הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

103 רפסמ ןוילג
"?םלועב עור שיש הז ךיא ,בוט אוה םיהולא םא"

יול ןולא תאמ


במת חופש

הז םג לבא (שפוחב) הברה יכה יתעמשש הז אוה וישכע גיצא ינאש םיהולא דגנכ ןועיטה
.םינוכנ אל יכה םינוויכל חקלנש

"?םלועב עור שיש הז ךיא ,בוט אוה םיהולא םא" ,אוה יסיסבה ןויערה

בטוק ךירצש ומכ בוט ליבשב עור ךירצש ורמאי) דואמ שלח ןועיטה תאזה הרוצב ,לזמה עורל
ותוא םקשל לכונ אל ,"םיהולא"ה תוהמ תא ןיבנ אלש דעו ,(טנגמב ינופצ ליבשב ימורד
עדמה יקוח לעמ קהבומ ןפואב דמוע אוה - לוכי לכ אוה םיהולאש רחאמ ,ןכבו .יוארכ
קסרתי קוחרה דיתעב םוקיה םא רמולכ ,יחכונה םוקיל קר םיפקתכ וחכוה יתעידי בטימלש)
לע הז תא רמול רשפא יאש תורמל ,םינוש ויהי וב עדמה יקוח זא שדח םוקי דילויו
:רמולכ .עור אלל בוט םגו םייבטוק-דח םייטנגמ רוציל ותורשפאב ןכ לעו ,(הקיטמתמה
.עור אלל בוט רוציל לוכי םיהולא

םג אוה םא <= יפוסניא אוה) עור אלל ,טלחומ בוט אוה םיהולא ?עור אלל בוט ךיא :וישכע
ירחא .בוט קר היה םלועה תא ארב אוהש ינפל ןכ לעו ,(יפוסניא עור ראשה ןיב אוה זא ער
עור תויהל לוכי היה אל ןיידע (הנושארה תיהולא-אלה המשנה היהש ,םדאה ינפל) האירבה
תכלל בייח ןכ לעו עורהמ דרפנ תמש םדא תרחא ירהש) ףוגהמ אל ,המשנהמ קלח אוה עור יכ
םדאמ רמואש המ ,(המשנ אלל ,היח אוה שחנה) הווח וא םדאמ עיגה עורהש הארנכ .(ןדע ןגל
תעדה ץע םע הרקי המ עדי רבכ עדומ-תת ןפואבש ,םיהולא י"ע ארבנש ,(םדאמ הרצונ הווח)
ךס ןכלו בוט ןיידע םיהולא יכ ןוזיא לע רבדת לאו) עורה תא ארב םיהולא :הנקסמ .'וכו
,הזכ לא .(ימשגה םלועב ךכ הז ןיאש תורמל ,ףוסניאל עורהמ קזח אוה ןיידע בוטה לכה
בוט וניא ,(םהב ךרוצה תא תתל קיפסמ ,השעמל) הייפכה רציו ,באכה ,תוומה תא םדאל ןתנש
.טלחומ

:העיבתה תונעטב ךישמנ
;(םיילגר ויה שחנל יותיפה ינפל יכ שחנ אל - האטל רועב םדא היה תרחא) המשנ ןיא שחנל
;הרזע אלל ןווכתמב עוגפל לוכי וניא שחנה ,ןכ לע
;(ותוא שינעמ היה אל םיהולא תרחא) ןווכתמב התפמכ גצוה שחנה
;הרזע התיה שחנל ,ןכ לע
;תעדה ץעמ לוכאל וצר םה םא םתוא ותפיש םיכירצ ויה אל הווחו םדא

לוספ לכ ןיא לבא ןבומכ תוטלחומ תויוטש) ואטחש םידוהי דגנכ קדצב הנווכ האושה םא
11 ךותמ ?טלמיהל םיבר םידוהי וחילצה ךיא זא ,(...וב שמתשי אל דחא ףאש רבעמ יוסיכב
תויתטישב וחבטנ ,החילס) וגרהנ ןוילימ 6 "קר" ,םיצאנה ןוטלש תחת ואבש םידוהי ןוילימ
ינפל י"אל ולע םיבר םינויצ יכ לארשי תנידמ תא ונב ראשהש רמול אל אנו - (תיתייח
.ךכ הז היה אלש ןושאר רוקממ תויודע יל שי יכ םיקידצ ויה םילוצינהש וא ,האושה

:ןועיטה תיצמת ,רוציקב

"?עורה תא ארב רישי ןפואב אוהש הז ךיא זא ,טלחומה בוטה אוה םיהולא םא"

.ןולא

עורלש http://talkhardonline.com-ל הנפמ ינא ,רנימסל םלוכ תא םינפמ םידרחה .ב.נ
תוחכוה 6 תוחפל תוצצורתמ ובו ,(םיימוי-םוי חקול) תינדי וילא םשריהל ךירצ לזמה
:הרעה) תדה תוטלתשה לע תושדח ירופיס סולפ ,(תררופתמש תירוקמה ילש וז ללוכ) תונוש
,תורצנה דגנכ בור יפ לע אוה ןוידהש ךכ ,יאקירמאה ינוציקה לאמשה לש םורופב רבודמ
קזח רתוי הברה אוה ןימיהו תדה ןיב רשקה ב"הראב ,תושעל המ - שוב לשממ דגנכ םגו
.(לארשיבמ

במת חופש
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא