הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

70 רפסמ ןוילג
ידוהי והימ

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח תמב וז המ


Forum Hofesh

:"התמ תיתדה תודהיה"ש ןעוט ינוי

םייפלאכ ינפל התמ תדכ תודהיה .תונורחאה םינשה םייפלאב אל תוחפל ,םידוהי םלועב ןיא
םיאתהל רומאש חתפתמו ימניד רבד איה תד .ליעפ קלח הב תחקל קיספה םיהולא רשאכ ,הנש
תומדה ,לאה םא קר ירשפא הז רבד .היגולואידיא וא היפוסוליפ לכ ומכ םינמזל ומצע תא
?תדל רתונ סיסב הזיא ,אל אוה םא .ליעפ קלח הב חקול ,תדה תססובמ הביבס

הרוצב בציע ךכבו ,םוי םויה ייח לע עיפשה םיהולא רשאכ ,רבדה ךכ היה ך"נתה תפוקתב
בושחו ,וישעמ לע םעה תא למגו שינעה אוה .התוחתפתהו התויכשמהל איבהו ,תדה תא תימניד
יולג ןפואבש ,םיאיבנו םיטפוש תחילש י"ע תאז השע אוה .ךכ לע ול עידוה אוה ,לכמ
?םויה אוה הפיא לבא .םכרד רבעומ ונוצרו ורבדש ועידוה

.הנשמהו דומלתה םניה ,תונורחאה םינש םייפלאב תדכ תודהיה לש התוחתפתהל החכוהה
םינבר י"ע תונתינש תווצמו תוקיספ ןתיאו ,תוירסומו תויתד תומליד תוראותמ הלא םירפסב
דומלתהמ םיאב עירכמה םבור .עצבל ידוהי םדא לעש םיקוח 613 םנשי םויכ תודהיב .םימכחו
רבד תא רבידש בר ףא םש רכזומ אל ףאו ,םיהולאל רכז טעמכ ןיא הנשמבו דומלתב .הנשמהו
,םיהולא ידיב הנתינ אל איה ."הפ-לעבש הרותה" הלא םירפס םיארקנ וז הביסמ .םיהולאה
טופישה רשוכ יפל ולעפ אלא ,םיהולאה רבד תא ורביד אל וליפאש ,םדא ינב ידיב אלא
םא ,תונורחאה םינש םייפלאב החתפתה תודהיהש רמול רשפא ךיא ,ןכ לע .םהלש ישונאה
?ך"נתה ימיב היהש יפכ ,ןהילא רשק םוש ןיא םיהולאל

."תיתימאה תודהיה" תאצמנ םלצאש םינעוטש םייזכרמ םימרז השולש תודהיב םימייק םויכ
:ידוהי אל םהמ דחא ףא .םיסכודותרואהו ,םיביטוורסנוקה ,םימרופרה םה הלא


:םיסכודותרואה

רכזומ אלו טעמכ ,ך"נתה ימיל רתויב הבורקה היסרווה איהש תנעוט היסכודותרואהש תורמל
תרגסמב דומלתה תאו הנשמה תא דמול הבישי דימלת .תובישיה ינב ידומילב שודקה רפסה
םימכחו םינבר תוקיספ טטצל לגוסמ אוה ,וידומיל תא רמוג אוה רשאכ .תדה ידומיל
אוה ."השעת לאו השע" תווצמ 613 לכ תא הפ לעב עדוי אוה .תונורחאה םינשה םייפלאהמ
בשחנ הז םדא .וידלי תא ךנחמ אוה םג ךכו ,הלא םידומיל פ"ע אלמ ןפואב וייח תא גיהנמ
וייח ךרד לכש ןוויכמ ,היוגש וז הסיפת .םעפ לש םייתימאה םידוהיל רתויב בורקה ידוהיל
היה אל ומצע םיהולא .םדא ינב ידיבו ,ך"נתה תפוקת רחאל ובתכנש םיכילה פ"ע תגהנומ
ןתינ ךכמ .םינברה ךרד ויתונוצר תא ריבעהש ךכל ןויצ ןיא םגו ,םבוציע תעב חכונ
וליא ,השעמל .רתויב יביטקיפ ארקמה ידוהי ןיבל וניב רשק לכש ,חינהל ריבסש ,קיסהל
תא שיא םיהזמ ויהו קפס ,הבישי דימלת ןיבל ארקמה תפוקתמ ידוהי ןיב שיגפהל ונלוכי
.ידוהיכ והער


:םיביטוורסנוקה

םה ,תאז תורמל .םהידומילב ך"נתל םג ,הנשמלו דומלתל ףסונב םיסחייתמ םיביטוורסנוקה
ראשהמ םימלעתמו ,םויהל םיאתמ םהל הארנש המ "םיפלוש" אלא ,ואולמב ויפל םילעופ אל
ול רמא ךכש ןעוטש בר וא ,םיהולאמ יוויצ בקע תאז םישוע אל םה .ונמז רבעש הנעטב
הווש תדהש ןוויכמ תאז .הלוספו העובצ הנה וז השיג .םמצע תעד פ"ע אלא ,תושעל םיהולא
הירחא םיבקוע םא רבד הווש אל םייח ךרדש עדוי יתימא גולואידיא לכו ,היגולואידיא לכל
ומצע לע זירכי אל יתימא טסינומוק ףא .הדיצה התוא םיכילשמ אל איה רשאכו ,חונשכ קר
.ןויווש רשפאל תנמ לע ויצפחמ קלח לע רתוול שקבתי רשאכ טסילטיפקכ

רפס" - רפסב םתוא ןגראו םיקוח םידוהיל ןתנ םיהולא .הליבח תקסע - תדה םג ךכ
.םיהולא לש ויקוח םלוכ לבא ,תוחפ םקלח ,םיחונ םקלח ."םיהולאה

,טסינומוק ומצעל אורקל לוכי וניא ,ןויווש ןעמל ויצפח לע רתוול ןכומ וניאש םדאש יפכ
ןיתנ"-כ ומצע בישחהל לוכי וניא ,לאה לש ויקוחמ רפסמל תייצל ןכומ וניאש םדאש םג ךכ
."תדה לש קידצ


:םימרופרה

המ םמצע תעד לע םיפלוש םהש קר אל ,לבא .דומלתהו ,הנשמה ,ך"נתה לע םיכמתסמ םימרופרה
ומכ הכלה יקספ םיפיסומ םהש קר אלו ,םיביטוורסנוקה םישועש יפכ ינכדע םהל הארנש
.םמלוע תפקשהל םמיאתהל תנמ לע דומלתהו ך"נתה תווצמ תא םינשמ םג םה ,םיסכודותרואה
ןועיטכ םהל רתונ דועש ןורחאה ףפורה רשקה תא םימרופרה םיקתנמ ,הז השעמ תיישעב
תודהיה יבתכב םייונישה תסנכה ,"הליבחה תקסע"מ תומלעתהל רבעמ .הקיתעה תודהיל םכוישל
.תודהיהמו ,ונממ תוקתנתה לע עיבצמ ,םיהולא תארוה אלל

ידוהי ומכ תיתד הניחבמ םהייח תא םייח םהש רמול ןתינ דועש םויכ םידיחיה םימרזה ינש
קר אלא ,דומלתלו הנשמל ללכ םיסחייתמ אל הלא םימרז .םינורמושהו םיארקה םה ך"נתה
תא םיעצבמ םה .םיישונא םישוריפ אללו ינקדקד ןפואב ויתווצמ ירחא םיבקוע םה .ך"נתל
אוה ך"נתהש ןוויכמ תאז .קפסב תלטומ םתודהי ,ןאכ םג לבא .לאה רבד תא קרו לאה רבד
ול ורצונ וז הביסמ .םלועב לפרועמה רפסה אל םא ,םילפרועמ רתויה םירפסהמ דחא
ךרדב ך"נתה תא שריפ הירוטסיהב ןשרפ לכ .ינשהמ הנוש דחא לכ רשאכ ,הברהו ,םישוריפ
תועווז ישעמ קידצהל תנמ לע ולפרע תא ולצינ הירוטסיהה ךלהמב םיבר םישנא ףאו ,הנוש
הפיא קודיצל תנתינ ,תינודז וא הרוהט ,םדאה בושחי הילע הלועפ לכ .ינומה חצר ןוגכ
יוכיס ןיא ,ןכ לע .םיוסמ קוספ וא ,םילימ יפוריצ ,היירטמיג ךרדב םא ןיב .ך"נתב אוהש
ינפלמ םיהולא יארי םידוהי וגהנש יפכ וגהני רתויב םיקידצה יארקה וא ינורמושה וליפאש
.הנש םייפלאמ רתוי

אוה וילא םרזל רשק אלל ,תיתד הניחבמ ומצע האורש ,םלועב םויכ םדא לכש ,איה יתנקסמ
הנכמה םויכ םדא לכ םתוא םינחלופה .היה אל םלועמו ידוהי השעמל וניא ,ידוהיכ ,ךייתשמ
סיסב לעבו ,דימע ,יתימא רשק לכ םהל ןיאש ןוויכמ םיידוהי םניא ,עצבמ "ידוהי" ומצע
םימרזב תורבדה תרשע ןוגכ תווצמ לש םמויק םצע .םיידוהי םניא ןכלו ,ארקמה תודהיל
תווצמש ןוויכמ תאז .םימרזה לש "םתודהיל" ליבק ןועיט שמשל ידכ םיקיפסמ םניא ,הלא
,ך"נתל רשק לכ םהל ןיאש םימעו תותדב םג תומייק ..וכו "בונגת אל ,חצרת אל" ןוגכ
ומכ ארקמה תודהיל רשק ותוא שי םויכ "תודהיה" ימרזל .םזיהדובהו םזיאודניהה תמגוד
.ןיא - יתנווכ ,קוחרה חרזמה תותדל שיש

רשפא יא :יתבושת ?םויה לש םלועב "ידוהי" תויהל םדא תאז לכב לוכי דציכ :הלאשה תרתונ
תד התייה תודהיהש ןוויכמ תאז .תוסנל הביס םוש ןיא םגו ,(ל"נה טסקטב ךכל רבסההו)
איהש םילכהו וז ךרד .הנש םיפלא תשולש ינפל לש םלועה םע תודדומתה ךרד קפסל האבש
םדאה לש תיעבטה תוחתפתהה בקע יטקרפ םושיי וא שומיש ,תלעות ירסח םויכ םה הקפיס
םלועב תיתימאה התרוצב ישעמו ירשפא םושיי לכ תרסחו תנשוימ הנה תודהיה .היצולובאהו
,ייתונויער לשב רפוכ ינאש איה ארוקה תנקסמו הדימב .התמ איה - וז הביסמ .םויה לש
.רופכל המב ןיא יכ ,רפוכ אל ינא :איה יתבושת זא


Forum Hofesh

:שפוח רתאמ דהוא

:ןרקיעמ תויוגש תוחנה רפסמ לע תססובמ ,ינוי ,ךלש הזיתה

לע עיפשה םיהולא רשאכ ,רבדה ךכ היה ך"נתה תפוקתב" - היפל ,ךלש הזיתב תועטה .1
אוה .התוחתפתהו התויכשמהל איבהו ,תדה תא תימניד הרוצב בציע ךכבו ,םוי םויה ייח
י"ע תאז השע אוה .ךכ לע ול עידוה אוה ,לכמ בושחו ,וישעמ לע םעה תא למגו שינעה
אוה הפיא לבא .םכרד רבעומ ונוצרו ורבדש ועידוה יולג ןפואבש ,םיאיבנו םיטפוש תחילש
תונוכתה לכ - למג אלו שינעה אל ,רביד אל ,היה אל םיהולא זא םגש ,איה "?םויה
זא ןיב לדבהה .םיהולאה לש וינובו וירצוי ,םדאה-ינב ידימ ול וסחוי וללה םישעמהו
,ול םיסחיימ םה םויהו ,םימייוסמ םירבד םיהולאל וסחיי םדאה ינב זאש ,ךכב אוה םויהל
.אל ותו ,םייח םישנא ירבד ולאו ולא .םירחא םירבד ,ילוא

ןיא הנשמבו דומלתב" :בתוכ התאשכ ,"הפ-לעבש הרות" גשומה תנבהב איה הינשה ךתועט .2
םיארקנ וז הביסמ .םיהולאה רבד תא רבידש בר ףא םש רכזומ אל ףאו ,םיהולאל רכז טעמכ
םשש םושמ אל "הפ-לעבש הרות" םייורק הנשימהו דומלתה ."'הפ-לעבש הרותה' הלא םירפס
,תיתדה הסריגלש םושמ אלא ,(לודגב ןאכ העוט התאו) הרואכל ,םהב רכזומ ונניא םיהולאה
יפמ השמ לש וינזואל רסמנ ראשה לכו ,בותכ רמוחכ השמל םיהולא ידימ הנתינ הרותה קר
תומכ" ,םיהולא לש ויתולימ ולגלגתה ךכו ,האלה ורסמ םינקזו ,םינקזל רסמ השמו ,םיהולא
וא ףלק יבג לע ובתכנו ,דומלתה תפוקתל ועיגהש דע ,ןזואל הפמ "הייטס לכ אללו םהש
ומשל רשק םוש "הפ-לעבש הרות" םשב ןיא .וילע בותכל םהידיב היהש לככ ,סרח וא סוריפפ
.אל םא ,םהב רכזומ םא ,םיהולאה לש

רשק הרושק תויהל תבייח תודהיהש ,החנהה איה ןלוכמ הרומחהו תישילשה תועטה .3
,הנוש ךרד ומצעל ללוסו ,הזה רצה לולסמהמ הטוסש ימ לכו ,יארקמה טסכטל קתניי-לב
,תעבוקמו האופק ,תרגוסמו הרוגס ,תינרמש השיג יהוז .ידוהי ונניא ,תינרדומ ,השדח
,יונישה ,שודיחה .היוגש לכל לעמו ,תילמרונה ותוחתפתה תאו םדאה שפנ תא תדגונה
תא םימאותה ,םיישפוח םייחל דיחיו דחא חסונ לש תורגוסמ תומא עבראמ האיציה ,הריציה
,ארקמה ירופיס הנניא תודהי .יעבטה רבדה איה ,התפוקתב תוברתה חור תאלו ןמזה ישודיח
וכפה זאמ םידוהי ורציש תינחורה הריציה לכ איה תודהי .ארקיו וא תומש רפס אל םג
שוביכ תפוקתמ ףלא יפ ,תודהיב החירפ תפוקת התיה ,לשמל ,דומלתה תפוקת .הלאכ תויהל
טסכטה תא רקבל וזיעהש ,ל"זח !םיזירג רה לע חבזמה תיינב וא ,עשוהי ידיב ץראה
ןונעירבו שודיחב םיאלפנ םידוהי ויה ,ומצע םיהולאב תרוקיב תחטה ידכ דע ,יארקמה
הירוטסיהה ןמ ןמז לכב ,ידוהיה םעל דלונש ימ לכ .שבוע תולעהל הלחהש ,תודהיב וסינכהש
,ימרופרה .אוה ידוהי ,ידוהיה םעל ןב ומצע האורש ימ לכו ,ידוהי אוה ,תידוהיה
.םידוהי םלוכ - ינוליחה ידוהיה - םלוכל לעמו ,יארקה ,יסכודותרואה ,יביטוורסנוקה
הזל שיש ,תינחלופ תרוסמ לע םירמושה םיברע םה .םידוהי םניא ,ינש דצמ ,םינורמושה
?םידוהי םתוא השועש המ הז םאה .םיידוהי םינחלופל הקיז


Forum Hofesh

םיכאלמ-יקוספ
.א םייח :תאמ

הקיתשמ ,תקנוח ,תחקול תדה
.ךמד תא איפקהל וחילצי אל םה לבא
ץרופ דוסהו האוג שפנה
ץצופתהל דמוע םלש םלוע
תוררועתה הווח התא ,הלגינ שפוחה
תוריחה הקינעמש תמאהו רואה
.תולעתה לש השגרה - רוהיטה תשגרה


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא