Subject Secular Power Home

?תד וא םע - "תודהי"

םישוע ונחנאש שומישה לע תרוקיב ריבעמש ינוליח ,רואלג לאומשמ ונלבק אבה בתכמה תא
"חפב ונתוא ליפמ"ש ,יוגש שומיש והז ותעדל .םעכ ונמויקל הרדגהכ "תודהי" גשומב
:ךשמהב תאבומ רתאה תבוגת .הבושתב םיריזחמה וניבירי ונל םינמוטש

letter

!שפוח רתא יכרועל םולש

לש תויוכזה ןויוושו הנומאה שפוח דעב הכורבה םכתוליעפ לע םכל תודוהל הצור ינא
,הבושח תרבוחה .טרפב ,"תדה ירכומל בישתש המ עד" תרבוחה םוסריפ לעו ,ללכב ,םינוליחה
,ךא .הבושתב הרזחה יפיטמ לש היגוגמדה םע תודדומתהל םילכ תנתונ ,בר עדימ הב לולכ
רשא ,םגפו השלוחל םיעגונה תרוקיב ירבד םג בותכל ילע ,ונל/םכל רוזעל ןכ ןוצר ךותמ
.תרבוחב יתאצמ

.יתדה דסממה לש םיפלקה תסיפחב רקו'גה איה (תרבוחב 12 'מע) "?ידוהי התא המב" הלאשה
הנחבא ןיא :תיתדה הינומגהה לש הנירטקודל סיסבה תא הווהמ תאזה הלאשה ירוחאמש הנעטה
רשא ,"תודהי" ,תחא תוהז קר תמייק אלא ,תיתנומא תוהזו תינתא תוהז ,תימואל תוהז ןיב
םינברה תורמל יתדה דסממה תועיבתל היצמיטיגל תנתונ איהו ,הילא ךייתשמ "ידוהי" לכ
ףילחתכ ('וכו םיינבר ןיד יתב ,תונבר) תד תודסומל ונתפפכהל ,רוביצ ירחבנל ףילחתכ
תרבוחה .הקוחל ףילחתכ הכלהה ןוטלשלו ,(הלשממ ,טפשמ יתב ,טנמלרפ) םיימואל תודסומל
עלוצה ןועיטה ידי לע וזה הנעטה לש תדוכלמה ךותל תלפונו ,תיגטרטסיא תועט השוע
היסנכה) תוינקילגנאש ,ןועיט םגש יפכ ,(תרבוחב 12 'מע) "םע (םג) הז תודהי"ש
ןיב הנחבאה יא :תיתדה הינומגהל הביסה תא ןיבהל הבוח .עלוצ היה ,םע הז (תילגנאה
:םרוגה .תדה םוחתל רבעמ םתוכמס תא ביחרהל םינברל תרשפאמ הנומאו הינתא ,םואל
הרומתב תויצילאוק תינק :עינמה .תוירחא ירסח םיגיהנמו תונורקע תורסח ןוטלש תוגלפמ
.יתדה דסממה לש חוכה ןובאת קופיסל

ידמ םהילא םיפרטצמ םיפלא ,"?ידוהי התא המב" הלאשה תרזעב הבושתב ורזחוה םישנא תובבר
וילא םיוולתמש םירבסהה ,עלוצ אוה "םע (םג) הז תודהי"ש ןועיטה ,רומאכו ,הנש
.הטעמה ןושלב ,קפסב לטומ וירוחאמש ןויגיהה םגו ,ליכשמ םדאל םג םילברוסמ

תדמעב תנייפאתמ תיתדה הינומגהה דגנ ('וכו תוגלפמ ,תותומע) םינושה םיפוגה תוליעפ
הינומגהה לש הנירטקודל דגנ לקשמכ הפיקמו תשבוגמ תיחרזא הנירטקוד רדעהב ,תוננוגתה
תוהז ןיב הנחבא תמייק :תשבוגמ הנירטקוד תויהל הכירצ בחרה יחרזאה רוביצל םג .תיתדה
לבקמ םדאש תינתא תוהז ןיבל ,היחרזא לע הליצאמ הנידמש ידוסיה סכנה איהש ,תימואל
.ישיאה ונינע איהו ,הריחב ךותמ ,ומצעל בצעמ םדאש תיתד תוהז ןיבל ,וירוהמ ,ודלוויהב
םימוחת לא השמ תד לש הבחרהכ תישילשה האמב האצמוה רשא ,"תודהי"ה ,תאזה הנחבאה תוכזב
רוזחת ,תירבעה תינידמהו תימואלה ,תיתוברתה ,תינתאה ונתוהזל תיפולח תוהז לש םיפסונ
ץק םשוי תאזבו ,דבלב תדה םוחתל לבגומ היהי יתדה דסממהו ,השמ תד לש יעבטה דמימה לא
.יחרזאה ןוטלשה תונוילע עבקיתו תדה לש הינומגהל

היה ידוהי .ם/ירבע ונחנא/ינא :איה תחצנמהו הליעיה הבושתה ,"?ידוהי התא המב" הלאשל
וא ,םיטבשל קלוחמ היה ירבעה םעה הב הפוקתב יח רשאו ,הדוהי טבשל ךייתשה רשא םדא
לש המלעה רחאל .תינידמ תושיכ המייקתה הדוהי הב הפוקתב ,(Judea) הדוהי ץרא לש בשות
,תימואל הנידמ ונחנאש רחאמו ,הדוהי טבש ינב קר ונניאש תויהו ,תינידמ תושיכ הדוהי
םייוושכע ףקותו תועמשמ שי תירבעה תוהזל קר ,םיירבע תימואל תוברתו םיימואל תודסומ
המב ח"וד בייח וניא דחא ףאו ,ישיא ןיינע איה הנומאה .תינתא הניחבמו תימואל הניחבמ
.טסיאתא אוה המב ,ינוליח אוה המב ,ימרופר אוה המב וא ,יסכודותרוא השמ תד ןב אוה
,ביתכמ ביריהש םיללכה יפל ביריה שרגמב קחשל ושוריפ "...ב ידוהי ינא" תונעל ןויסינ
.ןנוגתהל רבדה שוריפ

רשא "תירבעה תוהזה תנירטקוד" םשב ,םושיי רב ירנירטקוד ןורתפ םכינפל גיצהל ינוצרב
וא ירבעה םעה תנידמ התויה תא רותסי רבדהש ילבמ ,תיטרקומד הנידמ היהת ונתנידמש ףאוש
םניח לבקל רשפא "תירבעה תוהזה תנירטקוד" תא .םירבע םיינתאל תובש קוח לש ומויק תא
.בתכמה שארב רשא ינורטקלאה ראודל הינפ י"ע

,הכרבב
רואלג לאומש

letter

:שפוח רתא תבוגת

המ עד" תרבוחב 12 דומעב תארוקו תרזוח ינא .רתאה תווצמ הריש ןאכ ,לאומש ךל םולש
תלטנ ןיינמ ."םע הז תודהי" טפשמב "םג" הלימה תא םש יתאצמ אלו ,"תדה ירכומל בישתש
!"תינקילגנאה היסנכ"ל ללכ םימוד אל ונחנאו ,"הינומגה" ונניא "םע" ?תאזה הלימה תא
םיעיבמ ונחנאש ןויערה תא ךכב תשבישו ,קדצומ אל ןפואב הזה "םג"ה תא תלתש התא
ובברעתה הנש 2000 תב תולג לש םיירוטסיה םיכלהמ ללגב !םע הז תודהי :קדצבו תושיחנב
,"תידוהי תד"ל ליבקמ "תודהי"ש רמוא אל ןיידע הז .םייתד םיטנמלא "תודהי" גשומב
םעב !תד םג שי תודהיבש ,םינעוט ונחנא :"םע םג הז תודהי"ש םיסרוג אל טלחהב ונחנאו
ןייפאמ שי םהמ דחא לכלו ,םיטבשו תודע ,תובכש ,םיגלפ שי ,םע לכב ומכ ,ידוהיה
איה ונתוברת ,"תודהי" אוה ונמע ,םידוהי ונלוכש אוה םלוכל ףתושמהשכ ,ידוחיי
םג שיו ?תושעל המ ,םייתד םג שי הלאה םיטועימה ןיב ."תודהי" איה ונתוהזו ,"תודהי"
םירנויסימ םויכ שיש הז .וז הדבוע םע ךל השק ךכ לכ המ הניבמ אל ינאו ,םיידרח
!םתא קדצהש רמוא אל ןיידע הז תירנויסימה םתבוטל "תודהי" הלימה תא םילצנמש ,םיידרח
וב םילבזמש לבה לכ םיעלובש ,תולבק םע םימטמוטמ דע םייביאנ םינוליח םידוהי שיש הזו
שמתשהל רתומ םהלש ומכ !םתא קדצהש רמוא אל הז םג - ןכותמ קירה דע לילדה םחומ תא
,יתוברתה הרשקהב וז הלימב שומיש הברנ םא השענ בוטו !ונל םג רתומ ךכ "תודהי" הלימב
.יטרקומדהו יטסילרולפה ,ינוליחה

ןוגראה .ירוקמ ונניא "ירבע" ומכ ,השדח "םע" תלימ ונמצעל שפחל ,הלעמ התאש ןויערה
,בחר שומישל הז גשומ סינכהל הסינ רבכ ,םישימחה תונשב ץראב םקש ,"םינענכ" יורקה
עיקשהל לבחש ךכ ,ןהמ תחא וזו ,םעה תפשב תוטלקנ אלש םילימ שי .ץורח ןולשיכ לשכנו
."ילארשי" הזו ,ונלש תוימואלל תרחא הלימ שי .עיקשמ התאש וז ומכ ,תיתריצי היגרנא
םעהמ קלחלו ,"ילארשי" אוה ידוהי-אלה ילארשיה חרזאה םג רשאכ ,דוכלימ שי ןאכ םגש אלא
.החונ הנניא וז הדבוע

,אירמהל יוכיס םוש ול ןיא יתעד תוינעלש ,ךל רמול יל רצו ךלש עצמה תא יתארק ינא
"!לודג םיהולא" - ךכ רחא הרקי המ .תובורקה םינשה האמב אל יאדווב

"שפוח" רתא תווצמ ,יצרא הריש ,ךלש ,בוט ףלא

letter

:רורד לש םילמ המכ דועו

התא ,דיגת :יתוא ולאש ,םידרח המכל "תמא תעד" לש סרטנוק יתקנעהשכ ,ןמז הברה יד ינפל
ידוהי ינא ,ה'רבח" :יתינע ינאו ?הנורחאה םעפב תסנכה תיבב תייה יתמ ?ללכב ידוהי
ינאו םהיניינעל ורהימ םה ,רמגנ רתוי וא תוחפ הז הזב ."ידוהי שיגרמ ינאש ינפמ טושפ
.םיסרטנוק דוע קלחל יתרהימ

:הבושתה תא ביחראש םישקבמ ויה םא םהל רמוא יתייה המ לע תצק יתבשח ךכ רחא

.ידוהי יתדלונש ללגב ידוהי ינא -
תויהל קיפסמו יחרכה יאנת והז ,בגא ,יניעב) ידוהי שיגרמ ינאש ללגב ידוהי ינא -
.(ידוהי
וא ,רקוב לכ שארה לע תואספוק חינהל ומכ ,םינושמ םירבד ינימ לכ השוע והשימש הז -
ותוא השוע ,'וכו 'וכו 'וכו ,תבשב עוסנל אל וא ,םוי לכ "השיא ינשע אלש ךורב" דיגהל
.תוחפ וא רתוי ידוהיל אל ,םינושמ םירבד ינימ לכ השועש והשימל
םידוהיהש םינושמה םיגהנמה בור תא ומייק םידוהיה בור םינש תואמ המכ ינפלש הז -
תויחל ,תובוט אל ללכב תוביסמ וטילחה םייתדה םידוהיהש רמוא הז ,םויה םימייקמ םייתדה
.לכה הז .םייניבה ימיב םהייחמ קלח


letter


ןאכ ,"תידוהיה תוהזה" - אשונ ותואב דוע


ףדה שארל


Subject Secular Power Home