הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

75 רפסמ ןוילג
?םולח יתמלח וא תייהה :"תרניכ תנמא"

לארשי תודלותב רתויב תשפוטמה הנמאה יבתוכ לש לובלבהו תועיבצה לע
ינולא ינור תאמ

- םילשורי יבהוא תעיס ר"וי ,םילשורי תייריע תצעומ תרבח איה תבתוכה
.תיתגלפמ אל תיטרקומד לקידר העיס

Forum Hofesh

ונל ואיצמי דוע המ .הנורחאל יתעמשש רתויב הלודגה תירוביצה האנוהה איה "תרניכ תנמא"
דוע םה םיפסונ םירקש וליאב ?הנידמב ןוילעה ןורישעה לש םיעבשהו םיקנופמה םילותלתחה
?לארשי תנידמב הרושבה יאשונ םהש ןימאנש ידכ ונתוא וטיעלי

הנידמ" :ירשפא יתלב סקודרפ אוהש םילימ ףוריצ ותרתוכב רבכ ליכמ לבלובמה ךמסמה
?תיטרקומד םג תינמז וב תויהל תידוהי הנידמ הלוכי ךיא. "תיטרקומד - תידוהי

סיסבה איהש הכלהה ןמ ןטק קיספ לע ולו רשפתהל וא תונשל ןכומ היה םאה יתד םדא לכ לאש
,ךכ םאו ,והשמ לע רתוול וא תונשל טלחומ רוסיא לח יכ ךל בישיו ,תיסקודותרואה תודהיל
ובש םוקמה ותואב קוידב םיראשנ םייתדהו םירשפתמ ונא - הדוקנה התואל ונרזח בוש זא
.תירטס דח איה תוברקתהה .םדוק ודמע

.ןרקש אוה תרחא ןעטיש ימו תידוהיה הכלהה לע תססובמש הנידמ איה תידוהי הנידמ

לש וז דבלמ תונשרפל תנתינ הניא ,תורשפל תנתינ הניא ,קדרד לכ עדוי תאז ,תידוהי הכלה
.יסכודותרואה םרזה

ןכל .תועמשמ לכבו דמימ לכב ,ןבומ לכב ,ןויווש רסוחל תפדרנ הלימ םג איה תידוהי הכלה
.תועטהל ותנווכ אלא העוט קר וניא "תיטרקומד תידוהי" תחא המישנב רמואש ימ לכ

ברה קרב ינב תייריע שאר ,הרותה לגד - לארשי תדוגא תגלפמ רבח זעמ הז דציכ ינהמת
,םזילרולפל זכרמה שארב דמועה בגר ירוא ימרופרה ברה םע םורופב רבח תויהל ,ץילרק
?םימרופר םיגיצנ םע תויתד תוצעומ לש םימורופב תבשל םיברסמ הרותה לגדש העשב

ןיאה ,םיוויטברסנוקו םימרופר םע הנידמו תד אשונב םורופב בשוי הרותה לגדב ריכב םא
סנכל אלש תשקעתמה הרותה לגד תעיס לש תירוביצה התונימא תא תוהלב רואב דימעמ הז
?"םירשפתמ" םידוהי םתוא םע תויתד תוצעומ םורופ

םעה תנידמ איה לארשיש בותכ םשו ,תואמצעה תליגמ קר איה לארשיב תמייקש הדיחיה הנמאה
םוש ןיא ןכ ומכ .תורדגהה יתש ןיב ימוהת לדבה שי .תידוהי הנידמ אלו ידוהיה
ילבמ הלוכ תילארשיה הרבחה םשב רבדל המישרה תא ביכרמה ןוילעה ןורישעל היצמיטיגל
ילארשי תוחפה לכל הב ויהיו םומינימ רכש םרכשש םישנאה תיצחמ תוחפל קלח וב וחקיש
?ילוא תיטנתוא תיחרזמ השיא וזיאו ,היפויתא אצוי

תוארל ידכב המישרב טבמ קיפסמ ירה ,תאזה תשפוטמה הנמאה תא רתיל רומאה לכב יד אל םא
ןאכ םייקש יתימאהו דיחיה חתמהש העשב ,םייתד םע "סויפ" וליאכ םישוע םינוליחהש בוש
םניאש םידרחה ןיבו םיינויצה וניניב אלא םיינויצה םייתדה ןיבל וניניב אל אוה
תצעומ םע הנמא לע םותחל םימכח םתוא הארנ ?םיענכושמה תא ענכשל םעטה המ .םינויצ
.הרותה ילודג

?המואה ילודגמ תחא קוידב איה המ רותב ,יצרא ןב העונל תישיאה יתביחמ עורגל ילבמ
?הלש אבס ללגב

"...לש ןבה" תיירורעשו םיכיסנה תולשוש תחצנה ?הנמאה האיבמש השדחה הרושבה יהוזה
?ןויווש לע םתרביד אל םאה

,ויתודמע תא גציל רוביצ י"ע הרחבנש ,חרזמה תודע תב ,הליכשמ הריעצ השיאכ ינא ,םויסל
הזכ בתכנ אל וליא היה בוט .היטרקומדל הרומח הנכס הז ךמסמ לש ותויה לע ןאכ העידומ
.תיטנתואהו תיממעה ,העונצה תואמצעה תליגמ תא שייבמה ריינ
Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא