הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

89 רפסמ ןוילג
דעלא לש תיתימאה תמאה

לע תורזח תומייק וז המב לעמ םכינפב םיאיבמ ונחנאש תובוגתהו םיבתכמה ךותמ הברהב
שי בתכמ לכב ,תאז םע .בוש תאז איבהל רתוימ הרואכלו ,תומוד תונעט לע וא םירבד םתוא
ונל הארנ ,תובוגת ןימזמ םגו ,םדא לכל חותפ רתאהו רחאמ .ידוחיי ,הנוש ,ישיא והשמ
רבעב רבכ גצוה םהב םייוסמ ןויער םא םג ,םיארוק לש תועד ןאכ םסרפל ןגוההו יוארה ןמש
לכמ" ונחנא םג רמאנ "יתלכשה ידמלמ לכמ" ט"יק םיליהת לש וירבד חורב .וז המב לעמ
."יתלכשה ירקבמ

במת חופש


:שפוח רתאל בתוכ דעלא

ד"סב

הז המ ,עגר - "םידוהי" םתאש ימ יפל !ןיא "םכיתופקשה" יפל ?תוומה ירחא םייח שי
ךדוי התא הדוהי" השודקה הרותב וילע בתכנש ,"הדוהי" טבשמ אב הז םידוהי ?"םידוהי"
ץבר ערכ תילע ינב ףרטמ הדוהי הירא רוג ךיבא ינב ךל ווחתשי ךביוא ףרועב ךידי ךיחא
ירה - העוטה "םכתעדב" דדוצא ינאו !תויוטש לוכה ירה לבא ..."ונמיקי ימ איבלכו היראכ
הזה םלועל םידלי איבהל ףסכ תושעל דובעל קר הזה םלועל תילכת ןיאו אבה םלוע ןיא
- "םינעדמ"ה יפל ?רמגנ לוכה רבקב התא ,והז ...םיינש וא רוד רחאל חכשיהלו תומלו
...רמגנ והז ,תתמ תייח תדלונ ,רמגנ לוכה !ןכ

ינא (תואכרמ ילבו) םירקיה ייחא םכל רמוא ינא !!!וליחתה קר םייתימאה םייחה !!!אל
ויה ונילע ןגת םתוכז ורטפנש ייבס ינש) םיימשב הבר תוכז לעבו תיתד החפשממ אב
תונהל"ו "שארה תא קופדל" קר תילכת אלל תוביסמבו הלפאב ךלוהה הזה רודה ומכו (םיקידצ
,תוביסמב קירל ייח תא יתזבזב ךכו ,"תחא םעפ קר םייח" רודה ימכח יפל יכ "םייחהמ
ימיא יל העיצה ,רומשי םשה ,ךשוחב ןיידע יתייהשכ ,אבצה ינפל .ו"כו תונב ,לוהוכלא
רבקלו הקומעל דע ונעסנו ונעסנ זא ,בוט (היתויחאו היחא) ילש םידוד םע תכלל הרקיה
י"ראה לע םירפסמ .שודקה י"ראה לש ותלודג לע רפסל העיריה רצקת - תפצב שודקה י"ראה
םילוגליגב היה המו הזה םלועב ונוקית המ ול רמואו םדא לע לכתסמ קר היהש שודקה
דעוימה םוקמל עיגהל ותמשנ תא ןקתל - תיתימאה- ותרטמ איה המו וייחב השע המ ,םימדוק
אל תמאה ןעמל ינאו ,םיקידצה ירבק לוכלו הקומעל ונעגה זא ,בוט .תמאה םלועב הל
שי רבקה דיל ,ונעגיהשכ םשו שודקה י"ראה רבקל ונכשמהו ,תאזה תוינחורה לוכל יתרבחתה
ולש הכוז ולש הווקמב לבוטש ימש חיטבה שודקה י"ראהש יתעמש םימילו ,י"ראה הווקמ תא
םירק םימהו) יתלבט ,ןכו הווקמל ונעגה זא ,בוט .הבושת ילב הזה םלועה תא רובעי
בוט תמאב יתשגרה בלה לע די םעו תמאב ,הנוש השגרה יל התייה הווקמהמ יתאצישכו (!חרק
ונל ושיגהו ,הדעסמל תפצב בוחרדמל הז ירחא אמגודל ונכלה ,ביטיהל קר הצור ינאש וליאכ
יתשקיבש דע אלא ןימזה דודש ללגב םועטל והשמ תחקל יתיצר אל ינאו ו"כו תותיפ סומוח
השגרה יל התייה ,לוכאל יב קחדו לגע יניעב יילע לכתסה אוה זא ...לוכאל תושר ונמימ
.וזכ השגרה יל התייה אל םעפ ףא ...רזומ ,שקבל ילב הככ לוכאל הפצוח וזש


י"ראה תרות יפ לע תומשנ ילוגלג

המו יתבר יתנבצעתה ,ץחולו השק יד הלחתהב יל היה אבצב ...ל"הצל עובש רחאל יתסייגתה
ארובל ללפתהל רזומ ףחד יתשגרה יל ערו הקוצמ יתשגרהש םעפ לכ - רזומ רזומ לבא ,אל
אלפנ יתשגרה םילהת יתחתפש םעפ לוכו ...המל וליפא תעדל ילב םיימשבש וניבא םלוע
חמשו חוטבו ןגומ יתשגרה ,םיקיזמה לוכמ ונב לע ןגמ אבאש ומכ יתשגרה ,בוט תמאב תמאב
טאל תאל ךכ !התוא יתשגרה אל םייחבש השגרה לבא ,ךיא קוידב יתעדי אלש לודג גונעתו
םויל םוימ הליל הלילו םוי םוי םה ךורבו ןיליפת חינהל ,שדוק תבשב ןשעל אל יתלחתה
חתפש םלוע ארובל הדומ ינאו !!!יניע ומב יתיאר תואלפנו םיסינ !!!רפתשמו ךלוה בצמה
וישכע !!!בוט יכ ה-ל ודוה !!!ינממורו ינאיצוה םיקומע תורוב ךותמו ןמזב יניע תא
!!!תמאב םיבוט םייחל תויסיסב תוצע המכ םיבוהאה ייחא ,םירקי םידוהי םכל ןתא


,המשנה תא דבל ושיגרתו התכליהכ תבש רומשל וסנת ,תבש תרימש - א
םדאה תויח אוה ערזה יכ שודקה רהוזה רמוא - הלטבל ערז איצוהל אל - תירבה תרימש - ב
!ויניע רואו
םיטלושה םירבאה םהש שארה דגנכ שאר לש ןיליפתו בלה דגנכ די לש ןיליפת ,ןיליפת - ג
!!!יאליע גונעתו תיטרפ החגשהו םימורמ ייהבגל המשנה תא םילעמו ףוגב

דעלא ,הבהאב

במת חופש

והשמ תונשל רשפאש ,החנהל סיסב שי םאה ?ול בישהל םעט שי םאה ?דעלאל בישהל המ
םה ויה ומכ הרידא תושגרתהב תודגאל סחייתמ ,"תיתימא תמא" לע רבדמ דעלא ?ויתודמעמ
,"שודקה י"ראה") םהבש םייטסימה דוחייב - םייתדה םיבותכהו ,תיתימאה תמאל דוסיה ינבא
ץמש ליטהל םילקבש לק קודיצ וליפא ןיאש ,הקוצי תמאכ ודי לע םילבקתמ ("שודקה רהוזה"
תועטה םייוצמ ונקלחבו ,ודיב איה תמאהש קפס לכל רבעמ ענכושמ דעלא .התותימאב קפס לש
יהבוגל" עיגהל והומכו ,וכרדב תכלל ונתוא ענכשל ותוא העינמש איה וז השיג .רקשו
."יאליע גונעתלו תיטרפ החגשהלו םימורמ

,ץמאמה לע לבח .הבישה םג ילוא .בישהל התצר אקווד הנפד .הריש תרמוא ,רבדל ימ םע ןיא
םגש ,רחא ידרח תאמ ,אבה בתכמה םג ומכ ,הנעמ אלל דעלא לש ובתכמ רתונ ךכו ,דהוא רמא
תוארל םילגוסמ אל ונחנא ךיא ןיבמ ונניא טושפ אוהש ,הרורב הכ תיתימאה תמאה ויבגל
- התוא

במת חופש

ד"סב

יתוא ןכדעל אנ תויאר דועב הצרת םא / הרותה תותימאל היאר ךל חלוש ינא ,דבכנ ןודא
האר אוהש רפסיש םלש םע ענכשל לוכיש םדא שי םאה .יתוא ןכדעל םג קיספי ינאש התא םאו
ןתינ םאה ?םלצא היה אלש והשמ רכזל תוצמ לוכאל םע ענכשל ןתינ םאה ?ואר אל םהש והשמ
ינא דיחי ןושאר ףוגב רמואש ךורב שודקה לוק תא ועמש םהש םדליל ורפסי םהש םע ענכשל
.הז רבד ואר אל םה רשאכ תאזו ?םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא 'ה

,ז"ט-'ט םיקוספ ט"י קרפ תומש ךותמ םלש עטק טטוצמ ןאכו) יניס רה דמעמ רואת ןלהל
.(יניס-רה דיל עוריאה תודוא יארקמה רופיסה תא ראתמה


תירבה תוחולו השמ
,הרוד בטסוג
1883-1830 ,יתפרצ רייצ

תד ןיא :ןנובתנ הבה ?םייקתהש ילוליא הז דמעמ הירוטסיהל "רידחהל" ןתינ םאה
וא תיקלא תולגתה דמעמב הל ןתינ היקוח רפס יכ ןועטל הזיעה וא הזיעמ רשא (!)םלועב
,שיא םישימח ינפב ןתינ היקוח רפסש ןעטתש ימ ןיא םג .םישנא האמ ינפב תיכאלמ וליפא
.םינש ינפב אל ףאו .הרשע ינפב אל םג

חרואב הל לוז יוקיח תווהמה תותדה לכל תמדוקה איה יכ םסרופמהו עודיה דבלמ ,תודהיה
בגשנ דמעמב הלגתה (דיחיהו דחאה) םיקלאה :תנעוטה םלועב (!)הדיחיה םג איה ,טלוב
ליגב בשחתהב) םינטקו םישנ דבלמ שיא ףלא תואמ שש זא ונמ רשא ,ימע ינב לכ יניעל
ינש תא רבוע קיודמה רפסמה ריהז ןדמואב ירה הדוליה יובירו איהה הפוקתב ןיאושינה
רפס תא תושונאל קינעהל ידכ) דמעמ ותואב ופתתשה תודהיה יפל רשא ,םדא ינב ינוילימ
תקיודמה הנשב תבקונ תודהיה רשאכ ןרצי תוארוה םלועב ןוכנה שומישה
תעב) תקיודמה תעב ,(תבש) קיודמה םויב ,(ןויס 'ו) קיודמה ךיראתב ,(ח"מת'ה)
דמעמ ותוא שחרתה וב רשא (יניס רהל ךומסב ,יניס רבדמ) קיודמה םוקמבו ,(החירזה
.בגשנ

אל לבא תיתימא איה יכ ונלש הרותה תא ליחנהלו םירחא םימע םע םחלהל םע ענכשל ןתינ
ירוכב לכ ותמש רפסיש ול רמולו ,האר אל אוהש והשמ האר אוהש רמול םע ענכשל ןתינ
תזיחאב וא תוגצהב םיתמ םירצמ ירוכב תא תושעל ןתינ אלו ,רקש הזש םיעדוי םה םא םירצמ
ןארוקה תא בתכ דמחומש וענכוש םימלסומ דראיליממ הלעמל םא ,יל הנעת םא .םייניע
היחתל םק ושיש וענכוש םירצונ דראילימ ינש םאו ,לאירבג ךאלמה יפמ רשיה תחדינ הרעמב
.םירופס ינמ לכב םישנא ענכשל ןתינ .ותבילצ רחאל

רפסיו ךליבשב רקשיש ותוא ענכשל לכות אל רמוא ינא בוש לבא .םיכסמ ינאש הנוע ינא
גח גוגחל ותוא ענכשל לכות אל ןכו .םתוא האר אל ןכא אוהש םירבד האר אוהש ולש םידליל
היה ןכל םיביטימירפ ויה םינש יפלא ינפל םידוהיהש רמאת םאו .םייק אלש ערואמ רכזל
היגלונכטה ישודח םא םייח אלש םישנא שי םויה םגש ךל רמאי ינא .ךכל םתוא ענכשל רשפא
.הרותב ןימאהל םתוא ענכשל חילצת אלש איהש הדבועו םישדחה

????ררועתהל ךירצ אל םאה

במת חופש

טושפ םה םירבדהש ,הנעטו הנעט לכ דצל ,תוארהל םעט לכ ןיא יכ ונל הארנ הז הרקמב םג
םג םעט ןיא .תרחא םג בותכה תא שרפל ןתינשו ,תיביטקייבוס איה תונשרפהש ,םינוכנ אל
ןמזהמ רחואמ רתוי הברה בתכנו ,הולא ידיב אלו םדא ידיב בתכנ יארקמה טסקטהש תוארהל
םירחא םימעב םימוד םירבדל תישונאה הירוטסיהב תויאר שיש ,רופיסו רופיס לכ קסוע וב
דומלל ילבמ ,הדבל הרותה לע תוכמתסה יכו ,םידוהיל רתוי רחואמ וא ,םירבעל ומדקש
הרקמב תורוב ,בוטה הרקמב תועט איה ,ונל םימודק ,םירחא םיירוטסיה תורוקמ םע תוושהלו
דומללו ולא םיבתכמ אורקל ןיינעמ ,תאז םע .איהש הייאר תיווז לכמ םילבה לבהו ,עורגה
אלא ,ול המוד תויהל ןוצר ח"וח םושמ אל ןיינעמ .ינקיטסימה ןימאמה לש הבישחה ךרד לע
ישילשה ףלאה תליחתב ,םויה ,לארשיב ןאכ םעלו הרבחל וניפתוש םהימ ריכהל ןיינעה םושמ
.םניינמל םדוקה ונניינמ לש םינש יפלא תעברא דועו ,םלוע לש וניינמל

."םינועיט" תחת ,"הבושתב הרזחה" רודמב ,יניס רה דמעמ אשונב םירמאמ


ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא