הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

37 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,רשוא
:28.10
היחי ותנומאב שיא :הריש-רשוא גולאיד


םע דחיב אובל לוכי אל םיהולא המל הניבמ אל שממ ינא ,יארונ טושפ םכלש רתאה
אלפנה רבדה תא דיספמ התא ,תבשב תויונח חתפתש היעב יל ןיאו הייתד ינא ,תוינוליח
ןומה שיש תבשוח ינאש יפ לע ףא ,םהב ובשחתיש םיכירצ םייתדה םג לבא ,ינא אלו הזה
םייתד לש םירמאמ ינימ לכ םכרתאב ומישת אלש המל ,"שפנ לעוג"ו תויותיחש ןומה
שיש תוארהל ידכ (הלאכ הברה שי - ואלפתתו ,לשמל דמימ) םיינוציק אלו םינותמ
...הווקת

אשונב תחא לכ) תוינוציקה ס"שו ל"דפמה י"ע ץראב תודהיה לש גוצייהש ,איה תמאה
םינותמ רתוי ויהי (האב ינא םהמש) םייתדה םאו ,ינוציק ךכ לכ תויהל םכרתאל םרג (רחא
תומלו ןתחתהל םישנאל ונתי ,"היחי ותנומאב שיא" תא ומייקיו הרירב ןיאש וניביו
.תרחא הארנ היה םכרתאש החוטב ינא ,םכרדב

םיגיצמש הרוצב לבא ,ךירעמ תייה חטבש םיינמוהו םיפי םירבד הברה ךכ לכ שי תודהיב
רימע לאגי"ש אוה עדוי התאש המ לכו םתוארל לוכי אל התא ,םויה תודהיה תא ךינפל
.רמאנה לש תוויע םתישע ,התא םגו ,רימע לאגי -יתעדל לבא ,"םייתד םיעינממ לעפ

.רשוא

...ןיבהל םיכירצ םייתדה םג יתבתכש המ לכ תא .ב.נ29.10.2000 ,הריש לש התבושת

,שפוח רתאמ יצרא הריש ןאכ ,רשוא ךל םולש

המ :ונימ וניאשב ןימ תברעמ תא ירעצל .ונילא ךתיינפ לעו רתאב ךרוקיב לע הדות
איה תונחו ,יפוסוליפ ,ינומא ,ינויער אשונ אוה םיהולא ?תבשב תויונח תחיתפלו םיהולאל
תחיתפב ןוידש דועב ,ינויער ןויד אוה םיהולא אשונב ןויד .יטקרפ ,יסיפ ,ימשג אשונ
.והשלכ סרטניא ילעב םישנא ידיב ןתרפהו ,טרפה תויוכזב ןויד אוה תבשב תויונח

,תא ?תושעל המ ,םיהולא םע "תכלוה" הנניא תוינוליחו ,ינוליח רתא אוה שפוח רתא
אובל לוכי אל םיהולא המל הניבמ אל שממ ינא" תיביאנ ההימתב תלאוש ,ךניה תיתדש
הילע ןיאש תמייק הדבוע אוה ,ךתסיפתל ,םיהולאש םושמ תאזו ,"תוינוליח םע דחיב
תושיל ןווכתמ אוהשכ יאדווב - הזה גשומה ינוליח יבגל לבא .הבשחמב אל וליפא ,ןיררוע
(תויטסיאיתונומה תותדה שולש לכב םייתדה ורציש יפכ ,שונא תונוכת לעב לא) תילנוסרפ
!םייק ונניא טושפ אוה -

?םידיספמ ונחנא קוידב המ תא ."הזה אלפנה רבדה תא םידיספמ ונחנא"ש תנעוט התא
םיכלוה ונחנא זא ?תסנכה תיבל הכילהה תא ?םידיספמ ונחנא ךלש תבשב המ ?תבשה תא
לבא ,"ילעב" תאז הנכמ תא) ישיא םע יתכלה 28.10.2000 תבש ,לומתא ,לשמל .ןורטאיתל
רקובל (השיאו לעב אלו גוז ינב םה גוז ינב ןכלו ,שיאה לש וניינק הנניא השיאה ונלצא
?הליפתה תא ונדספהש וא !היה אלפנ המכ .ןג-תמר ןורטאיתב תונויאר

,ךכ תרמוא ינניא ינא וליאו ,"הזה אלפנה רבדה תא תדספה תא" - רמול יתלוכי ךנושלב
.ול ביתכמ ולש ברהש הממ אלו ,הצור אוהש הממ תונהיל תוכזה םדא לכלש םושמ

קוידב ןכיה יל יארה - ךממ אתוטמב ,אנא ."ינוציק ךכ לכ םכלש רתאה"ש ,תבתוכ תא דוע
.לוכיבכ ,תוינוציק התוא שפוח רתאב תמייק

,"םיינמוהו םיפי םירבד הברה ךכ לכ שי תודהיב" ךתרימא תא ידי יתשב תצמאמ ינא
,ולא ךירבדל הנוגה ייהת םא ."היחי ותנומאב שיא" ישונאהו אלפנה יוטיבה תא טלחהבו
םא - םיינמוההו םיפיה םיידוהיה ונייח תא תויחל ,םכלו ךכל קר אל ,ונל םג ירשפא אנא
ותנומאב שיא" תסרוג תא ירהש !ונלש ונכרדב - םכלש םכייחמ ןיטולחל םינושה יכ
תוואכ אשניהל ,וננוצרכ םייטרפה ונייח תא תויחל - ךיגיהנמו תא - ונל ושרה ."היחי
םימיב תאזו ,ונתבהאל םאתהב תויחלו תולבל ,דומלל ,שובלל ,ונמעטכ לוכאל ,ונשפנ
לכ ונל ישרתש רחאלו .ונל וביתכת ךיגיהנמו תאש אלו עבקנ ונחנאש תוביסנבו םיאנתבו
.םייניעה הבוגב ךתא חחושל חמשנו ,רתאל ונילא ירזח - תאז

- "היחי ותנומאב שיא" ונתמסיס-ךתמסיס תא יחכשת לא אנאו ,תודידיבו הכרבב ,ךלש

שפוח רתא תווצ תרבח ,יצרא הריש,רשוא
:29.10.2000

,הרישל

רבדכ םילבקמ םיינוליחהש םירבדב םג אלמ לבא ,םינוכנ םירבדב אלמ היה ךלש בתכמה
.ךכ ונניאו ,םייתדה לכ לצא אצמנש

יתלביק אלו ,ךתרדגהכ ,ןיררוע הילע ןיאש תמייק הדבוע אל שממ אוה ,יליבשב ,םיהולא
ינא הבש תרגסמבש תבשוח אל ינאו ,הייתד ינאש יפ לע ףא .הילאמ תנבומ הדבועכ ותוא
םישנא שי םייתדה לצא םגו םינוליחה לצא םג .הז תא םיאכדמ ירוה לצא וא תכנחתמ
םה (בורה אל וליפאו) םינוליחה לכ אל .תויחל םיכישממ טושפו ידמ רתוי םילאוש אלש
"הרז הדובע" וז ,תילנוסרפ תושי אוה םיהולאש תבשוח אל ינאו ,ךומכ םיטסיאתא
הפיא הניבמ אל ינא .הזככ ותוא הלביק תודהיה הפיא תעדוי אל ינאו ,ךכב ןימאהל
.ירבדב "תיביאנה ההימתה"

,תושדחהמ ,רבד לכמ קתנתהל הלוכי תא תבשבש ןוויכמ ,אלפנ רבד הז תבש יתעדל
תכלה וא רפס תארקו תיבב תבשי םא םג ,יתעדל ,הנידמבש "שפנ לעוג"ה לכמ ,וידרהמ
ןוכנ ."תילנויצנבנוק" הרוצב אל םא םג ,תבשה תא הרוצ איהש הזיאב תמייק ,הגצהל
יתרבידו ,ותוא תבהוא תוחפל ינא לבא ,םלוכל םיאתמ אל תודהיב תבשה לש הנבמהש
אוהש הממ תונהיל לוכי דחא לכ" תרמוא תאשכ דואמ תקדוצ תאו .דבלב ימצע םשב
."הצור

וניינק הנניא השיאה ונלצא לבא ,"ילעב" תאז הנכמ תא - ישיא םע יתכלה" :תרמוא תא
אל ינא "הייתד" ינאש יפ לע ףא ,"השיאו לעב" אלו גוז ינב םה גוז ינב ןכלו ,שיאה לש
תעדוי ינא .וילאמ ןבומכ תלביק תאש המ ,לעבה לש וניינק איה השיאהש תבשוח
םג ,עבוק 'ה לכה תאש תורמל ,תושעל המ יכ ,"םיינויווש אל" םירבד הברה שי תודהיבש
םה םצעבו ,םיינויווש אלכ םילבקמ םישנאש םירבד שיו ...םיעיפשמ ביבסמש םישנאה
.םקמועל םידרוישכ הז תא םילגמו ,הלאכ םניא

ירוחאמ תבשל הכירצ ינאש ךכל המיכסמ אל תמאב ינאו ,ןודינב תושעל המ הברה שי
תאירקב ףתתשהל אל וא "השיא ינשע אלש" ודיגי םישנאש וא תסנכה תיבב הציחמ
םישנל ףתושמ ןיינמב הרטפהה תא יתארק 12 יל ואלמשכ ,םג יתישעו) הרטפההו השרפה
וא תיביטברסנוק אל ינאו ,כ"חא הלא ןוגכ תויונגראתה דועב יתפתתשהו םירבגלו
הצור הלעב םא - השיאל "חוטיב תדועת" התייה "הבותכ"ה םעפש יעדתש קר ,(תימרופר
.דיתע והשזיא הל חיטבמש המ ,ףסכ םוכס הל םלשל ךירצ אוה כ"חא הבזועל

,טאל-טאל לבא ,(םירחא םירבד הברהב ,ולאה םיאשונב קר אל) תושעל םיכירצ םייוניש
היילע" התשע ימוקמב "םישנה תליהק"שכ ,שדחל תאז םעו ןשיה לע רומשל ךירצו
הנשה רבכ וז לבא ,םיימוקמ קר אלו ,םיבר םילג ררוע הז הרות תחמש גחב םישנל "הרותל
ןיינע רבכ הז םויהו ,רתוי הברה "םירומח" םירבד רבכ ושענו ,זאמ השענ הזש תישילשה
.ךכב המ לש

הברה יתשגפ אל אקוודש והשמ ,םייתדל םינוליחה לש תוסחייתהב יל עירפמש והשמ שי
דימת םיהוזמ םייתדהש יתוא ןבצעמ :בתכה לע תולעהל יאדכש תבשוח ינא לבא ,םכרתאב
בורש ןוכנו ש"ויב םירג םייתד הברה םנמא !ןוכנ אל ךכ לכ הזו .ינוציקה ףאו ,ןימיה םע
ןימיה םע םייתדה תא תוהזל תויוטש שממ ולא לבא ,תוינמי תועד ילעב םה םייתדה
ינאש הפיא ךכ לכ דחוימ רבד אל הזו הדובעה תעונתב תכמות ינאו הייתד ינא ,ינוציקה
"תויקינס"ש"ל הטונש תינוציק תינמי העונת איה ל"דפמה תעונתש ינפמ הז ילוא .הרג
,"תיתדה תונויצה" תא םישנאה יניעב תגציימ איהו ,(ילש םורטקפסב) תונורחאה םינשב
אל שממ םה ייתועד תאו יתוא ,הזל יארקת אלש ךיא וא "תוגורסה תופיכה ישבוח"
.םיגציימ

תאש המ ישבלת ,ידצמו ,"היחי ותנומאב שיא" אמסיסה תא ץמאל ונלוכ לעו ,תקדוצ תא
ריהבהל יתיצר קר ,ךתוא דבכא ינאו יתוא ידבכתש רקיעה ,הצור תאש ןכיה ילבתו הצור
תועדמ רענתהל תוכירצ ינא םגו תא םג ,הזה בתכמה תא יתבתכש םירבד המכ ךיינפל
(ןבומכ ילצא םגו ,ךבתכמב ,םכלש רתאב תויוצמ ויהש) םייתדה וא םינוליחה לע תומודק
םינוליחה םירבד וליאו טעמ המכ ארונ טושפ הז ,עדי רסוחו תורובמ תובר םימעפ תועבונש
םישנאה לע םייתדהמ קלח םיבשוח המ וליפא ארונ רתוי דועו ,תודהיה לע םיעדוי
.(טרפנ אלו) םיינוליחה

רשוא

תויהל תנווכתמ אל שממ ינא ,"רתי תוירנויסימ" התייה אל הזה בתכמבש הווקמ ינא .ב.נ
.םיוסמ והשמב ןוכנ אל ךתוא יתנבה םא תרעטצמ ינאו ,יתדה רוביצה לע הניגמה,שפוח רתאמ הריש
:30.10.2000

,הרישמ םולש רשואל

םהיתופקשהב ןיטולחל םיהזה םדא-ינב ינש ןיא .ךתבושת-ךבתכמ תא לבקל דאמ יתחמש
םידוהיה לכו יאוולה .יתועמשמ הכ ינומא רעפ םהיניבש םיינש אל יאדווב ,םהיתודמעבו
לכ אלש תנעט תא !םיאלפנ ויה ,וידחי ,ץראב ןאכ ונייח :ךומכ ויה םיהולאב םינימאמה
,בוט תעדוי תא םג ירה לבא !עגרל וליפא ךכ יתרבס אל ללכ !יאדווב - םה דח םייתדה
!ץראב יתדה רוביצה ללכ תא םינייפאמ םניא דעס ץוביק ירבחש ,ינומכ

,ךל יעד .וניתונוצר תאו ונתוא ריכהל וכרדו ,שפוח רתאב רקבל יכישמת םא חמשא
,"הבושתב הרזחה" יורקה גוסה ןמ תוירנויסימהו ,תמצעתמה תיתדה הייפכה אלמלאש
.םק היה אל שפוח רתא

,הכרבב ,ךלש
הריש


Forum Hofesh

,ינמחנ דוד
:3.11.2000

תווצמ לוע תלבק לע תיביטקובורפ טבמ תדוקנ

,םולש שפוח תכרעמל

,הכומ השיא לש תוילטנמ שי הלשממלש ,עובשה רמא היציזופואה ןמ קיתו תסנכ-רבח
.םהמ דחאב ףא דמוע וניא אוהש ףא תאפרע םע הנבה ימכסה תרצויו תרזוח איה ןכש

ירהש .םייתדה םידוהיל טרפבו ,םידוהיל אקווד שי קוידב תאזכ תוילטנמש איה תמאה
ללוחמש אוה ידוהיה לאה ,הירוטסיההו םייחה תוערואמ תא תידוהיה תדה תסיפת יפל
- תאז-לכבו .האושה דעו תינלטק הדובע-תנואתמ ,המחלמ דעו ןטרסמ - ומצעב םתוא
םייתדה םידוהיה םידמצנו םירזוח - םהילע תוכתינה ימואלהו ישיאה לרוגה תוכמ תורמל
.תורשפו רשפ תרסח תינשקע תוקבדב םהיהולא לא

תרסוימו הכומ השיא לש תוילטנמ םהל שיש םה-םה םייתדה םידוהיהש אופא אצמנ
-הינודא-היהולא דצמ תדמתמ תוללעתהל טקייבואו תוטבח-קש תשמשמה ,םייוניעב
רזכאה ויפוא לע םידיעמה ,םיקוספ תורשע ך"נתב האר) ילטורבהו רזכאה ץירעה - הלעב
.(ידוהיה לאה לש

קיודמו םלוה יוניכ ןיא - המודמה - םהיהולא ןיבו םייתדה םידוהיה ןיב םיסחיה תכרעמל
תואירבל .םיטסיכוזמה - םייתדה םידוהיהו ,טסידסה אוה - םייטסיכוזמ-ודאס םיסחימ
!האנהלו

םי-תב ,ינמחנ דיוד


Forum Hofesh

,זרא
:18.8

הכלה קספ

לבא ,רדסב תיסחי לכה ןאכ דע - תבשב ץע לע ספטל םדאל רוסאש רמואש הכלה קספ שי
.תבש יאצומ דע ונממ תדרל ול רוסא ,הנווכב ץעה לע ספיט םדא םא

םואתפ ךב ולעי הלעמלו ,הנווכב ץע לע ספטת התא ,הזכ בצמל עיגהל רשפא ךיא ללכבו
המ .םכח אל חומ הזיא . ץעה לע תבשה תיראש תא תולבל רומא התא זאו ,הטרח תושגר
םג הצרי אל אוהש המל ,הלע אוהו ול תפכא אל םאו תבשב דועו ,ץע לע שפחל םדא ןבל שי
.הזה יטוידיאה קספה תא וגה ללכב המ ליבשב .תדרל

.םהלש ןמזה םע תושעל רתוי םייופש םירבד ואצמיש ילוא


תוינונטק

(יופש) רגובמ םדאל אובי שולש ןב דלי םא
,ותוא חצנמ אוהשו ונממ קזח רתוי אוהש ול דיגיו
!אלש יאדוב ?העוט אוהש ול חיכוהל ידכ ,תומילאב ביגהל רומא רגובמה םאה
.בושחיש ,המ זא .קזח אוהש בשוח אוה םא םג ,דלי תוכהל ןויגה םוש ןיא
:הככ בשוח אל רבתסמ םיהולא לבא
:םיהולאב םחליהל ליבשב לדגמ תונבל טילחה (לובמה ירחאש רודה) הגלפה רוד
.םימשל םיצח וריו הובג לדגמ ונב םה
.םיחצנמ םהש ובשחיש ידכ םדב םילובט םהש םיצחה תא םהל ריזחה םיהולא
;תוברה תופשה ורצונ ןאכמ) הפשה תא לבלב אוה ינשה שילשל ,םהמ שילש גרה אוה כ"חא
לש לובליבה עבונ ןאכמו) םיפוקל ךפה ןורחאה שילשה תאו (!!! תירבע ורביד םלוכ זא דע
ראשנ שילשו המדאב עקש שילש ףרשנ שילש - ליגרת ותוא לדגמה יבגל ...(היצולובאה
...(הזיפ ומכ והשמ) ודיצ לע הטונ אוהשכ

?י"שר תא ונל שישכ םירג םיחאה תא ךירצ ימ


םיתמה תייחת

ידוהי לכ לש הפיאשהו ,רקיעה םה 'אבה םלוע'ב םייחהו לבה םה הזה םלועב םייחה םא
,ןדע ןגלו אבה םלוע ייחל תוכזל תויהל הכירצ

???םיתמה תייחת תא ךירצ המ ליבשב זא

!? לבה םתס םה הפ םייחה םא ,םצעב המל .םינבר ןומה הז לע לע ובתכ הברה ךכ לכ

Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא