הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומאל"הצל תובישיה ידימלת סויג

ןמיס .מ תאמ

םיסנמ הנורחאל .ל"הצל תובישיה ידימלת לש םסויג אשונב רוביצב םירבדמ תובר םינש רבכ
םינוירטירקה תא תונשל ךרוצ שיש םריהצהב , רוביצב הדהא רובצל םינוש םיאקיטילופ
.הז סויג רשפאל ידכב םימייקה

תודיחי תמקה התועמשמש ,הרשפ לש האצות היהי ,רשפאתי םא תובישיה ינב לש םסויג יתעדל
, הנידמה יקוחב םיריכמ םניאש ולא תודיחי ילייח .תובישיה ידימלת תרהט לע תויאבצ
רוביצה לש "יטרפ אבצ" ןיעמ ורציי ,םינוציקה םינברה םהיגיהנמל תרוויע הרוצב םיעמשנו
םיכלוהה ,ולא םיגוח דצמ תומילאה ייוליג רואל .שממ לש קשנב דייוצמו ןמואמה ,ידרחה
םורגל תולולע , םינוציקה םינברל תופופכ הנייהתש תויאבצ תודיחי תמקהש ירה ,םירימחמו
.ידוהיה רוביצה ךותב המחלמל ילואו שממ לש םימד תוכיפשל

יברה לש תודיחי הנרצווית - המצע לשמ הדיחי תעה אובב שקבת "רצח" לכש החנה ךותמ
ולא תוצובק .תרחא תידרח הצובק לכ וא ,יאבצ ןיעמ ןונגנמ רבכ םייק הבש ד"בח ,רמטאסמ
לולע קשנב םהישנא דויצו המיחל תלוכי תינקהו ,תובר םינש הזמ רבכ ןהיניב תוכסכוסמ
.תוגרד המכב תומילאה תמר תא תולעהל ונילע אל

םסייגל ץפח והשימ תאז לכב םאו .ללכ תוידרחה תובישיה ידימלת תא סייגל אלש בטומ ןכל
םיתוריש תודיחיב אלא תומחול תודיחי ןניאש ל"הצ תודיחי לכב ורזופיש גואדל ךירצ
. קשנב םדייצל אלו קשנב שומישב םנמאל אל ,דבלב

.םסויגמ חומצל הרומאש תלעותהמ הברהב םילודג ולא לש םסויגב םיכורכה םינוכיסה

הכימתה תא ןיטקהלו ,דובעל וכלייש - םהילע לטומה דובעל רוסיאה תא לטבל ךירצ ליבקמב
.םילבקמ םהש רוביצה יפסכמ

.תחא הווצמ וליפא םייקמ וניא ןיטולחל ינוליח אוה בתוכה

ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא