Subject Secular Power Home

(!םג ,הקירוטר ... לעו) הנידמו תד לע

רואלג לאומש תאמ

,תירבעה תוהזה לע דוע )
( ןאכ אורקל רשפא ,שפוח רתא תווצמ רורדו הריש לש םתבוגת תאו

letter

הילפא ,הייפכ לש תלוברעמב הרבחה תא תררופמ תיתדה תיטסילטנמדנופה הינומגהה
םייניבה ימי יכשחמ לא ונתנידמ תא הדיעצמ איה ,ףסונב .ינתאו יתד עקר לע םיכוסכיסו
ןוטלש ,םיאבאב ,םילבוקמו הלבק ,תומרחו תוללק ,םיפושיכ ,קוביד תואצוה ,תועמק לש
ויניע תחת ,עירפמ ןיאב טעמכ תוכשמנ ךשוחה לא הדיעצהו תררופתהה .הכלה יקספו םינבר
.םינואה רסח יחרזאה רוביצה לש תולכה

,תיתדה תיטסילטנמדנופה הינומגהה דגנ לועפל תונויסינ ויה םויה דעו הנידמה תישארמ
םינושה םיפוגה תוליעפ ,"האצותה ןחבמ" יפל .התומצעתה ךילהת תא םוסחל ,תוחפל ,וא
:הטושפ הבושתה ?ןולשכל הביסה המ .םויה תלשוכו זא הלשכ תיתדה הינומגהה דגנ
םינועיטו תונעט לש תשבוגמ תכרעמ לע תכמתסמה תיתד הנירטקוד שי םייתדה םידסממל
יהמ .רוביצב םיבחר םיקלח לש םלועה תפקשה בוציע לע רתויב הבר הדימב עיפשהל םיחילצמה
הבושתה ?תיתדה תיטסילטנמדנופה הינומגהה לומ ץרפב דומעת רשא תיחרזאה הנירטקודה
הכירצש ,ךכל תעדה תא ןתנ אל וליפא דחא ףא .תאזכ הנירטקוד אצמנב התיה אל :המיהדמה
.בצמה תא ןחבנ הבה .תשבוגמ תיחרזא הנירטקוד תויהל

תאזה הלאשה ."?ידוהי התא המב" הלאשה איה תיתדה הינומגהה לש םיפלקה תסיפחב רקו'גה
תאזה הלאשה ,תיתדה הינומגהה ידגנתמ לש תולתופמהו תוכבוסמה תובושתה תא תקסרמו הקסיר
ירוחאמ .יחרזאה הנחמה יגיהנמ תא בושו בוש הכיבמ תאזה הלאשה ,הבושתב תובבר הריזחה
איהש ,הנעטה תדמוע הזה ןועיטה ירוחאמ ."תד םג איה תודהי"ש ןועיטה דמוע תאזה הלאשה
תוהז ,תימואל תוהז ןיב הנחבא ןיא :תיתדה הינומגהה לש הנירטקודל סיסבה תא הווהמה
ךייתשמ "ידוהי" לכ רשא ,"תודהי" ,תחא תוהז קר תמייק אלא ,תיתנומא תוהזו תינתא
ירחבנל תימיטיגל הפולח םה םינברש ,יתדה דסממה תועיבתל ףקות תנתונ איהו ,הילא
םיימואל תודסומל תימיטיגל הפולח םה ('וכו םינבר ןיד יתב ,תונבר) תד תודסומש ,רוביצ
.הקוחו םיקוחל תימיטיגל הפולח איה הכלהה ןוטלשו ,(הלשממ ,טפשמ יתב ,טנמלרפ)

לע הרחתמה בירי חצנל ידכש ,דמול ןוריט טנדוטס ,הקירוטרל סרוקב הנושארה העשב רבכ
"חילצה" יחרזאה הנחמהש המ לכ ,התע דע .וינועיט תא ךירפהל םיבייח ,להקה תעד
בישתש המ עד" תרבוחה תא ,לשמל ,האר) "םע םג איה תודהי" ןועיטה היה בישהל (תואכרמב)
יטסילטנמדנופה הנחמה ינועיט תא ךירפמ וניא הז ןועיט .(ה"לע תתומע לש ,"תדה ירכומל
ןוחצינה ןכלו ,"תד םג איה תודהי" יכ ולש יסיסבה ןועיטה תא םואמב רתוס וניא ,יתדה
יחרזאה הנחמה לש השקה הסובתה ןכל ,םדוק ונרכזהש תיתדה הנירטקודלו הנעטל שארמ חטבומ
איה ,רומאכ ,תיחרזא הנירטקודל רשאב .רוביצה לש םלועה תפקשה בוציע לע העפשהה םוחתב
.המויקב ךרוצל םיעדומ וליפא ויה אל יחרזאה רוביצה יגיהנמ יכ ,אצמנב התיה אל טושפ

,ףילחת ןהל השמיש "תודהי"ה ,תימואל תוהזו תימואל הנידמ רדעה תונש םייפלא ךשמב
ךשמב עירכמ דיקפת האלימ "תודהי"ה ,ןוכנ .םיימואל תודסומל ףילחת ושמיש היתודסומו
תודסומהו תימואלה הנידמה תמקהו תימואלה הירוטירטל הרזחה םצע ךא ,תאזה הפוקתה
םיבושח םיקלח ,םימורגופו תופידר ,הילפא ,לבס תונש םייפלא רחאלש ,תוחיכומ םיימואלה
לרוגהש ךרוצ שי אלא ,יתימאה רבדה לש ומוקמ תא אלמל חילצה אל ףילחתהש וקיסה םעב
םימואל םיגיהנמ ,םיימואל תודסומ ,תימואל הנידמ תועצמאב םעה ידיב ןותנ היהי ימואלה
יפדב ,ןכא .הקוחו םיקוח תועצמאב לכהו ,ימואל אבצ ,תויטרקומד תוריחבב םירחבנש
רשאכ םג תאז רוכזלו ,אלימ אוה רשא דיקפתב ריכהלו ףילחת לכ םג םושרל שי הירוטסהה
התיה הירוקיצהש ךכב םיריכמ םא :יתימאה רבדה לש םויקה ללגב ףילחתב ךרוצ רתוי ןיא
דיקפתו ךרוצ ואלימ ןכאשו ,דלוקושל ףילחת היה ואקמיצהשו ,רוסחמה תעשב הפקל ףילחת
"תודהי"הש דיתעב םגו םויה םג רוכזנ אלו ריכנ אלש תעדה לע הלעי אלש יאדווב ,םתיעב
ןיא יכ ףא ,ירוטסיה דיקפת האלימ ןכאשו תימואל תוהזלו תימואל הנידמל ףילחת השמיש
."השמ תד"כ םייעבטה הידממל רוזחל הכירצ איה אלא ,יתימאה רבדל ףילחתכ ךרוצ הב דוע


letter

לש תונעטהו םינועיטה הינפבש ,תחצנמהו הליעיה הבושתה ,"?ידוהי התא המב" הלאשל
ידוהי .ם/ירבע ונחנא/ינא :איה ,חורב ץומכ םיגומנ תיטסילטנמדנופה תיתדה הינומגהה
וא ,םיטבשל קלוחמ היה ירבעה םעה הב הפוקתב יחשו ,הדוהי טבשל ךייתשה רשא םדא היה
התומלעיה רחאל .תינידמ תושיכ המייקתה הדוהי הב הפוקתב (Judea) הדוהי ץרא לש בשות
הנידמ בוש וננוכש רחאמו ,הדוהי טבש ינב קר ונניאש תויהו ,תינידמ תושיכ הדוהי לש
ףקותו תועמשמ שי תירבעה תוהזל קר ,םיירבע תימואל תוברתו םיימואל תודסומ ,תימואל
קר אלא םע הניא תודהי" םה םיחצנמה םינועיטה ,ןכל .תינתאו תימואל הניחבמ םייוושכע
םעה אוה ונמע .טרפה לש ישיאה ונינע איה הנומאה .(Mosaic Religion) השמ תדל יוניכ
:תחצנמה הנעטה לע תססובמה תשבוגמ הנירטקוד תויהל הכירצ בחרה יחרזאה רוביצל ."ירבעה
ןיבל ,היחרזא לע הליצאמ הנידמש ידוסיה סכנה איהש ,תימואל תוהז ןיב הנחבא תמייק
ךותמ ,ומצעל בצעמ םדאש תיתד תוהז ןיבל ,וירוהמ ,ודלווהב לבקמ םדאש תינתא תוהז
,השמ תד תא וביחרה הלוגה ינבר ,תירוטסיה-תיתדבוע הניחבמ .ישיאה ונינע איהו ,הריחב
תוהזל תיפולח תוהזכ ,(םיאנתה י"ע הריפסל תישילשה האמב אצמוהש) "תודהי" יוניכה תחת
תא תתרשמה הפולח ,"תודהי"ה קוזיח ןעמל .תירבעה תינידמהו תימואלה ,תיתוברתה ,תינתאה
ינידמהו ימואלה ,יתוברתה ,ינתאה ונמויקב לבחל םיכישממו ולביח םינבר ,םנוטלש תחצנה
שוריפ ןתמ י"ע ךכ לע תופחל ןויסינהו ,ירוטסהה חקלל תדגונמ תאזה הפולחה .ירבעה
.לשמל ,"תוינקילגנא"ל יאליע שוריפ תתל לאונ היהש יפכ ,לאונ אוה "תודהי"ל יאליע
ספתית יתדה דסממה תוקסעתה ,השמ תד לש יעבטה דמימה לא רוזחל הכירצ "תודהי"ה
םרזל םיכייתשמה יבגל קרו ('דכו תוליפת ,םייתד םיסכט) דבלב תדה םוחתב קר תימיטיגלכ
ןוטלשה תונוילע עבקיתו תיתדה הינומגהל ץקה םשוי ךכבו ,ישפוחה םנוצרמ םיוסמה יתדה
תוהזה לא איה לאושה תנווכ םא ."?ידוהי התא המב" תפצוחמה הלאשה לא רוזחנ .יחרזאה
יזא ,תיתדה תוהזה לא איה לאושה תנווכ םאו .םירבע ונחנא יזא ,תינתאה וא תימואלה
דחא ףא ,טרפה לש ישיא ןינע איה הנומאהו תויה .השמ תד לא קר תויהל הלוכי הנווכה
,ינוליח אוה המב ,ימרופר אוה המב וא ,יסכודותרוא השמ תד ןב אוה המב ח"וד בייח וניא
ביריה שרגמב קחשל ושוריפ "...ב ידוהי ינא" תונעל ןויסינ .'וכו ,טסיאתא אוה המב
רבדה שוריפ ,ןנוגתהל רבדה שוריפ ,ביתכמ ביריהש םיללכה יפלו עבוק ביריהש םילכב
תואיצמהו ,רימחמ קר אוה ,עגרכ בצמה הז ,רעצה הברמל .ןוחצינה תא ביריל קינעהל
תפקשה בוציע לע העפשהה לשו חוכיווה תואצות לש תרזגנ איהש ,םעבו הנידמב הווהתמה
יכרד תא הנשנ רשאכו םא קרו ךא תואיצמה תא הנשנ ."םינפה לע" איה ,רוביצה לש םלועה
.רוביצה לש םלועה תופקשהו הבישחה

לש ,ליצה אוה ותוא ירבעה דבעה לשו ירבעה השמ לש ,ירבעה םהרבא לש םיאצאצה ,ונא
,ונוצרמ אלש הלג ןהמו תוירבעה תוכלממב יח רשא ברה ירבעה םעה לשו םיירבעה םיכלמה
ריכהל ונילע ,'דכו תירבע תוברת ,ירבע לגד ,תירבע הדובע ,תירבע הנידמ וננוכו ונרזח
.תמייק ,הילעמ תנבומ ,תיעבט ,תדלומ איהש תירבעה ונתוהזב

תוהזה קר ,תירבעה הנידמה יחרזא לכ לש תימואל תוהז תויהל הלוכי תירבעה תוהזה קר
קוח םייקל רשפא הניגבו םלועה יבחרב ונמע ינב לש תיגולויב - תינתא תוהז איה תירבעה
תוהזה ןיבל תינתאה תוהזה ןיב הפיפחה ךמס לע (תובש קוח) םיירבע םיינתאל היצאירטפר
תירבעה תוהזה תרזעב קר ,תויטרקומד תויברעמ תונידמב גוהנכ ,הנידמה לש תימואלה
לא "תודהי"ה תא םוחתל ןתינ תיתנומא תוהזו תינתא תוהז ,תימואל תוהז ןיב הנחבאהו
.תיתדה הינומגהל ץק םישלו השמ תד לש יתדה דמימה

השיגל תדגנתמ "תירבעה תוהזה תנירטקוד"ש ןייצל ילע ,הז בלשב רבכ תונבה יא עונמל ידכ
.(הנירטקודב , "תוינענכה דגנ" קרפה תא האר) תינענכה

hebrewid@inter.net.il לא הנפי ,"תירבעה תוהזה תנירטקוד" אולמ תא אורקל ןינועמה
.רזוח ראודב התוא לבקיו


letter


ןאכ ,"תידוהיה תוהזה" - אשונ ותואב דוע
ןאכ - "תדה ירכומל בישתש המ עד" ךותמ - םגו


letter

:רוא לש הבוגת - םויסלו

,הכרוא לכל דואמ תורומח תויועט רפסמב הקול ,הז רמאמ עיצמש ,תירבעה תוהזה תנירטקוד
.תחא תחא היתויועט לע עיבצא ."תיחרזא הנירטקוד" שמשל הלוכי הניא ןכלו

יפל - "תד קר איה תודהי" אלא "תד םג איה תודהי" וניא יתדה דסממה לש ןועיטה ,תישאר
לכ ;תיתדה ותוהזל ידוהיה לש תימואלה תוהזה ןיב תטלחומ תוהז תמייק ,יתדה דסממה
.'וכו תווצמ רומשל ,ןימאהל בייח ידוהיה םעל ןב לכ ןכלו ,ןהיתשל חרכהב ךייש ידוהי
אלא "םע םג איה תודהי" אל אוה תאז תמועל ,"יחרזאה" וא ,ינוליחה הנחמה לש ןועיטה
אלו ידוהיה םעל ךייתשהל לוכי םדא ,רמולכ ,"תד םגו םע םג תנייצמה הלימ איה תודהי"
תא םייקל וא ןימאהל בייח ידוהיה םעל ןב לכ אל ןכלו ,ךפיהלו תידוהיה תדל ךייתשהל
אשונ רבכ הז לבא ,תידוהיה תדל ידוהיה םואלה ןיב הלודג הבריק הנשי .תידוהיה תדה
רתוס ינוליחה הנחמה לש ןועיטהש רוריבב תוארל ןתינ ,הרקמ לכב .ומצע ינפב רמאמל
.יתדה דסממה לש ןועיטה תא ןיטולחל ךירפמו

וניא הז - תימואל תוהז ידוהיה םעל התייה אל םינש םייפלא ךשמב יכ בתוכה ןעוט ,ךשמהב
הז .תוהז םא יכ ,ףילחת התוויה אל תודהיה .תידוהיה תימואלה תוהזה ול התייה ,ןוכנ
םואלל תדה ןיב הבריקה לש אצוי לעופ והז ךא ,תדב ןימאה םעה בור הזה ןמזה ךשמבש ןוכנ
תעבונ הממ תוארל ןתינ ,רמאמה ךשמהב .ףילחת איה תודהיהש םושמ אלו ,םדוק הרכזוהש
ןיאש דועב "היחרזא לע הליצאמ הנידמהש סכנ" תימואלה תוהזה תא הנכמ בתוכה - וז תועט
רפסמ תלעב םישנא לש הצובק אוה ,"םע" וא ,םואל :הנידמל תוימואל ןיב שולק רשק םוש
םיאור וזכ הצובק לש הירבח םא ,רמולכ .םעכ םמצע תא םיאור הירבחשו ,םיפתושמ םינייפאמ
הנידמ ןיא םא םג ,תידוהיה תוהזה איה תימואלה םתוהזש ירה ,ידוהיה םעל םינבכ םמצע תא
תא האור םישנא לש דואמ הנטק הצובק קר - תירבעה תוהזל תועמשמ ןיא וז הביסמ .תידוהי
השועש תפסונ תועט ."ירבע" םע אוה ידוהיה םעהש רמול ןתינ אל ןכלו ,"םירבע"כ המצע
טבש לש ויאצאצ םה םויה םידוהיה לש םבור בורש הלגת הירוטסיהה - הז אשונב בתוכה
תויהל הכירצ ,ןכל ,ונלש הנידמה .בתוכה לש ותרדגה יפל םג םידוהי םה ןכלו ,הדוהי
.תידוהיה תדה לש אלו ידוהיה םעה לש ,ידוהיה םואלה לש הנידמ ךא - תידוהי הנידמ

הלאשה תלאשנ ןאכ לבא ,תירבע איה םידוהיה בור לש תיגולויב-תינתאה םתוהזש ןוכנ הז
."?תפכא לזאזעל ימל"

םג) ותנומאל רשק אלל תידוהיה תדל ןב אוה הידוהי ומאש םדא לכ ,תידוהיה תדה יפל ,בגא
ךרוצ ןיאש ,רתויב הטושפה הבושתה ,ןכל .(ידוהיה םעל תידוהיה תדה ןיב הבריקה ללגב הז
הדימב ."היידוהי ילש אמיא" אוה "?ידוהי התא המב" הלאשל ,ידמ רתוי התוא ריבסהל
הכלהה יפל" ותוא לואשל שי ,תרחא תוטש וא תווצמ םייקל םג ךירצש ןועטל הסני לאושהו
הרקימב ,הז ."?ידוהי והימ הכלההמ בוט רתוי עדוי התא .ידוהי אוה הידוהי ומאש ימ לכ
בוט רתוי עדוי אוהש ןועטל הסני אוה םא .קיפסהל ךירצ ,תידוהיה תדב ןימאמש לאוש לש
.ודבל הזה תולדגה-ןועגיש-הלוח תא וריאשהו םיענ םוי ול ולחא ,הכלההמףדה שארל


Subject Secular Power Home