הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

84 רפסמ ןוילג
הללקו םיבתכמ העברא

Ynet -ב רתאה םוסרפ תובקיעב ונלביקש (דוע ויה) תחא הללקו (תואמ ךותמ) םיבתכמ העברא
(םש םוליעב םימסרפמ ונחנא ,םיבתוכה םש תא םסרפל רושיא ונשקיב אלש ןוויכ)

במת חופש

.דבכ ןוסא הז םויה .והשלכ יבויח ילוא דיקפת תדל היה םעפ

,םכנה רשאב םכל םולש
םתלתשש בוט .דובכה לכ .רמול טקרוק ילקיטילופ אלש המ רמואש רתא ונל רסח ןמזמ רבכ
תא םדאה ארב תישארב :םינש ןעוט ינאש המ תא יתארקו םכילא יתעגה .ynet -ב רנאב
.םיהולא

הרזח לש והשלכ ךילהתב ,תילמרופ תרגסמ אלל םלוכש ,הלאה םירענה בור .םירענ דמלמ ינא
ורוגה אוה קחצי ןונמא .ןוויכ ירסח םניהש הלא לכ לע םיטע הבושתב םיריזחמה .הבושתב
.תמאב והימ הלגמה תויתואה קחשמ תא אורקל דואמ יתחמשו םהלש

תמאב ינא .ןוויכ לכל הרוי ינא וליאכ אצוי הז ןכלו תושגר תרעס ךותמ בתוכ ינא וישכע
לש דחא 'סמ םרוגלו םלועמו זאמ תושונאבש ערה לכל תיארחאה ,הלוח הער איה תדהש בשוח
.הרבחה בלב ןטרס םה היגיצנ .תומחלמב תוומ
.דבכ ןוסא הז םויה .והשלכ יבויח ילוא דיקפת תדל היה םעפ
.קפוסמ ינא לבא ,והשמ תושעל חילצנ דחי יכ הווקמ ינא .םכמע רשק לע רומשל חמשא

תדה תוקזחתה חבזמ לע ןברוק לפונ הבש בוטה לכו ונלש הרבחה תררופתמ ס"ש תוקזחתה זאמ
.םינקיניצה היגיצנו
.םכל בותכל ךישמא

במת חופש


:"הנומאהו האושה לע" רמאמל סחייתמ אבה בתוכה


במת חופש

:'ו התיכב דימלתמ בתכמ

םדאה ארב תישארב" תא יתארק !תוקומע ךתא ההדזמ םגו !שממ !!ךב האג שממ שממ שממ ינא
אל הז לבא ,ךומכ יתבשח ינא םג ,דיגהל יתיצר ינא םגש םירבד םש תבתכו "םיהולא תא
...םיבשוח םירגובמהש המ םע ךכ לכ רדתסה

ינאש עדתש קר - לכהו ,םירקיטסו ,םירקבמ ןומה םע רתא םיקהל תזעהש ךל דובכה לכ זא
.דיחיה אל ינאש חוטב ינאו ,ךירוחאמ

במת חופש


:רתאל המורת חלש םגש והשיממ בתכמ םויסל טעמכ

,שפוח ישנא לא"
וחילצהו ולע
"!לארשי תנידמ לש המויקל הלצהה לגלג איה איה םכתמישמ

במת חופש

.רחא תצק ןונגסב םיבתכמ םג שי ,םויסל
:(7 ץורע ןפלוא) ulpan@a7.org תבותכהמ ונלביק אבה בתכמה תא

תוראח תכיתח םיצאנהמ רתוי ...ישונאה ןימה תאלח םתא

ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא