הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

77 רפסמ ןוילג

במת חופש

שפוח רתאל יטנבלר ונממ קלח תוחפלו ,טנרטניאב הלא םימיב ץפומ אבה בתכמה

!ןאכ דע

רבכש ,םיסימ ןומה םלשמ ,בוט חיוורהל ליבשב תופסונ תועש השועש ,ריכש ,ינוליח ינא
.המכו המ לע ןיבהל קיספה ןמזמ

,ידבלמ ייתובוח תא םלשמ אל םג דחא ףאו ,רישע אל ינא
,םיאולימ השוע ינאו ,אבצב יתתריש
ןיבמ ינאו ,ללכ ןיינעל תיטנוולר אל ילארשי-יברעה ךוסכסל רשקהב ילש תיטילופה העדה
.ינידמה הזמ תוחפ אל בושח הנידמה לש הדיתע לע ילכלכה קבאמהש

...חירסמ הפ והשמש תעדל ידכ קיפסמ ןיבמ לבא ,הלכלכב לודג ןיבמ אל ינא

תוחפשמל תורזוע רצקה חווטב םנמאש ,םידלי תואבצק דגנ ינאש דיגהל שייבתמ אל ינא
.הקוצמה לגעמ תא תוביחרמו ינוע תודדועמ ךוראה חווטב לבא ,הקוצמב
.יטילופ קר אלא ,ילכלכ ןויגיה םוש וב ןיאש ,בגנה קוח דגנ ינאש דיגהל שייבתמ אל ינא
.תובישי ידימלת לש רוויע ןומימ דגנ ינאש דיגהל שייבתמ אל ינא
.ןמממ ינא התואש תירוביצה הפוקה לש הבינגה דגנ ינאש דיגהל שייבתמ אל ינא

,דובכב ןאכ תויחל םינקזו םיכנ לש םתוכז דעבו ,תושלחה תובכשל עויס דעב ינא
הנומימל ליבקמב ,תובישיה ידימלת תיליע לש םנומימ תא לוקשל ןכומו ,םידרח דגנ אל ינא
.היגולונכטהו עדמה ,תוברתה ימוחתב תיליעה לש
אלו ,דיתעו הדובע תומוקמ תרציימש ,הווקת תנתונש וזכ לבא ,החוור תנידמ דעב ינא
.הנש לכ ינועה לגעמ תא הלידגמ
.לקש ףלא 20 לש תרוכשמ אלו ןוה ול שיש יממ חקיי תמאבש ןוהה קוש יוסימ דעב ינא
תומוקמ דוע ורצייו המידק הלכלכה תא ועיני םה קר יכ ,ץראב םירישע םג ויהיש דעב ינא
.הדובע
,הלכשהב ,עדמב ,תויתשתב ,תיטרפ הקיקח לע םיקרוזש ףסכה לכ תא עיקשהל דעב ינא
.ונלש יתימאה דיתעב

אלש ,תיטילופה תשקה ינווג לכמ ,םייניצר םיאקיטילופל עיגי הזה בתכמהש הכחמ ינא
!היזיוולטה לומ ברע לכ םירמוא םינוילימ המכש המ םר לוקב דיגהל םידחפמ

!הצור תמאב ינאש ומכ ,ןאכ תויחל יתוכז ןעמל םקבאמב םהל רוזעל בייחתמ ינא

םישנא רתויש המכל האלה רבעה אנא ,הלעמל בותכש המ םע תמכסה םא
.(!רוביצ ישנאו תרושקת ישנא םג)

...תצק דוע ךתוא םיבנוגש ינפל ,רהמ

.דבלב תויחונ ימעטמ רכז ןושלב בותכ בתכמה


במת חופש
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא