הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

א60 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh


3.9.2001

םייתד םירסמ תרבעה :תוריהז
"תשרומ" :שדח עוצקמ לש הווסמב
אוה רשאב ישפוחה רוביצה לא האירק

רוטקיו תאמ

םשב שדח עוצקמ תפסוה לע ונרשבתה ךוניחה תרש דיקפתל תנביל רומיל 'בג לש התסינכ םע
ידומיל לולכל היה רומא הז עוצקמ ,םימוסרפה יפ לע .םידומילה תועש תכרעמל "תשרומ"
.היטרקומדו תוחרזא ,ידוהיה םעה לש וננמז תב הירוטסיה ,תודהי

:תואבה תודבועה יל וררבתה ,ירוגמ םוקמב השדחה םידומילה תנש לש התליחת םע

."תודהי" אוה דמלייש עוצקמה -
.ו"כו היטרקומד ,תוחרזא ןוגכ םיפסונ םינכת ללוכ הז עוצקמ ןיא ,יל עודיש המכ דע -
,הבושתב רזוח ,ידרח בר ידי לע ,יל עודיש המכ דע ,רבעוי עוצקמה ירוגמ םוקמב -
.ךוניחה דרשמ םעטמ תימשר תיגוגדפ הרשכה רסח הרואכל אוהש

איה תאז העפותש ןכתי תאז םע דחי .ירוגמ םוקמב העפותה דגנכ קבאמל סנכיהל לקוש ינא
.הנוש תוכרעה בייחיש רבד ,תיצרא ללכ

הבושת ילא חולשלו ,םכירוגמ םוקמב רפסה יתבב בצמה תא קודבל ולכות םא םכל הדוא
בצמב דדומתהל הבוטה ךרדה לוקשל לכונ תאז ךרדב .v1x1@yahoo.com תבותכל
.רצונש

,שארמ הדותב
רוטקיו


.ןתינש לככ םיבר ,םיפסונ םירבחל הזה בתכמה תא חולשל ולכות םא םכל הדוא :.ב.נ


Forum Hofesh


8.9.01 ,ןוכדיע

,םלוכל םולש

םכתא ןכדעל שקבמ ינא רפסה יתבל "תשרומ" עוצקמ תסנכה אשונב תמדוקה יתיינפל ךשמהב
.תויוחתפתה המכב

עוצקמה ןכות תא םצמצל איה המגמהש הארנו ץראב תומוקמ המכמ תובושת רפסמ יתלביק
.(וננמז תב הרוטסהו תוחרזא ,היטרקומד ןוגכ םיאשונ אלל) דבלב "תודהי"ל

.יתד שיא וא בר ידי לע ןתניי עוצקמה בורל ,תאזמ הרתי

12:00 תועשה ןיב טנרטניאב חותפ וק ךוניחה דרשמב זכרמה זוחמב םייקתי 10.9.01 ךיראתב
.on line -ב םינופ לש תולאשל בישת ,(בל הנפד 'בג) זוחמה תלהנמ וכלהמב ,14:00 -ל

.אשונב תולאש זוחמה תלהנמל חולשל םלוכמ שקבמ ינא

:תבותכל סנכהל שי תולאש חולשל ידכ
http://wwwl.education.gov.il/merkaz/yton.htm#internet
."חותפה וקה םורופ" לע ץוחללו ("חותפ וק םייקת זכרמה זוחמ תלהנה")

תסנכה לש תנמתסמה המגמה תא תונשל יוכיס שי ונלוכ לש תוסייגתהב קר .םלוכל הדות
קפס םוש ילב ויהי םהיניבש - שפוח רתא לש הרעה) תד ישנא ידי לע םירבעומש תד יאשונ
.רפסה יתבל (הבושתב םיריזחמ

.רוטקיו


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא