הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

64 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

ורצוי לע םקש םיהולאה

יקצירפ יסוי כ"ח תאמ

םדאה .ןימאמ אלה םדאה לש הנומאה תיצמת ,םצעב ,יהוז .םיהולא תא םדאה ארב תישארב
םדא אוה םדא .היווהה זכרמ תא לאב אלו םדאב האור ינוליח - ינמוהה ,ילרבילה ,ישפוחה
רוחש אוהש ןיב ,יהשלכ תכ וא תדל ךייש וא תד רסח אוהש ןיב ,הבקנ ןיבו רכז אוהש ןיב
תיברעמה תילרבילה היטרקומדה .וייח ףקותמ תובוחו תויוכזל אשומ אוה םדא .ןבל וא
םיווש םדאה ינב לכש הדבועה תא דסומ דוסיכ החינמ
. (We hold this truth to be self evident that all men are created equal)

תישיא תושי ,תיביטקלוק אלו תילאודיבידניא תושי אוה ינוליחה םדאה לש םיהולאה
רוסיא לח ךא וב ןימאהל רוערעל תנתינ יתלבו תטלחומ תוכז םדא לכל שיש תימיטניאו
"בוט םיהולא" ישפוחה רוביצל ןיא .רחאה לע לאה לש ויתונויער תא תופכל טלחומ
ראש רשאכ אוריל ונממו דובעל הבוחה ול קרו ולש יביסולקסקא םיהולא ןיא ."ער םיהולא"ו
ןיאו ולש קרו ולש אוהש ולש םיהולאה םדא לכל .סואימ תמחמ םיצקומ םה םימיהולאה
.ותלוז לע ותופכל

לש םירחאה םיקלחה ינפ לע םינשב תואמ םדקתהל ברעמה חילצה וז תישפוח הבישח לש התוכזב
,תמדקתמ ןהב הרבחה ,תגשגשמ ןתסנכהש הלא ןה תויטרקומדה תונידמה אקווד עודמ .םלועה
דוגינב) תילרביל היטרקומד קרש םושמ ?החוורב ןהב יח טרפהו תויואר ןהב תויתשתה
.רתוי הבוט הרבח טרפל רוצילו היניתנ לכבש בוטה תא דגאל הלוכי (תיטרקואית הרוטטקידל
הלודג תוברועמל םיארוקה הלא ןיב ,םיטסילטיפקו םיטסילאיצוס ןיב תקולחמ הנשי ,ןוכנ
ןויערה ביבס םידחואמ םלוכ ךא וז תוברועמ םוצמצל םיפיטמה הלא ןיבל הנידמה לש רתוי
הרבחה לש דסומ דוסי והז .תדמ שפוחלו תדה שפוחל תוכזה תיטרקומד הנידמב םדאל .יזכרמה
.תיברעמה

ועדי אל םהב םימיב .תישונאה הרבחה לש תובוט רתויה תואצמהה ןמ תחא היה םיהולאה
םישימח רתויה לכל היה םהייח ךשמו רחמה ינפמ וששח ,תוטושפ עבט תועפות ריבסהל םישנא
םדק ימיב תושונאה החילצה ותוכזב וא וללגב .דחאמה "קבד"ה םיהולאה היה - הנש םישיש
,הזה םיהולאל חינהל ךירצ םויה לבא .רתוי וא תוחפ היופש תיתרבח תרגסמ לע רומשל
.תישונאה הירוטסיהה יכבנ לא לולצל ,םייטסימ תונובשח בשחמה ,םקונהו אנקה ,יביטקלוקה
הירוטסיהה תונש ךשמב הטעומ אל החלצהב אלימש דיקפתה לע ול םידומ ונאו םת ודיקפת
.תישונאה

חוכב םלועב וטילשהל תושקבמ ןה .םיהולא תא חונזל תונכומ ןניאש תורבח ןנשי לבא
,יתרבח רוגיפמ ,ינועמ ,ללכ ךרדב ,םילבוס וטילשהל םישקבמה הלא - עיתפמב אלש .עורזה
לכב תויוצמ וללה תויאנקה תורבחה .ןישיב ןיערמ ראשמו ,תותואנ תויתרבח תויתשת רסוחמ
לע ידש תוכלמ ךילמהלו הנשויל הרטע ריזחהל םישקבמה שי לארשיב ונלצא םגו םלועב םוקמ
םויה םגש םירצונה םיטעומ אל .דבלב םימלסומה לש םתלחנ הניא תיתדה תואנקה .ץראה
,ןכו םוקיב ךולמיו רוזחי ושיש תנמ לע גוגמו גוג תמחלמ םלועה לכ תא ריבעהל םישקבמ
הלאכ .תיתד תואנקבו הכשחב םיקולה הלאכ שי ,ידוהיה םעה ינב ,ונלצא םג ,תושעל המ
הזה יביסולקסקאה םיהולאה לש ומשב .םהיתונומאו םהיתועד תא םתלוז לע ףוכל םישקבמה
וינב השענש עשפהו תומדא ילע רתויב םיארונה העווזה ישעממ המכ םישענ ןיידעו ושענ
ןמזה עיגה .וירצוי לע םק םיהולאה .ןורחאה אלש ינששוח ,לבא םהבש ירטה אוה קרוי
.ומוקמל והוריזחי וירצויש


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא