םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

ינימש

47 / א"י - 1 / ט ארקיו
תונרג השמ ר"ד םשרו ןייע


איה 1 / 'ט - התליחת :ןיטולחל רורב וניא תאזה השרפה לש היתולובג תעיבקבש ןויגהה
ליחתמ - א"י קרפ - הפוס וליאו ,םינהוכה תשדקה סקטב קסועה ,'ח קרפ לש רישי ךשמה
.ונלש השרפה םויס ירחא םיבר םיקרפ ףיקמש הרהוטהו האמוטה אשונ - שדח ןיינע

םויה :םיירקיע םיניינע ינש םינודינ םייחכונה היתולובגב ונינפלש השרפב ,םוקמ לכמ
.םיאמטהו םירוהטה םייחה ילעב תריקסו ,ויחיפסו םינהוכה תשדקהל ינימשה

,םינהוכה תשדקה סקט ראותמ ,ונלש השרפה תא םידקמה ,'ח קרפב :ןושארה אשונב ליחתנ
עיפומ ,יוויצ ןושלב אבומ םשש המ - ט"כ תומשב םיעיפומה םיווצה לכ עוציב וב שי םצעבו
לע רוזחל (הלאה םיקרפה רבחמ) ינהוכה רפוסה לע תלבוקמה תרוסמה יפל ,רואית ןושלב ןאכ
רתי םהל קינעי וז ךרדבש ,הארנכ ,(!קדצב אלש - רמול ימצעל השרמ ינאו) ונימאהב וירבד
םמוי ,םימי העבש ךשמב דעומ להוא חתפ תבשל םינהוכה םירהזומ 'ח קרפ ףוסב .תויגיגח
.ינימשה םויב םתוא תורוקה לע רבדמ ונלש השרפה תליחת אוהש ,'ט קרפו ,הלילו

,וינבו ןרהא םעטמ הלועו תאטח :םינוש םיגוסמ תונברוק םיבירקמ ינימשה םויב ,ןכבו
סקטה ףוסבש החטבהב תאז לכו - ןמשב הלולב החנמו םימלש ,לארשי ינב םעטמ הלועו תאטח
םידגונ ןאכ וירבדש ךכב תוחונ יא םוש שח אל ינהוכה רפוסה .(6-1 'ט) לאה םהילא האריי
אל" :השמ ומכ איבנ אוה וליפא ,םיהולאה תא הארי םדאש תורשפא לכ ללושה שרופמ קוספ
תוחונ יא שח אל אוה ;(20 / ג"ל תומש) "יחו םדאה ינארי אל יכ ,יינפ תא תוארל לכות
ויד שודק ותוא בשח אלו ,ול דגנתהש וא ,אוהה קוספה תא ריכה אל אוהש םושמ ילוא ,תאזכ
.ותוא בייחיש ידכ

סוטין
טוחש רקב
סיראפב רייצו יח ,אטיל דילי ידוהי רייצ ,1943-1893 ,ןיטוס םייח תאמ
ב"הרא ,הטוסנימ ,סילופאינימ ,תונמאל ןוכמה ,דב לע ןמש

האריי ,רומאכ ,ויתובקעב רשאו ,םינהוכה תא שדקל דעונש סקטה ראותמ 'ט קרפב 7 קוספמ
לילכ ףרשנ ונניא ,הלועל דוגינב ,םימלשה יכ ןאכ ןייצנ ,ךישמנש ינפל .'ה דובכ םהילא
תראותמ ונינפלש סקטב .ןהוכה ידי לע וקלחו ,םילעבה ידי לע וקלח לכאנ אלא ,חבזמה לע
לא םד םיקרוז ,חבזמה דוסי לע םד םיקצוי ,תונברוקה תא םיטחוש - המלש "היבצק"
ץוחמ םיפרוש םירחא םיקלחו ,םיריטקמו המהבה ףוגמ םינוש םיקלח םיחתנמ ,ויתונרק
הזה ירברבה גהונה לש ורוקמ !םיהולאל ןוצרל תויהל רומא הזה שפנ לעוגה לכו ,הנחמל
םע תירב תורכל ןתינש תיוויטימירפה הנומאהמ יאדווב אוה םיימש םשל םייח ילעב גורהל
ףתתשמ שממ אל לאהש ןוויכ .םייח לעב ותואמ ומע דחי לכוא םדאהש ךכ ידי לע לאה
בשחנ שאה םע הלועש חירה .שאב םתוא םיפרושו ,הנממ םיקלח המכ ול םישירפמ ,הדועסב
.ונוצרל היה הזש העמשמ - ופרשנ הלא םיקלחש הדבועהו ,לאה לש וקלחכ

רמברנדט
טוחשה רושה
םירייצה ילודגמ ,1668-1606 ,ידנלוה רייצ ,ןייר-ןו טדנרבמר
דנלטוקס ,וגזלג ,תונמאה תוירלג ,ץע לע ןמש

םיטסיאתא לש םתלחנ קר התייה אל םיימש םשל "היבצק"כ םדוק יתיניכש המ ינפמ העיתרה
לא הדירי ךכב ואר (ם"במרה ,לשמל ומכ) םינימאמה ילודגמ םגש רבתסמ .םיסרוקיפאו
לאה תא דובעל םילוכי םניא ימשג והשמב זחאיהל ילבש ,תוטוידהה לש ךומנה שקובמה
הזה גהנמה דגנכ וממוקתה םמצע הקיתעה הפוקתה ינב םגש רבתסמ .דוסב ףופאה טשפומה
היעשי ,סומע ומכ םיאיבנ .םיירסומ תונווע לע רפכי הזש הווקת ךותמ ןברוק בירקהל
יתסאמ יתאנש" :ארוק סומע .לאה תדובע לש תאז תתוועמ ךרד דגנכ םלוק ומירה הימריו
םכיאירמ םלשו הצרא אל םכיתוחנמו ,תולוע יל ולעת םא יכ .םכיתורצעב חירא אלו ,םכיגח
/ 'ה סומע) "?לארשי ינב ,הנש םיעברא רבדמב יל םתשגה החנמו םיחבזה ...טיבא אל
םיאירמ בלחו םיליא תולוע יתעבש ,'ה רמאי ?םכיחבז בור יל המל" :ארוק והיעשי .(25-21
רמוא הימריו ;(ךשמהב םש וארו ,21 / 'א היעשי) "יתצפח אל םידותעו םישבכו םירפ םדו
לילכ הלועה תא ופרשת לא ,רמולכ) רשב ולכאו םכיחבז לע ופס םכיתולוע" :םימוד םירבד
תא יתרביד אל יכ ,(!תולועה תא םג לוכאל םילוכי לארשי ינב ,לאה לש ודצמ אלא ,'הל
/ 'ז הימרי) "חבזו הלוע ירבד לע םירצמ ץראמ םתוא יאיצוה םויב םיתיוויצ אלו םכיתובא
.(םש ךשמה וארו ,22-21

שוחט

לע ווטצנ אל לארשי ינב יכ תיעמשמ-דח הרוצב םידיעמש 'ה יאיבנ השולש ,ןכ םא ,ונל שי
םיקרפ (!) תורשעל הריתסב דמוע הזו ,םש תונברוק ללכ ובירקה אלו ,רבדמב תונברוקה
המ .רבדמב תונברוק תברקה םיראתמהו תונברוק לע םיווצמה םירבדו רבדמב ,ארקיו ,תומשב
וליאש ,הרותה תא וריכה אל הלאה םיאיבנה תשולש יאדוובש אוה ןאכמ קיסהל בייחתמש
ויה םהש ,רבד דוע רורבו .החור תא םירתוס ךכ לכ םירבד רמול םיזיעמ ויה אל ,הוריכה
רסומה תא ופידעהו ,הרותב תונברוקה יקרפ תא ורביחש הלאמ םיסג תוחפ הברה םינימאמ
.ןחלופה ינפ לע ,טרפב יתרבחה רסומהו ,ללכב

תועצמאב לאה םע "רבדיהל" ןתינש המימתה הנומאה תאש רבתסמ ,ונקרפל רוזחנ לבא
הנומאה תא ,חוחינה חיר תא ,לוכיבכ ,חירמ אוה םא ,ומע תירבל תופצל וליפאו ,תונברוקה
םיעדויש הלאכ ,לאל םדאה ןיב םיכוותמל םמצע ונימש םיימומרע םישנא ולצינ תאזה המימתה
,הארנכ ,רצונ ךכ .לאל םדאה ןיב וכוותיש ידכ םהל םלשל ךירצ רשאו ,םלוע לש ונושבכ תא
םינהוכ לש הז דמעמ .םינימאמה לש םתומימתמ ונהנ ךא ,ודבע אלש ,םיטיזרפ לש דמעמ ותוא
םילגוסמ םה קרש ,םינושמו םינוש םיסקטב לאל םישגומה ,תונברוק לש םינוש םיגוס איצמה
ןמ קלחש ועבק ךכ .שממ הרובגה יפמ תוארוהה תא ולביק םה קר יכ ,הכלהכ םתוא ךורעל
אל םיתיעלו לילכ םיפרשנ םיתיעל םקלחו ,(הלועה) חבזמה לע לילכ םיפרשנ תונברוקה
שרפוהש רחאל ,םינהוכה ידי לע וקלחבו ,םילעבה ידי לע וקלחב לכאנ רחא קלחו ,(תאטחה)
.(םימלשה) םיהולאל בלחהו םדה

קצב

העיגמ ,ותרות יפ לע .םינהוכה לש "הדובע יאנת"ל ינהוכה רפוסה גאוד ונינפלש השרפב
קוח, םה הלא םיקלח .המורתה קושו הפונתה הזח ןכו ,'ה ישיאמ תרתונה החנמה םינהוכל
רפוסמ ,תאז ףא תאז .(15-12 / 'י) םהמ תאז עונמל לארשי ינבל םהל לאו ,םינהוכל ,םלוע
היה ירה .שאב ותוא ופרש אלא ,תאטחה ריעש תא ולכא אל םינהוכהש ךכ לע "םהדנ" השמש
אלש תאטח ,השמ ירבד יפל ,ירהש ,לארשי ינב לע רפכל ידכ שודק םוקמב ולכואל םהילע
'ו - ל וושהו ,19-16 / 'י) םינהוכה ידי לע לכאיהל הכירצ ,המינפ שדוקה לא המדמ אבוה
םהש אלא ,הנוהכ תנתמ דועב תוכזל "וצר אל" ללכ םינהוכהש ,הזמ אצוי .(22-18 /
!הנממ תונהיל השמ ידי לע "וסנאנ"

רוד לכב אלש רבתסמ לבא ,תונברוק בירקהל יניסמ הבוח שיש ועדי אל םיאיבנהש וניאר רבכ
המ םינהוכל עיגמ ינהוכה רפוסה יפל - םעהמ םהל עיגמ המ םהיניב םמצע םינהוכה ומיכסה
הפונתה הזח - 20 / 'ו רבדמב ,34-31 / 'ז ארקיו ,28-27 ט"כ תומשב ןכו ,ןאכ בותכש
טפשמ - (טסימונורטיודה - ז"עלב הנוכמה) ימירבדה רפוסה יפ לע וליאו ,המורתה קושו
,שוריתה ,ןגדה תישארל ףסונב ,הביקהו םייחלה עורזה אוה חבזה יחבוז תאמ םינהוכה
ולאה תואסריגה יתשש חינהלמ סונמ ןיא .(4-3 / ח"י םירבד) ןאצה זג תישארו רהציה
אל דחאהש דואמ ןכתיי םגו ,תונוש תושירד ילעב םינהוכ די לע תונוש תופוקתב ורבחתנ
הווצ ,םעהמ םהל עיגמה ,הזה סמהש ןועטל הרמויה תא םהמ ענמ אל הז לכו ,ינשה לע עדי
לש וחוכב הנומאה תא קזחל ידכו .םיהולאמ תורישי תווצמה תא לביקש ,וניבר השמ ידי לע
םנמא הארנ סקטה ףוסבש רפוסמ ,(םמצע םינהוכה ,רומאכ ,םיפטוק ויתוריפ תאש) ןחלופה
לוכי ונניא םיאיבנה ןודא ,השמ וליפאש ,רומאכ ,ונדמל ג"ל תומשב) םעה לכ לא 'ה דובכ
לע לפנ םעה .חבזמהמ םיבלחה תאו הלועה תא הלכאו וינפלמ האצי שאו ,(!לאה תא תוארל
תונברוקה תובישחל תאזמ הלודג היאר תויהל הלוכי ,ןכבו .(24-23 / 'ט) האריב וינפ
!?לאה יניעב

ןרהא ינב לש םתומ רופיס אוה םינהוכה לש םיאולימה ימיל ינימשה םויב סקטה תשרפל חיפס
שא האצי ךכ תובקעבו ,הרז שא ובירקה םיינשה ךיא רפוסמ 'י קרפ תליחתב .אוהיבאו בדנ -
םצעב לבאתהל רוסא יכ ,םיתמה לע לבאתהלמ םינהוכהמ ענומ השמ .םתוא התימהו 'ה ינפלמ
רביד רשא אוה" :ןמקלדכ אוה ןרהא ינב ינש תתמהל השמ לש רבסהה .הנוהכה תדובע תליחת
.(3 / 'י) "דבכא םעה לכ ינפ לעו ,שדקא ייבורקב :רומאל 'ה

המכ דע לארשי ינבל זומרל ידכ ןאכ הז םיהדמה רופיסה תא איבה ינהוכה רפוסהש ,יל הארנ
עדי ךירצ המכ דעו ,ךכב וקסעי םילארשי םתסש יואר אל המכ דע ,תנכוסמ םהלש הדובעה
םעהש ןידה ןמ ,םיהולאה תדובעב ךכ לכ םינכתסמ םהש תויה .ןהוכ תויהל ידכ תונמוימו
,ונימיב הבישיה ירוחב לש ץוריתה תא לילעב ריכזמ רבדה .הפי ןיעב םתוא למגתי
םהל וליאו ,לארשי תומחלמב םמוקמב םמד תא וזיקי םיינוליחה יכ "םימיכסמ"ש
- אוה דח אעראד אנדס "הרות לש הלהואב" םמצע "םיגרוה" םה קר יכ ,טמתשהל היגליווירפה
.ורסח אל םלועמ םיריירפו ,דימת ויה םימכחותמ םיטיזרפ

,םיאמט םייח ילעבו ,העיגנלו הליכאל םירתומה םייח ילעב - ינשה אשונל רובענ תעכו
םימיוסמ םייח ילעב ורסאנ עודמ רורב דימת אל :(א"י קרפ) העיגנבו הליכאב םירוסאה
תסרפמ) םירורב םינמיס ונתינ םימבש םייחה ילעבו המהבב .ורתוה םירחא רשאכ ,הליכאל
ילעבב - תשקשקו ריפנס ול רשא לכ ;3 'ספ - המהבב - הריג הלעמו עסש תעסוש ,הסרפ
ונמנ ןכ לעו ,םינמיס םהב ונתינ אל םייחה ילעב ראש יבגל .(9 'ספ - םימבש םייחה
.(ףועב םג םינמיס ונתנ ,ם"במרה םתובקעבו ,ל"זח) םהיתומשל

דיחא וק לע עיבצהל השק שממ ךא ,הלאה םירוסיאל תיתואירב הביס אוצמל וסינש ויה
תליכאב תמייק הנניאש - תבנראו למג ,ריזח תליכאב תיתואירב היעב ןיא ירהש ,הז ןיינעב
המ ,דחוימ םעט אלל ,ןימאמה לע רוסיא תפסוה אוה ,וינפ לע ,ןאכ הארנש המ .רקב
יתימא ןימאמו ,םולע םהלש ןויגההש םיווצ ,רמולכ ,"תוקוח" םשב תונכל גהונ ןימאמהש
,םירחא םיבר םיקוספמו ,הז ומכ קרפמש אצי ךכ .תולאש הברה לואשל ילבמ םתוא םייקמ
דועו 16 ,23 / ב"י םירבד ,28 / ט"י ארקיו ,4 / 'ט תישארב) םדה תא לוכאל םירסואה
,(21 / ד"י םירבד ,26 / ד"ל ,19 / ג"כ תומש) ומא בלחב ידג לשבל ,(םיבר תומוקמב
הכלהה ימכח ועיגה (דועו 3 / ז"ט םירבד ,3 / ג"י ,15 / ב"י תומש) חספב ץמח לוכאל
קולחל לגוסמ ונניאש םדא ,"טמויצוס"ל "רשכה" ידוהיה תא םיכפוהש םיגילפמ םירוסיאל
ותוא תכפוהה םייח תרוצ - ותנומא ינב םע קר סנכתהל בייחש םדא ,רז םע הדועס תחמש
חונמה ץיבוביל והיעשי 'פורפ .תומואב (סנואמ ךכ רחאו ,ןוצרמ - םדוק) הדונמל חרכהב
םדימ תותשל עונמ אוה םימ סוכ וליפא יכ םהל עידוהו ,חספ דעומה לוחב ץוביקב םעפ הצרה
ןימאמה ידוהיה תא םיכפוה הזה גוסה ןמ םירוסיא ,ןכ יכ הנה .םתקזחב יוצמה ץמחה לשב
תא ררמל טילחה אוה ךורב שודקה ,לוכיבכ .ללכה ןמ םלועה לכ תא איצומה ,"רזומ ףוע"ל
!ול תפכיא אל שממ םידראילימה ראשל רשאבו ,םישנא ןוילימ רשע-םינשל םייחה

דיונונים
ןיקפב קושב םינונויד
ןיקפב שפוח בתכ :םוליצ

ויניעב םה תבנראהו ןפשה :םירבדה בתוכ לש "תיעדמה תומימתה" תא ףיסוהל שי הלא םירבדל
עברא לע םיכלוהש ףוע ץרש םה םיקרחה ,(18 'ספ) ףוע אוה ףלטעה ,(6-5 'ספ) הריג ילעמ
.(םיילגר ששמ תוחפ ול שיש ףפועמ קרח ןיא ירהו ;ךליאו 20 'ספ)

סרטנים
ןיקפב קושב םינטרס
ןיקפב שפוח בתכ :םוליצ

ןימאמה תא ךופהל םירומא ,םהלש "יעדמה"ו "ינויגהה" סיסבה םע ,הלאה םירוסיאה לכו
ףודרו רכנתמ ,רזומ םדאל חרכהב ותוא םיכפוה םה ,השעמל רשאכ ,(44 'ספ) שודקל
.םידחפ
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא