םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

- תוירע יוליג

(ח"י - ז"ט ארקיו) תומ ירחא
(כ - ט"י ארקיו) םישודק
(ד"כ - א"כ ארקיו) רומא

רלמ ןד תאמ


לא הוהי ("רמאיו" וא) רבדיו" - ההז העדוהב תוחתופ םויה םיקסוע ונא ןהב תושרפה שולש
םילימ שולש ןתוא וכפה אלמלא ,תחא הפיפכב ולא תושרפ שולשל םיסחייתמ ונייה אל ."השמ
ותוסחייתהב רבודמש לככ ידוהיה רוביצה יפב רוגשה יוטיב רומא - םישודק - תומ ירחא
וא םיערה וישעמ תא תמל םירכוז ונניאש ,אוה ורמוא יפב הז טפשמ לש ותועמשמ .תמל
- תומ ירחא" :רבד לכל שודק היה וליאכ ודבכל שיו ,הלאכ ויה םא ,תוילילשה ויתונוכת
ינולפ רטפנש ,איה ותועמשמו ,(1 ,2) ימורה לאונמע שדיח הזה יוטיבה תא ."רומא םישודק
לכ ןיא .תודימ רהוטמ וא השודקמ קוחר היה וייחב םא םג ותומ רחאל ונידי לע דבוכמ
יוצמה והשלכ ןויערל וא ,ותוא תוביכרמה םילימה ןיבל ,יוטיבה תועמשמ ןיב ,ןבומכ ,רשק
.הזב תונודנה תושרפה שולשמ תחאב

םניינעש ,םיקוחב ןודל תוברמ ונינפלש תושרפה שולש םג ןכ ,ארקיו רפסמ םיבר םיקלח ומכ
דצל - תאז ,תונברוק תברקה תעב וא ,שדקמה תיבב םינהוכה לש תוגהנתה יללכו ,יתד ןחלופ
,ןכל םדוק םודקה חרזמב וחוורש םיקוח לע וכמסנ לעופבש ,רסומ יקוחו םיילאיצוס םיקוח
אל .ונימיל דעו ,ןכמ רחאלש תופוקתב םימעה תויוברתב םימוד םיקוחל דוסי וויה םג לבא
יוליג דגנ םיקוח םהו ,תושרפ שולש ןתואל ףתושמה ,םיקוח לש דחא םוחתב אלא םעפה ןודנ
.תדה יקוח לכל יתדה ןימאמה לש וסחי לע קיסהל ןתינ םהמ ,תוירע

ירבא רוזאב ףוגה יקלח דוחיב ףוגה ימורעמ םה (3) ןשוש-ןבא יפל ,"הירע" וא ,"הוורע"
יבורק םע ןימ יסחי םויק ותועמשמ "תוירע יוליג" .תוורע וא ,תוירע = םיברבו ,"ןימה
,תוחאו חא ,הנבו םא ,ותבו בא - הנושאר הגרדמ םיבורק םה קוחה תלחהל סיסבה .החפשמ
.הרבחל הרבחמ הנתשמ רבדה ,םירחאה יבגלו

יפ לע םירוסאה החפשמ-יבורק לש ןימ-יסחי םויק אוה "תוירע יוליג" ,ןשוש-ןבא יפ לע
ראש לכ לא שיא" :הז ןיינעב הרותה ןיד תא טרפמ ("תומ ירחא") ארקיוב ח"י קרפ .ןיד
ךתוחא תורע ,(7) "הלגת אל ךמא תורעו ךיבא תורע" ;(6) "הורע תולגל וברקת אל ורשב
ןכו ,(10) "הלגת אל ךתב תב וא ךנב תב תורע" ,(9) "הלגת אל ...ךמא תב וא ךיבא תב
,"ךיבא יחא תוורע" ,"ךמא תוחא תוורע" ,"ךיבא תוחא תוורע" ,"ךיבא תשא תב תוורע"
קרפ .(18-11 ,םש) דועו ,"הלגת אל התבו השא תוורע" ,"ךיחא תשא תוורע" ,"ךתלכ תוורע"
רשא שיאו" - ולא תוריבע לע רבועה לש וניד תא םג בותכה עבוק "םישודק" תשרפב 'כ
רשא שיא" יבגל ךכו ,(11 / 'כ ,םש) םהינש ותמוי תומ הליג ויבא תוורע ויבא תשא בכשי
,"החפשמ יבורק" חנומה .דועו ,(17) "תומא תב וא ויבא תב ותוחא" ,(12) "ותלכ תא בכשי
לש ,רתויב ןטקה ,יניערגה אתב ליחתהל לוכי ,ותרדגהב ןשוש-ןבא סחייתמ וילא
ןד ונינפלש תושרפב ארקמה .תונוש תוגרדמ םיבורק לש םלש טבשב םייתסהלו ,תב-ןב-בא-םא
הברקו ,"הלגת אל ךתב תב וא ךנב תב תורע" - םידכנו םיבס - ירק ,ישילש רוד דע הברקב
."הלגת אל ךיבא תוחא תוורע" - תודודו םידוד לש סחיב הינש הגרדמ

םירורב ולא םיקוח ,םיישונא רסומ יכרע לע תתתשומה ,תינרדומ-תישפוח הרבחב םדאל
וב תוהזל ןתינו ,םיטביה רפסממ בכרומ הז ךרע .יתרבח-ירסומ ךרעכ םהילאמ םינבומו
:תוירקיע תוירסומ תוביס עברא

,םלועל םידלי תאבה :יניערגה יתחפשמה אתה ירבח לש תישפנה םתומילש לע הרימש .1
עגרו עגר לכב ,הדלילו דליל ישיא ןוחטיב לש הריווא תריציל םיבייחמ םכוניחו םלודיג
תינפוג) םתומילשלו םנוחטיבל וששחי הדלי וא דלי וב ,בצמ תעדה לע הלעי אל .םייחה לש
בא לש ינימה טביהה .השיאכ םא וא ,רבגכ בא לש םהילא תינימ הברק לשב (דחי םג תישפנו
םע םירוה לש ןימ יסחי םויק לש ףרוג רוסיאו ,דלי לש ותבשחמב םייק היהיש רוסא םאו
ןידה אוה .ותוא רפהל ןיאש ובאט תניחבב ,תילמרונ החפשמ ייחב דוסי קוח אוה םהידלי
.לשמל ,הנטקה ותוחאל סחיב רגוב חא יבגל

רבסה םוש .סנוא תקזחב אוה םיניטק םע ןימ-יסחי םויק לכ :החפשמה ךותב סנוא תעינמ .2
עגמ לכו ,ןאכ ספות ונניא ,"דגנתה אל אוה" וא ,"המיכסה איה"ש ,הרוה לש קודיצ וא
.רבד לכל סנוא אוה ול הצוחמ וא יניערגה יתחפשמה אתה ךותב םיניטק םע ינימ

אתה ךותב ןימ יסחימ האצותכ ודלונש םיאצאצ לש םייקוח-םיידמעמ םיכוביס תעינמ .3
ןיא .םידלי תדילב הכורכ תוירופה ליגב יוצמה ןיטק םע ןימ-יסחי :יניערגה יתחפשמה
ולא םירוסא םיסחימ דלונה רשאכ ,ןטקה יתחפשמה אתה ךותב רצוויהל הלולעש תכובסתל לובג
םיטביהה תא טרפל ךרוצ ןיאו ,םדא ותוא לש חאו ןב וא ,הרוה ותוא לש דכנו ןב היהי
.ולאכ םייגולותפ םיבצממ ,חרכהב ,םיעבונה ,םייטפשמה

לש ןימ םיסחי ללגב וררועתהו תיטנג םייובח ויהש ,תולחמו םימומ תוטשפתה תעינמ .4
תונוכת וא תולחמ ,םימומ םתוהמש ,םייטנג םימגפ םמע םיאשונ םיבר םישנא :החפשמ-יבורק
ןגב (םייביסצר) םימודר םה דוע לכ ,ינוציח וא ישעמ יוטיב ידיל םיאב םניאש ,תוילילש
ולאכ םייובח םיהז םינג םיגווזמ םיבורק יאושינ .ותוא אשונה םייוסמה םוזומורכב יובחה
דולי ותוא תבוט .ללמוא ,תוועמ ,הלוח ,םוגפ אצאצ םלועל איביש ,(יטננימוד) ליעפ ןגל
.שארמ ולא תועפות עונמל איה החפשמה תבוטו

חמורבי
יברומח יקוחמ קלח םיקוקח הילע תינרג שיש תבצמ
סיראפ ,רבולה ןואיזומ

ינבל םיהולא תאמ הנושארל ןתינש סקדוקכ םייתכלהה םיקוחה תא גיצמ יארקמה רפוסה
םניא ,םירחא םיבר םיקוח םג ומכ ,תוירע יוליג לע םירסואה ,ארקמה יקוח ,לעופב .לארשי
םדוק ןוכיתה חרזמה לש בחרמב וחוורש ,םימדוק םיקוח לש תוחתפתה ירפ םה אלא ,םיירוקמ
הריפסה ינפל 18-ה האמב וקקחנ ,הקיתעה לבב לש הכלמ ,יברומח יקוח .תירבעה הקיקחל
,רתיה ןיב ,וללכ םהו , (ךרעל 12-ה האמל 14-ה האמה ןיב השחרתה םירצמ תאיצי)
ןמ הזה שיאה ,ותב םע שיא בכשי יכ" # :םיעבוקו ,(4) תוירע יוליג לע םירסואה םיקוח
הקיחב [באה] אוה ןכ-רחאו ונב המיע בכשו ונבל הלכ שיא רחבי יכ" # ;"והושרגי ריעה
ירחא ומיא קיחב שיא בכשי יכ" # ;"והוכילשי םימה לאו והורסאי הזה שיאה ,והושפתו בכש
רשא ,ויבא-תשא קיחב ויבא תומ ירחא שיא ספתי יכ" # ;"ופרשי שאב םהינש ,ויבא [תומ]
."שרוגי ויבא תיבמ אוהה שיאה ,םינב ול הדלי

חמורבי

שישב ידכא בתכב םיקוקח ,יברומח יקוח ךותמ עטק

יוליג אשונב עבוק ,(5) הריפסה ינפל 1500 איה תרעושמה ותפוקתש ,יתיחה םיקוחה רפס
ןווע ,ותב תוורע הלגי רשא שיא .אוה דבכ ןווע ,הליג ומא תוורע רשא שיא" # :תוירע
תוורע שיא הלגי יכ ..." # ;"אוה דבכ ןווע ונב תוורע הלגי רשא שיא .אוה דבכ
."אוה דבכ ןווע - יח ויבא םא .שנוע היהי אל - ויבא-תשא

אל הרות ןתמל םדוקש השוריפ ןיא םירצמ תאיצי רחאל הרות ןתמ רבדב תיארקמה תרוסמה"
תכרעמ אלב תישונא הרבח אצמנב ןיא" .(6) ןמדירפ 'פורפ עבוק ,"ללכ ןיד םייק היה
תרוסמה יפ לע .וזכ תכרעמל םיפופכ ויה לארשי ינב םגש רורבו ,תוגהנתה יללכ לש תבייחמ
ןיעכ ןהש ,(7) חונ ינב תווצמ עבש הרות ןתמ ינפל םדאה ינב ללכ לע ולחוה ,תידוהיה
רשאמ רתוי תמצמוצמ תנוכתמב יכ ףא ,תוירע יוליג רוסיא תא תוללוכה ,"יעבט-יהולא טפשמ
.הרותבש וז

תא רקחש ,לארשי תרות לש םירקוחה ילודגמ ,ןמפיוק לאקזחי 'פורפ םג עימשמ המוד העד
רדס תויהל לוכי ונניא הרותב םיקוחה תעפוה רדסש ,הנקסמל עיגהו ,הרותבש םיקוחה רדס
הרותבש םיקוחה ירדס תאוושה ונתוא האיבמ המצע וז הנקסמל" :(8) לעופב הרבחב םתעפוה
יברומח יקוח 1902 תנשב ולגתנשמ .םדק ימיב לארשי םע יח םמוחתבש ,םימעה יקוח םע
םישרשומ הרותבש םיקוחהש ,לכ ןיעל ררבוה (נ"הסנפל הנש םייפלאכ ךרעל לבבב ךלמש)
."םדק ימיב תוברתה ימע תלחנ התיהש ,הקיתע הקוחב

תשא םע םיסחי רוסיא" .ומצע יארקמה רופיסב םייתועמשמ םייוניש ורבע תוירע רוסיא יקוח
תופוקתב ושבגתה םירחאה תוירעה ירוסיא" ,ןמדירפ 'פורפ ףיסומ ,"םימודק םה שיא
םהב האור וניא ארקמהש ,טול תונב רופיסמ איבמ אוה ךכל הייאר ."רתוי הברה תורחואמ
תרוסמה .ויבא תשא םע בכשש ןבואר לע רופיסה וא ,ןהיבא םע ןהלש תוירעה יוליגב לוספ
לע ,תרחא הסריגל ,ויחא תב וא ,תחא הסריגל םהרבא לש ויבא תב התיהש הרש לע תרפסמ םג
.דועו ,ותלכ רמתו הדוהי תשרפ לע ,דוד לש וידלי םהינש ,הצחמל תוחאו חא ,רמתו ןונמא

לע שרפתמ תוירע יוליג רוסיא ,וז תרגסמב .יהולא וצ הרותה יקוחב האור ןימאמה ידוהיה
(10) ץיבוביל והיעשי .ויהולאל םדא ןיבש תווצמכ אלא ,ורבחל םדא ןיבש תווצמכ אל ודי
.תישיאה ותעד תא םהילע ףיסומו ,ן"במרהו ם"במרה תא וז השיגל תואתכמסאכ איבמ
אלו ,םייחה תואיצמל ןתוא רושקל אל ,יהולא וצכ תווצימה לכ תא לבקל הבוח ,ותסריגל
-ש ,אוה ץיבוביל לש ותעדל ,ספותה ללכה .ללכב הקדצה וא ,תירסומ הקדצה ןהל תתל
ךותמ הקמנהל תונתינ ןניאש תווצימל בייחתמ תיתרוסמה השיגה יפל 'םיקוח' גשומה עודיכ"
יוליג לע תרסוא הרותה ןיאו ,ךלמ תוריזג רומאכ םה אלא ,םדאה יכרע לש םינוירטירק
הרותהש םושמ ער אוה הז רבדו ,ןוכנה אוה ךפיהה אלא ,ער אוה הז רבדש םושמ תוירע
הירוסיא וא הרותה יבויח לש הקמנה לכ ,הבשחמ לעב לכל רורב הז רבד יהיו ;ותרסוא
ןתועמשממ תווצימה תא תנקורמ ,וילע םירוסא םהש וא ביוחמ םדאה םהב םירבדה עבט תניחבמ
."תיתדה

רמבם

1204-1138 ,ןומימ ןב השמ יבר - ם"במרה
,תורודה לכב תודהיב םיקסופה לודג
עדמ שיאו אפור ,םייניבה ימיב םיפוסוליפה יבושחמ

רומא אוה הרותה יקוחל רושקה לכבש אלא ,ישונא רסומל סחייתמ ונניא יתדה ןימאמהש אל
םהב שפחל אל - ץיבוביל תסריגלו ,יהולא וצ ותויה םושמ ואלמל הבוחש וצ םהב תוארל
:תקדצומ תיארנ הז ןיינעל תירוקמה הביסה .ורבחל םדא ןיבש הווצמ - ירק ,תישונא הביס
דחפ ךותמ םא ןיב ,ןוילע חוכ ידיב ועבקנש םיקוח לש םמויק םהילע ולבקי םישנאש ריבס
.םדא ידיב ועבקנש םיקוח םהילע לבקל םינוכנ ויהישמ רתוי ,לומגל הייפיצ ךותמ םא ןיבו
תוברתל ,ןמזל יסחי ףקות שי םינורחאל דועב ,טלחומ ףקות םיאור םה םינושארבש םושמ תאז
.םתניתנ לש םוקמלו

ונלש הרקמב ,םיקוחל תיהולא הקנפשוג ןתמבש ,םשורה רצונ ישונא רסומב רבודמש לככ
אלו ויהולאל םדאה ןיבש תווצימכ םתלבקו ,תוירע יוליג לע םירסואה הרותה יקוחל
סיסבב אצמנש ,אטחה תועמשמ תא ,הרואכל ,יתדה ןימאמה לטבמ ,ורבחל םדא ןיבש תווצימכ
ףקות ןתמ :ךכב המית ןיאו .םדאב עגופ אוהש לככ ,תוריבע ןתוא לש יתוהמ-ירסומה
אל ירהו ,םירחא םיקוח יבגל םג ךכ גוהנל בייחמ ,הרותה יקוחמ דחא קוחל ירסומ-ישונא
הווצימ תגצה .ילילשה םרואב םתוארל וילע - ךכ םאו ,םה םיירסומ הרותבש םיקוחה לכ
םיהולא לע תילילש תרוקיב תחיתמ ,וצב יפוד תלטה םושמ הב שי ילילש רואב תיהולא
.(11) יביטינגוק סננוסידב ומצע אצומה ,יתדה ןימאמל ירשפא יתלב אוה הז בצמ .רקיעב הריפכו

יתש לבקל תורשפאה תא תימיטיגלכ תוארל יטסיאיתונומ-יתד ןימאמל ,אופא ,רשפא אל
יוליג רוסיא ומכ םיקוחש ,תיכוניח השיג ךותמ ,רמול ןתינ ירהש ,דחי םג ולא תויצפוא
,רסומה .יתדה ןימאמל תמייק הנניא וז היצפוא .דחי םג יהולא וצבו רסומב םרוקמ תוירע
.יהולא קרו ךא אוה ,ודידל ,תמאה םג ומכ

תונשל םדא איבהל תלגוסמ התוינוציקבש ,תינומאה אצומה תדוקנל תקהבומ המגוד
,'זבינופ תבישי ישארמ ,רלסד ברה לש וירבדב היוצמ ,"רקש"ו "תמא" ומכ דוסי-יגשומ
תודבוע םירפסמשכ אוה תמאש ,וננבה ונכוניח תליחתב ?רקש והמו תמא והמ" :(12) בתכש
,ארובה ןוצרלו בוטל איבמש המ אוה תמאש ,אצמנ ...הזמ םינשמשכ ,רקשו ;ועריאש ומכ
ןווכל םדא חילצי אל ןכלו .ארחא ארטיסה ,רקשה רש לש ויקסעל החלצה ןתונש המ אוה רקשו
,תורוועמ ויניע יכ ,ערו תוימשג לש תונוצר ןב םיטלושש ןמז לכ ותמאל תמאה לא ותגהנה
,וינימאמ תעדל םיהולא יניעב יוצרש המ איה תמא ,רמולכ ."...ויתופיאש יפ לע לכה הטמו
.ומצעל דמועה יביטקייבוא ךרע אלו

רמבן
ןובסיל ,הרותל ן"במרה שוריפ ךותמ ןושארה ףדה
1270-1194 ,דרפס ,ןמחנ ןב השמ יבר - ן"במרה
םייניבה ימי תודהי לש חורה ישנא ילודגמ
ןשרפו לבוקמ ,בר ,ףוסוליפ ,אפור , ררושמ ,רפוס

יבגל וב ןימאמ ונניאש הז לשו םיהולאב ןימאמה לש םהיתושיג ןיב לדבה ןיא ,תישעמ
,תוניצרה אולמב ולא םיקוחל םיסחייתמ םהינש .םירחאו ,תוירע יוליג רוסיא לש םיקוחה
שיש תוכלשהב אוה לדבהה .ותוא רפהל ןיאש ,טלחומו רורב רוסיאב רבודמ םהינש יבגלו
רתויב םימודקה םייתרבחה טפשמה יקוח .םתוברת לעו םהמ דחא לכ לע ולא תושיג יתשל
ךרעומ םנמזש ,(14) הנונשאו (13) רתשא-תיפל יקוח םה ,ואצמנ םהידירשש ,ןוכיתה חרזמב
םיירסומ-םיישונאה םיקוחהש םשכ .יברומח יקוחל םדוק הנש םישימחו האמ דע םייתאמכ
הנונשא ,רתשא-תיפל ימי זאמ ,ומרג תוביסנהו תוברתה ,הרבחהש םייוניש ךות וחתפתה
ידוהיה םעב - תישונאה הרבחה ךישמת םג ךכ ,הלא ונימיל דעו הנש 4000 ינפל יברומחו
תיסכודותרואה תיתדה השיגה .הייפואו היכרצל םאתהב הלא םיקוח תונשל - ול הצוחמו
םגו ,האירבה ימי זאמ הנתשה אל םיהולאש םשכ .םייהולא םיווצב יתרבחה גהונה תא תעבקמ
איצוה אוהש םיקוחה םג ךכ ,דיתעב םעפ-יא הנתשי אוהש ןימאמ םוש לש ותעד לע הלוע אל
תוסחייתהש ,תיתדה הסיפתה םושמ ,ונדמלש יפכ ,תאז .ונתשי אלו םה םיעובק ,וידיל תחתמ
וז השיג .רבסהו קומינ ול שיש ישונא טביה לכמ תקתונמ תויהל תבייח יהולא וצל תיניינע
ידוהי-אלכ ידוהי ,ישפוחה םדאה לש םלועה תפקשה סיסבב בצינש ןורקיעל הריתסב תדמוע
חוכב ,יושע אוהו ,תירסומ הניחבמ הנגה-רב יאדווב ,ישונא תויהל בייח קוח לכש ,אוהו
.תונתשהל ,תוברתהו ןמזה תוביסנ

* * *

:תוראהו תואבומ

,קוק ברה דסומ תאצוה .םימגתפהו םירמאמה לולכמ :םהרבא ,רבס (1)
.41 'מע ,'א ךרכ ,א"כשת ,םילשורי
,ד"לשת ,םילשורי ,(ץיבוביל והיעשי 'פורפ :ישאר ךרוע) תירבעה הידפולקיצנאה (2)
.1022-1020 תוידומע ,ו"כ ךרכ
.'ה ךרכ ,1983 ,םילשורי ,רפס תירק תאצוה .שדח ןולימ ,ןשוש-ןבא םהרבא (3)
.ר.ו.א תאצוה .םודקה חרזמב םימעה לש םיקוח יצבק :(םגרתמו טקלמ) םהרבא ,ןונבל (4)
ורמתשנש םיקוחהו ,הריפסה ינפל 1728-1686 םינשב לבבב ךלמ יברומח .ז"כשת ,הפיח
וז הבצמ .סיראפב רבולב םויכ תאצמנה ,טירויד תבצמ לע ןבאב םיקוקח םייוצמ ונידיב
ינפל -12ה האמב תנו'ח חנ-ורתוש םליע ךלמ ידיב המחלמ ללשכ הקיתעה ןשושל האבוה
.(72 דומע) 1901 תנשב םייתפרצ םיגולואיכרא י"ע התלגתנו ,הריפסה
נ הז םיקוח רפס .143 דומע ,םש (5)
תריב ,ששות'ח ,רתוי רחואמ ררבתהש יפכ ,היה הז םוקמ .תודתיה בתכב םיסרח יבג לע
.םיתיחה
,ריבד תאצוה .ארקמה ירופיסב הרבחו רסומ ,טפשמ :תשרי םגו תחצרה :לאינד ,ןמדירפ (6)
.12 'מע ,2000
'מע .יעישת קרפ ,םיכלמ תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במרה תא טטצמ :(םש) לאינד ,ןמדירפ (7)
.12
,םילשורי ,ריבד-קילאיב דסומ תאצוה .תילארשיה הנומאה תודלות :לאקזחי ,ןמפיוק (8)
.65 'מע ,'א רפס ,ו"טשת
.339-320 'מע :(םש) לאינד ,ןמדירפ (9)
,רתכ רואל האצוה .עובשה תשרפ לע תוחיש לש םינש עבש :והיעשי ,ץיבוביל (10)
.505-508 'מע ,2000 ,םילשורי
ינש ןיב תלבסנ יתלב תושגנתהל עלקנה ,םדא לש ישפנ ךובמ אוה יביטינגוק סננוסיד (11)
תא שיחכהל וא תוחדל וילע ,ומצע םע הינומרהב תויחלו ךישמהל ידכ .וייח לש דוסי יכרע
אוה ובש ישפנה קבאמה ןכסי ,ןכ אל םאש ,וללה םיכרעה ינשמ דחא לש וקודיצ תא וא ומויק
היפוצ תאמ ,"תושפנה ידייצ" האר .ומולשל תימויק הנכס ידכ דע ,תישפנה ותוולש תא יורש
.239 'מע ,1998 ןתיב-הרומז תאצוה ,רלמ ןדו
.'ג ךרכ ,והילאמ בתכמ :והילא ,רלסד (12)
תכלממב ןיסיא תלשושב ישימחה ךלמה היה רתשא-תיפל .50 'מע :(םש) םהרבא ,ןונבל (13)
תוחול לע בתכנ ולש םיקוחה רפס .הלא תוצראב טפשמה תכרעמ תא ןנוכ אוהו ,דכאו רמוש
םויכ םיאצמנו ,רופינב תוריפחב ולגתנ ,םיפסונ תוחול לש םירבש דצל ,םהמ השישו ,רמיח
,ס"הנפל 19-ה האמה לש הנושארה תיצחמב אוה הלא םיקוח תביתכ ןמז .סיראפב רבולב
תאיציל רעושמה דעומה ינפל הנש 500-400 -כ וא יברומחל םדוק הנש םישימחו האמכ ,רמולכ
.םירצמ
למר'ח ובא לתב תוריפחב ולגתנ הנונשא ריעה יקוח .59 'מע :(םש) ,םהרבא ,ןונבל (14)
םנמז .יברומח לש תילבבה הירפמיאל המדקו ,ונימי לש דדגבל תיחרזמ הנכש הנונשא .קריעב
.הריפסה ינפל הנש 2000-כ אוה הנונשא יקוח לש




ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא