הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

102 רפסמ ןוילג
םיקידצ לש םירבק לעו הימדקאה לע
רסיא הירא (סוטירמא) 'פורפ תאמ

היגולואיג-ורדיהב רקוחו הצרמ אוה רסיא הירא
בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב רבח-רוספורפ רבעשל
2002 ביבא 25 'סמ " תישפוח תודהי "ב םסרפתה רמאמה
ןואטיבה תכרעמ לש בידא רתיהב שפוח רתאב הלעומו

תו/םיטנדוטס ברקב ךרענש רקס תואצות תרושקתה ילכב ומסרפתה המ ןמז ינפל
לכב ,רמולכ ,םיקידצ לש םירבקבו היגולורטסאב ,תועימקב םתנומאל סחיב ,תואטיסרבינואב
,ררבתה רקסהמ .לזמה לעו לרוגה לע עיפשהל םידעוימה "םייעדמ" םיעצמאו תוטיש םתוא
ךסב לבא ,ואב םהמש יתרבחה עקרהו אצומה יפל םינוש תו/םיטנדוטס ןיב לדבה שי םנמאש
.(40% -כ) ידמל הובג אוה םינימאמה זוחא לכה

תא ןיבהל םיטנדוטסה לש הפיאשה ףא לעו ךוניחה תורמלש ,דומלל ןתינ וללה תואצותהמ
ימדקאה ךוניחה ,(אנפלוא וא ,הבישיב םידמול ויה ןכ אלמלאש) תילנויצר הרוצב םלועה
הרוצב ונתוא בבוסה םלועה תא ןיבהל איהו ,תוירקיעה ויתורטממ תחא תא איטחמו יחטש אוה
.תילנויצרו תיעדמ

קבר רחל
לחר רבק
1880 תנשמ ןוסליו סלר'צ ילגנאה רייצה תאמ םושיר

עדמה תרזעב תינענ "ונכלמ וניבא" תניחת

היגולואיתה תצפהל ןהידסיימ ידי לע תואטיסרבינואה ודעונ תירוטסיה טבמ תדוקנמ
המדיקה תסיעבש רואשה תא וויה ןה ,תיעדמה הכפהמה רחאל םלוא ,םייסאלקה םיעדמהו
ולאמ ץוח ,תואטיסרבינואה .ךליאו 18 -ה תואמה תא תונייפאמש ,תיגולונכטה תוחתפתההו
הדגנתהש העונתה חוכ הרבצו הכלה םהבש םידקומה תובר תוניחבמ ויה ,היסנכל תורושק ויהש
תוססובמה תובושת עיצה עדמהש ,תיסיסבה הביסה דבלמ .תיטסימה הבישחלו תדה תונירטקודל
תנמ לע ןוילע חוכב ךרוצ היה ןכ ינפלש ,תולאשל תיטמתמהו תינויגהה הבשחמהו תיפצתה לע
.ויהולאמ םדאל ויהש תויפיצהמ לודג קלחל הבושת ןתונ עדמהש ררבתה ירה ,ןהילע תונעל
וניבא" הניחתה תא ןהבו ,ידוהיה תסנכה תיבב הנשה-שאר תוליפת תא המגודל חקינ םא
םדיק עדמה ןכאש הארנ ירה ,אוה-ךורב-שודקהמ השדחה הנשל תושקבה תוטרופמ ובש ,"ונכלמ
,לשמל ,המלש האופרלו םימי תוכיראל תוניחתה .תושקבה בורל תיבויח הבושתל יוכיסה תא
ועבק םיינש וא רוד ינפל דעש תולחמ הברהל אפרמ אצמש קר אלש ,האופרה עדמ תרזעב ונענ
הסנרפל הניחתה םג .תורואנה תוצראב התלע םייחה תלחות םג אלא ,םדאה לש ולרוג תא
תמיוסמ הנידמב עדמה תמרש לככש אוה תומסרופמה ןמ ירה יכ ,עדמה תרזעב הפי יד תינענ
.רתוי ההובג הירבח לש תיטרפהו תימואלה הסנכהה םג ךכ ,רתוי ההובג תמיוסמ הרבחב וא

תולאשל הבושת םייעדמה תודסומה ידימלתל ןתיי עדמהש ,חינהל היה רשפא תאז רואל
רתוי תורושק אלא ,םיידיימה םיכרצל תורושק ןניאש הלאל רמולכ ,תוינללוכה תוימויקה
אצומ רבדב תויפוסוליפ תולאש לע הבושת לבקל םדאה לש ימינפה ףחדב וא םיטקניטסניאב
.ךלוה אוה ןאל םג ןכתייו אב אוה ןכיהמ ,םדאה רצונ דציכ ,םוקיה

הלודג הייסולכוא הראשנ עדמה לש םיגשיהה לכ תורמל ,ל"נה רקסה ונתוא דמלמש יפכ ,םלוא
,יטסימה םוחתב תובושת תשפחמ ,תולפת תונומאב הנימאמ ןיידעש ,הימדקאב םיטנדוטס לש
.יעדמ רקחמ תרזעב ןתוליעיל החכוה אוצמל רשפא-יאש קפס ןיאש תולוגסב תשמתשמ וליפאו
,עודי יתלבה ינפמ דחפ לש קומע יתרכה-תת דבורב הרושק וללה םיעצמאב הנומאהש ןאכמ
אוה תודרשיהל םילכה דחא יכ ,עודי ירהש ,דיחיה לש תודרשיההו םויקה ףחדב רמולכ
אוהו ,ונלש .א.נ.ד -ה ךותב יאדוול בורק גורא הז יביטקניטסניא דחפ .דחפל תועדומה
קודבנ םא .תילנויצר הרוצב וילע רבגתהל םיסנמ םהש תורמל ,עדמה ישנא לצא םג םייק
"ערה-ןיע ילב" טפשמה תא םיפיסומ ןיידע ונתאמ םיברש ,ונל ררבתי בטיה
הנגה טפשמכ אלא ,אמלעב טפשמכ םתס אל ,תיביטקניטסניא הרוצב ""TOUCH WOOD -ו
הז יאמק דחפ לע רבגתהל תילנויצרה הבשחמהו עדמה תרזעב םיסנמ ונחנא ,תאז םע .שארמ
עדמל הנפש עדמ שיא ןיב רמולכ ,תולפת תונומאב ןימאמ ןיבל ןעדמ ןיב לדבהה ןומט ןאכו
ילכ קר אוה ורובע עדמהש ,הימדקאה שיא ןיבל ,םלועה לש רתוי הבוט הנבהל הפיאש ךותמ
.דובכב הסנרפ רשפאמש עוצקמו ינכט

המשא הימדקאה

דיקפתל םיעדומ טרפב םיאמדקאה תודסומהו ללכב ךוניחה תודסומ המכ דע ,הלאשה תלאשנ ןאכ
תפקשהבו הבישחב קבאמ ךות םידימלת לש עדיה סיסב תבחרהל םילעופ ןכאו ,עדמה לש יזכרמה
הדימבש ,םג יל המדנו ,רתויב הלודג הניא החלצההש ,הארמ ליעלד רקסה .תיעדמ אלה םלועה
ךכל החכוה .ירוביצ ןוידל הז יזכרמ אשונ התלעה אלש םושמ ,ךכב המשא הימדקאה תמייוסמ
,התואנ המרב םינוידו םיסנכ וכרענ אל ל"נה רקסה םוסרפ רחאלש ,הדבועב אוצמל ןתינ
.וללה םיאצממה תועמשמב ונודיש

ןעדמה עבקש הקולחב הצוענ וז תיסיסב הלאשמ תימדקאה הייליהקה תומלעתהל תוביסהו ןכתיי
םוחת אוהש ,חורה םלוע ןיבל ,עדמה קסוע ובש ,רמוחה םלוע ןיב ,טראקד הנר ,יאקיטמתמה
,חורה יעדמב תוקסועה תוטלוקפל תואטיסרבינואה וקלחתה ךכמ האצותכ .הייסנכה לש הקוסיע
לש תויעבב קוסיעהמ וקתנתה עבטה יעדמ ישנאש ךכל איבה הז .עבטה יעדמב תוקסועה הלאלו
תוטיש תרזעב ןהב לועפל ןתינ אלש רחאמ ,תויביטקייבוסל ששחה םושמ ,תינחור םלוע תפקשה
,ןעטש ,הזוניפש ךורב היה טראקד עיצהש הקולחל םידגנתמה דחא .עבטה יעדמ תא תונייפאמש
ישונא יומידב ךרוצה לוטיבלו תינללוכ םלוע תנומתל עיגהל תרשפאמ תילנויצרה הבשחמהש
.ןייטשנייא טרבלא םג הנמנ וידיסח ןיב .עבטה תועפותל

רוכב" ורפסב ריצק ןורהא 'פורפה ומכ ,םיטעמ קר ויה םילארשיה עבטה יעדמ ישנא ןיב
םלוע תפקשהל דגנתמה בטוקב .תינללוכ םלוע תפקשה עיצהל וסינש ,"תיעדמה הכפהמה
,ףיטהו ,טראקד לש ומלוע תפקשה תא אקווד ץמיאש ,'ץיבובייל והיעשי 'פורפ דמע תינללוכ
טהלו ץרמה .יתדהו יעדמה םהש ,םיקלח ינשל ינחורה םלועה תקולחל ,ול ינייפואה טהלב
,הימדקאה יגוחמ עמשנש רתויב קזחה ארוקה לוקל ךפה אוהש ,ךכ ידיל ואיבה ולש לופלפה
.הקיטסימל הצרעההמ ררחתשהל וחילצה אלש םילאוטקלטניא וירחא וררגנו

,הלאשב הדמע טוקנל ,עדמה ישנא ,ויתימע תא איבהל םימעפ רפסמ הסינ וללה תורושה בתוכ
וזכ וא ,תינללוכ םלוע תפקשה ןוויכב ןהידימלת לע עיפשהל תואטיסרבינואה לע םאה
אשונב הדמע טוקנל םיששוח עדמה ישנא לש םבור בורש ,ררבתה .םיינשל םלועה תא תקלחמש
תוינוליחה תואטיסרבינואל השירדב אובל רשפא-יאש ,ןייצל רתומל .תרחא וא וז הביסמ
םאה ,וא ,יעדמה עדיה סיסב לע םלוע תפקשה שוביג :ומכ םיאשונ םידומילה תינכתל סינכהל
לש תוינללוכ םלוע תופקשהש תורמל ,תאז .תיעדמ םלוע תסיפתמ רסומ יכרע רוזגל ןתינ
.עדמה לש היפוסוליפהו הירוטסיהה לש םירועישה תרגסמב תודמלנ םמלועל וכלהש עדמ ישנא
תודהי" ומכ ,םייאטיסרבינוא ץוח םיגוחמ אובל ךירצ ולא תולאשב קוסעל ףחדהו ןכתיי
עדומ היהי םיאמדקאה תודסומב םיטנדוטסהו םירומה רוביצש ,ךכל גואדל שי ךא ,"תישפוח
.הליעפ הרוצב םהב ףתתשיו ולא םינוידל

במת חופש
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא