הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


בושחל יל םינתונ אל

עשוהימ בתכמ

Religion Merchants

רוחבל ול רוזעל חילצנש םיווקמ ונחנא .עשוהימ ונילא ועיגה םיאבה םיבתכמה
.ונילא ונפ - הרזעל ןויער שי והשימל םא .הצור אוהש םייחה תא
.ונידי לע ומגרות שידיאב רוקמב ובתכנש םיעטקה

גנוליוו א טסייוו סאוו טענרעטניא רתא רעכילרעדנואוו רעייא ןופ שגורמ רעייז ןיב ךיא
םעטסיס רעשיגניווצ ןרעווש םעד ןיא ןראוועג טלקיווראפ ןענעז סאוו עכלעזא ןפלעה וצ
ןוצר הארמש ,םכלש אלפומה רתאהמ שגרתמו שגרנ דאמ ינא) ןבעל ס'רעמורפ םעד ןופ
.(םיידרחה םייחהמ םהל סאמנו םיישקבו הקוצמב םיאצמנש םידרחל רוזעל

תועד םתס אלו תמא וזש רמוא אוה) ערעייא תועד יילרעלא ןופ טשינ זא תמא זיא'ס רעגאז
לכ לשמל ,הצור אוהש המ בושחל תוכזה תא ול שי דחא לכל לבא ,ךכ בשוח םג ינא .(ךלשמ
רוביצ דגנ יללכ ןפואב לבא ,יתלבס אל ומצעב םיהולאה דגנ תורישי םירבדמ םתאש םיעטקה
יל םינתונ אל ,בושחל יל םינתונ אל ,םייחב םולכ יל ןיאש שיגרמ ינא ,םכתיא ינא ידרחה
םע "תועינצה תרמשמ דעוו" הילע ומתחש בתכמ יל וחלש עובשכ ינפל .והשמ ריכהלו תעדל
ועצפו וגרה רבכ םה יכ ,דחפב יח ינאו .תיבהמ טנרטניאה תא איצוא אל םא םירידא םימויא
ןכתייה ,םולכ םהל השוע אל דחא ףאו רוביצה לכ לע םיטלתשמ םה ןיידעו ,םישנא המכו המכ
!?

לכהש יתדהו ידרחה םלועמ תאצל הכזא ךיא תוצע יל ונתתש ,םכילא רשקתהל דאמ יתיצר פ"כע
ילב לבא הרותה תא רומשל ךישמי ינא ילוא .ערב וא בוטב רוחבל ישפוח תויהלו רקש םש
,הלילה לכו םויה לכ ילעש ףרוח ליעמהו לבמט עבוכה תאו הפיכה תא בהוא אל ינא ,הפיכ
רשפא םויהש בותכ הפיא ? ךכ שבלתהל ךירצש הרותב בותכ הפיא ,ולאה םירקשה לכמ יל סאמנ
?????? רבד םוש תעדלמ ונתוא רוסאלו ךכ לכ ונתוא םצמצל הז הפיאמ ?הרות רומשל בייחל

יצחב קר ונתוא בייחל רשפא ךיא ,וזה הרותה יצח לכו תונברק םויה ונל ןיא םא :הפסוה
לבא ,שדקמה תיבב ושעש המ "תוכאלמ" הז המו ,תבשב "תוכאלמ" תושעל אל לשמל ,הרותה
וא ,הרותה תא רומשל בויח ןיא םויהש ןאכמ .יטנוולר אל הז היונב איה ןיאש וישכע
תישעמ םירזוע םג םתא םא לואשל יתיצר בגא .ישילשה שדקמ תיב תונבל בויח שי ןיפוליחל
אל שממ ונחנאו םידרחה ייח תא בוזעל םיצור יתשאו ינא ?תוישעמ תויעב ינימ לכ םע
לע רומשל תבש רומשל הז המ םיעדוי אל ןמזמ רבכ יתשא םע ינא .הז תא תושעל ךיא םיעדוי
הארנ הזש ץוציפמ ארבנ םלועהש בושחל רעיירפ אל ןיידע ינאש הז דבלמ .'וכו בלחו רשב
.ךחוגמ יל

Religion Merchants

:הבושתב בתכ אוה ךכו ,לכונש לככ ול רוזעל הסננש עשוהיל ונינע
.רוזעל ןכומ התאש ךל הבר הדות

םיכלוה אלש הלאש תוארל יתלחתה ,טנרטניאה י"ע רקיעב יל חתפנ ישפוחהו ינוליחה םלועה
,רפסה תיבב ונל ורמאש ומכ םילגר ינש לע ךלוהש היחל םימוד שממ אל םה ינומכ רוחשב
תלוכמל סנכנ ינוליח לכ שממ אלש ןיבהל יתלחתה ,ינוליח םדא לע תרחא לכתסהל יתלחתהו
'וכו ודיל אבה לכ תא חוצרל לגוסמ דחא לכ שממ אלו ,םלשל ילב ולצא םירבד ףטוחו
.'וכו

יפ לע םגש תושעל יתוא םיבייחמש תוגהנהה לכ םע רעיירפ שיגרהל יתלחתה טאל טאל ינא
ןתונש טנרטניאה תא ונל רוסאל וא הליכאה ינפל םיידי לוטיל הז םא ךחוגמ הז הרותה
יתשגרה אל ,תבשה תא ללחל יתלחתה טאל טאל ךכו ,'וכו 'וכו בשוח ינשה המ תעדל תורשפא
הזש האור אל ינא םעפ יא הנתינ הרותה םא םג ,ילא תבשה תא ללחל הרותה רסואש המל רשק
,רמזמ אלו תרמזמש ןבומכ תינוציח הקיזומ תצק עומשל יתלחתה רוציקבו .םויה ילא רשקתמ
.תיזעול רקיעב הקיזומ עומשל ילב עגר לוכי אל ינא םויה לבא הז תא יתלבס אל הלחתהב

םייק ינא וב םוקמהש יתשגרה ימצעב ינא םיישפוח םירפס ללכב יתארק אל םירפס יבגל
בשחמה דגנ העדוה ילש ראודב יתאצמ 'ו םויב וישכע המגודל ,םיצור םהש המ יתיא םישוע
תורבחתהה לע עירתהל רתומלו .קרוס עגרכ יל ןיא טושפ ,הזמ םילימ המכ ךל טטצי ינא
תא םימרמ םה ךיא הארת ..."םלועבש תובזוכה תועדה לכל םיעיגמ וכרד רשא" טנרטניאל
תועד ואריש ךל תפכיא המ ךלש תמאב קזח התא םא ,תועד דוע הארתש םיצור אל םה ,םמצע
..."ךוניחה יתבב ומוקמ תא דיספהל לולע" תונקתה לע רובעיש ימ :בותכ כ"חא ??? תובזוכ
םידליה תא וסינכי אלש םימייאמ םה זא םהל תייצת אל התא ילואש םיעדוי םה !הז המ הארת
!? ןמואי אל - הז היפכ הזיא ,רפסה תיבב ךלש

דצמו ישפוחה םלועל תצק יתחתפנ רבכ ינא דחא דצמש ללגב דאמ השק הקוצמב ינא רוציקב
,תיבב היזיוולט יל היה ןמז תצק ינפל .קידצ ינא וליאכ התוא קחשמ ןמזה לכ ינא ינשה
זא יתיב תלדב טפנ וכפשי םג ילואו הז תא ולגי םהש יתדחפש ללגב ותוא יתאצוה כ"חא
.םירבד הלאכ ינימ לכו ,חפב ותוא יתקרז

תעד סרטנוקה .לבקל יל תפכיא אל לבא יל ץוחנ שממ הזש בשוח אל ינא דומיל רמוח ןיינעב
.(ותוא יתארק אל ןיידע) םכלש רתאהמ יתדרוה רבכ תמא

יתשאשכ בוחרב הפיכ ילב ךלי דוע ינאש ילצא הז תא רייצל לוכי אלו ןימאמ אל טושפ ינא
תאצל םינכומ יתשאו ינא רוציקב .ילוא ,ירשפא ןכ הז ילוא לבא ,השארב תחפטמ ילב ךלת
אל ימצעב ינא ,השדחה הרבחב םלקאתהל ךיאו תאצל ךיא ,הרזע םיכירצ ונחנא לבא ךרדל
.הדובע יל היהיש רקיעב ןיינעמ יתוא ךכ לכ יתורבחReligion Merchants
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא