הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


םיהולאב הנומאהו תדה לע

שפוח תווצמ דהואו הנפדל ,יתד םדא ,קחצי ןיב החיש


,םולש שפוח רתאה לא

תולפט תונומא ,תיתד היפכ דגנ םכנהש םינעוט םתא .הרקמב רתאל יתסנכנו ,יתד םדא ינא
תיתדה הייפכה איה איה םישוע םתאש המש ,רמול חרכומ ינא רתאב ינושאר ןויע יפל .'דכו
שיגהלו ,םתותימאל םירבדה תא קודבל וא/ו גיצהלמ םיענמנו םיענומ םתא רשאכ ,הבטימב
לכ ךרואל םייתדה םישנאה לכש תעדה לע הלעי אל ירה .עצוממה ינוליחה ארוקל םתוא
תרות לכו םיאלפומ םישוריפו םירפס ובתכש הרותה ימכח לכו ,תוטשב ונימאה תורודה
,ןושארה ןעדמה דלונש ינפל דוע האירבה תואלפנ לכ תא תטרפמו תסרופ טושפש ,הלבקה
םינפ השודקה ונתרות םע תמאב תמעתהל תחא םעפ םכל עיצמ יתייה ינא .תויוטש לע וססבתה
ביאכמ לוזלז ידכ ךות ,רוא תונש קחרממ אלו ,בורקמ םיתמעתמ םתא ךיא תוארלו ,םינפ לומ
תובא יקרפ ךותמ טוטיצב םייסל הצור יתייה .םינש תכורא תרוסמבו לארשי תרותב ,ה"בקב
תמ התא ךחרוכ לעב ,יח התא ךחרוכ לעב ,דלונ התא ךחרוכ לעב" היהיש לככ ילאנב עמשייו
יתייה ."אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ךחרוכ לעבו
.ףיטמ דוע ינאש ובשחת חטבש תורמל ,םכמ הבוגת עמשא םא חמש

,הכרבב
קחציקחציל הבישמ הנפד

,קחצי םולש

"שפוח" רתאב רומאה תא לכעל ךילע השק יתד םדאכש הניבמ ינא .ונרתאל אבה ךורב - תישאר
לכב ,רקבלו בושל ךל העיצמ ינא ,םירבד לש םקמועל תדרל ץפח ךנה ןכא םא .דחא רוקיבב
יוטיב תמב וניה שפוח רתא .טושפ אל ךילהת הז .הבשחמ ךכל שידקהלו ,רחא קלחב םעפ
םינימאמ ונניא ונאש אוה ינוליח וניאש ימ ןיבל וניניב יסיסבה לדבהה ,רמולכ .תינוליח
טלחהב ונחנא .ונתוא בבוסה לכל תוסחייתהה לכ תא הנשמ וז תואר תדוקנ .והשלכ לאב
םג הדימ התואב םידבכמ ונא ךא ,תידוהיה הירוטסיהה ןמ הרותה ימכח תא םיריקומו םידבכמ
תושונאל םתמורתש םיבר דועו םינמא ,םיאיצממ ,םינעדמ ,תיניסה סויצופנוק תד ימכח תא
.רועיש ןיאל הלודג איה המדיקלו

קלחה קר ,ישוק לכ אלל המיכסמ ינא ובור םעש ,תובא יקרפמ טוטיצב תמייס ךבתכמ תא
ינפל ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ךחרוכ לעבו ..." :תינוליחכ ,ילע ליבק וניא ןורחאה
ועבקנש ,ייח תא .רבד הזכ םייק אל ,טושפ ,יתעדל ."אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ
יננהו ,םייחב שיש םיישקה לכ תורמלו ףא לע ,הבר האנהבו הבהאב תלבקמ ינא ,יחרוכ לעב
,תדה .םות דע םתוא תוצמלו ףועמו תוירחא ,הנובת ךותמ ילש תוריחבה תא תושעל תלדתשמ
תנידמב וידחי תויחל הדיחיה ךרדה :םויסלו .ןהב ךרוצ לכ יל ןיאש תולבגמ האיבמ ,ימעטל
,ונרתאב רקבל ךישמת םא חמשנ .תונושה םלועה תוסיפת ילעב ןיב ידדה דובכ איה לארשי
.ךתושרל וננה - תויפיצפס תויגוסב ןודל - הצרת םאו

,הכרבב
הנפד


קחציל בישמ דהוא

,קחצי םולש

,ךל הבתכ רבכ הנפדש יפכ .יל תונבומ ךיתולאשו ,תנגוה ךתשיג .ונילא ךתיינפ לע הדות
זאמ הרואל ךנחתהו הנומאה ךותל דלונש םדא דוחייב ,יתד ןימאמ לש ודצמ םוצע ישוק םייק
הנוכ ידכב אל .הטעמ אל הדימב הכופה ,הנוש ,תרחא םלוע-תפקשה שיש ןיבהל ,ותודלי
שי .םינמז םתואב הרבחב לבוקמ היה רשאמ תרחא התיה ותבישח ןכש ,"רחא" היובא ןב עשילא
ןהו ,תינוליחה הבישחל טלחומ דוגינ תווהמש ,ךלש הבישחב תויסיסב תודוקנ שולש תוחפל
:ןהמ תורזגנ וניפלכ ךיתונעטו ךתבישחו ,םיהולא לש ומויקו ,ללכה תעד ,תמאה


:םיהולא

יאדווב - "םיהולא"ש אצומ תודקנמ תאצוי תינוליחה םלועה תפקשהש ,ךל רורבש הווקמ ינא
,ךל השק הז .ןימאמה לש ותבשחמב אלא םייק ונניא (ילנוסרפ לא) "תשנואמה" ותומדב
תא דבכל יאדווב ,ינוליח םדא םע חחושל שקבמ התא םא לבא ,ורקיעמ ליבק יתלב וליפא
שרדנ ינא םא .ףסה לע התוא ללוש התא םא םג ,ותעדל ןיזאהל בייח התא ,ולש הבישחה תוכז
ינא ,ילש יכרדב בושחל יתוכז תא דבכל ןכומ ונניא אוהו ,יתד ידוהי םע חחושל שקבתמ וא
ךכ ,ונתא גישו חישב ןיינועמ התאש ,ךבתכממ יתנבה ינא .ומיע החישה לע שארמ רתוומ
ךלש תוכז התוא וז .םייק ונניא םיהולאש ,ןועטל יתוכז תא דבכל ןכומ התאש ןימאמ ינאש
."םיהולא שי" ךופיהה תא סרוג התאשכ ,דבכמ ינאש

ידומלתה טפשמה לש םייסמה קלחה ,םייק ונניא םיהולא ותניחבמש ,ינומכ םדא יבגל
ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ךחרוכ לעבו" תטטיצש
.םיהולא לש ומויק-יא וא ומויק לע חכוותהל םעט לכ ןיא .תועמשמ לכ רסח וניה "אוה
ףאו ,תנתינ הנניא התוהמ םצעמ הנומאו ,הנומא לש ןיינע ,ישגר ןיינע איה לאה לש ותלבק
.יתבתכש המל רבעמ הז אשונב ךתיא ןודא אל ןכל .החכוהל ,תשרדנ הנניא


:תמא

התאשכ ,"םתותימאל םירבדה תא קודבל וא/ו גיצהלמ םיענמנו םיענומ םתא" ונל בתוכ התא
- םצעבו ,ךלש תדה ימכח לש ,ךתד לש ,ךלש איה "תמא"הש החנהב ,"תמא" לע הנעטה תא הנוב
דמעמב לארשי םעל הרותה תא ןתנ םיהולא" ,תידוהיה תדה תנעטכ ,ירהש .םיהולא לש
:הב ץוקו הילא לבא ."רקיעב רפוכ" הילע רערעמה לכו ,"תמא" הרואכל וזו ,"יניס-רה
,םדאל ,םוקמל ,ןמזל יסחי - יסחי גשומ איה תמאה .תידעלבו תיחצנ תחא תוהמ הנניא תמאה
,לשמל ומכ ,םדק ימיב תמא בשחנש המ .דועו ,תויתרבח תומרונל ,הפוקתל ,הפקשהל ,הרבחל
תמאהו ,תטלחומ תועטכ רתוי רחואמ תובר םינש ,ררבתה ,התוא הפיקמ שמשהו החוטש ץראהש
.םירחא םיימש-ימרג תכרעמ םע דחי שמשה תא ףיקמה ,רודכ תומדב איה ץראהש איה םויכ


Hebrew Cosmology
"תירבע היגולומסוק"
ך"נתב םינוש תומוקמב בותכה יפ לע טוטרש
עיקרה לעמ םימה תא הקיזחמש הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
םיחתפנ םיימש ירעששכ קר ץראה לע לופיל םילוכי םימה

ןוילימ רשע-םינשל רקשו ,םירצונ דראילימל תמא אוה ושי .םינוש םינימאמ לצא הנוש תמאה
ךכו .וינימאמ-אלל רקשו ,וינימאמל תמא אוה דמחומ .םימלסומ דראילימ ינשלו םידוהי
עודמ .תמאה ,אוה קרו אוה ,אוהש םינימאמ םדא ינב דראילימ ינש תוחפלש ,ההדוב יבגל
תדה יהולאב ןימאמ התאש םושמ קר םולכ ?הנוכנה איה ךלש תמאה אקוודש ,רובס התא
ךב רחב םיהולאש סרוג התאש םושמ קר םולכ ?םינימאמה רתי לכ לע הלענ התא המב ?תידוהיה
ךילע ,קחצי ,ןכל .תודגונ ,תונוש תואסריג יפלא תובצינ הדגנכש ,הסריג וז ?םימעה לכמ
יושע תמא היהש המ .תיחצנ אל חוטב ,תחא אל יאדווב ,תיסחי איה תמאה :יתדמע תא ןיבהל
.דיתעב והשלכ םויב תמא ךופהל יושע יוגש וא רורב אל םויכ אוהש המו ,תמא אלל ךופהל
םירבדה תא קודבל וא/ו גיצהלמ םיענמנו םיענומ" ונחנא היפל ,תינושארה ךתנעט ןכל
.תינוליחה הבישחב תועמשמ לכ תרסח איה "םתותימאל


:בורה תעד

תורודה לכ ךרואל םייתדה םישנאה לכש תעדה לע הלעי אל ירה" :ונל בתוכ התא ךבתכמב
טושפש ,הלבקה תרות לכו םיאלפומ םישוריפו םירפס ובתכש הרותה ימכח לכו ,תוטשב ונימאה
לע וססבתה ,ןושארה ןעדמה דלונש ינפל דוע האירבה תואלפנ לכ תא תטרפמו תסרופ
חווט וגיצה ל"זח .תחא השקימ ויה ,תודהיב םג ,םדק ימכח לכ אל ,לכ םדוק ."תויוטש
תא חקינו הבה לבא .לבוקמה יפ תא תורמהל וזעהש םהיניב ויהו ,תועד לש ןווגמו בחר
,תחיינ איהו התוא תבבוס שמשהש ימכ הבשחנש ץראה - "תמא"ה אשונב םדוק יתאבהש המגודה
לכ ןעט הירוטסיהב םייוסמ בלשב .שמשה תא תבבוסה ,תדמתמ העונת תלעבכ לכל םויכ העודיו
תאז לכבו" ןעט ,יאלילג ואלילג - !דדוב !דחא - דחא שיא קרו ,תחיינ ץראהש ולוכ םלועה
םירפוכ גרוהל איצוהל זא וגהנ ןכש ,ותומל ,טעמכ ,המרג וז "ותריפכ" ."עונת עונ
יבגל םג ךכ .העט ולוכ םלועהו ,קדצ אוהו ,ולוכ םלועה דגנכ דחא היה אוה .רקיעב
,וסרגש תא רבעב וסרג םיבוטו םימכחו םיברש ,הדבועל "תמא" לש תועמשמ םוש ןיא .ךתנעט
ונחנאו ,העוט התא ,ועט םה .לשמל ,ךומכ ,הזה םויה םצע דע םתומכ םיסרוג םדוע םיברו
?תושעל המ .םיקדוצ

,הדוסימ היוגש "ןושארה ןעדמה דלונש ינפל דוע" םירבד ועדי םימכח םתואש ךתנעט ,בגא
,דכאב ויח םדק ימי לש םינעדמ ?היה אוה ימו ,ןושארה ןעדמה דלונ יתמ ךל ןיינמ - ןכש
,םימודקה וידממב םג ,עדמהו ,לארשיל הרות "הנתינ"ש םדוק תובר םינש ןיסו םירצמ ,רמוש
יקוח .(דאמ תרחואמ ,בגא ,איהש) הלבקהו דומלתה ימכח ינפל הברה ליעפו יחו םייק היה
ץילממ דאמ ינא .ימשה בחרמב םידוהיל ומדקש םימעה יקוחמ וקניו ונוזינ תידוהיה הרותה
,"ןוכיתה חרזמב םימעה לש םיקוח יצבק" ןונבל םהרבא לש ורפס תא הז אשונב ארקתש
.ז"כשת ,הפיח ,.ר.ו.א תאצוהב

לע וססבתה" תודהיה לש םימודקה תדה ימכח לש הבישחה לכש ,ךירבדכ ,ןעוט ינניא
שי תויוטשה תא .תויוטש ויה אל ולא ,םימי םתוא לש עדיה רואלש ,קפס יל ןיא ."תויוטש
ןיידעו ,תישונאה המדיקהו תיעדמה תוחתפתהה לצב םייחה ,ונימי לש םדא ינב לצא שפחל
.יוניש לכ אלב םייקו רירש זא רמאנש המ לכש ,םיסרוג תאז ףא לעו

יאדוובו ,יתבישח תא ןיבהל ךלש םוצעה ישוקה תא ןיבמ ינא :יתלחתה ןהב םילימב םייסא
ינא הב ךרדב בושחל יתוכז תא דבכל אוה ךממ שקבמ ינאש לכ .התוא לבקל לגוסמ ךניא
םשכ ,יתפקשה לשב יתוא הנגת לא .יתרחב הב םייחה-חרואב תויחל ינוצר תא דבכלו ,בשוח
םיהז םדא ינב ינשכ דחי תויחל לכונ ,גהננ ךכ םא .ךתנומא לשב ךתוא הנגמ אל ינאש
.םהיתופקשהב םינושו םהיתויוכזב

,בוט לכ
שפוח תווצמ דהוא
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא