הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


:רגנילוס לארשימ ונלבקש בתכמ

!!!םיבור םהל ונתת לא


:ל"הצל תובישיה ינב סויגל רשקב העד עיבהל יתיצר !תיתדה הייפכב םימחול םכל םולש

ינא ;ל"וחמ קור תוקהלו ןפג ביבא לש םיקסיד 3 יל שי .ירמגל ינוליח 19 ןב רוחב ינא
!תבשב םגו לוחב םג םילוחכ םיטרס האור ינאו הכלמה תבשב םילויטמ הנהנ

רבכ םהש ירחאש יל הארנש ןוויכמ תובישיה ינב תא סייגל ךירצ אל יתעד יפל :וניניינעל
םדועב ,רמולכ !דקפמה אלו םהלש ברה היהי םהלש דקפמה תורילו ןועטל דציכ ועדי
םהל דיגי םהלש ןוטלשה-אמצ-יברהש המ ושעיו וצרפתי םה דחא םוי ,טלחומ תויצב םיסייגתמ
.תושעל

אוה דחא םוי .(אטילשמ ןמזמ אציש) א"טילש ףסוי הידבוע "ןואג"ה ברה תא לשמל חקינ
ונתת לא . . .הזכ והשמ וא תסנכה לע תולעל הדוקפ ס"ש לש השדחה תיאבצה עורזל ןתיי
.םייטילופ םישומיש ךרוצל שומיש םהב תושעל םילולע םה !םיבור הלאה םיטאנפל

,הבושתב םירזוחה תומכ תא ריבגי הרות לש הליצב םיתמש הלאל רותיו לש ךשמתמ בצמ לבא
;הסכיא ראשבו ץובב ךלש תחתה תא עורקל המל ירה .סויג ינפל שממ ,17 ליגב אקווד
םע םישנא לש םיתבל תכלל ברעבו ,רחואמ םוקל ,הידבוע ברה לש הבישיל אובל לק רתוי
.ירודכ קידצה ברה לש תועימק םהל קלחלו הנומא תצקו תוילכלכ תוקוצמ

לכל עיגהל ןתינ ונלש שודקה ץורעה ךרד :רמאנ םהבו םהלש וידרה יצורע תא עמוש ינא
רותב קר ,םיסיסבל סנכיהל םיצור םתא םא :םהל רמוא יתייה זא ,(יטאריפ וידר) םוקמ
.הרושהמ םימחול

. . .

??תיתדע הפידר .יערד הירא :םויסל

ומכ והשמל הנידמה לש ינוליחה הנייפוא תא ךופהל איה ס"ש תרטמש ןוויכמ !שוקשק יתעדל
היהת אל םינוליחל !!!השק דיב הב טולשי ידוהיה יניימוחה אוהש הידבוע ברהו ןאריא
םיטאנפ םיטסיניימוחש בצמל עיגהל הצור אל ,תינוליחה הרבחה ןכל .דגנ ןיגפהל תוכזה
.םיללכה תא ועבקיו הב וטלשי תרוויע הנומא ילעב

רגנילוס לארשי
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא