הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

42 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,ידנס

שפוח רתאב ןוזיאה תרימש לע הריש םע תובתכתה


....םכל םולש
.....ותוא הצירעמו תכמות שממ ינאש ןייצל תביח ינאו םכלש רתאל יתסנכנ
....םידוהי ונלוכ ,כ"הס יכ דחיב ויחי םינוליחו םייתדש תדדועמ םגש 15 תב הייתד הדלי ינא
:תחא הנולת קר יל שי
?םהלש םירופיסה תא םכל וחלשי הלאשב ואציש םישנאש םתשקיב המל
?הבושתב םירזוחמ םג םתשקיב אל המל
?םתוא ומסרפת םאה ,הבושתב םירזוח לש םירופיס םכל חלשנ םאו
?םירגובמ וא רתאה תא םילהנמ רעונ ינב םא תעדל םג יתיצר
...וביגת םא חמשא דואמ ינא


,הריש לש התבושת

: 31.12.2000

הכירעמ ינא .ישונאהו םחה ךבתכמ לע הדות ןומה .שפוח רתא תווצמ הריש ןאכ ,ידנס ךל םולש
אל רבכ תא - בגא) תדל רבעמש םימוחת םג ךתוא םיניינעמ הייתד הרענכש הדבועה תא דאמ
הפיאש איה הוולשבו םולשב וידחי ויחי םיינוליחו םייתדש ךתפיאש .(!15 תב הרענ תא !הדלי
םעפב הבחרהב ןודל לכונ הז לע .םויהו ןאכ שממתהל היה לוכי הזש יאוולהו ,האלפנו תיבויח
.תרחא

הברה ,ירעצל ,ןיא .ינוליח-ידוהי רתא אוה שפוח רתא - הבוט הלאש איהש ,הנושארה ךתלאשל
.םירתא ןומה שי םייתדל .םיקסוע ונחנא וב םוחתב םיקסועש ,לארשיב םיינוליח-םידוהי םירתא
.וחור לע הלועה לככ יתד רתאב בותכי (יממעה חונימב "הבושתב רזוח") דרחתמש העינמ םוש ןיא
.הרטמ שי והשלכ רתאב והשלכ רופיס תאלעהל ,ךכמ הרתי .םיניינעמ םניא ולא םירופיס ונתוא
לש תורטמה תרגסמל םיאתמ אוה םא אלא ,(רתא לכ) רתאב םילעמ רופיס לכ אלש ,יתא ימיכסת
.שפוח רתא לש תורטמה םע דחא הנקב הלוע ונניא הבושתב הרזח לע רופיס .רתא ותוא

.ונלש תורטמה תא אורקל ילכות ,שפוח תנוי לע יקילקתו ,שפוח רתא לש ישארה ףדל יכלת םא
הלועפה = דורחית) דורחיתה תעינמ איה דעיה :אוה ךופהנ ,ונתרטמ הנניא תודרחתהה
ונילא םינופ ,בגא .(תדה ןוויכל ינוליח ידוהי לש ותעדו ותד תא רימהל תופטה לש תירנויסימה
תוצמשה ,םיפודיג ,תוללק וללכ םידרחתממ ונלבקש תוינפה בור .םיטעמ אל םידרחו םייתד רתאל
.הארונה ונתועטב ונתוא ענכשל וסינ "קר" םהבש םינידעה .ןמואי אל שממ .םימויאו

אל ,ימצע-ישיא ךילהת איהש ,הלאשל האיצי - הנוש ,תרחא תיתרבח העפות תמייק ינש דצמ
תווצמה לכב האור אוה - ןאכמו ,םיהולא לש ומויקב קפס ליטמה ,יתד םדא רבועש ,ירנויסימ
תא יארקתש ץילממ ינא .םיכחוגמ וליפא ,םירתוימ םישעמ ,םיהולא םשב לוכיבכ ונתינש ,תויתדה
.ןאכ ,תווצמ ג"ירת אשונב שפוח תווצ ידיב השענש רקחמה

האורו ,וחומ תא רקיעבו ,וישוח רתי לכו וינזוא ,ויניע תא חקופ - רוחב וא הרוחב - םדא ותוא
םימייוסמ םייתד םיינחור םיגיהנמש יפכ ,יתונז אלו אמט אל ,ךושח םלוע אל !אלפנ םלוע וביבס
םירפמה ,םייתוברת ,םיניינעמ ,םייבויח םינכת אלמ םלוע אלא ,ישפוחה םלועה תא רייצל םיסנמ
תומוח עבראב תולבגומ ןניאש ,תויתריצי תויורשפא ףוסניא וב שיש םלוע ,ןוימדהו הבשחמה תא
רבעש תא םירחא ינזואב ראתל םישקבמ ולאכ רוחב וא הרוחב .תידוהיה הכלהה לש תוליבגמ
םוחתב ונייה אל םלועמש ,םינוליחה ,ונחנאו ,תווקת-יררועמו םיפי ,םינרקסמ ,םיניינעמ ,םירכומ
אנ לאו .ונלש ינוליחה-ידוהיה רתאב תולעהל םיניינועמ ונחנא הלאה םירופיסה תא .בשומ ותוא
ינא ,תנווכתמ ינא קוידב המל ךינפב שיחמהל תנמ לע !ינוליח-ידוהי רתא אוה שפוח - יחכשת
,םוי-םויה ייחב הרקמב וב ונשגפש ,ןירוח-ןב המלש ,רוחב לש םיהדמ רופיסל קניל ןאכ ךל האיבמ
. " ןירוח ןב לש ורופיס" :םמהמ רופיס ונל רפיסו ,ימיטניאה ודוס תא ונינפב ףשח אוה הכורא תורכיה רחאלו

.םירגובו םיריעצ םהיניב ,םיליעפ הברה הנומ רתאה תווצ - הינשה ךתלאשל

רתאב תוארתהלו םולש
שפוח רתא תווצמ הריש

Forum Hofesh

.הריש לא חלשנ אבה בתכמה םג
רכומה ןונגסמ הענ הלא םיבתכמ לש תונונגסה תשק .םידרחמ םיבר םיבתכמ םילבקמ ונחנא
.(הריש לא חלשנ רשא) אבה בתכמה לש ונונגסל דעו שפוח םורופ יארוקל רתוי
ונויבצו ונונגסש דחא בתכמ איבנ םעפ ידמ ךא ,םיטובה םיבתכמה תא םילסופ ונחנא ללכ ךרדב
אל ןבומכ יכ םא ,םידרחמ םילבקמ ונאש םימוד םיבתכמ גציימ ,אמגודל ,אבה בתכמה .םיינוציק
,םידרחהמ קלח לש הביתכה תונונגסל םישלוגה תא ףושחל איה הרטמה .םיבתכמה לכ תא
םיהולאו תואיצמה רבדב םהלש תוחנה תכרעמ הנבמו הבישחה תרוצל ,םהלש םיגשומה תכרעמל
.םיבתכמה ךותמ םילועה םיכרעה תכרעמ לש הנבמלו
.םורופה ךרוע ידי לע ושענ בתכמב תושגדהה


,יעור
:25.1.2001

:םידרחהמ קלח לש תרחא הבישח
םיגשומ תכרעמ ,רחא הביתכ ןונגס
םירחא םיכרעו תרחא


ןכיה ,בשוח אוה המ ,דירש יסוי אוה וליאכ םיקולא לע תרבדמ תא ,הזיגרמ שממ ךלש הפצוחה
ןתנש תורובה ןיינעב םיזגה אוה המכ דע םיקולאמ םהדנ ינא םימעפל ?הלא תולאש הזיא - אוה
:איהו הבושת שי האושל .תקדבש החנהב ?ןיבהל אלש הלוכי תא המכ דע ,םימייוסמ םישנאל
באכה לכ םע ,האושב ותמש םישנאה םע דסח השע ילשו ךלש םיקולאש תעדל הכירצ תא םדוק
- ודגנ םהל ןתנ וניקולאש המב שומיש - םהל קר הנתינש הרותהמ תומלעתה-תוללובתה .רבדבש
לפשה רתאהמ והשמל יתרמאש המ קחצי ןונמא ברה םע דדומתהל הסנמ ךתוא הארנ....ןומה דועו
,בגא ךרד , םכיפ תא ךלכלל ,האצרהל ץוחמ ןיגפהל , טיסהל :מ ץוח םיעדוי םתא המ הארנ , הזה
.םילדוג םה אמט תיב הזיאב ,םכידלי לע לבח ,םכלש אמטה רזגמב ץופנ גשומ אוה זיגרהל גשומה
םוי ,םיצור םתאש ומכ םירבדמ םכתוא הארנ זא יכ הלשממה שאר היהי קחצי ןונמאש יאוולה
רבדמ ברה המ לע קודבל יסנת תא ילוא םכומכ םישנאמ םלועה תא הקני ךלש םיקולאהו אובי
הלאשמ יל שי לבא ללקמ אל ינא ,ךיילע לבח םויכ ךל דעוימש הממ לצניהל יוכיס שי ךל ילוא
לחאמ ינא תאז םע .דחא דוע םע ונרמג .....זאו רלמ ןד תא ףפוכמ וניקולא ךיא תוארל :איהו
.ייב ייב ה-ח-ל-צ-ה-ב םכילע סוחי םיקולאשו וספאתתש םכלוכל

Forum Hofesh

תרפא תדוגא לע הריש םע תובתכתה

:בקעי

םה הלפה ידכ ךות םיגרוהש םידליה םא המ לבא ןוירהבש םישנה רעצ לע םירבדמ ןמזה לכ םתא
ורפל רשק םוש הזל ןיאו חצרת אל לש םייתד םיעינממ האב תרפא לש תוליעפה םירעטצמ אל
.םימישאמ םתס םתאש ינפל תאזה טבמה תדוקנמ הז לע ולכתסת זא וברו


,הריש לש התבושת

: 31.12.2000

ךתיינפ לע הדותו ,רתאב רקבמ התאש החמש ינא .שפוח רתאמ יצרא הריש ןאכ ,בקעי ךל םולש
.ונילא
"'תרפא' לע ,רקוח רודישב - תניג יפר" ונלש רמאמל סחייתמ התא הז ךבתכמבש ,הניבמ ינא
.תילארשיה היזיוולטה לש ינשה ץורעב תניג יפר לש ותינכתמ ינויזיוולט רודיש םוכיס ונאבה וב
תאופרב החמומה ,תניג יפר רקוחה - םישנא העבראש ,הארת ןויעב הבתכה תא ארקתו רוזחת םא
וז תוליעפב םיאור - אולימ ינור רמ תואירבה רשו בינ-רב רוספורפ ןטפשמה ,רקנש רוספורפ םישנ
:עברא ןה תרפא יפלכ תונעטנה הרואכל תוריבעה .קוחה לע תוריבע םושמ תרפא לש
.יוסח יטרפ-ישיא עדימב יקוח יתלב שומיש .1
.השיא לש השפנבו הפוגב תיקוח יתלב תוברעתה .2
.ןוירהב השיאל קזנ תמירג .3
.לארשי תנידמ לש ץומיאה קוח לש הרפה .4

:ךבתכמל תורעה עברא יל שי

קוח לע הריבעו עשפ עוציב ינפמ הנגהל ןועיטב קוחה לע הריבעו עשפ רהטל תיקוח ךרד ןיא (א)
תוריבעו םיעשפ העברא גיצהל האב תניג יפר לש תינויזיוולטה ותבתכו ,עשפ אוה עשפ .רחא
.תרפא ,הרואכל ,השועש

םיחכוותמש היגוס יהוז .ומיא םחרב רבוע ותויהב "קונית חצר" רבדב ןיינעמ ןועיט גיצמ התא (ב)
.תיטפשמו תיעדמ ,תיפוסוליפ ,תירסומ הניחבמ הנורתפ תא האצמ םרט היגוסה .תובר הילע
,ומיא םחרב רבועש ,םיבר חור ישנאו םינטפשמ ,םינעדמ םינעוט ,תיתדה הדמעה דגנכו ,ךדגנכ
תקספהו ,םייאמצע וייחש רוציכ בשחנ ונניא ,רבוע ותויהל םינושארה םישדוחה תשולשב יאדווב
רתומ ,תיתדה הסריגב קובדל ךירבחלו ךל רתומש הדימ התואב .חצר וא הגירה הווהמ הנניא וייח
.תישונאה הסריגב קובדל ירבחלו יל

שפנש ימ לכו םייתדלו םינוליחל) ונלוכל שדוקמה וצהו ,תיתדה הדמעה תא גצייל אב התאשכ (ג)
ךלש הרותהש חכשת לא אנא ,הלילו םמוי ךיניע דגנל בצינ "חצרת אל( "וברקב תמעופ םדא
ונניאש ימ לכ לש חצרל רתיה לעו ,תופשכמ חצר לע ,יקלמעה םע חצר לע םיווצמ תווצמ ג"ירתו
אל" וצהש ,ךכמ ןיבהל ילע םאה .רקפה ומדש ,וב עגופש יפ לכ וא ידוהיה םעל ,םצעב ,ךייש
אוה םאה ,םידוהי םניאש ימ לש חצר ,םירחא חצרו ?דבלב םידוהי חצרל ךמעטל ןווכמ "חצרת
םיקוחה רפסמ הקחמנ אל םויה דעש ,הרותבש חצרל האירקהו רתיהה ,יתניחבמ ?ךיניעב רשכ
.תישונאה הסריגב קובדל ירבחלו יל

התאשכ ,היחה השיאה םיישיאה הילוקיש דגנכ דלונ םרטש רבוע לש וייח יוכיס תא ביצמ התא (ד)
רבודמ ".םישנה רעצ" הריעזו הנטק הלימל היח השיא התוא לש תורומחה תויעבה תא דמגמ
הזו- ישפנהו יגולוקניגה ,ילאיצוסה םוחתה - הז אשונב םיקסועה םיבחר םייעוצקמ םימוחתב
תא איבהל וא השיא תימהל תולולעש ,תושק תויעב לש םלש םלוע הז !רעצ םתסמ רתוי הברה
ןכומו ,דלונ םרטש רבועל תופידע ןאכ ןתונ ,תיתד הדמע גציימכ ,התא .תוומל םילושמ תויהל הייח
וז יתדמע לע םחלא ינאו ,תרחא לועפלו בושחל יתוכז לבא ,ךתוכז וז .היחה השיאה תא חינזהל
.םדא-ןבכ ,דוחייבו ,ןהו ,השיאכ ןה ,יחוכ לכב

םירוקיבל איבהל ןמזומ התאו ,רתאב םירזוחה ךירוקיבל חמשא .ךבל תמושת לע ךל הדומ ינא
.ךירבח לכ תא הלא

,ךלש

שפוח רתא תווצ תרבח ,יצרא הרישForum Hofesh

:רהוזו ןולא ידי לע חלשנ אבה רופיסה

Gan Eden - The true story

Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא