הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומאletter

- ?שפוחלו אבצל המ
םידרחה סויג תלאש לע ינש טבמ

ץיברוג יסוי תאמ

ספתנ אוה ,ןמזה םע .יחרכה אוהש ךכב יחרכהה ערה לש ומויק תא קידצהל גוהנ ,ללכ ךרדב
.ערכ דוע בשחנ אוה ןיאש דע ,יחרכה ךכ לככ

לכ ירה .הבישיה ירוחב סויג לע םיישפוח םיגוח דצמ הרזומה תושקעתהל ?יתנווכ המל
לאידיא ןעמל םהייח תא ןכסל םיריעצ תחרכהש ;ילילש רבד איה היפכש עדוי ישפוח םדא
םיכרעה ראשל לעמ הנידמה תדמעהש ;הנוגמו בעותמ רבד אוה וב םינימאמ םניא ללכו ןכתיש
.םזישאפל ךרדה איה - תישפוחה הבישחה תכרעמב םינוילעה םה תוריחהו םייחה יכרעו -
?יאבצה תורישה אשונל םילפטנ ונא ,ןכ םא ,עודמ

םיאצמנ ונאש הדבועה לשב םאה לבא .תרערועמ יתלב תמא וז .ןויווש יא םייק - ורמאת
ןויווש שרוד תויוכז ןויווש - ורמאת ?לבסה לגעמ תא ביחרהל ונילע ,ךכ לכ ארונ בצמב
?לאידיאל לייחה אצמנ ובש תודבעה בצמ ךפה יתממ לבא - ךכ לע רוערע ןיא .תובוח

ונל לא לבא - םדל םד ןיב הלפמה לוועה לע קועזל שי ;תויוכז ןויוושל קבאהל יואר
לטובי הבוחה סויגש ךכל ףואשל ונילע .םידרחה לע הבוחה סויג תא תופכל הנידמהמ שקבל
,הנניא ךשמתמ הבוח סויג לש בצמ תלבקמה הרבח .םינוליח יבגל ןה םידרח יבגל ןה ,לילכ
יפ לע רחאה תא ןחבת םלועל איה .תיאבצ הרבח איה .תישפוח הרבח ,תויהל הלוכי הנניאו
יהמ .תיאבצ הרבחב דאמ לבוקמ ךא ,תישפוח הרבחב לוספ הדימ הנק - אבצב ותוריש תדימ
םדאה ."אבצב תישע המ" ?הנושארל םישגפנה רורחש רחאל םיריעצ ברקב הצופנה הלאשה
.אבצב השעש המ יפ לע דדמנ

.קיספהל ןמזה עיגה ,שפוחב ונא םיצפח םא ,הז תא

אבצ ידיב ןיא םא - יתובר .הבוח סויג היהי אל םא סורקל הלולע הנידמה - ורמאת
אוה ןמיסש ירה ,הרצ תעב םיבדנתמ קיפסמ ןיא םאו ,הנידמה לע ןגהל חוכ קיפסמ םיבדנתמה
הלאכ םיחרזא חירכהל הביס לכ ןיא .ץרחנ הנידו םתנידמ לרוגל םישידא םיחרזאה יכ
.םחלהל

ונחנא םאה .לארשיב רתויב המילאה הרבחה ,וישכע רבכ ,איה תידרחה הרבחה - ךכל רבעמ
?קשנב םינומיא ורבעי םהש םיצור תמאב


letter

:יסוי לש ורמאמ/ובתכמל הריש לש התבוגת וזו

?אבצהמ רוטפלו םידרחל המ
םידרחה סויג תלאש לע ישילש טבמ

"םידרחה סויג תלאש לע ינש טבמ" ץיברוג יסוי לש ורמאמל הבוגת

.וילע תוגשה המכו המכ יל שיו אבצל םידרחה סויג לע ץיברוג יסוי לש ורמאמ תא יתארק
לועב תפתושמה האישנה תייגוס :בייחמ רשק םהיניב ןיאש םיאשונ ינש ברעמ ץיברוג יסוי
.תורישה תבוח לוטיב ךות יעוצקמ אבצל ל"הצ תכיפה תלאשו ,היחרזא לכ י"ע הנידמה יכרוצ
.רבדל םיחמומ תרזעבו ,שאר דבוכב וב ןודל שיו ,דחא אשונ אוה תורישה תבוח לוטיב אשונ
הבוח - ועמשמ הבוח תוריש .הבוח תוריש לש אבצ ראשיי ל"הצ ,תרחא טלחוה אל דוע לכ לבא
.וז הבוחמ שיא ררחשל רוסאו ,הנידמה יחרזא לכל ,םלוכל

,ןכש ,"בעותמו הנוגמ השעמ"כ םייתד םינימאמ לש אבצל םסויג תבוח תא גיצמ ץיברוג יסוי
ךרדה" - ןלצל אנמחר ,איה הז ךרעל לעמ הנידמה תדמעהו ,םתנומאב העיגפ יהוז ,ותעדל
םשכ קוידב ,הייפכ ונניא הבוחה קוח תרגסמב אבצל סויג !!יסוי ,תמזגה ."םזישאפל
הנניא םיכרד ירורמתל תייצל הבוחהש םשכ קוידבו ,הייפכ םניא הסנכה סמל םימולשתש
טביהב םא ,הלש תוימויק תויעב רותפל האבש ,תיטרקומד הרבח לש תוטלחה ןה ולא .הייפכ
איה יטסישאפ רטשמל אבצל סויג תבוח ןיב האוושה לכ .ילכלכה וא יתוחיטבה ,ינוחטיבה
הלימב תשמתשמ יתייה "םזישאפ" הלימה םוקמב .עורגה הרקמב תעשורמו ,בוטה הרקמב תיעטומ
,היכרנא איה ךכב םיבייוחמ םיחרזאה רתי לכש ןמזב אבצל םידרח לש םסויג יא :"היכרנא"
!היכרנאל ךרדה וא

הדימ התואב דרח ונניא עודמ .םידרחה לש המימתהו הכזה םתנומאל דאמ דרח ץיברוג יסוי
לש םייח םה הנידמ ייחו הרבח ייחש ,תרמוא וז הנומא ?םינוליחה םידוהיה לש םתנומאל
וזכ הנומאב העיגפ לכ ,ץיברוג תסריגל .יתכלממה ץמאמ לועב תפתושמ האישנו אלמ ףותיש
?יסוי ,בשוח התא ךכ םנמאה ."הנוגמו בעותמ השעמ" איה

הנניא ,יל"הצ קשנ םידרחה ידיב ןתניי רשאכו םא תידרחה תומילאהמ ץיברוג לש וידחפ
,םיקדצומ ןכא וידחפ םא .ימואלה תורישה תבוחמ םיידרח םירוחב לש םרורחיש תא הקידצמ
הזיחא דבלמ ,םיאולימ תונש 30 + םינש 3 ךשמב הנידמה תא תרשל תובר םיכרד תומייק
,תובא יתבב ,םישיבכב העונתה יקוח תפיכאל ומקויש תודיחיב ,רהוסה-יתב תורישב :קשנב
אבצב םג .דועו דועו ,עבטהו ףונה לע הרימשב ,(ץראה ןויקינ) הביבסה תוכיא לע הנגהב
םינשהמ םימלעתמו "םינש 3" לע םירבדמ םלוכ .קשנב הזיחא םיבייחמ םידיקפתה לכ אל
שי עודמ !םיאולימב תוריש תונש 30 לש ,תיעוצקמו תילכלכ תועגופהו ,תושקה ,תוברה
הקידצמ םיהולאב הנומאה םאה ?םירחאה לכ יפתכ לע לטומש ,הזכ תורישמ םידרחה תא ררחשל
!אל טלחהב יתעדל ?תאז

יפ לע תישענש ,ונימיב םדא לש הכרעההש ,ץיברוג יסוי םע ןיטולחל המיכסמ ינא השיאכ
קר טעמכש ,דמלמ הנידמה תגהנה תרמצב ריהמ טבמ .הלוספ איה "אבצב תישע המ" ןוירטירקה
ונתוא ליבות וז הדבועש רוסא לבא .לארשיב תוינוטלש תודמע סופתל םיחילצמ ל"הצ יפולא
.הנידמל תורישה תבוחמ םיכרבאה תא ררחשל ונילעש ,היוגשה הנקסמל

רבודמ םא ןיב ,דומיל םוחת לכבו םוקמ לכב ההז תויהל בייח םידמול לש םניד :דועו תאז
תקדוצ השוחת רצוי רוביצב דחא גלפ לש שארמ רורחש .תוחבט וא היגולויב ,הרות דומילב
הבוח וזה היילפאה תאו ,םהייח לכ ךרואל הנידמה תא םיתרשמש ולא דצמ חופיק לש
.קיספהל

יצרא הריש

letterףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא