תיטילופ הניחבמ ןיטולחל תילוש הדמע לעב לארשי םע היה
םילילאה אטח] תובא יאטח ןוגכ ,םינוש םיצוריתמ םיצורית איצממו תונושמ תויולתפתה
.'דכו בהוא אוהש ימ םע אקווד רתוי דיפקמ לאהש ןוגכ ,[תומבהו

לע תדסוימ איהו ,תירקש יתינבת חרואב איה תיארקמה הירוטסיהה :הז ןיינע םוכיסל
,"םיימש םשל" רקשמ בתוכה :ןימאמה ןיבו [ןהכ ,איבנ ,ףיטמ הרומ] בתוכה ןיב "הזוח"
אוה וילא ,הז "קדצ רסח" םלועב והשמב זחאיהל ידכ ול ורקשיש קקותשמ ןימאמה וליאו
ילב תויהל ,תומודקה תופוקתב יאדווב ,הפוקת לכב םדאל השק .ותבוטב אלש עלקנ
.ולומגכ ול תתל דיתע רשאו ,וילע חיגשמש ימ שיש "העידיה"

הרישבו תרופיסב האירקמ האנהה תא ,הרקי תימולש ,ךממ עונמל ךירצ ונניא ןאכ רומאה לכ
.יפויה םלוסב אלא ,תמאה םלוסב דדמנ ונניא תונמאה םוחת ירהש ,ארקמבש תואלפנה

ירפסב ךכ לע רובידה תא יתבחרה .ארקמה תונימא רבדב ךתלאשל הרצק הבושת ןאכ דע
ירפס ךותב "הקיטילופו תד ,תורפס" רמאמבו [1999 ,ישפוח םע] "הבושתב רזוח םע תוחיש"
חוכ ןיידע ךל ראשייו ,הלא תא יארקת םא .[1996 ,תונורחא תועידי] ,"םולשבאו סופידא"
.[1986 זומת - יקצמיטס] "הבוחה ףכ - ך"נתה" ירפס תא םג יארק ,אנא ,תעדל ןוצרו

,המח הכרבב
תונרג השמ


ןאכ אורקל ןתינ תונרג השמ לש וירפסמ קלח לע

ףדה שארל


Subject Secular Power Home