הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

66 רפסמ ןוילג
וב הנומאה-יא לעו םיהולאב הנומאה לע

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

22.4.2001

:בתוכ יחיבא

דימו תורוש יתש יתארקו םכרתאל יתסנכנ .זכרמהמ ,ינוליח רעונ ןב ,יחיבא ינא .בר םולש
אשונ לכב ותעד תא עיבהל ותוכז םדאו םדא לכש ,ןבומכ .רתאה יונב המ לשב יתנבה
תוטקונה ,םנמוא ,הפי הפשב תובותכה ,תויואטבתהה יבגל תונעטב אב ינא ןיאו ,םלועבש
.רחא רבד יבגל אלא ,םיהולאו תדה דגנכ הדמע

ימאש ללגב תיתרוסמ יתחפשמ .ארקנש המ יתרוסמ ינא ךא ,זכרמב רג םנמאו ינוליח םדא ינא
לש הכלהב ןימאמ אקווד-ואל ינא .םיהולאב ןימאמ ינא .םילשוריב יתרוסמ תיבב הלדוג
שובלל םדאה ינבל רמא םיהולאש חוטב אל ינא .'ה ב ןימאהל יל עירפמ אל הז ךא ,ס"ש
ןתינ אל םלועל ?עדוי ימ .ןוכנ ןכ הז ילוא ךא ,רשכ לוכאלו לכואה ינפל ךרבל ,רוחש
!תעדל

ללגבו ינויגה םדא ינא !ןכ-ןכ .אקווד ןויגיה לש תוביס ןה ןימאמ ינא ןללגבש תוביסה
רמא ימ ?ןויגיה תויהל בייחש רמא ימ ךא .ןויגיה לע רביד "שפוח" .'הב ןימאמ ינא הז
חותפל איה ילש המגמה ?הרוק אל האור אל התאש המו ,הרוקו ןוכנ תמאב האור התאש המש
.הנומא ישק תויהל וקיספיו םהלש םלועהו ךסמה ךותב םיעוקת וראשי אלש שארה תא םישנאל
.המוגפו העוקת ,יתעדלש ,טבמ תדוקנמ בתכנו ,הנומא רצק טלחהב אוה שפוח רתאה

האר אל אוה םא "וב תטלושו םלועה תא הרציש תמייוסמ תושי" שיש תעדל םדאה לוכי ךיא
ךכ ,ןכ הז תאו לוכאל רוסא הז תא ,גהנתהל ךירצ ךכ אקוודש תעדל לוכי אוה ךיא ?התוא
וא ,םיהולא ןיאש תעדל לוכי םדא ךיא :קוידב הדימה התואבו ?'דכו םוי לכב םישוע ךכו
םדאל הארנו ינויגה תויהל ךירצ לכהש רמא ימ ?ךכו ךכ תושעל ךירצ אלו ,וזכש תושי ןיא
חקינ ואוב .ינויגה יכה יל הארנ הזש ינפמ ,וזכ תושי שיש ןימאמ ןכ ינא ?טושפה
וב בותכש המ לכו ,תואיצמה תא םיקידצמש םיבר םירבד םיבותכ ך"נתב :ך"נתה תא המגודל
!חטשה ינפ לע תיתדבוע הניחבמ ןוכנ אוה

םייחב םיינויגה-אלכ םיבשחנה םירבדה ,םיסנהו םיפשכה לש ןיינעה תא שיש ןבומכ
ך"נתב ?ןוכנ אל הזש רמא ימו ?ןוכנ הזש רמא ימ ...םיינוליחה יניעב םייתואיצמה
ריפנס םע גד ןיאש :ןוגכ .םיהדמ שממ הזו םינוכנכ תיעדמ הניחבמ וחכוהש םירבד םיבותכ
,ןוכנכ תיעדמ הניחבמ חכוה הז .(תשקשק שי ריפנס לעב גד לכלש רמולכ) תשקשק אללו
שי ,תשקשק ול שיש גד לכלו ,המוצע תומכ וזש !םיגד יגוס 40.000 לע םדאל עודי םויקו
ןיא ךא ,תוחכוהו הלאכש םיטפשמ לש םינומה דוע םנשי ?הז לע ודיגת המ !!ריפנס םג
,יתד יניאש הז ךיא ,ןכבו !ינוליחכ רבדמ ינאו .יתימא וניא ך"נתהו םיהולא ןיאש החכוה
,םימעפ הברה ך"נתה לע ךמתסמ ינא .ס"ש םע ירמגל םיכסמ אל ךא ,ךכב ןימאמ ינא ?ךכ םא
,םדא ינב ידיב אצמוה לכה ש ןימאהל השק ,םינש יפלא ןב ןשיו קיתע דואמ רבד הז ירה יכ
יניעב "יתד"ל םדאה תא םישועש םירבדה ךא ,םימכחו םימיהדמ םירבד וב םיבותכש ללגב
.ירמגל םינוכנכ םיחכומ םניא ,םייתדה

.אל - ?שאר יוסיכ/הפיכ שובלל ךירצש ך"נתב בותכ םאה

.אל - ?ןבלו רוחשב תכלל ךירצש בותכ םאה

.אל - ?לכואה ינפל ךרבל ךירצש בותכ םאה

?יתד יצחל בשחנ אל ינא עודמ .רשכ לכוא ינא ,ןכבו .רשכ לוכאלו ללפתהל ךירצש קר בותכ
ואיצמה םדאה ינב ירה ?ךירצש רמא ימ ?הפיכ שבול אל ינאש ללגב ?ינוליחכ בשחנ ינא המל
!תאז רמא 'ה אל ךא ,םירחא םימעמ לדביהל ידכ הזה גהנמה תא

םע םיכסמ אל ינא .םימייוסמ םירבדב םכיתועד דגנכ יתועד תעבה אוה ,הז בתכמ תביתכ םצע
."ינויגה וניא המויק םצע הז ךכבו ,תטלוש איהו שאר ילבו ףוג ילב תושי אוה 'ה" -ש הז
ייוטיב והז ?םיעדוי םתא ?ינויגה ללכב הזמ ?ינויגה תויהל ךירצ לכהש ןכל רמא ימ
תא הארבש תושי ןיאש החטבב םיעדוי םתא ךיא .א"הדכ פ"ע םייח םהשכ ואיצמה םדאה ינבש
החטבב םיעדוי םתא ךיא לש ןיינעה אב -קוידב הווש הדימב ךא ,תויהל לוכיש ןבומכ ?לכה
ינמ לכ הזל ופיסוה םדאה ינב זאו 'ה י"ע ארבנ םלועהש ,המגודל ,תויהל לוכי ?ןיאש
(יל הארנ אל הזש תורמל) דבל רצונ םלועהש תויהל םג לוכי .ס"של וכפהו ,תויוטשו םיקוח
.וחומב הצצש הלאש לכל תובושת תתלו ,םלועב דבל שיגרהל אל ידכ 'ה םשב רבד איצמה םדאהו

תויהל םילוכי אל ס"ש םג ךא ".הדוקנ .'ה ןיא" םירמוא םתאש ךכב םיעוט םתא ,ןכל
יתארבו םיהולא ינא .םדאה ינב םולש" :רמאו םהינפב הלגתה אל 'הש ןוויכ ,שיש םיחוטב
- םייק ינאש ךכל הדבוע הנה .ער םכל היהי אלו יתודוקפ תא אלמל םיבייח םתא .לכה תא
םינוליחה םג ,הרקי הז םא ."םכיניע לומ לא ,םכתניחבמ םיינויגה אלש רבד םיאור םתא
ידיחיה םוסחמה .תיתימאה ךרדה וזש ועדייו 'ה תא וארי שממ יכ ,םייתדל וכפהי םלוכ
:תושיגה יתש אוה ךרדב דמועש

.ינויגה אל אוה .םייק אל אוה ןכלו םיהולאה תא האור אל ינא .1

ינפב תואריהל ידכמ קוסע 'ה וא ךכל יואר ינא ןיאש ינפמ םיהולאה תא האור אל ינא .2
תמייקש יתימא רתוי יל הארנ הזו ,ומויק םצע תא קזחמ ך"נתה ךא , (ויתוביס ול שי)
, -םייק םואתפ םתס היה אוהש תויהל לוכי אל ,הזה םיהדמ םוקיה לכ תא התשעש תומד
.ותושעל בייח היה והשימ

.'ה ןיאש ךכב םיחוטב םתא יכ םכתא םיכסמ יניא .הנושארב םתאו היינשה ךרדב ןימאמ ינא
הז ךותמ ,הב שמתשמ ינא .הב שמתשהל ןיא הזכ אשונבשכ 'ינויגה' הלימב םישמתשמ םתאו
.שיש ןימאמ ינא .שיש חוטב אל ינא ,םכומכ אלש ךא ,ןקפס תויהל יעבטמו םדא-ןב ינאש
.ןימאמ ינא אלא ,'ה שיש םיחוטבש םייתדה ומכ אל ינא .קנע לדבה והזו

100 ב ךכב םינימאמ םייתדה ךא ,תומייקה תוביסנה רואל שיש ינויגה רתוי יל הארנ
תורשפאב ןיא :אוה 'ןייל-דד' ה .םייק אוהש תואדווב תעדלו 'ה תא תוארל ילב םיזוחאה
ןימאהל .ןימאהל קר אלא 'ה שיש ךכב וא 'ה שיש ךכב חוטב תויהל םדאה
.תמייוסמ תונקפס םע ךא ,חוטב תויהל ושוריפ

,הכרבב

יחיבא


:שפוח רתאמ הנפד הבתכ

,יחיבא םולש

ךא ,ןושארה ךרוקיב הזש הווקמ ינא .שפוח רתאב תרקיבש הדבועה םצעל יתחמשש ,ךכב חתפא
תורוש יתש יתארקו" דיגהל יניצר אל תצק הזש תרמוא יתייה ךב עוגפל ילבמ .ןורחאה אל
אל ,רחא יניצר רבד לכ וא ,רתאב רומאה תא ןיבהל ידכב ."רתאה יונב המ לשב יתנבה דימו
רוזחל ךל העיצמ ינא ,רתאה םייק המ םשל ןיבהל ךנוצר ןכא םא .תורוש יתש אורקל קיפסמ
:רתאה למס תא תולקב ההזת הסינכה דומעבו ,ששח אלו "םינדגונ" אלל ,תונלבסב ,רתאל
.רתאה תורטמ רואיתל עיגת זאו וילע קילקת ,הנויה םע "שפוח" הלימה

לע דיעמה ,ריעצ רענ רותב .רתאה תורטמ לע רתוי ןיבהל לכות ,םש רומאה תא ארקתש רחאל
המב טילחהל ךתוכז ,ךלת הב ךרדה תא ךמצעל רוחבל ךתוכז ,חותפו ינויגה םדא ךניהש ךמצע
הקשחש יפכ שבלתהל ,קפסה וא הנומאה ,ןויגהה ךרדב תכלל ךתוכז ,ןימאמ אל וא ןימאמ התא
תוריחבה תא תושעל לכות התאש ידכ .הנהכו הנהכ דועו ,ךבבל הוואי רשא תא לוכאל ,ךשפנ
תא הפכי דחאהש ילבמ ,ונלש תוריחבה תא תושעל לכונ ונאו ,ךתבשחמו ,ךתעד יפ לע ,ךלש
םיינוליחה ונחנא ."שפוח" רתא לש ומויקל תירקיעה הביסה וז - ינשה לע וכרד-ותעד
תדוקנ ךותמ םישוע ונא םייחב וניכרד תריחב תאו ,םיהולא לש ומויקב םינימאמ ונניא
.וז אצומ

ןיינעתמ דחאה ןיא יתעדל .םייתד וא םיינוליח ,םיטרפכ םישנא ןיב הנניא היעבה ,השעמל
.םוש לוכאל בהוא לוממ ןולחב ילש ןכשה םא תניינעתמ יניאש םשכ קוידב ,ינשה ישעמב
סמוחו הקיטילופב םיינזאמ ןושל ותויה תא לצנמ יתדה דסמימה .דסמימה לש איה היעבה
רתא םייק הז דגנ .םידוביכו תורשמ ,םיבאשמ ומצעל גישהל הסנמו ,לוכי קר אוהש ןכיה
ףיסוהל וצריש ןכתיש ירבחל ךבתכמ תא הריבעמ ינא ךא ,הרצקב ךל הנוע ינא .שפוח
ךבתכמל תופסונ תויוסחייתה

,ה כ ר ב ב

.הנפד:הפיסוה שפוח רתא תווצמ הרישו

םא :תחא הלאש קר ךילא שי ילו ,התבושת תאו ךבתכמ תא ילא הריבעה הנפד .יחיבא םולש
,רתאב הז אשונב תורדגה תצק ארק אנא ?ינוליח התא המב ,םיהולא לש ומויקב ןימאמ התא
יפכ .קוידב התא המ טילחת ךכ רחאו ,"שפוח ןולימ" םשב ףד שי "ישפוח רועיש" רודמב
ודמיל ל"זח רבכ .שפוח רתאב רקבל רוזחתו ךתעד הנשת םא ינא םג חמשא - ךל העיצה הנפדש
."יתלכשה ידמלמ לכמ" הפיה טפשמה תא ונתוא


.הריש


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא