הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

65 רפסמ ןוילג
תד לעו הנומא לע

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

26.3.2001
:תבתוכ תינומלא ןוכית תדימלת

יתייהשכ) הפוקת יל התייה לבא ,ירמגל ינוליח תיבב תלדוגו יתלדג ינא ,ןורקיעב
םיהולאש המכ לע םירבד ןומה ('וכו ,תונוכשב) יביבסמ יתיארש בורמש (12 ליג תוביבסב
לע בושחל יתלחתה ךכ רחא (-: הז תא יתישע אל ,ילזמל ...הבושתב רוזחל לע יתבשח ,לודג
.האושב םתס הככ תומל םידוהי ןוילמ 6 -ל ןתנ אוה המל ,םיהולא שי םא

יתייה !רומג קושל יתוא וסינכה טושפ םש רמא ברהש םירבדהו היוולהב הנשה יתייה םג
וליאכ רטפנש שיאה תא חביש שממ ברה ...הז ינפל בל יתמש אל הארנכ לבא ,רבעב היוולהב
הבושתב הרזחה לש םימואנ אשנ אוהש םג המ !לוחה זגראמ דוע ולש בוט יכה רבחה היה אוה
...הזל בל ומש םגש ילש םירבחה תאו יתוא חיתרה שממ הז !עצמאב

הטונ רתוי ינא לבא ,םיהולא ןיא וא שי םע החוטב אל ןיידע ינא וישכע ....וישכעו
.(םתס הז תא תרמוא אל ינא) ןיאה ןוויכל

תא יתוא דמלמ ,רתוי יטסיאתאה ןוויכל יילע עיפשמ טושפ אוה ?יל רזוע ךלש רתאה ךיא
.םינוכנ רתויה םירבדה

(-: הדות

.ב.נ

םיהולא םא הלאשל תובושתל תובוגתה תחאב ...יתמכסה אל דחא םע קר רתאב םירבדה לכמ
םיקוחר םימימ תחכשנה יתבוהא ,הקיטמתמה..." בתכנ ,רצי אוהש ןבא םירהל לוכי
(-: ...אשונב תיתמוארט ינא ,ןוכית תדימלת רותב טושפ ,תרעטצמ ."...םיקוחר:רורד לש ותבושת

ינא - םיהולא יבגל (-: ...דחא קר אל ,רתאב םיבותכש םירבד הברה םע םיכסמ אל ינא
לש םיהולאש הז לע אלא ,יללכה גשומה לע ללכ ךרדב רבדמ אל תישיא
הברה ךכ לכ שי ובש הז ,םישוע םישנאש המ ול תפכיאש הז ,םירצונ/םידוהי/םימלסומה
.(יחימע הדוהי לש אלפנה רישה לע הזרפרפ) םלועה ליבשב ול ראשנ אלש ךכ םימחר

!ךלש בתכמה לע הדות

.רורד


Forum Hofesh

8.4.2001

:ןידה קודיצ לע בתוכ ביבח

םויב העריאש הדירחמה הנואתה תא םיריבסמ ךיא ,ןכבו .םעפ ףא םילבלבתמ אלש ולאכ שי
דחא דועו ל"ז ותבו ותשאו סוקניפ ברה םיקפוא לש ברה גרהנ הבש ,רקוב תונפל ישימח
חספל תוינקמ ורזחשכ דועו תווצמב םירדהמה ותחפשמו ברה דגנ םיהולאל שי המ ?השק עצפנש
?םתרזחב אלו םתכילהב אל םיקוזינ םניא הווצמ יחולש ירהו

'וכו רסומה ילודגמ סוקניפ ברה לש םתיוולה" :תסנכה יתבב לבאה תועדומב תאצמנ הבושתה
.'וכו העשב םייקתת "לארשי ללכ לע הרפכ ןברקכ ףטקנ רשא

אוה שדקמה תיבב תומהב ול םינתונ אל םא ,תונברוק שפחמ םיהולא .רבסהה ,ןכ םא ,והז
המלו ?תומהבמ םיעורג רתוי םייוג ,המ .םידוהי אקווד המל קר איה הלאשה .םדא ינב חקול
?םינבר אקווד

ררבתה םש .קחצי ונב תא טוחשל םהרבאל הוויצש זאמ ךרד תרבכ םדקתה םיהולאש ןייצל יואר
אלו דואמ סעוכ אוה םויהש הארנכ .רתוי אלו החיתמב קר היה הליחתכלמ רבודמהש ,ףוסב
...תוחיתמל רתוי ןכומ


Forum Hofesh

2.5.2001

(Severyn) ןירבסמ בתכמ

םהב םירבחהש (םהמ דחאל תכייש ינאו) טרפה שפוח לע םירבדמה םינוש םינוגרא לש היעבה
םה םדא ינב בורש היעבה .םימזי ראשו םירואנ ,םיטסינמוה םה הנידמה יחרזא לכש םיבשוח
תרבדמ תדה ונרעצל .תד ירסחו סומינ ירסח ,תושיגר ירסח ,ךוניח ירסח ,םיטושפ םישנא
ירסח םה ,םילודג םיפוסוליפ אל םה ,םישנא ןומה שי .ורבחל םדא ןיבש תכרעמ לע םג הברה
םיארוקה וא םהינימל "םיינחור" םיגיהנממ וא םיעפשומש ,תיתימאה תודהיב ילמינימ עדי
ינפ ןיבלת לא אוהו תודהיב םיידוסיה םירבדה תא םיריכמ אל וא וחכשש ,םיינוליח םמצעל
תעב תישפנ הכימת ,הדובע יקוח ,תידדה הרזע ומכ םירחא םירבד לע תרבדמ אל ינא .רבח
יקלחו םיקוספב תויצלופינמ תושעל אלו רכזיהל קר איצמהל ךירצ אל ,ונלש הז לכ .ןוסא
.םיקוספ

םילוכיש ההובג הכ תישונאו תירסומ המר ילעב םה םישנא טעמ .ער הז תדש תבשוח אל ינא
םה היעבה ,תדה הנניא היעבה .רחאב עוגפל ילב הריחב תלוכי ילעבו תמאב םיישפוח תויהל
רבד לכש היעבה .םהינימל "םיינחור" םיגיהנמ ללוכ הזו ,תדה םשב םירבדמה םיאקיטילופ
.הלק "הסנרפ" לע רתוול םינכומ םיטעמו ,ףסכו ביצקת אוהרתאה תווצמ הנפד לש התבושת

,ןירבס םולש

תכיישכ המצע תא הרידגמש ימ לש אצומה תדוקנ .ךילע קולחל יל ישרה תודוקנ רפסמ לע
תגייתסמ ינא .םיאבה םירבד םע תבשייתמ אל ,טרפה שפוח לע םירבדמה םינוגראה דחאל
ירסח ,תושיגר ירסח ,ךוניח ירסח ,םיטושפ םישנא םה םדא ינב בורש היעבה" ךיירואיתמ
תויהמ העינמ ןיא .ונתאמ םינוש םה םא םג ,דבכל שי םלוכ תא - תישאר ."תד ירסחו סומינ
.ידוהי וא ינוליח ,יתד ,ליכשמ אל אוה םא םג ישונאו סמונמ שיגר םדא

אוה םהב םיישקב ול עייסל םיסנמו טרפל םיגאוד רשא ולא םה םייתימא םיינחור םיגיהנמ
םיגיהנמ .תרחא וא תיתד/תינתא/תיתצובק תוכייש לש עקר לע אקווד ואלו םייחב לקתנ
ךירצ שגדה .הנשמ אל שממ הז ,תרחא תד ינב וא ,םייתד ,םיינוליח תויהל םילוכי םיינחור
אל ינא .רבח ינפ ןיבלת לא..." :תנייצש םיכרעה לכ םע ,תלוזה-טרפה תבוט לע תויהל
תא שי "...ןוסא תעב תישפנ הכימת ,הדובע יקוח ,תידדה הרזע ומכ םירחא םירבד לע תרבדמ
,תמאב איה ונלש הרצה .םיחדינ םיטבשב וליפא ,תורחא תוישונא תורבחב םגו תודהיב הז
"הלק "הסנרפ" לע רתוול םינכומ םיטעמו ,ףסכו ביצקת אוה רבד לכש היעבה" תרמאש ומכ
.ךכב םיקול םיגיהנמ תויהל םירמייתמה ןמ קלח ונרעצלו

ה כ ר ב ב

.הנפד


רתאה תווצמ דהוא לש ותבושת

םילעופ ונחנאו רחאמ .הנפד ןיבל ךניב תובתכתהה תא אורקל יתינהנ .ןירבס ךל םולש
םג ונחנא םיתעלו ,ןיינעו ןיינע לכב תופסונ תועד ,עבטה ךרדמ ,ונקלחל שי ,תווצכ
.םיבוט תוער-יסחיו הנבה ,הביח ךותמ ,ןבומכ ,לכה .והער לע שיא םיקולח

תאש ,"תד" חנומה תא דדחל תצק יתיצר ינאו ,תירקיעה הבושתה תא םצעב ךל התנע הנפד
תונחלופ וא ,םילילא/םיהולאב הנומא ?"תד" הז המ ."ער הזש תבשוח אל ינא" ותוא הרידגמ
?יתמ ער ?ימל ער ?"ער" הז המו ?ותוא עבק ימ ?יתד ןחלופ הז המ ?םייתד

דחפה - ותביסו ,תישונאה תוברתה תישארכ ותישארש ,רדגומ אלו ליזנ דאמ גשומב רבודמ
תויחל םדאל ול רשפא יא .הנעמ בייחמ עודי יתלבהמ ישונא דחפ .עודי יתלבהמ ימויקה
,הוולשב וייח תא תויחל לוכי ליכשמהו ינרדומה ,יתוברתה םדאה .יסיסב הנעמ אלל
םע תויחל לגוסמ ,לשמל ,ינא ."תומימעל תונלבוס" הזל םיארוק ."הביס ןיא" אוה הנעמהשכ
שיו ,הבושת ןהל אצמת דיתעב קרש תולאש שיש ,הביס שי רבד לכל אלש ,הרורבה העידיה
ןאכ ?תאזכ תומימע םע תויחל םילגוסמ םישנא המכ .הבושת ןהל אצמת אל םלועלש תולאש
הכירצו םרוג תויהל בייח םרובע .ךכל םילגוסמ םניא לבת יבשות תיברמ .םיטעמ :תקדצ
,םדאה-ינב תיברמ .םלוכבש לודגל דעו רתויב ןטקהמ ,ונמלועב רבדו רבד לכל הביס תויהל
.(םיטסיהדובה לצא ומכ) םיהולא חרכהב ונניא הז ןוילע חוכ .ןוילע חוכב םינימאמ ,ןכל
.תנווכתה תא הזלש רעשמ ינאו .טעמ שי יטסונגא וא יטסיאתא ןבומב ,םינוליח

ןחלופ הז תד םא לבא .ךירבדכ ,ער אל טלחהב הז - םילילאב וא לאב הנומא הז תד םא
יתד ןחלופ לש ינתייצו רוויע םויקש םושמ ,רמו ער הז - תודחפהו הייפכ הוולמה בייחמ
םדא לש תוימצעהו תוישיאה לוטיב ועמשמ ,'ב םדא ידימ בייוחמהו בתכומה ,'א םדא ידיב
ירפ רימע לאגי לש עשפנה השעמב םיאור םניחל אל .הזכ ןכוסמ ביכרמ שי תידוהיה תדב .'א
ילילפה רתיההו ,רחאל האנשה ,רזל הביאה וסיסבבש ,ידוהיה יתדה ךוניחה לש םישואב
'וכו "הפשכמ" ,"ץראה יממע ,"יקלמע" ,"ףדור" ותויה םושמ קר רחא םדא לש ומד ריתהל
.(תווצמה ג"ירת לע ונלש רתאב תניינעמה רקחמה תדובעב יאר)

תניחבמ ער רבד איה םוי-םוי ייחב הבוח-עוציבו תמייוסמ םלוע תפקשה תבייחמ איהשכ ,תד
ןמ תיל .ולש תישונאה הבישחהו הריציה תלוכי חותיפו ,םדאה לש תיתוישיאה תוחתפתהה
תושונאה התיה ,םיידרח ויה דיורפ דנומגיזו סכרמ לרק ,ןייטשנייא טרבלא םאש ,גילפד
.תישפנ-תישונאה הנבההו הרבחה ,עדמה ימוחתב השק הרוצב תרגפמ

,ךל םיינויער םידידי ונב יאר אנא ,הסיפתבו הבישחב םיהז םדא-ינב ינש ןיאו רחאמ
וא הביתכב והשמ ול םורתל הנכומ ייהת םא רתוי חמשנו ,בושו בוש רתאב ירקבת םא חמשנו
.ןויערב

,ךלש

שפוח רתא תווצמ דהוא


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא