הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


םייניעה תא חוקפל יל םתמרגש לע הדות

רתאב תרקבממ ונלביקש בתכמ
(תכרעמב רומש םשה)

;םולש שפוח רתאל

םייתדו םירמוש לש טלחומ בור שי הבש הביבס איה הב הרג ינאש הביבסה .13 תב ינא
איה ילש החפשמה .יתוא לבלב ייד הזה בצמה לכ ,הנש יצח ינפל דע .טועימ םה םיטסיאתאהו
ינא כ"הסבו .םייק אל ,םייק אוה םאה ,םיהולא לע רבדל ונל אצי אל םעפ ףא לבא תינוליח
."םיהולא"ה ןיינע לכ לע ילשמ העד שבגל הנכומ יתייה אל ןיידעו ,הריעצ ייד

.םייק םיהולא םאה הלאשב יתטבחתהש הז דיגהל הסנמ ינאש המ הרקמ לכב

הכז םייק אל אוה ותעדלש רמאש דלי .םייק םיהולא םאה התיכב ןויד ונל אצי דחא םוי
.הלאכו "...זת ךל" "ידוהי אל התא" , "רפוכ" , "יברע" תוכרבב

,םדוקה דליה לשל תומוד תועד םע ,רחא דלי םע רבדל יל אצי ןוידה ףוסב .יתבשקה קר ינא
קודבל יתטלחהו רקיטסה לע רתאה לש תבותכה תא יתיאר .םכלש םירקיטסהמ דחא יל ןתנ אוה
תא חוקפל יל םתמרגש לע הדות .רתאה לש תווצה לכל הדות דיגהל יתיצר קר זא .רתאה תא
.הזה "םיהולא"ה לע תמאה תא תוארלו םייניעה

:בתכמ דועו

הנומאב קלח םיחקול םישנא יפלאש ךחוגמ

רתאב תרקבממ ונלביקש בתכמ
(תכרעמב רומש םשה)

םולש
.17 תב ינא

בושחל םישנא הברה ךכ לכל םרוגשו ,תובר הכ םרותש ,אלפנ הכ רתא םיקזחתמ םתאש לע הדות
.תדה יבגל םייניעה תא חוקפלו הנוש תצק הרוצב

רסחו רתוימ יל הארנ הז םויכ ,םיהולאב ןימאהל ירמגל יתקספה - רתאה תא יתיליגש זאמ
תושייל הדיגסה רדגב רבכ איהש הנומאב קלח םיחקול םישנא יפלאש ךחוגמ וליפאו ,םעט
.תמייק הניא ללכבש לוכיבכ!הדות :זא ,קיזמ אל םעפ ףא - הבוט הלימ עומשלש ןוויכמו

ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא