םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

:עובשה תושרפ תאלעה לש תישילשה הנשל תכרעמה תמדקה

הנשה תא שפוח רתא חתופ ,הרותבש תישארב רפס תא תחתופה ,תישארב תשרפב
,ך"נתה ירפסש ,ונשגדהו ונבתכ רבכ דקתשא .רתאב עובשה תושרפ תאלעהל תישילשה
ידי לע לבקתהש רתויב םודקה ינחורהו יתורפסה סכנה םה ,םהיכרעו םהינכת לע
ידוהיל .םינימאמ םה םהב תותדלו םתוברתל סיסבכ ויממעו םלועה תומוא תיברמ
ןושלל רוקמ ,יתרוסמו יתוברת סיסב ך"נתה שמשמ טסיאתאה ,ישפוחה ,ינוליחה
רוקמו ,תיתורפסו תירוטסיה תיתשת םג ומכ ,םויה דע וניפב הרוגשה תירבעה
ימכ םיהולאב ןימאמה ,יתדה ידוהיהמ הנושב .יללכ-ישונאו ידוהי רסומלו תוגהל
הייארב ך"נתה תא ינוליחה ידוהיה האור ,ך"נתה תא ללוכ ,לכה תא רציש
אלפומה ישונאה רסומה ןיב דירפהל לגוסמ אוה ותוחיתפבו ותנובתב .תיתרוקיב
,םיישונא אלו םיינעזג ,םילוספ םיגהנמו םיכרע ןיבל לארשי יאיבנ וגיצהש
תא ךירעהל עדוי םג ינוליחה ידוהיה .רבעה תלחנ ויהש ,םיישונא-יטנא וליפא
הווהמ ירסומהו יתורפסה ןפה דצלשו ,ך"נתה ירפסמ קלחב המולגש האלפנה תוגהה
ףאוש שפוח רתא .םיאבה תורודב םגו ונימיב ידוהיה םעה לש תוברתה ךשמהל סיסב
רתימ תופסונ תויגוס םג ןהילע ףיסוהל דיתעבו ,עובשה תושרפ תאלעהב ךישמהל
םישנאל רקיעב הזה תוברתה רצוא תא חותפל םיווקמ ונחנא ךכב .ך"נתה ירפס
ירפס לש םהיכרעו םתועמשמ ,םתוהמ תנבהב םיגוש תונוש תוביסמש ,םיריעצ
.ך"נתה

תשרפב םימולגו םילולכה םיאשונהו תונויערה לכ תא תוסכל תחא תונשרפב יד ןיא
.השרפו השרפ לכל קינעהל ןתינש תויונשרפל ףוס ןיא השעמלו ,יהשלכ עובש
םיצילממ ונחנא .הנורחאה אל יאדוובו ,תישילש תונשרפל ןאכ הכוז "תישארב"
השרפב רוזחי אל ןהב בותכה ןכש ,"תישארב" לש תומדוקה תושרפב םג ןייעל ארוקל
.תיחכונה


תישארב
'ה - 'א תישארב

רלמ ןד תאמ

םילימב הליחתמ הנושארה תיתדה הפטהה
םיהולא ארב תישארב


הרותה תא תישארב רפס חתופ הלא םילימב - םיהולא ארב תישארב
,הרואכל .תירצונה תדה ידיב םג "הנשיה תירב"כ הצמואש ,לארשי תד לש הבותכה
תורמסמ עובקל וא ,הישקבמל הדגא רופיס רפסל תואבה ,תירבעה הפשב םילימ שולש
חספ אל ןויגיההש ,םישנא םתסו םיפוסוליפ ,םירקוח םהב ,םירחא .הינימאמל
הנומאלו תידוהיה הנומאל סיסב קר אל ולא םילימ שולשב וארי ,םהילע
:תיתדה חומה תפיטש לש הרקיעו התיצמת תא םג אלא ,תימלוע-ללכה תיטסיאיתונומה
תישארב" אלא - ומצעלשכ "םיהולא" אל םג ,דבלב "ארב" אל ,הדבל "תישארב" אל
."םיהולא ארב

םהילע ףיסונ אלו ,םיגיגהו םילימ לש םיסונייקוא ובתכנ םיהולא לע :םיהולא
םישקבמ ונחנאש הנומתה ךרוצל ,רמאנ תאז קר .לקנב םואצמי םהישפחמ לכ .רבד
ןוגכ םדא תונוכת לעב ,ילנוסרפ לא וניה ,וז ותועמשמב ,"םיהולא"ש ,ןאכ רייצל
,האנש ,הבהא ןוגכ תונוכתו ישונא יפוא תלעב תומד ,ןורכיזו ןוצר ,הבישח
ביתכמה ,םינווכמ םישעמ השועש לא ;רפוכהו ןיירבעה תשנעהו קידצל דסח תולימג
דציכו ימ םע ,אל המו לוכאל המ ,בושחל המו דציכ ,אל המו תושעל המ םדאה ינבל
,אמט יתמו ימו המו ,הליכאל רשכ יתמו ימו המ ,םלועל םידלי איבהלו אשניהל
- טלחומ רוסיאב רוסאו לוספ המו ,דומללו אורקל ,תוארל המ ;הצקומ וא ףרט
ןויד לש תרגסמב .תיתד הנומאמ ישפוחה םדאה יבגל םייק ונניא הזכ םיהולא
המויקל "תוירחא"ה תלאשו ,ופוס וא ותליחת לע ,םלוע לש ולוגלג לע יפוסוליפ
םג ,תויחונה ךרוצל ,הריזב םילעופה תוחוכה תא תונכל רתומ .םוקיה תעפות לש
.יארקמה רפוסה ןוויכ הזכ םיהולאל אלש אלא ,"םיהולא" םשבםיהולא
1827-1757 ,ילגנא רייצ ,קיילב םאיליו תאמ ןמש רויצ

ןוויכ לש רשקה שי "האירב" גשומל .ארבנ אל םלועה ,ישפוחה םדאה יבגל :ארב
תאו ,ןווכמ םג תויהל ,תיתדה השיגה יפ לע ,בייח הרטמו ןוויכ שי םא .הרטמו
םויה םייח ונא וב םלועה .ויניזאמ בלל רידחהל יתדה ענכשמה שקבמ וזה תועמשמה
,"דימת" לש ושוריפ המ ומכ תולאש .יפוסניא םוקימ קלחכ דימת םייק היהו םייק
ויה המ ,רצונ תילכת וזיאלו המ םשל ,תומדוק תופוקתב םייק היה הרוצ וזיאב
תולאש יפלא דועו ,םינשה ףוס ןיא ךשמב םוקיב ולחש םייונישל חתפמה תודוקנ
- סנייפאס ומוה - בשוח םדא ךפהו ותעד לע םדאה דמע זאמ ולאשנ ,ולא ןיעמ
ןוידל סיסב תווהמ ןהו ,תישונאה היפוסוליפה תא םינש יפלא הזמ ושמיש ןלוכו
.ארבנ אל ,םיבוטו םיבר תעדל ,םלועה לבא ,תרחא רשפא ,היה ךכש רשפא .יעדמ
חתפתה ,רידא םוקיב ריעז קיקלח אלא ונניאש ,לוגעה ץראה רודכ ,ונלש ונמלוע
תורוצ ושבלו וטשפ ןהו ,דימת ויה תרחא וא וז הרוצבש םירמוחו תויגרנאמ
םירמוח .ועדוויי אל םג םלועלש רשפאו ,ועדונ םרט םתיברמש םיכילהת תרגסמב
אל לבא ,ורצונ םה .וארבנ אל ותריציבו םלועה בכרהב םירושקה תויגרנאו
.וארבנםייחה ילעבו םדאה תאירב
1475-1397 ,יקלטיא רייצ ,ול'צוא ולואפ תאמ וקסרפ
הילטיא ,הצנריפ ,הלבונ הירמ הטנס תייסנכ

יפ לע םג תישאר התיה אל ,םירפסה רפסב הנושאר הלימ התוא - תישארה
ומדק 2 קוספבש "םיהולא חור"ו ,"םוהת"ה ,"והובו והות"ה .ומצע יארקמה טסכטה
תופוקת ןתואב חרזמב וחוורש םימודק םיסותימב םיעובק םיביכרמ ויהו ,"תישאר"ל
תשרפ האר - וז השרפ לש םימדוק םינוידב ןהיקלח לע ונדמע רבכו ,תומודק
.ןאכו ןאכ - ורבעש םינשה ןמ תישארבתישארב
1851-1775 ,ילגנא רייצ ,רנרט םאיליו תאמ ןמש רויצ
הילגנא ,ןודנול ,טייט ןואיזומ

,"תומימעל תונלבוס" יורקה רשוכב רקיעב יתייפכה ןימאמהמ לדבנ ישפוחה םדאה
,לכה עדוי אל (1) אוהש ,העידיה חכונל הוולשב תויחל םדא לש ותלוכי - רמולכ
םניא ונממ םינובנו םימכח ,םירחא םגש (3) ,םלועל עדי אל אוהש םירבד שיש (2)
תויחל לגוסמ ישפוחה םדאה .םלועל םתוא עדי אל םג שיאש ןכתייו (4) ,םיעדוי
,ול עירפת לכה תעידי-יאש ילבמ ,םתנבהו ומלועו וייח תרכהב תאזה תומימעה םע
תודמועה הלאכ םג ,ריחמ לכב תובושת שפחל וב קחדת וא ,וייח יכלהמ תא שבשת וא
.רסומל וא ןויגיהל הריתסב

תדוקנל ותוא בייחמ ועבט .תאזכ תומימע םע תויחל לגוסמ ונניא יתייפכה ןימאמה
קר הנשיו ,םייקו ישעמ ,ורובע ישממ גשומ אוה "תמא"ה גשומ (1) היפל ,אצומ
רבסה תויהל בייח וביבס םלועבו וייחב העפותו טרפ לכל (2) ,הדיחיו תחא תמא
ריכמה ,לכה עדויש רחא והשימ תויהל בייח ,אוה אל םא (3) -ו ,ידיימו שיגנ
הרבח שפחל ותוא תטוונמ וז תרשפתמ יתלב הדמע ."תיתימאה" תמאה תא עדויו
ול קפסל םיקקותשמ םגו םיצור ,םינכומהו ,"לכ-תעדוי" תרגסמב םייחה ,םיגיהנמו
תואל אלב שפחי יתייפכה ןימאמה .ונוצר תא הנעבשתש תוינללוכו תוידיימ תובושת
תחאה תמאהש םיריהצמ הירבחו ,"תמאה" תא המצעל הסכינש ,תיתרבח תרגסמ וא םדא
ייח םייח ,הקוחרהו הבורקה םתביבסב ,םירחאה לכש העש ,םהל העודי תידעלבהו
.תטלחומ הנבה רסוחבו תועטב ,תורובו רקש

- ןבומכ - "ארבנ" ומלועב רבד לכש ,ריבס קפס לכל לעמ רורב יתייפכה ןימאמל
ךרוצה ושפנב לעופש עגרמ ."הביס" תמייק וייחב רבד לכלשו ,"םלוע ארוב" ידיב
לכ אלל ,תוריהמב רבחתי אוה ,ולא ויתולאש לע תוטלחומ תובושת לבקל יסיסבה
ןאכ ,דימ ותוא קפסתש הרוצב ותלוכרמ תא ול רוכמיש לכור לכל תרוקיב וא הבכע
אל ,ןאכ םג ךכ תוקריה קושב ומכ .םילכורה םה םיבר תונומאה קושב .יוחיד אללו
וא היירט ,המיעט ןכא ותרוחס ,רתוי לוז וא רתוי םישרמ ,רתוי קזח קעוצה לכ
הווהי-םיהולא תא הנקי - ידוהי לכורב יתייפכה ןימאמה שגפ םא .רתוי האירב
,ירצונ ,ימלסומ - רחא ןימאמב שגפ .ותסריגל האירב בייחמה תא ארבש ימכ
התואל רחא יתימא ארוב וינפל ירה - תיטסימ תכ שיא ,םילילא דבוע ,טסיהדוב
םיילכלכה ,םייכונאה ,םייטרפה ויכרצמו תנגפומה ותנומאמ בייחתמה יפכ ,האירב
.תד-לכור ותוא לש םייטילופהו

אל תרחא ,הלחתה תדוקנ תמייק "האירב"לש ,ןיינעה םצעמ רורב יתייפכה ןימאמל
ןיאש ןיינע איה - תינומאה ותסריגל - "האירב"הש ונרהבה רבכו ,"האירב" התיה
תדוקנב ,תיטמויסכאה ותסיפתל ,ארבנ ,םייח ונחנאו אוה וב םלועה .חוכיו וילע
םיביצמ רשאכ םג ףקת רבדה ?םירבדה ול םירדתסמ ויה ךיא תרחאש ,תמייוסמ ןמז
הז אוה ימ - םלועה תא ארב םיהולאש חיננ םאו - תענמנ יתלבה הלאשה תא וינפב
הז עגרב - םיהולא לש ומויקל םדק המ - הסריג יונישב ,וא ?םיהולאה תא ארבש
,ןודל רוסא - ותשיגלו ומעטל - הב ,תיטמויסכא הננגימ תדמעל ןימאמה סנכתמ
,תינכומ בישי ,"םדאה לש ולכשל רבעמ הז" :רהרהל אל וליפא ,חכוותהל ,לואשל
אלפומבו" - ג"י הגיגח תכסמב ידומלתה יוטיבכ וא ,"לואשל רוסאש םירבד שי" וא
תאירב לעו ,לואשל רתומ םלועה תאירב לע עודמ ,המת התאו ."שורדת לא ךממ
?רוסא םיהולאה

תיתייפכ ,תרגוסמ הבישח לש םיביכרמ השולש םה ןוילע-םרוגו בחרמ ,ןמז
וא ןוצר םייק ןכ םא אלא ,תוכרעמ דודישלו הצירפל תנתינ הנניאש ,תינורכו
.תוחיתפ יורק הזכ בצמ .הבישחו תודמע תונשל תונוכנ

,ויבגל .ישפוח היה אל הידעלבש ,ישפוחה םדאה לש תיסיסבה ותלחנ איה תוחיתפה
הריבס תורשפא תויהל םייושע ,לילעב םיריבס יתלב ול םיארנ ןותנ עגרבש םיבצמ
אוהש העידיה ,תוקפס םע תויחל תינבומ תלוכי ךותמ .יהשלכ תידיתע ןמז-תדוקנב
וא ,דיתעב םתוא תעדל אלש םג יושע אוהש ,םויה םירבד לש םרשפ עדוי ונניא
תואיצמ םע תונלבוסב תויחל לגוסמ אוה .ול הקיצמ הנניאו העירפמ הנניא ,ללכב
זאמ ,תרחא וא וז הרוצב ,םייק אלא ארבנ אל םלועה (1) היפל ,תנבומ אלו המומע
ותומד לעב ,ילנוסרפ םיהולא (3) -ו ,תישאר ול התיה אל םלועמ (2) ,דימתמו
היה אל ,תינבומ תינכות יפ לע םלועה תא הארבש תוהמ ,םדאה לש ויתונוכתו
.וב ןימאמה לש ונוימדב אלא םייק ונניאו

הלימב םייתסמ וניא טסיאתאה ןיבל םיהולא לש ומויקב ןימאמה ןיב שוטנה חוכיוה
םלועה תאירב - איהו ,םדאה יבגל הזכ "םיהולא"ל שיש תועמשמב אלא ,"םיהולא"
"םיהולא ארב תישארב"ה .תישאר התואב םייוסמ דעומב וירוציו ויביכרמ לכ לע
םיחיכומ הילכורו תדה יפיטמ .תיתדה הנומאה לש התיצמת תא ,אופא ,הצממו םלגמ
,םילימ שולש תב תיתד הרטנמב תמלוגמ הלוכ הנומאה לכש ,תירנויסימה םתשיגב
."םיהולא ארב תישארב" - ולוכ ך"נתהו הרותה ירפס תא תחתופה

הזה חיתפהש ,רורב תויהל בייח תוחפל ,רורב תיתד הנומאמ םיישפוחה םדאה ינבל
הפקשהל ןגוהו ןוכנ ךוניחב .התוהזל בושחש ,תדוכלמ אלא ונניא קיתעה רפסל
םימשה .הכותל לופילמ ,םיריעצה דוחייב ,םיאבה תורודהמ עונמל ןתינ תישפוחה
לש ןמז תדוקנ אלל ונביבס םימייק םה ,וארבנ אלו ויה םהב רשא לכו ץראהו
המסיסה תא הנוקש ימ .םש שפחל המ ןיא תטשפומה הבישחה לש םיהולאלו ,הלחתה
וא וידליל ,ומצעל הרוכ ,לבוקמ וא ריבס ,ליבק טפשמכ הנושארה תירנויסימה
לולסמב ,אופא ,ונקויש רוסא ך"נתה תארוהו דומיל .תודרחתהה רוב תא וידימלתל
תא טשקל םיכישממ "םיהולא ארב תישארב" ומכ םיגשומ :ודוסיב הנתשה אלש ,רכומה
ןגמ לחה ,דלי לכו ,ץראב םייללכ-םייתכלממה רפסה יתב לכב 'ב תותיכ תוריק
,ויקלחו וירוצי לכ לע ,םלועהו ,םלועה תא ארבש אוה םיהולאהש טלוק ,םידליה
לכ ,ןכא ,םאו .םיהולא לש האלפנה ותריצי תוריפ םה ,קריהו ירפה ,יחהו םדאהו
הזיתה תא רתוי רחואמ לבקל ול היהי טושפו ריבס ,םה תיהולא הריצי ירפ ולא
רושקל ,ותוא ךרבל ,הריצי התוא לע לאל תודוהל הבוחה וילע הלח היפל ,תיתדה
וא 14 ליגב אובישכו .םוקמ לכבו עגר לכב ,ונייחב השוע אוהש השעמ לכל ותוא
,"הדיחיהו תחאה תמאה" ךרדב ותא תכלל ותוא ענכשל שקביו ,יתד ףיטמ 26 וא 16
,םישרוש וחלשיו םילעלע וחימצי ,'ב התיכבו ןגב וערזנש םיערזה וטבני זא וא
תורומהו םירומה ,תוננגהו ,םירוההו .לשב ירפ הרהמב וארי ףיטמה לש ויצמאמו
.רבדה הרק ךאיה ,וניבי אלו ,הפי-ירועפ זא ודמעי
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא