םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

ידוקפ-להקיו

20 ח"ל - 1 ה"ל תומש
38 'מ - 21 ח"ל תומש
תונרג השמ ר"ד םשרו ןייע


תוארוהו ,וירזבאו ןכשמה רובע לארשי ינב תאמ תומורתה ףוסיא איה להקיו תשרפ לש הרקיע
תא האיבי ובל בידנ לכ ,'הל המורת םכתאמ וחק" :בותכה רבד הזו .ולא לכ לש היינבה
תרוטקלו החשמה ןמשל םימשבו ...ינש תעלותו ןמגראו תלכתו תשוחנו ףסכו בהז - 'ה תמורת
5-7 'ספ ו"ל קרפב .(5-9 / ה"ל) "...ןשוחלו דופאל םיאולימ ינבאו םהוש ינבאו .םימסה
עיגפמב שרדנ םעה יכ דע ,תלוביקלו ךרוצל רבעמו לעמ ויה תומורתה יכ בותכה ןייצמ
!םורתל קיספהל

'א תומש) ךרפב םתוא ודיבעה םשו ,םירצמב םידבע ויה לארשי ינב ירה :הלאשה תלאשנ ןאכו
וכפה ,םיסנה לכ םשב ,ךיא - (23-25 / 'ב םש) המיימשה םתעווש התלע יכ דע ,(14-8 /
םהומכש םינומטמו שוכר םהידיב שיש הלאכ םיגלפומ םירישעל חיחצה רבדמב הכילה ידכ ךות
,תומשב ב"י קרפב 36-35 'ספ לע עיבצי םימתה ןימאמה ?עבקה יבשוי ןיבש םירישעל קר שי
.תולמשו בהז ילכו ףסכ ילכ ,םירצממ םתאצ ברע ,לארשי ינב ולאש השמ תצעב יכ רמאנ םש
.םהמ ולאש רשא לכ לארשי ינבל וליאשה םנמא הלאו ,םירצמה יניעב םעה ןח תא ןתנ 'ה

ולוכ אוה םירצמ תוכמ רשע רופיס לכש ומע םיכסנו ,םימת ןימאמ ותואל "החנה" השענ הבה
הלודג הקעצ יהתו" םירצמב הארונ הירטסיה התייה בותכה יפ לע ירה ,תמא ירבד טשוק
יכ ,ץראה ןמ םחלשל רהמל םעה לע םירצמ קזחתו ...תמ וב ןיא רשא תיב ןיא יכ ,םירצמב
ךלמה תווצמ תא אלמל וחמש םדוקש ,םירצמה .(30-33 ב"י תומש) "!םיתמ ונלוכ - ורמא
לש ךרפה תדובעמ ונהנ רשאו ,(22 'א) רואיל לארשי ינבמ םירכזה םידוליה תא קורזלו
הברק לש סחי םוש םהל ןיא ,קפס אלל ךא ,םהמ רטפיהל התע םישקבמ - םירבעה םידבעה
"ןח" הזיא !בהזו ףסכ םהל "ליאשהל" םינכומ ויהי םה וללגבש הזכ אל יאדווב ,םהילא
איצמהל ידכ ירמגל תוועמ חומ ךירצ !?רוכב ןב תיב לכב תמ וללגבש םעל תויהל לוכי
תא ועמשמכ וטושפ ,תומרל "תיהולא הצע" ןאכ שיש ךכ לע רבדל אלש !תאזכ היצאוטיס
תונש לע רכש לארשי ינבל קינעהלו םירצמה תא שינעהל "קדצ" תושעל הצר לאה םא .םירצמה
האור ,ושארב םייניעש ימ לכ !ירסומ רתוי תצק "סנ" איצמהל היה לוכי אוה ירה ,תודבעה
לע .הליבק הירוטסיהכ ותוא לבקל ידכ תומימת לש תונוט ךירצש ,רחש רסח סותימ ןאכ שיש
- גלפומ רשוע םגו תוללמוא םג ראתלו ויתוצק ינשמ לבחה תא זוחאל םיצורשכ ,םינפ לכ
.רשיה לכשה םע םיבשייתמ םניא םירבדה

Dore
שדקמה תיב ןיינבל ןונבל יזרא חלוש םריח
1883-1830 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ תשוחנ טירחת

הוצתו המורת תושרפמ תטרופמה הדוקפה עוציב תא םיאצומ ונא 32 / ט"ל - 1 / ו"ל םיקרפב
,ןחלושה ,תרופכה ,ןוראה תא ,תכורפה תא ,ןכשמה תא תונבל דציכ ,(10 / 'ל - 1 / ה"כ)
ט"לב ;םינהוכה לש דרשה ידגב ,ךסמה ,רצחה ,רויכה ,הלועה חבזמ ,תרוטקה חבזמ ,הרונמה
,'ה חור םהילע התרשש םינמוא ידי לע ונבנש הלאה םיטרפה לכ ואבוה דציכ ראותמ 43-33
.השעמל הכלה םקוה דציכו ,וירזיבא לכ לע ןכשמה תא םיקהל ווצ ךיא ראותמ 'מ קרפבו
רפוסה לש תעגיימה תרוסמה בטימ יפל ,םיטרפה םתוא לע (!) םימעפ עברא הרזח שי ,רמולכ
תודועת יבתוכ תא תקלחמ תורוקמה תרות .P תואב תורוקמה תרות יפ לע למוסמה ,ינהוכה
רוקמה .רוביחה ןמזבו םלוע תפקשהב ,ןונגסב וזמ וז תונושה תוירוגטק עבראל הרותה
,(לבב תולג ירחא לעפ) העבראה ןיבמ רתויב רחואמה רוקמה ,תאז השיג יפל ,אוה ינהוכה
,תונברוקל ,לבקל םירומא םינהוכהש תונתמל ,הנוהכה דמעמל עגונה לכב ןיינעתמ אוהו
שיש םגה ,דיחיב "רפוס" לע ןאכ רבדנ תוחונה םשל) הז רפוס .סחי תומישרל ,םידקפמל
ןיא וירוביחלו ,דואמ יתמכס אוה (םיינהוכ םירפוס לש הלוכסאב רבודמש הלודג תוריבס
השעמ לכ תא טורטורפבו ,םימעפ שולש תוראתמה ,ונלש תושרפה תוריבס לכ ללכ ךרדב
המורת תושרפב הלא םירבד טריפ רבכ ,רומאכש ,רחאל) הנוהכה ידגבו וירזיבא ,ןכשמה
םיהולא םשב רבדל רמייתמה ,ינהוכ רפוס ותוא לש תקהבומה "ותריצי" ןה ,(הוצתו
.ואיבנו

ומכ רידא רשוע ותודבע םוקממ ומע איבה םידבע לש םעש יוכיס לכ ןיאש ,ליעל יתנייצ רבכ
םירומא ודילש םינמואה רבחו ירוא ןב לאלצב ,תאז קר אל לבא .ונלש תושרפב ראותמה הז
יגרולטמה עדיה בטימ תא תוקיקזמ רשא ,תורוצו םירמוח ,תוכתמ דבעל הלא םיקרפ יפ לע
ריבסהל ללכ חרוט ונניא רפסמה .םודקה חרזמה לש תוירפמיאב תוחתופמה לש יתונמאהו
תויהל םירומא ויה םירבעה ראשו אוה רשאכ ,הזה עדיה לא לאלצב עיגה דציכ ארוקל
!םינבלבו רמוחב םירצמב םיקסעומ

Chipiez
ןושארה שדקמה תיב
לאקזחי איבנה לש ונוזח יפ לע 1887 תנשמ הייפיש ידיב רוזחיש

עיגהב םא ,וירזיבאו ןכשמה תא הזכ טוריפב ראתל חורטל הרותל המל ,תרחא דועו תאז
םוחת לכב ןכשמהמ הנוש היהי רשא ,ןבא שדקמב ןכשמה תא רימי אוה עבק בושייל לארשי
ןיינב תא חיצנהל שי םעט הזיא ?(6 / 'א םיכלמ ואר) הרוצבו תודימב ,רמוחב - ירשפא
?הנתשי לוכה המלש ימיב םא ,(!תורזח עבראב דועו) הרותב יזכרמ םוקמב ויטרפ לכל ןכשמה
הבא ומצע לאהו ,ןימאנש הצור ינהוכה רפוסהש יפכ ,יהולא וצ יפ לע הנבנ ןכשמה םנמא םא
םעט המ ,(35 / 'מ תומש) "ןכשמה תא אלמ 'ה דובכ" יכ דע ,ול בשומל הזה םוקמה תא ול
הצקה ןמ ,הנושה שדקמ ראתמו ,תורצויה תא ךפוהו ,לאקזחי אוה אלה ,תולגה ימיב איבנ אב
ךכ לע רבדל אלש ?(גמ-'מ לאקזחי) המלש שדקממ ןהו ונלש תושרפבש ןכשמהמ ןה ,הצקה לא
וריכהש םינקזל יכבל םרג יכ דע ,המלש שדקמל סחיב ךכ לכ לד שדקמה היה ינש תיב ימיבש
היה סודרוה לש שדקמה תיב ,בושו .(3 / 'ב יגח ,12 / 'ג ארזע ואר) ןושארה תיבה תא
תמחלמ תודלות ,א"י קרפ ,ו"ט םידוהיה תוינומדק) הכ דע יתטריפש םישדקמה לכמ הנוש
אלו ,ןיאש קר אל - קירל וסומלוק תא תיחשה ינהוכה רפוסהש אצוי .('ה קרפ 'ה םידוהיה
ךכ-רחא םלועמש אלא ,תויגיגח בורב ראתמ אוהש ןכשמל תואיצמב הזיחא םוש ,תויהל הלוכי
לש ורופיס תא ןויעב ארוקה לכ ירהש - הליש שדקמ ימיב אל וליפא ,הזכ ןכשמ הנבנ אל
תוזוזמו תותלד ול שיש ,ןבא יונב ,עבק לכיהב רבודמש הנקסמל עיגהל בייח ,אוהה שדקמה
דיל ,םישדוקה שדוקב ,הזה לכיהב ,תאז קר אלו .(3 ,15 / 'ג ,9 / 'א 'א לאומש ואר)
וליאש רבד ,(3 / 'ג) לאומש (!ןהוכ אל ,יול אל) יתרפאה רענה (!) ןשי ,שדוקה ןורא
יפל יכ ,וידגב תא ערוקו ויתורעש תא ומצעל טרומ היה ,ונלש תושרפה רבחמ וילע עדי
דואמ סקט ירחא ,לודגה ןהוכל קר סנכיהל רתומ ,ןוראה אצמנ וב ,םישדוקה שדוקל ,ותפקשה
רפוס ותוא ידי לע בתכנש קרפ - ז"ט ארקיו) םירופיכה םויב - הנשב תחא םעפ קר ,בכרומ
.(ונלש השרפה ומכ ינהוכ


סודרוה לש שדקמה תיב
1864 תנשמ גוו ידיב רוזחיש

:םיאשונ ינש ןייצנ ולא תושרפב ןוידה םויסל

תויהל תורומא הז ןוראב .םיבורכהו תרופכה ,ןוראה תיינב תראותמ 9-1 / ז"ל תומשב (א)
,18 / א"ל ,16 / ה"כ ,12 / ד"כ תומש) יניס רהמ דירוה השמש תירבה תוחול תוחנומ
.(20 / 'מ תומש) ידוקפ תשרפ לש םויסה ירבדמ עמתשמ םג ךכו (1 ,4 ,29 / ד"ל
שי םתסה ןמ ,תוחולה לש םתואיצמל (ינהוכה רפוסה לש קר אל) תונוש תויודע שיש ןוויכ
אל םייארקמה תורוקמה ירבחממ שיא יכ חינהל שיש אלא ,ילאיר סיסב אוהש הזיא הזה עדימל
ויה וליא .תרוסמה ןמ אוה םהל עודיה לכו ,ויניע ומב הלאה תוחולה תא םלועמ האר
התייה אל םימודקה םילארשיה םישדקמבש ךכב בשחתהב ,םירפוסה ןמ ימ ימיב אצמנב תוחולה
דציכ ,ליעל יתנייצ רבכ) ארזל דע הטרפל שקעתמ ינהוכה רפוסהש תינדפקה תויסקטה תמייק
רפוסה לש םירומחה םירוסיאל עוושמ דוגינב ןוראה דיל 'ה לכיהב ןשי םירפא טבשמ רענ
תונוש ,תואסריג יתש ונילא תועיגמ ויה אלש חינהל שיש ירה ,(3 / 'ג 'א לאומש- ינהוכה
/ 'כ תומש) תוחולה לע םיהולא עבצאב תותורח תויהל תורומאה ,תורבדה תרשע לש ,וזמ וז
היה וליא ,םיהולא עבצאב בותכה תא תונשל זעמ היה אל שיא .(18-6 / 'ה םירבד ,27-1
,הרותב רתויב תושודקה תווצמה ,תורבדה תרשעב םא .תוושהל היה רשפא וילא ,רוקמה אצמנב
.הרותה תודועת ראש לש ןתונימא יהמ רעשל לקנ ,לובלבו תוליפכ שי


שדקמה תיב
1629 ,םדרטסמא ,חספל הדגה ךותמ ינוימד רויצ

תונבל היה ןתינש ןכתיי אל המצע תיארקמה "הילאירה" יפ לעש ,ליעל יתנייצ רבכ (ב)
םידבעש המ אוה לארשי ינב לש םשוכר לכ רשאכ ,יניס רבדמב םירקי ךכ לכ םירזיבאו ןכשמ
לש יטנגוורטסקא םלוע ובלמ הדב ינהוכה רפוסהש רורב .שוכרל םייושע םהינודאמ םיחרובה
רבתסמ ,יד אל ךכב ךא .הילע םינומא ותדע ינבו אוהש הרשמה תא רידאהל ידכ ,ןחלופ
דמעמ קיזחמ היה אלש חבזמ ,לשמל ,ראתמ אוה - טלחומ ןפואב האלהו ונממ התייה תוריבסהש
הילע ,שאה לש הובגה םוחב ירהו - תשוחנ םיפוצמ םיטש יצע יונב חבזמה :דחא םוי וליפא
:תרחא דועו תאז !םיפרשנ ויה םיצעהו ,דיימ הסמנ תשוחנה התייה ,תונברוקה םיברקומ
תא האור"ו תורבדה תרשע תא עמוש םעה ובש ,('כ תומש) יניס רה דמעמ תא ראתמה קרפב
לע הפנוה אלש םינבא חבזמ וא ,המדא חבזמ ול תונבל לארשי ינב תא לאה ריהזמ "תולוקה
המדאה חבזמש אלא ,תכתממ חבזמ לע םש רבודמ אלש קר אלו ,(22-21 'ספ םש) ברח וינבא
םיכירצ םיסומלוק הברה .(20 'ספ ,םש) םירחא םימע לש תכתמה יהולאל הזתיטנאכ אבומ
ונינפל ירה ,םוקמ לכמ .תומוקמה ינש ןיב הריתסה תא בשייל ידכ םיטסינומרהה םינשרפה
,תונוש תופוקתב םינוש םישנא ידיב ובתכנ הרותה לש םינושה תורוקמהש ךכל היאר דוע
.תונוש תוינומא םלוע תופקשה ךותמו
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא