Subject Secular Power Home
letter

םינימה ןיב הדרפה רבדב תיתדה הירטסיהה

:ונלביקש בתכמ

,בר םולש
ןיב הדרפהב ךרוצה לש היססבואה לומ האתשמ דמוע םעפ אל ינא יתד םדאכ
ישרוש לע רמוחל תוינפה וא רמוח לבקל ןיינועמ יתייה .םוחת לכב םישנו םירבג
.םויכ ולש הרוצה תא שבל ךיאו ליחתה הז ןיאמ .וזה העפותה
,הדות
.םחנמ

:הריש לש הבושתה וז

.שפוח רתאמ יצרא הריש ןאכ ,םחנמ ךל םולש
ידלי םע שארל לעמ הקוסע יתייה טושפ - הנעמב רוחיאה לע החילס לכ םדוק
.יתדובעו

רתאב םירקבמ ךומכ םיברו התאש תעדל ףיכו ,שפוחל ךתיינפ לע דאמ יתחמש
םדאכו ,ונלש "עובשה תושרפ" תא ריכמ התאש הנימאמ ינא .וינכתב םיניינעתמו
- תושרפה תחאב .ןהמ תינהנ יאדווב תדל רבעמש םירבדל חותפה יתד
.ךתלאש תסחייתמ וילא אשונה לע הבחרהב אורקל לכות ,"ערוצמ-עירזת"

,24-19 םיקוספ ו"ט קרפ ,ארקיו רפסב תמייק ךתלאשל הבושתה ,םינפ לכ לע
:תטטצמ ינאו

התדנב היהת םימי תעבש הרשבב הבז היהי םד הבז היהת יכ השאו"
אמטי התדנב וילע בכשת רשא לכו .ברעה דע אמטי הב עגונה לכו
ץחרו וידגב סבכי הבכשמב עגונה לכו .אמטי וילע בשת רשא לכו
סבכי וילע בשת רשא ילכ לכב עגונה לכו .ברעה דע אמטו םימב
ילכה לע וא אוה בכשמה לע םאו .ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב

.'וגו "..ברעה דע אמטי וב ועגנב וילע תבשוי איה רשא

,חלשותמ ימימ תורדגהב קבדש ימ ,ןכש .םידרחה לש םהידחפ םינבומ ןאכמ
השיאה תאו ,"האמוט" תסווב תוארל ךישממ ,ןהמ ררחתשהל לגוסמ ונניאו
רוזחמב איה השיא וזיא תעדל רשפא יאו רחאמ ."האמט"כ התדינ תפוקתב
לש ץמש לכמ קחרתהל םהינימל םידרחהו םיבר םייתד םיפידעמ ,הנניא וזיאו
םהב קבדת אמש דחפה .הממיב תועש 24 ,הנשה תומי לכב םישנ םע עגמ
תטלחומ הדרפה ,לשמל ,ומכ ,תורזומ תורוצב גהנתהל םתוא האיבמ "האמוט"ה
.סובוטואב םג .םהייח תוחרוא לכב םישנו םירבג ןיב

םתוא לש עדי רסוח היה םייק היהש לכו ,תמייק התיה אל םלועמ "האמוט"
םעו רוב אלא ונניא תולפת תונומא ןתואב םויה םג קבדש ימ .םיקוחר םינמז
.ץראה

רדעה ,תסווה לע יעדמ-יאופרה טביהה ןמ םג ,םיפסונ םירבסה - רומאכ
המסרופש "ערוצמ-עירזת" עובשה תשרפב אורקל לכות ,וב יהשלכ "האמוט"
.רתאב

,רתאב רקבל ךישמתו ,רשק ונמע רומשת םא חמשא
,הכרבב ךלש
שפוח רתא תווצ ,יצרא הריש
:ףסונ רמוח

."תידוהיה הכלהב השיאה דמעמ" - רלמ היפוצ ר"ד לש רמאמ

אבס לארשי חורב םזיניבוש - שמש ישי לש רמאמ


letter
Subject Secular Power Home