הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

100 רפסמ ןוילג
םיזוואה םוטיפ סומלופ

שפוח תימע ,יבא תאמ

פיטום אווזים

תרתוכה וזש הלודג הבתכ (2002 לירפאב 5) "עידומה" לש ףסומב יתיארשכ יתחמש ךכ לכ
חוכב םיזווא םיטיעלמש והשימ ןיינעמ ישוקב הז ,תינוליחה תונותיעב ,ונלצא .הלש
.(צ"גבב וישכע ןודנ בגאש אשונ) תוימינפ תועיצפ ךכ בגא םהל םימרוגו

תועפותה לכ לע םיעזעזמ יד םירואיתמ ץוחש יתנבה הבתכה תאירקב יתמדקתהש לככ לבא
- תשקבתמה הנקסמל תוסחיתה םוש אצמא אל ינא ץלואמה םוטיפהמ האצותכ םיזוואל תורוקש
,אדירג יתכלה ןויד היה רמאמה לכ ,דואמ טושפ ?המל !הזה לבסה תא םהל םורגל קיספהל
.םעפ הז לע ורמא םינברש םירבד יפל רתומ םוטיפה םאה הלאשב ,רקו יניינע

:לשמל
לעב הטעלההו תויה ,םיזוואה םוטיפ תודוא הרות ילהאב ללוחתה םינש-ךורא יתכלה סומלופ"
םאש איה הכלההו ,טשווה תעיצפל תובר םימעפ המרג ,טשווה ךותל לכואה תפיחדו םחרוכ
."הפירט הז ירה ירמגל טשווה בקינ

!!תוללעתה ??הפירט

:לשמל וא
שי םאה' :םילאוש .ץוח יפלכ םוקמב םינפ יפלכ תוצונ תולדג םימעפל ןימשמ זואהש בורמ"
:איה תובושתה תחאו '?ולש יעבט אלה הנבמה לשב הפירט רוסיא םושמ הזכ זווא רוסאל
ןטבל תוצונה וסנכנ ןכלו ,ץוק ידי לע בקינ אמש שושחל ןיאו ,ריתהל עירכמו םכסמ ח"בה'
'.זוואה

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא