הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

68 רפסמ ןוילג
שידק ,העבש ,הרובק

(רתאב רבעב רבכ העיפוה ןאכ העיפומש תבותכתהמ קלח)

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

"העבש"ה סכט יבגל זעוב תא לאוש לט

11.4.2001

,(םיינשה ןיב תיכשמה-תובתכתה וז) רקיה זעוב

ימצעל ריהבהל ידכ קר לואשל הצור יתייהש והשמ דועו ??העבש בשת םאה :הלאש יל שי
..תונעל בייח אל התאו תישיא הלאש וז ...תיללכ הנומת לבקלו

ייחב ךלצא תאטבתמ ךלש םואלה םג איהש תדה -תידוהיה תדה ךיא ?תדה תא ספות התא ךיא
ומייקת חספב םאהו ושפחתי םה םירופב םאה ?ךלש םידליל האלה התוא ריבעת םאה ?םוי םויה
להנל חמשא ...תודהיה יבגל ךלש הסיפתה תא ןיבהל הצור קר ינא תונעל בייח אל התא ?רדס
(-: ...םתס ...ךכ לע החיש ךמע

,ךלש
לט


.ב.נ

תודהיה יפ לעש ןוכנ ,רבדמב הנש 40 וכלה לארשי ינב ..תרוסמה ץומיא לש ןיינעה ייבגל
לכוא לארשי םע ןכלו תוצמ ואצי תוגועהו חופתל קיפסה אל םחלה

םישנאש םיבר םירבד דוע םנשי ..םירצמ תאיצי תעב וניתובא ולכאש תוצמה רכזל - תוצמ
ץומיאה לש עטקל רבחתמ ינא הפו בל םימש אל וליפא םהש םיטרפ ,הרותה לע םיעדוי םניא
ךא םיידוהי רוקמב אל םה ולש םישרושה - ומצע גהנמה תאש תויהל לוכי ...םדוקמ תרכזהש
דוע אצמנ שפחנ םאו ידוהי השעמ רכזל םה

האצי תורצנה לכ - אמגודל ..תודהיב םה םהלש םישרושהש םיידוהי אל םירבד הברה
תרצנל הנכשה ריעה - תיליע תרצנב רג ינא הרקמב) .ידוהי היה ...ושי ירה ..תודהיהמ
ללכבו ידוהיה םעל למס הזש אוה ןיינעה ,הרקמ לכב לבא ... (דלונ ושי הב השודקה
הפ ונייה אל ינאו התאו ונחנא ,הרוק היה אל םאש ערואמל

תולגהמ הבישה - לארשי םעל בושח יכה אל םא םיבושח יכה תוערואמה דחאל רכז הז ...ללכב
תבשח ?תוימואלו תוהדזה םלצ לכ דבאנ ???הז תא רוכזנ אל םא !לארשי ...שדוקה ץראל
ןאל ?תווצמה תא םייקי אלו טעמכ רבכ דחא ףא הנש רשע-שמח דועב םא הרקיי המ לע תמאב
...הבשחמל תודוקנ המכ הפ שי ?עיגנ

.תוארתהל
לט


זעוב לש ותבושת

12.4.2001

.לט םולש

םג ילואו העבש בשא ינא (ךשמהב םיגדאש) םימייוסמ םירקמב :העבשה לע הנושארה ךתלאשל
העבש בשא םא .תדה יפל אלו ,בלה יפל .השימח וא השיש קר ילוא וא ,הרשעו העשתו הנומש
.תבשב העבש תבשל ןיא תידוהיה תדה יפלש תורמל ,תבשב העבשה תא קיספא אל ינא זא
םגו העבש בשא ובש הרקמל אמגוד .העבש בשא אל ינא (םיגדא םתוא םגש) םימייוסמ םירקמב
הרקמל אמגוד .העבש וילע בשא ינא - םויה תומי יתחפשמ ינבמ דחא םא :העבש בשי יתד
אמגוד .העבש וילע בשא ינא - תומי ילש רבח הלילחו סח םא :אל יתדו העבש בשא ינאש
םינשה רשע ךשמבו ,האמ ליגל ועיגי ילש םירוהה םא :ןכ יתדו העבש בשא אל ינאש הרקמל
לש ךשמה ןיעמ קר היהי תוומהו ,(החפשמב םישנא המכל הרק הז) טאל טאל וכעדי תונורחאה
.העבש בשא אלש חינמ ינא - םתועמשמ תא ודביא םייחהש ירחא ,הכיעדה

,העבש תבשל יל דיגי ילש בלה םא העבש בשא ינא יכ ,םישוחינ ןה ךל יתתנש תואמגודה לכ
:יתד םדא ןיבל יניב לודגה לדבהה הזו .העבש תבשל אל יל דיגי בלה םא העבש בשא אלו
בלה םא םג .בלה יפל העבש בשא אל וא העבש בשא ינא .ברה תא לאוש וא רפסב לכתסמ יתד
השיגה לע דוע .ברה אלו רפסה אל ,בלה הז - "תרוסמל תייצת הזה הרקמב" רמוא ילש
.רתאב עיפוהש ,"ינוליח תויהל זוע" רהזי .ס לש ורמאמב אורקל לכות תינוליחה

רויפיפאהש ומכ ידוהי ינא :תדו םע ןיב דירפמ ינא - תדכו םעכ תודהיה לע הינשה ךתלאשל
.ילש תידוהיה תוימואלה יל הבושח .ילותק רויפיפאהש ומכ אל ,ינלופ

ןיב הדרפהה תא קוחמל הסנמ יתדה דסממה .ינוליח ינא יכ ,תידוהיה תדה יל הבושח אל
רסח ,ינוליחו ,םואלב ידוהי ינא :יוכיס ול ןיא .תידוהיה תדל תידוהיה תימואלה העדותה
לש היעב איה ילע םילח היקוחשו ,הנממ קלח ינאש הריהצמ תידוהיה תדהש הדבועה .תד
ליחהל וסני אלש קר .ילע םילח םאלסיאה יקוחש זירכהל לוכי םאלסיאה םג ידצמ .םייתדה
םירפס רודמב רתאב םירמאמב אוצמל לכות תידוהיה תינוליחה תוהזה לע דוע .היפכב םתוא
.ידוהי והימ קרפב ,םירמאמו

ירמגל םירושק םניא רשא ,הנבל דדוע לש םירמאמ םג אורקל לכות רתאב

:ידוהיכ ילש תימצעה תוהזל קזח םירושק לבא ,הילע ונרבידש היגוסל

החנהה תפישח - ינוליחה לש תידוהיה ותוהז" ,"דימתלו תחא םעפ - תינוליחה תוהזה"
לש "תושפנה ידייצ" רפסב "ידוהי והימ" קרפב אשונב רמוח אוצמל לכות ןכ ומכו ,"תרתסנה
.רלמ היפוצו ןד

,בוט לכ
זעוב


ןד לש ותבושת

17.4.2001

ןתייש ,ישיאה ירופיס תא ךל רפסל יתיצרו ,זעוב ןיבל ךניב תובתכתהה תא יתארק .רקי לט
זאמ .1989 רבמטפסב הרטפנ הכרבל הנורכיז ימא .זעוב ךל ןתנש וזמ טעמ הנוש הבושת ךל
יתלבאתה :שיגדמו רזוח ינא .דחא םוי םג ולו יתבשי אל לבא .התומ לע לבאתהל יתלדח אל
לכ הדבע ימא .ליגרכ דובעל יתאצי תוומה תרחמלש רקובב .םוי וליפא יתבשי אלו לובג אלל
הלעמ ינא הרכיז תא .הדובעה ךשמהב הרכז תא יתדביכ .ןוילע ךרע הל התיה הדובעהו ,הייח
רומוה תלימ וא ,התומד ,המשש יתחפשמ שגפמ ןיא .הקספה אללו ,זאמ ,עובש ידמ טעמכ
תמכח תא ודמלש ,הינינ וא ,הידכנמ דכנ יפמ םירכזומ םניא הלש אלפנהו ברה רומוההמ
וא ,לבאה שדוחב ינפ רעש יתחמיצש אלב תאזו .ינב ,הידכנ - םהירוה יפמ הלש םייחה
.דחא אל וליפאו השולש ,השימח ,העבש יתבשיש וא ,תיבב תוארמה יתיסיכש

סכטה יאב לכש ,יתוברת-ינוליח-ידוהי סכטב ,םוקי ץוביקב הרבקנ הכרבל הנורכיז ימא
הנמטנ הכרבל הנורכיז ימא .ימא לש הדובכ-הרכזלו סקטה לש ודובכל העמד וליזה
ימא .רפע הילע םירפעמש רובל האטורגכ הקרזנ אלו ,תמ לש ודובכל יוארכ ,ץע-ןוראב
םיסכט רבדב לכשה תא יל לבזל וקיספה :תוטוידה םתוא לכל דיגהל השקיב הכרבל הנורכיז
וייח תא תויחל ינוליח ידוהיל המילכו השוב יהוז !תינוליחכ יתייח ייח לכ תא .םייתד
םויס רחאל ילילא ןונגס לעב סקט םייקל שקבלו ,ותפקשה יפ לעו ונוצרמ רחב וב חרואב
.הבר הבהאב .יתאלמ וז התארוה תא .םייח םתוא

ךלש
ןד


Forum Hofesh

25.4.2001

:תבתוכ הנפד

ויה ינוליחה סקטה ףוסב הברה יתעתפהלו ילאיתוקי ןנרא לש היולב (ינאו ישיא) ונייה
םרצ הז לבא ,יתקדב אל ?המלו םשל םג ועיגה ךיא .והשמ דועו שידק :םייתד םיעטק ינש
.יל

הנפד


26.4.2001

:יקצירפ יסוי

ברה להינ סקטה תא .םימחר אלמ לא תליפת ןכו "שידק"ה תולימ ורמאנ היוולהה סקטב ןכא
.ביבא לתב תימרופרה הליהקה בר ,ירזא ריאמ

,אוה םיישפוח םישנאכ ונחוכו ונייפוי לבא "ינוליח"כ היוולהה סקט תא רידגהל יל השק
.ךכב וננוצר םא - םייתד םיעטק םג ונל רוחבלו ןבתה ןמ ץומה תא רובל ,הלאכ תותעב
םישנאכ ונתוברתב בושח ךבדנ םיווהמ (םהיניב ילו) ונתאמ םיברל ,תידוהיה תדה ןמ םיקלח
םיאנוש םהש יפכ תדב רושקה רבד לכ אנוש ינניא ,םיבר םידרחל דוגינב ,ינא .ןירוח ינב
תוברתב יל םימיאתמ םה יכ אצומ ינאש םיקלחה תא ימצעל לטונו ךירעמ ,דבכמ ינא .ונתוא
.'וכו 'וכו ך"נתב ,תידוהיה רסומה תרותב םג ומכ ,תיתדה תידוהיה

הכלשוה אלו רובל הדרוה איה .םיכירכתב אלו ןורא ךותב המשוה ןנרא לש היוודה ותפוג
,השקיב החפשמה םא .תודחייתהו הימוד תקד םג התיהו הריש הארקוה ,םימואנ ואשינ .וילא
רמא (יתד ידוהי םלוכד אבילא ,אוהש) ירזא ריאמ ברהו "שידק" רמול שקיב אוהד ןאמ וא
?ךכב לוספ המ - הליפת


ןד לש הבוגת

26.4.2001

ברעתאש ןורחאה ינאו ,םיהולאב ןימאמש ימל שידק תרימאב לוספ םוש ןיא .יסוי הדות
לע יהשלכ הרימא וא ,תמב הרושקה הלימ ףא ןיא "שידק"בש אלא .יתדה לש ויתונחלופב
.ןאכ הארו קודב .םיהולאל ללהו חבש תולימ הלוכ לכו ,רטפנה
.(הז בתכמ ףוסב תירבעב חסונה)

ןנרא םאה המת ינא ןכש ,תימיטיגל האילפ איה ,הילא ףרטצמ ינאו ,הנפד הררועש האילפה
.וייח לכ םחלנ ונעמל תונחלופה דגנש ,םיהולא תא וראפיו וללהי ורבק לעש ןכומ היה
.דמעמ ותואב רמאית אל םיהולאל הליפת םושש ,יתבתכ ילש יתאווצב

ןד


:"שידק" תליפת לש ירבעה חסונה

םכימיבו םכייחב ,ותוכלמ ךילמיו ,ונוצרכ ארב רשא םלועב ,לודגה ומש שדקתיו לדגתי
םלועל ךרבמ לודגה ומש יהי .ןמא ורמאו ,בורק ןמזבו הרהמב לארשי תיב לכ ייחבו
לש ומש ללהתיו הלעתיו רדהתיו אשנתיו םמורתיו ראפתיו חבתשיו ךרבתי .םימלוע ימלועלו
ורמאו ,םלועב תורומאה ,תומחנהו תוחבשתה ,תורישהו תוכרבה לכמ הלעמל אוה ךורב שודקה
.ןמא


:תימראב רוקמבו

ןוכיימויבו ןוכייחב ,התוכלמ ךילמיו ,התוערכ ארב יד אמלעב ,אבר המש שדקתיו לדגתי
ימלעלו םלעל ךרבמ אבר המש אהי .ןמא ורמאו ,בירק ןמזבו אלגעב ,לארשי תיב לכד ייחבו
ךירב אשדקד המש ללהתיו הלעתיו רדהתיו אשנתיו םמורתיו ראפתיו חבתשיו ךרבתי .אימלע
.ןמא ורמאו ,אמלעב ןרימאד אתמחנו אתחבשת ,אתרישו אתכרב לכ ןמ אלעל .אוה


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא