הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


הבישי ירוחב ינש םע הכורא החיש


דחא הלילל סלמוה היהנ ינא ךיא

רורד ייה
.םי תב לש םיה ףוחב םימי המכ ינפל יל הרקש הרקמ לע ךל רפסל יתיצרו זר יל םיארוק

דחא הלילל סלמוה יתייהנש אצי והשכיאו ילש הדידי לצא תויהל יל אצי םימי המכ ינפל
יד םקלח םישנא ינימ לכ יתשגפו ףוחה לע בבותסהל יתכלה זא ,(הפיח רוזיאב רג ינא)
לבא ןדיעו רינ םהיתומשש יל המדנש הבישי ידימלת 2 םהיניבו (תוחפ תצק םקלחו) םיבינגמ
.חוטב אל ינא

והשמ היה אל ילו הילע וטלתשה םהש ליצמה תכוסב םתיא ןושיל יתוא ונימזה םה הרקמ לכב
.החמישב יתמכסה זא תושעל בוט רתוי

םשל יתרזח הלילב 3 תוביבסבו בבותסהל יתכלהו "ןושיל" יל סאמנ 12:30 העשה תוביבסב
רבדל יתלחתה זאו ףוחה לע הז ינפל ןתיא יתבשי תונב המכמ ראשנש הלוק קובקב םע ינאשכ
אלב םיקוסעש 20 ינב עגרכ םהו 17 ליג תוביבסב הבושתב ורזח םהינש .הבישי ירוחבה 2 םע
הבישיב םוקמב דחא הליל םש ןושיל ידכ ףוחל ועיגה םה ,הבישיב דומלל אלא אבצב תויהל
.קרב ינבב והשפיא םהלש הבישיל רוזחל זאו

ביבס רקיעב החיש ונלחתהו דחיב הלוק וניתש זא יתרזחש ללגב וררועתה םה בלש והשזיאב
הומת יד רבד) ינוליח ןוכיתב הז ךיא לע םהלש תולאשו הבישיב הז ךיא לע ילש תולאש
.(תורגב תדועת ול שי םגש רמא םהמ דחאו ינוליח ןוכיתב םהירבדל ודמל םהינשו רחאמ
םהלש הבושתב יתניינעתה דואמ רמוח ותוא תא םידמול תונבו םינב םאה לש עטקל ונעגהשכ
תובכרומה תא קיפסמ ןיא הרוחבל יכ הזש ונעט םה .רבד ותוא תא ודמלי אל תונבש המלל
יתוא ענכשל ןויסנ היה החישה בור ךליאו ןאכמ .'וכו קמועל ארמגה תא ןיבהל תילכישה
.תדה קיחל ףרטצהל


...הזב םינימאמ םינעדמ אלמ ...רנימסל ךל

םייעדמ תועוצקמ םג םידמול םה םא יתלאששכ היה תדה תותימאב יתוא ענכשל לש קלחה תליחת
.המל יתלאש אלש ורמא םהשכו ,"לוח תועוצקמ"כ םהל וארק םהש םירבדו הרבחה יעדמו
םידימלת המכ וחקל הנה ארמגב הרקמ לכב עיפומ הז יכ ךירצ אלש התייה םהלש הבושתה
תא ודימעהו ליגר יממע ס"יבמ םידימלתו דבלב שדוק תועוצקמ וב םידמולש ידרח ס"יבמ
םש ואיצוה ידרחה ס"היב ידימלת .םדוק עדי אל םהמ דחא ףאש רמוח לע ןחבמל םהינש
םיטרפ תצק דוע יתלאששכ ...בושחל ךתוא דמלמ ארמגהש ללגב ןבומכ הזו תומיהדמ תואצות
:תושק תולאשל ונעגהשכ ןמצע לע ורזח דימתש תובושת 2 םע וליחתה םה הזה רקחמה לע
איה כ"חא קר העיגהש היינשהו "הזב םינימאמ םינעדמ אלמ / עודי הז" איה הנושארה
ךלת תובושת הצור תמאב התא םא ,תצקו םייתנש קר הז םגו הבישי ידימלת כ"הסב ונחנא"
..."קחצי ןונמא ברל ךלת בוט יכה .לוכה לע ךל ונעי םשו רנימסל...לכה תעדוי ארמגה

ורמא םהו ארמגב עיפומ הככ םג הז יכ הקיטמתמ דומלל יאדכ אלש החכוה יתיצר ןבומכ ינא
הז תא וליג םיאקירמאהו לודג דואמ קוידב הנבלה דלומ תא האבינ ארמגהש הז לע והשמ יל
יתארק אקוודש יתרכזנ .הנש םייפלאמ רתוי רבכ עודי היה הז םהלש תורמל 80 -ה תונשב קר
המל ללכבו םימע המכ דוע םגו םירצמה םגו הז לע ועדי םילבבה םגש יתרמאו שפוחב הז לע
יל רמא ,רינ ,םהמ דחא זא .קודבל לוכי ינאש יובינ הצור ינא ...יתוא ןיינעמ חריה
תכלמ ...םישקשק םג ול שי םיריפנס ול שיש גד לכש ארמגב בותכ הז תא קודבת הנה"
ןיא לבא םיריפנס ול שיש גד אוצמלו הז תא רוקחל הנשב םירלוד ינוילימ האיצומ הילגנא
רתאב הז לע יתארקו רחאמ ..."ףסכ זובזיב ,ןמזה לע הל לבחש הניבמ אל איהו םישקשק ול
םיריפנס שי שירכל ?שירכ םע המ" םוקמה לע ול יתינע םייעובש עובש הזיא ינפל שפוח
זא ממא הא" .שפוחבש רמאמב בותכ היהש המ קוידב השע אוה זא "!ודפרוט ומכ קלח אוהו
רוכזל יתחלצה אל ינא לבא הזל םג תידגנ אמגוד התיה שפוחב ..."רכוז אל ךפיהל הז ילוא
.ןאכ םג ותוא שבייל תונמדזהה תא יתדספהו איה המ


םילייחה לכ םע הלילב תבכוש תדקפמה אבצב

דחא ףא היהי אל הבושתב ורזחי םלוכ םאשו אבצב אל םהש הז לע יללכ ןפואב ונרביד כ"חא
2 שי הרותה יפלש הזמ ץוחו םיניתשלפהמו רורט ינוגראמ ונילע ןגייש ימ היהי אלו אבצב
הנבש ימ (2) -ו התיא ןתחתה אל ןיידעו השיאל סראתהש ימ (1) :אבצל תכלל אל המל תוביס
,(ינורקע אל הז לבא ,ןדחפש ימ (3) תא ריכזהל יתחכש תמא'ת) ותוא ךנח אלו שדח תיב
רינ זאו .וסייגתיו ם"וקבל ושגייש יאדכ הלאה םיאנתהמ דחא ףאב םידמוע אל םהו רחאמו
ותואב םיאצמנ תולייחו םילייח הז ,אבצ אל הז ,םישדוח יצחו 3 אבצב יתייה ינא" ץפק
יתנעט ינא ובש חוכיול ונררגנ זאו …'וכו םש ךלוהש המ עדוי אל התא ,תוצירפ הז םוקמ
האמוט הז םש יתייה אבצ הז המ עדוי ינא"ש ןעט אוהו אבצב םישנל םירבג ןיב הדרפה שיש
תודקפמה הלילבש םישאה וליפא אוהו ,"םירבג םילייחש להוא ותואב תונב תודקפמ םש שי
.(רמא אוהש המ הזש ייחב לבא תורחא תצק םילימב) םילייחה לכ םע תובכושףוקהמ םדאה אצומש ןעטש סופיירד היה

רמאו הז תא שיחכה ןבומכ אוה ,םייוג גורהל רתומ המ םושמש הז לע ונרביד כ"חא תצק
םירבד ינימ לוכ דועו יוגל הצוצק תיבירב תוולהל רתומ המל יתלאש זא ,עשפ הזש
יצח ןימ אוה ונעי ,שפנ ןיא ללכב יוגל .המשנ לש תומר 5 שיש יל ריבסה אוהו ,ןונגיסב
ליחתהל יל קשחתה שממ אל .ההובג יכה המרב אוה תאז תמועל ידוהיהו םדאנב יצח הייח
ליחתה אוה ןאכו אשונ יתרבע זא בוט יכה אוהש בשוח םיצאנה ומכ אוה םא ותוא לואשל
קיחרהל ידכ יל םירקשמ הלשממהו ס"יתבה לכו םינכסמ םהו םידרחה תא םיקפודש המכ רפסל
העששכ עובשב תודהי תועש 5 + ך"נת תועש 5 יתדמל הרבעש הנשב הז ללגב) תדהמ יתוא
.(?הנשב לקש 25,000 הלוע התיכ לש תיעובש

.םעה לע םיאבש תורצ ראשו םיעוגיפ לע שארמ תעדל ךיא "םשרמ" יל ןתנ וליפא אוהו
עדת םידרחה לע תופקתה םש האור התאש םעפ לוכו םוי לוכ ןותיע ארקת" :הזכ אוה "םשרמ"ה
םייתדב עוגפלו םידרח סייגל הצר קרב הנשה תליחתב הנה ,ךרדב םינגאלב שי יכ רהזיהל
תשאונ כ"כ תילארשיה הלשממהש ןעט םג אוה כ"חא ."הז ללגב ךורבב ונחנא וישכע דעו
איה ,םידוהי אל םהמ 80% -ש תעדוי איהשכ םידוהי ץראל התלעה איהש םידרחב התמחלמב
ירמגל האלמ ירהש םי תבב רמא דוע אוה הז תאו .ץראב ינוליח בור לע רומשל התצר טושפ
..."ףוקהמ םדאה אצומש ןעטש הזה סופיירד'ת היה"ש ןעט םג אוה ףסונב .היסורמ םילועב
(ןבומכ ןיווראדל הנווכה)

ועיגה םינעדמה לוכ יכ ס"היתבב ןיווראד תא דמלל וקיספה םלועה לכבש ןעט אוה זא
םדאנב לש תלוגלוג חקל ןיווראדש ןעט וליפא אוה ,העטומ תאזה הירואיתהש הנקסמל
ףא ומצעב ןיווראד יכ הומת דואמ רבד ,היינשה םע תחא ןתוא בלישו הלירוג לש תלוגלוגו
,ולש הירואיתהמ הז תא וקיסה םירחא םינעדמ ללכבו ףוקה ןמ םדאה אצומש רמא אל םעפ
הזו לארשיבמ ץוח םלועב ךוניח תכרעמ ףאב תאזה הירואיתה תא רתוי םידמלמ אל ללכבשו
...םייתדב עוגפל ידכ ןבומכ


חומב רצונ רבגה לש ערזה ךיא

רמא םהמ דחאש יל המדנ ןייצל הצור ינא לוכ םדוק יתוא ערק תמאב רבכש עטקה עיגה כ"חא
יתיצר ינא .הומת ללכב הזש הככ ,ינוליח ס"יבב היה אוהשכ היגולויבב תורגב השע אוהש
תדובע הזיא םתס וא םזיהדובה םאלסיאה ,תורצנה אלו תידוהיה תדה תא תחקל יל המל תעדל
רמא אוה זא .613 ידוהילו תווצמ 7 קר שי יוגלש ןעט אוהשכ רקיעב ,תינקירפא םילילא
הפיאמ יבגל ותוא רוקחל יתיסינשכ ."יניס רהב ורמא הנה תמאה תאז תודהיהש עודי הז" יל
דיגהלו תונברל אובל לש (שפוח תרבוחמ) אמגודב יתשמתשה וליפאו יניס רה לע עדוי ינא
הסינ אוה ,ילש םיאושינב וריכי םהש הצור ינאו םידע 600,000 תוחכונב לומתא יתנתחתהש
ךומסל רשפא יאשו םדאנב יצח היח יצח םהש ןעט אוהש ירחא הפיט) םידעכ םייוגב שמתשהל
םיחכונ ויה םהש אל הז ילש ך"נתה יפל ...יניס רהב םינימאמ ללכב םהש הזמ ץוח םהילע
.(והשמ וא םש

לע לשמל לכתסת המ עדוי התא" יל רמא אוה זא ,תינויגה רתוי תצק הבושת יתיצר ינא
13 ליגב לאעמשיל השע וניבא םהרבאש המ הז ?המל 13 ליגב הלימ תירב םישוע םה םיברעה
רמא אוה זא "?הבוט רתוי ךלש הביסהו" גולגלב יד וילע יתלכתסה ינא "!תרחא הביס םוש
ךותחת וא עוקעק השעת אלש המל" יתלאש ."םיהולא םע תירב רותב הז תא השוע ינא ;ןכ"
יגולויב רבסה עיגה ןאכו "?הלרועה תא אקווד המל ןזואה לש ךונתה תא וא לגרה לש תרז'ת
כ"חא ,ןוסכיא יכרצל םיכשאל עיגמ אוה םשמו חומב רצונ רבגה לש ערזה" :ןיינעמ דואמ
םג תאזה תירבה תא םיריבעמ הלרועה תא םיכתוחשכ ןכל .השיאה לא רבוע אוה הלרועה ךרד
..."אבה רודל

חומהמ ערזה תא ליבומש רוניצה ותוא תא ואצמ אל דוע םיאפור המל ותוא לואשל יתיסינ
אלו ילש עדמה תא ריכמ אל אוה ,ילש הייעבה ןה ילש עדמה תולבגמש רמא אוה זא םיכשאל
אל" תא שי המל הז ןושארה :םיניינעמ דואמ םיפיט 2 ףיסוה םג אוה זאו ,וב ןיינעתמ
קפדייו ערז רציילב קוסע היהי חומה ערז ידימ הברה ךופשת םא יכ" "?אוושל ךערז ךופשת
דומיל תאז תמועל ,לכשב םיקופד םייהנ ףוסב םה ןמזה לוכ םירמוגש הרבחה הז ללגב .ףוסב
המל היה ינשה "פיט"ה ..."חומל ליעומ דואמ ןבומכ אוה הלילב 12 דע רקובב 5 -מ ארמג
וניבא םהרבאש ירוטסיה םעט והשזיאמ הזש יתבשח ינא ?םימי 8 ליגב אקווד תישענ תירבה
ותנעטלש רבתסמ לבא ,המוד תירוטסיה הביס יהשוזיא וא םימי 8 ליגב תירבה תא קחציל השע
םאו םימי 8 ליג ינפל םדה תשירקל םורגל םילגוסמ אל קוניתה לש םימיזנאהש ללגב הז"
עדוי אל ינא ,בוט "...תומיו םמדל קיספי אל קוניתה םימי 8 ליג ינפל תירבה תא ושעי
.םימיזנאל רשק םוש הזל ןיאש עדוי ינא לבא שרקיהל ליחתמ םדה יתמ


יתימאה ןתייולה

ול םיארוק ונחנאש המ ;ך"נתהמ ןתיוולה הז המ עדוי אל ללכב עדמהש יל ורפיס םג םה
תיעקרק לע ןכוש יתימאה ןתיוולה לבא .גד הזיא םתס ילוא ,הז המ םיעדוי אל םה ןתיוול
יתנעט ינא ...זז אוהשכ וירחא ריאשמ אוהש ללחה תא אלמל הנש 70 םימל חקולו סונאיקואה
וירחא ריאשיש ללחה תא אלמל ןמז ותוא חקיי םימל הקיזיפה יקוח יפלו ירשפא יתלב הזש
תיטמתמ הרוצב הז תא ול ריבסהל יתיסינ םגו .לדבה םוש ןיא ,תיניערג תללוצו בהז גד
הרשע אלמל םימ סקיא הרשעל חקייש ןמזל הווש ללח סקיא אלמל םימ סקיאל חקייש ןמזהש
עדמהשו ילש תויציאוטניאה ירחא ךלוה םתס ינאש ןעטו בישקה שממ אל אוה לבא ,ללח סקיא
ואלילג לש יוסינה תא ונרזחש טעמכ ובש בצמל עיגה הז .עודי רבכ ארמגבש המ הלגי דוע
4-5 הבוגב הלצה תכוסב ונייה) ןמז ותואב הווש הבוגמ הנוש לדוגב םינבא 2 קורזל לש
ירחא יתייה םגש תמאהו הנש 500 ינפלמ םייוסינ תושעל עשעשמו ירשפא דואמ היה הז .רטמ
יירחא בוקעל קיספהל ךירצ ינאש ןעט דוע אוהש הז יתוא עגיש ללכבש המו (-: תוריב המכ
לודג רתוי ףוגש לוככש ול תרמואש היציאוטניאה ירחא בקועש הז אוהשכ ילש תויציאוטניאה
...וירחא ריתומ אוהש ללחה תא תוסכל ןמז רתוי םימל חקולתילכש תובכרומ ןיא םישנל

תומשנ יגוס 5 שיש עטקה לשמל ומכ יתוא ועשעיש דואמש םירבד ינימ לוכ דוע ויה
חומהש ללגב הז ילוא) תילכיש תובכרומ ןיא םישנלשו ההובג יכה תא שיש ןבומכ םידוהילו
תא רבעשל היגולויב דימלתל ורידחה ךיא ןיבהל יל השק ללכבו (-: ערז רציימ אל םהלש
.ןוסכיא קש קר םה םיכשאהו ערז רציימ חומהש ןויערה

םישנא ויה אקווד םה יפואב .דמחנ דואמ היה הז ,תועש המכ ךשמנ ןוידה לוכ הרקמ לכב
רשקבו רנימסל רשקב םיקינדונ תצק ויהש תורמל הזכ והשמ וא ילע וצחל אלו םידמחנ דואמ
הלאה םינעדמל רשקב וטריפ אל לבא ,ורמא םהש רבד לכ קידצהל "םינעדמ" ואיבה םהש הזל
ונדרפנ הרקמ לכב .(תכלל ןנכתמ אל ינא גאדת לא) קחצי ןונמאלו םהלש םירנימסל רשקבו
שפחיש הצור והשימ םא) הבושתב הרזחה לש תונוש תוטלק 15 הזיא יל ונתנ םהו הבוט חורב
רפיס רינו ונדרפנשכ םגו הנורחאה העש יצחבש הז יתוא עשעיש ידש המ .(םי תב לש הלבזמב
יל םירמואש המ לכ לבקמו עמוש םתס אלו ןיבהל הסנמו תולאש לאוש ינאש יפוי הזיא יל
םימס תואצרה ןמזב הארנ ינאש ומכ ךרעב הזכ םמעושמ דואמ הארנ ינשה רוחבהש ןמזב
.הז תא עומשל ול סאמנו םעפ 1000 הז תא עמש רבכ אוהש רמולכ - ס"היבב

זרLettersףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא