Subject Secular Power Home
letter

תונלבוסו רסומ ,םיכרעל ךנחל דציכ

:בדנמ ונלביקש בתכמ

!בר םולש

תיטקרפה המרב אלא ,תיפוסוליפ המרב אל םכלש תימויקה הביטנרטלאה המ לכה תולככ
?'וכו תונלבוס רסומ םיכרעל ךנחל דציכ .תימוי םוי תימויק

הנק הזיא יפל וא והמ אלא ,שממ םיירסומ םייכרע םייתד קרש זומרל יתעדב ןיא ןבומכ
?הייח תוחרוא תא להנת הרבח דציכו ותשיא םע גהנתי לעב ,וידלי תא ךנחי םדא הדימ

טושפ ךירצ .ילש תונשרפל הקוקז הניאש תיתרבחה תואיצמהמ םינהנ אל םתא םגש חינמ ינא
הרבח תרצוי םיהולא ןיא םא םג המצעלשכ תודהיה תאז לכבו ,עזעדזהלו ביבס לכתסהל
ןיב תוושהל המ ןיא .ישיא רשוי םע ךא ,הלימה לש יטולוסבאה ןבומב אל ,רתוי תיתוכיא
.תורבחה יתש

בדנ

letter

:בדנל ונחלשש הבושתה בתכמ הזו

,בדנ םולש

תוסנל ןכה ךנוצר תאו ,םינותמה ויקלח תא ינא הכירעמ דוחייבו ,ךבתכמ תא לבקל יתחמש
.תיעוצקמ הניאש תונשרפבו תוללכהב אטוח התא ,תאז םע .בטוקמ אל רואב םירבד תוארלו
רצוי התא :תעדוי ינא דחא רבד .ךקוסיע המו ךתלכשה יהמ ,ךעוצקמ והמ תעדוי ינניא
תורבח הלא ויה ומכ ,תינוליחו תיתד ,תורבח יתש לע לכתסמ התא .תונוכנ ןניאש תוללכה
יב רב לכ ירהו .האוושה ךרוע התאו ,ןכותב תחא לכ תושבוגמ ,ןהירבח רפסמב תווש ,תוהז
,ןהירבח רפסמב תווש אל יאדווב ,ןיטולחל תוינגומוה אל תורבחב רבודמש ,עדוי בר
םג .איהש הניחב לכמ הינשהמ תחא תונושש ,תובר תב-תורבחמ - ןהיתש - תובכרומ השעמלש
.תיגולואידיא םגו תיתוברת םג ,תיכרע םג ,תירסומ

,"ישיא רשוי" ומכ םילמב שמתשמו ,יהמ רידגמ התאש ילבמ ,"תיתוכיא" ומכ הלימ לטונ התא
.הנוכנ תיטסיטטס האוושה ךרוצל ןהב םישמתשמש ינפל ,הרדגהלו תונשרפל תוקוקז ןה םגש
ןיבמ התא םא ,האוושהה תופקתו תונוכנ לע תיטסיטטס החכוה םוש הלעמ אל התא לכל רבעמו
.תנווכתמ ינא המל

רודמ ,"שפוח" ינמויב אוצמל לכות ריבכמל תואמגוד) םיברה םינברה תא ,לשמל ,חק
,תורומח תוילילפ תוריבעב תונורחאה םינשב ועשרוהש ("ידרחה םלועב העישפו תומילא"
,ץראב יללכ רוביצ לש הארונה תינימה העישפה םע הז תא יל הוושת לא .ןימ תוריבע ללוכ
המרב םירומל ,םיטפושל םתוא תוושהל ךילע .(תיתדה הדמעל ךכ) םדא םתס ונניא בר ןכש
הברה ךכ לכ יללכה רוביצב ולאכ םישנא ןיב תאצמ ןכיה - םיכמסומ םיכנחמל ,ההובג
?תיללכ העישפו תומילא ,תוינימ תועישפ

letter

.םימויא םידממב ץראב רוביצה ידבר לכב התשפ ,דועו סנוא ,חצר ומכ ,השקה העישפה ,ןוכנ
ותרותבו םיהולאב הנומא ןיב רשקה ללכב המ ?"םינוליח" םה םלוכ ולאש ךל ןיינמ לבא
םילכתסמ ונחנאשכ ירה ?תיתדה ותנומאו עשופ לכ לע ךל עודי המ ?ץראב םישענש עשפ ישעמל
תוארל רשפא ,םיחצורו םיסנאו םיעשופ םתוא לש היזיוולטבו םינותיעב םימולצתב בוט בוט
אל ינא ."םילשורי בוט דלי" תבותכה םע םיתעל ,לוגע והשמ חנומ םהמ םיבר שאר לעש
טביהה ןמ דוחייבו םג רבדב לפטל תבייח ץראב הרבחה ,ןכאו ,המויאה תואיצמהמ תחרוב
םירבד תונשל שיש ,תלבקמ ינאו ,ףוחד יוניש םיבייחש םימגפ ונב שיש ןוכנו .יכוניחה
לבא .ירסומו יכרע ,רשי םדא תויהל לודגל רענו דלי ךנחל תנמ לע ,דוסיה ןמ ,ךוניחב
.ידרחהו יתדה הנחמל םיכייש םיסנאהו םיעשופהמ םיברו ,תחא השקימ ונניא "ונחנא"ה

בוט תאז עדוי התאו ,"הובגמ" וצב לכ ןיעמ תרתסומ הבר העישפ ,ידידי ,םכלצא :דועו תאז
?םכלצאו .רבד םיריתסמ אל תטפושה תושרהו הרטשמהו ,לכה תעידיל עיגמ לכה ונלצא .ינממ
לכה םכלצא !ספאל ףאוש ?רוביצה תעיגיל עיגמ תידרח-תיתדה תומילאהו העישפה לכמ המ
.תאז םסרפמ והשלכ ןותיעש ילב ןיינע רמוג "םיחאל די" .םירדח ירדחב ,"טקשב" לפוטמ
תומילאו העישפ תמרב םדי לע לפוטמש עשפ השעמ לכ בטיה םיעינצמ "תועינצה תורמשמ"
העישפ לש תיללכה הקיטסיטטסלו ,התא אל םג .רבדמ אל שיא ךכ לע .רתוי דוע הרומח
?'רסומ'ה לע תעמש !סנכנ אל ללכ הז לכ ,ונילא ךבתכמב זמור התא הילע ,ץראב תומילאו
.ןאכ אורקל ןמזומ התא

letter

הרפיס םישדוח רפסמ ינפל העיפוהש בירעמב הנטק העידי ?ףשחנ תאז לכבש המל הנטק המגוד
.('שדוחה תעידי'ל דע ףדפד) ןאכ אורקל ןמזומ התא .םימסב שומישה ידממ לע

בקונ רואב יתדה ךוניחל סיסבה תא ביצמש ,הלעמב ןושאר יכוניח-יכרע אשונב םייסאו
עצב רובעב אל ,תוינוליח תומילא ךותמ חצר היה אל הז .ןיבר חצר תשרפ אוהו ,רתויב
חצר היה הז .רזכא ןימ הטוס לש םירצי טהלב אל םג ,םימס ךרוצ לש הייטס אל ,ףסכ
ןרואלש ,תויתד אצומ תודוקנו תיתד היגולואידיא לע ססובמ ,הכורא הפוקת ךשמב ןנכותמ
רבד םוש איצמה אל רימע לאגי !םיבר םייתד תורענו םירענ םויה דע םיכנחתמ ןסיסב לעו
םיקלח םתואמ ,םייתדה םינברה ויתוברמ שכרו דמלש םיביכרמ לטנ אוה .חדוקה וחוממ
תואמגוד ךכל שיו) גורהל ,הרואכל ,תוכז ןתמל ,רחאה תאנשל ,תונעזגל םיכנחמש הרותב
איה םגש ,ולש וכרדב תאז םשייו ,(ךלמה דודב הלכו ,סחנפו ירמזב לחה ,ארקמב רופס ןיא
הנממ הרותה לבא .אלכב םנמא בשוי בעותמה יתדה חצורה .תינבר הכימת לע ,רבתסמ ,הססבתה
הרתונ - "תיתוכיא הרבח" םויכ םהב האור התאש ,ולא לכ לש םתרות ,לעפ החורבו ,קני
רערועמ אל למסו םייח תרות ךרובע איהש אלא ,רקבמ ךניאש קר אל התוא .תישפוח
.םתוכיאל

,תודידיב ,ךלש
יצרא הריש
"שפוח" רתא תווצ תרבח

letter

Subject Secular Power Home