הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


"תוומה רחאל םייחה"

,תלבוקמ היידבל התכיפה ,העומש לש התדיל
הב ןימאמ םלש רוביצש "הדבוע"ל הלוגלגו
("םירקש" תחת ,"הבושתב הרזחה" רודמב וארק - ןיינע ותאב)

:שפוח רתאל בתוכ ןח

תאו הלבקה תרות תא ריבסהל יל רוזעל ולכות ילוא ,היעב יל שיו ןימאמ אל םדא ןב ינא
םתוא םיריזחמ רצק ןמז ירחאו ...'וכו בל יפקתה ,תונואתב םיתמ םישנאש תוחכוה שיש הז
התוא תא שי םלוכל זא ותמש ירחא ואר םה המ םתוא םילאוששכו ,םילוחה תיבב םייחל
וארש םירמוא םלוכ ,(ינשה תא דחא וריכה אלש םלועב םינוש תומוקממ םירז םישנא) הבושתה
ףוגה תא םיבזוע טושפ זאו םייחב עגר ותוא דע םהל הרקש המ לכ תא םירבוע םמצע תא
םה ליבקמבו םימוצע םירעש ינפל םיעיגמו םתוא ךשומ לוכיבכש ,ןבל רוא רבעל םיאצויו
ומכ םפוגל הרזחב םיבאשנ םה םיעיגמ םהש עגרבו םתוא הייחמ אפורהו םילוחה תיבל ועיגה
ותוא תא ורפיס םייחל ורזחש רחאל דיימ ולאשנש םלועה לכמ םינוש םישנאו. קבא באוש י"ע
... ל"נה רופיסה

יתחכשש קלח שי לכ תינשו ,היזיוולטהמ אוה ןושאר רבד - ךל יתחלשש רופיסה זא בוט
,םיערה םישעמה לכ תמועל םיבוטה םישעמה לכ תא םיאור םהו ,טפוש שי םירעשב :ריכזהל
. הרוק הזה רופיסה לכ זא םיכישממ ןאל יבגל לקוש אוהשכ ךרעבו

.ב.נ
...תענכשמ הבושתל הווקיתב ?התוא ריבסמ התא ךיא הלבקל רשקב המ

ןח


:שפוח רתאמ זעוב

לע ןועיטה תא דימענ תישאר .ותוא הנישש והשימ ךרד ךילא עיגה ןועיטהש הארנ !ןח םולש
ןועיטה .ןתוא ריכמ ינאש לככ תוחפל ,ןקויד לע תודבועה תא דימענ ךכ רחאו ,וקויד
ךכ רחאו ,תוומה ףס לע םידמוע רשא ,םלועה יבחר לכב םישנאש הז ךיא" :הז אוה ירוקמה
.םייטנטסטורפ םיפיטמ לש ןועיט והז רוקמב ."?ושי תא ושגפש םיחוודמ ,םייחל םירזוח
וניא יטנטסטורפה ןועיטהש ןבומכ.ןועיט ותוא לש יהשלכ תידוהי הסריגב תלקתנ התאש הארנ
וא לארשי ,הקירפא ,קוחרה חרזמה ומכ ,ירלופופ תוחפ םהב ושיש תומוקממ םישנאל סחייתמ
.םאלסיאה תוצרא

לכ" לע רפסל דאמ לק :(תורתוס וא תופסונ תודבוע יל קפסל ןמזומ התאו) תודבועל רשא
רפסמה םא וליפא ,רופיס הז ."הייחתל םירזוחו ינילק תוומ םיתמ רשא םלועב םישנאה
םא .תד התואמ םישנא לש ןלוכ ,תומש םע תואמגוד רשעמ תוחפב רבודמ ללכ ךרדב .וב ןימאמ
תוומ ותמש םישנא לש תומשל ןווכתמ ינא תודבוע רמוא ינאשכו - תופסונ תודבוע ךל שי
לכ ,ןפוא לכב .עומשל חמשא ינא זא ,םיחווידה םע דחי ,וארש םירבד לע וחווידו ינילק
אב הז ."ךכו ךכ ושע ינילק תוומ ותמש םישנאה לכ"ש ךכ לע םירופיס איצמהל לוכי דחא
.לוזב

.היגולוכיספ אל ,תד איה ותכמסהש םדאמ עיגה םתסה ןמ הז היזיוולטב :היזיוולטה יבגל
ףיטמ וא בר אוה םא .םיאצממ לע ךמתסמ היה םתסה ןמ אוה ,גולוכיספ היה אוה םא
הלאכ םירופיס .והערל םדאמ םירסמנה םירופיס לש תרוסמ לע ךמתסמ םתסה ןמ אוה ,הבושתל
.תמא תעד לש רתאב אשונל רושקה רמאמ שי .םירפסמה לש םלועה תפקשהל םימאתומו םינתשמ
םיתמה םישיגרמ המ" :דאמ בוט רמאמ אוה ךא ,תידומלת הפשב ,השק תצק הפשב ליחתמ רמאמה
." םירפסמ םה המו

ךא יתד םדא היה רשא ,ץיבובייל והיעשי רוספורפ יברו ירוממ טטצל יל השרה - הלבקל רשא
לע ותוא יתלאש רשאכ .אווש תונומא ולאב אצויכו תומשנ לוגלג ,תוחור ,םידשב ןימאה אל
ימיב לארשי םעמ תרכיהל הכירצ התיהש םילילא תדובע" :ולש ץרחנה ןוטב קספ אוה "הלבק"ה
."וניבא םהרבא

הלבקה לע לאוש התא םא .לואשל ןמזומ התא ,הלבקה לע תיטרקנוק רתוי הלאש ךל שי םא
לע םה םירופיסה .םינייוצמ רוביצ יסחיל הכזש ,םירופיס לש ףסוא והז זא ,ללככ
לע תוחוכ שי "הלבק"ב םיקסועלש םירפסמ רוביצה יסחיו ,םינוש תוחוכו תונוש תויוהולא
תורכוש ויה ןמזמ טפנה תורבח זא ,םייתימא תוחוכ םהש-וליא םהל ויה םא - ללככ .םייעבט
רוחבל ידכ םתוא תורכוש ןמזמ ויה תועקשהה תורבחו ,טפנ יצברמ שי ןכיה תולגל םתוא
,ןדאל-ןיב אבחתמ ןכיה תעדל םהב תרזענ התייה תירבה תוצראו ,עיקשהל תוינמ הזיאב
םילבוקמה יכ ,הרוק אל הז .המחלמה תא תמייסמ ק'צ קי'צו ושאר לע תחא הצצפ הליטמ
לבוקמ והשזיאש עגרב .םייביטקייבוא םינחבמב םידמוע אלו ,םינימאמה תא קר םיענכשמ
דיגהל היהי רשפא זא - "םינוילעה תוחוכה" ול וליגש תועקשהמ הסרובב ןוה תושעל ליחתי
.ןחבמ והשזיאב ודמע םהש

,בוט לכ
לט-ןבול זעוב


םיארמ םיחותינל תומדרה ורבעש םדא ינב לע וכרענש םייגולויסיפ םירקחמ :תכרעמה תרעה
"האר" ,התקמעה תארקל הארנכ ,המדרהה לש םייוסמ בלשב :םירזוח םירקמב המוד רופיס
המדרהל תיבצע הבוגת יהוזש רבתסמ .תוריהמב וילא רבוע ומצע תא שח אוהו רוא הלוחה
ךילהת והז .הייארה זכרמ ללוכ ,חומב םיזכרמ רפסמ לש בוליש שי הבש ,חותינב תיללכה
ונניא רבכ תמה ןכש ,יח םדא אוה וז "היווח" רפסל לגוסמש ימ .תוומב רושק ונניאש יעבט
םדא אוה תאז רפיסש ימ .םירופיס רפסיש לוגלג םוש ול ןיאו ,רכוז ונניא יאדווב .רבדמ
רפיס ררועתהשכו ,המוד המוארט רבע וא ,חותינ תארקל המדרה לש םייוסמ בלשב היהש ,יח
תוליחתמ ןאכמ .םייחל ורזחו "ותמ" םהש םירפסמ הקיטסימב םינימאמש םישנא .שחש תא
ןכרד הקיטסימה םלועב .תודגאל ךופהל "תוינויצסנס" תועומש לש ןכרדו ,ץצורתהל תועומשה
.תד לכ .תד תרצונ ךכו ,"תודבוע"ל ךופהל תודגא לש

היידב-תדגא תכפוה דציכו ,היידב-תדגאל א-א-א לש העומש תכפוה דציכ שיחמהל תנמ לע
הפטהל ילכ תשמשמ וזכ "הדבוע"ו ,"םיהולא"ל סחייל םיטונ םייתד םישנאש ,"הדבוע"ל
:רנייו יסוימ בתכמ םכינפל הנה - תירנויסימ


:שפוח רתאל בתוכ רנייו יסוי

.(1990) ן"שת תבט ח"ר הנש 12 ינפל קוידב ליחתה לכה !הז תא אורקל הבוח !ועמשת
הלאכ ויהיש ענכושמ ינא .ינילק תוומ יתתמ הכלהמבש ,תינלטק םיכרד תנואתב ברועמ יתייה
.םיברב רופיסה תא םסרפל םיבייחו יל ןימאהל םיבייח םתא לבא ,לכה איצממ ינאש ודיגיש
תא יתעמש ,הלעמ לש ןיד-תיב ינפב יתדמע ,תמאה םלועל יתילע ,יפוגמ יתאצי ,תמ יתייה
ויה םלוכ ,יתארקל ואב ורטפנש םידידיו םיבורק ,רוונסמ רידא רוא יתיאר ,תולוקה
כ"כ יתשגרה .םיכלכולמ ,םייולב םידגבב שובל יתייה ינא קרו ,םיפי כ"כ םידגבב םישובל
יתשגרה םואתפ .הבהאו םוח יילע ורשהו םיכויחב יתוא וממיחו יילע ולכתסה םלוכ ,חונ אל
יל ורמא ,םימסרופמו םירכומ םישנא ינימ לכ יתיאר :התוא ראתל רשפא יאש תיאליע השגרה
לע ומכ ייח תונש 18 ינפל ורבע םואתפ .הטמל יתישעש המ לכ לע טפשמ יל היהי וישכעש
יכ ,דואמ יתשייבתה .םיבוטה םישעמהו םיערה םישעמה ,תווצמה לכו תוריבעה לכ ,ענ טרס
ןושלה ירוביד ,תואנקה לכ ,יתישעש םיערה םירבדה לכ תא םג ואר םש ויהש םישנאה לכ
אל ,יתשייבתה כ"כ ,לכה ואר ,םיבכשמ ,תויוננוא ,הריבע ירבד ,םירוהריהה לכ ,ערה
,םיבוטה םישעמה תא וארה זאו .תואבהמ יתדחפ ,דואמ לבלובמ יתייה ,הרוק המ יתעדי
,לשמל .םישועו םירמואש ןטק רבד לכ עיפשמ הזש המכ גשומ םכל ןיא - םינטק יכה וליפא
תא תוצחל הנקזל יתרזעשו ,ןומה עיפשה הז - סובוטואל םילקש 5 דחא הזיאל יתיוולה םעפש
ורמא ופוסבו תוקד המכ חקל אוה .טפשמה להנתה ךכו ,הברה עיפשמש ןטק השעמ דוע !שיבכה
תדרל הצור ינא םא יתוא ולאש .יישעמ תא ןקתל מ"ע הרזח הזה םלועל תדרל ךירצ ינאש יל
םישנא ןומה םואתפ יתיאר זאו ?ןוקיתה המ יתלאש .יפוגבש יתינע .רחא ףוגב וא יפוגב
זא .טנרטניאב רתא םימיה ןמ םויב וחתפי םהידלי ידליו םהינב ינבש ורמא םה .יתרכה אלש
לש םיבורק םהש ונעטש םישנא דוע םש ויהו .תובישח יתסחיי אל ,םירמוא םהמ יתנבה אל
הנש הרשע-םייתש דועב סנכיהל ךירצ ינאש ורמא .הלאשב םירזוחו רתאל םיסנכנש םישנא
.רתאב םיפתתשמש םישנאה תואטח ללגב דואמ םילבוס םהש ורמא םה .ירופיס תא רפסלו רתאל
וריזחיו םדיקפת ונשי אל םה םאש ,ורמא םה .הלאשב עשי ירסח םיריזחמו וב םיבתוכ
םיכלמה יכלמ ךלמ םיימשבש םכיבא תא ורכז םידוהי אנא .תמאה םלועב ולבסי םה הבושתב
ינפל רוזחל םיבייח םתא תמא ויאיבנו תמא ותרותו תמאה אוה היהיו הווה היה אוה ה"בקה
,תוחילשהו םויה יטרפ תא יתיכיחש רבכ זאמ ורבע םינש הברה רבכ !!!ידימ רחואמ היהיש
,יל ונימאה ,אנא !!!ב"סשת תבט ח"ר םויה !!!יתרכזנו הרקמה תא בוש יתמלח הלילה ךא
,ירופיסל ןימאהל םיבייח םתא ,םכל הכחמ ה"בקה ,םירחא וריזחה אנא ,הבושתב ורזח אנא
ורכז ,םייחה וצ תא ורכז ,דיתעל םכילעו םכיבורק לע ובשח אנא !!!ותוא איצממ אל ינא
ץראה תופנכ עבראמ וניחדנ ה"בקה ץבקיו הבושתב לארשי םע לכ ורזחיש ןמחרה באו תמאה תא
והוארק ואצמהב 'ה ושרד" ...ונימאה אנא ןמא ונימיב הרהמב חישמה עיגיו הלואגה אובתו
ולע תכרבב "...'ה לא ובושיו ויתובשחמ ןווא שיאו וכרד עשר בוזעי ,בורק ותויהב
.ןוצר יהי ןכ ןמא וכלת רשא לכב םכמע 'ה היהיו וחילצהו

:שפוח רתא תווצמ רורד

.הלאכ םיטרס המכ רבכ יתיאר .יסוי םולש
,ךלת רשא לכב חלצהו הלע

.רורד
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא