הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

83 רפסמ ןוילג
םייחה תשודק לע

במת חופש


:(אבה בתכמה בתוכ ההדזה הככ) "למיירטש םע רפוכ" תאמ

.ותומל םורגל ךכבו המשנה רישכממ ינפוס הלוח קתנל רבעש עובשב ריתה טפשמה תיב

רוביצב תירסומה תורדרדתהה לע רבש תוקעזב םיידרחה םינותיעה וצרפ יופצכ
הבתכה זכרמבו "םדא ייח רוציקל ר"ד" תרתוכה תחת הלודג הבתכ םסרפ עידומה ;ינוליחה
."ינוגרהו הזה םוקמב םיהלא תארי ןיא קר" בותיכה םע הרוטקירק

שמוחה תא אנ וחתפ ,םדא ייחב רתוי לזלזמ ימ םיעובצה וניעדוימל ריכזהל הצור יתייה
.הבחר דיב תומ שנוע קלחמ ך"נתה ךיא וארו תומוקמ הברה דועו םישודק תשרפב

,תוומ היהי ושנועש ותוא וריהזהו םידע םש ויהו תבשב גדה ןמ םצע איצוהש ימ יכ םתעדיה
?הליקסב ושנוע ירה

רוסא ,הרז הדובע ול ודבעש ץעמ קפומש רמוחמ הפורת ול וניכהו הלוח דואמש ימש םתעדיה
?ותומ םרגי ךכב םא וליפא הפורתה תא תחקל הלוחל

תומוק יתש הבוגב תיבל ותוא םילעמ ,תעזעזמ תוירזכאב ?הליקס בייחה תא םיגרוה ךיאו
.ותומ לא ותוא םיקרוז ךכו ,םורע ותוא םיטישפמו
.תדה לש םייוניעה תרותל תצק עדוותיו ןירדהנס תכסמ חתפיש הבחרהב תצק תעדל הצורש ימ

.ןילעמ אלו םידירומ םיסרוקיפאהו םינימה ,יתחכש ךיאו הא
?ונרמא רבכ םייחה תשודק
במת חופש
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא