םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

קלב
9 ה"כ 2 - ב"כ רבדמב
תונרג השמ ר"ד :םשרו ןייע
רודגיבא :ףדה תא ךרע


אלא ,ןרהאו השמ םניא םיישארה הירוביג :רבדמב רפסבש תושרפה ןיב ןפוד תאצוי קלב תשרפ
רפוסמה לכו ,ללכ הב םירכזומ םניא ןרהאו השמ ,תאזמ הריתי .םעלבו קלב - םירכונ ינש
לע םייאובנ םימואנ םאונו "ולשמ אשונ" םעלב םסוקה ."תינוציח" תואר תדוקנמ אוה וב
יאיבנ לש םימואנל םימוד םהלש םינכתהו םתינבת יפ לעש םימואנ ,םירחא םימעו לארשי
איהו ,היפ תא חתופ םיהולאש ,םעלב לש ןותאה ,הנושמ "הרוביג" ךכ לע ףיסונ .לארשי
תשרפב שחנה :םדא ינב תפשב םירבדמכ ארקמב םירכזומ דבלב םייח ילעב ינש) תרבדמ
.ונימב דחוימ תמאב רופיס ונינפל ירהו - (םעלב לש ןותאהו תישארב

שארש ,םיפשכמהו םימסוקה לא םינפומ רבחמה לש וגעל-יציחו ,ינוריא דואמ אוה רופיסה
,ךרבל ול םרוג םיהולאהו ,ללקל אוה םסוקה לש ונוצר :רועב-ןב םעלב אוה םהל ןושארו
שיא אל" :זירכמ לאה וליאו ,תונברוקבו םיחבזב לאה ןוצר תא תונשל םסוקה לש ותנווכ
לאה תריזג תא תונשל שקבמש ימ ,רמולכ ,( 19 /ג"כ) "םחנתיו םדא ןבו ,בזכיו לא
'ה ךאלמ לש םישגפמה רואיתב רופיסה עיגמ הינוריאה אישל .שפנ חפמ ופוס - ולא םיכרדב
לע זירכמ רשא ,םסוקהש המ תא האור ןותאה :( 35 - 22 /ב"כ) ןותאה לע בוכרה םעלב םע
'ה ךאלמה תא האור איה - תוארל לגוסמ ונניא ,(16, 4 ד"כ)"םייניע יולג" אוהש ומצע
אצוי םעלב ,תאז ףא תאז .ךכ תובקעב הנושמה התוגהנתה לע זגרתמ הינודאו ,םימעפ שולש
תחנב תרבדמ ,ןותאה ,איה אקוודו ,הנמאנה ונותא תא גורהל וליפא ןכומ אוהו ,וילכמ
ןיבש תענמנ יתלבה הלבקהל עמושה תא בתנמ רבחמה .( 31 - 23 /ב"כ) תעדה בושייבו
ןותאה ףא ,קלב לש םייותיפה ןיבו לאל תעמשמה ןיב טבלתמ םעלב המ :םעלב ןיבו ןותאה
.ךאלמה ינפמ האריה ןיבו הינודאל תעמשמ ןיב תטבלתמונותאו םעלב
1633-1583 ,ימלפ רייצ ,ןמטסל רטיפ
םילשורי ,לארשי ןואיזומ ,ץע לע ןמש
טדנרבמרל המדקש הפוקתב םירייצה ןיבמ רתויב טלובה ןמאכ בשחנ ןמטסל רטיפ
טדנרבמר לש תיתונמאה וכרד לע ועיפשהו םדרטסמאב ולעפש

םימואנה םא תוטבלתה שי רקחמב - םירבחמה וא) רבחמהש קפס ןיא ,תיתורפס הניחבמ
:הבוט הכאלמ ןאכ השע (רופיסה רבחמ לש וחור ירפ םה םעלב לש ויפב ומשוהש םיירישה
תוינבתב תואנ שומיש השוע םג אוהו ,רומאכ ,הינוריאב דואמ הליעי הרוצב שמתשמ אוה
שולש - םייגולופיט-םייגאמ םירפסמב שומיש ןוגכ ,עמושה לצא חתמל תומרוגה ,תוידגאה
םעלב לש םימואנ השולש ,( 27 - 22 /ב"כ) 'ה ךאלמב ןותאה לש תשלושמה השיגפה :עבשו
העבש ול וניכי יכ שקבמ םעלב ( 9 - 3 /ד"כ 24 - 18, 10 - 7, /ג"כ) לארשי לע
עבש "ולשמ אשונ" םעלב ,( 1 /ג"כ) םיליא העבשו םירפ העבש ובירקי םהילעו ,תוחבזמ
שי יכ ,תיתמרד הריווא רופיסב שי .( 24, 21, 20, 15, 3 /ד"כ , 18, 7 /ג"כ) םימעפ
תושגנתהה .ףושיכהו םסקה תוחוכו קלב ןוצר לומ לאה ןוצר :תוחוכ ינש לש תושגנתה וב
ןוחצינ תא םירשבמה םעלב לש םינורחאה םייאובנה םימואנה - אישה תארקל הפירחמו תכלוה
.ויריחבו לאה

תא תפשוח תיתדה "ותומימת" הנה ,רופיסה רבחמ לש תולטובמ יתלבה ויתולוכי תורמלו
לש הזמ ןטק םעלב לש "יעבט-לעה" וחוכו ,שממ םסקב ןיא תמאב םא :ותנומא לש התשלוח
"חרוט" םעט המ - עצבמ אוהש םימסקהו ,בירקמ אוהש תונברוקה לכב שממ ןיא םאו ,ןותא
ןיבש רחאמ ,הצור אוהש המכ ללקל ול רשפאל היה בטומ ירה ?הכרבל ותללק תא ךופהל לאה
הריתס לע ותעד ללכ ןתנ אל הזה םכחה רבחמהש רבתסמ !ףקות לכ ולש תוללקל ןיא הכו הכ
רמואה ,געלנה קלב לש וזל ההז ותנומא ,הברדא .רופיסב ולש ינומאה רסמל שיש תימינפ
.( 6 /ב"כ) "ראוי - רואת רשאו ,ךרובמ ךרבת רשא תא יתעדי יכ" :םעלבל

/ב"כ -ל ארזע-ןבאה ירבדב לבקל ןתינ רופיסבש הזה ינויגהה יוקילל רתויב םכחה ץוריתה
היה וליאו ,רועפ לעב רבד עדי םשה יכ לארשי דובכל" :םיהולא (1) ה"ד , 9
ארזע-ןבא ."הפגמה האב םעלב תללק רובעב יכ םירמוא םלועה לכ ויה ,םתוא ללקמ םעלב
ונתשרפ ףוסב םירכזומה םירבד ,רועפ לעב אטח תובקעב לארשיב הצרפש הפיגמל ןווכתמ
.( 9 - 1 / ה"כ)

הרותה לכש איהו ,םיילגרו םיידי הל ןיאש הנומאה לע ססבתמ ךא ,םכח אוה ץוריתה ,רומאכ
ןתינ דמולמ אל טבמב םג .וב קפקפמ ומצע ארזע-ןבאש רבד ,ונבר השמ ידי לע הבתכנ
- ב"כ) םעלבו קלב רופיס לש ירוטסיהה קפואהו הביתכה ךרד ןיב ןוימד ןיאש ןיחבהל
קלב לש םרופיסש חינהל ריבס .( 9 - 1 /ה"כ) רועפ לעב אטח רופיס לש הלא ןיבו ,(ד"כ
דוד ,לואש לש םהיגשיהב היובש התייה האובנה רשאכ ,תדחואמה הכולמה ימיב רבחתנ םעלבו
לעו באומ לע ,קלמע לע םייאבצה תונוחצינב (!לאה םשב) ראפתהל היה ןתינ רשאכ ,המלשו
לש םהיתוצרא דובעישו שוביכ לע לאה תכרבל םייוטיב םעלב ימואנב םיאצומ ונא .םודא
,לואש ימיב - ונרופיסב רפוסמה עוריאה ירחא םינש תואמ תואיצמב הרקש המ ,םינכש םימע
גגאמ םוריו" ,( 21 /ג"כ) "וב ךלמ תעורת" :תדחואמה הכלממה לע וטלשש המלשו דוד
םודא היהו .תש ינב לכ רקרק ,באומ יתאפ ץחמו" ,( 7 /ד"כ) "ותוכלמ אשניתו ,וכלמ
םייוג תישאר" ,(18 - 17 ,םש) "ליח השוע לארשיו ,ויביוא ריעש השרי היהו ,השרי
ימיב ורק הלא םיקוספב םיזמורמה תונוחצינה לכ .(20 ,םש) "דבוא ידע ותירחאו ,קלמע
אל) רושא תרכזה ( 14, 2 /'ח ,ב לאומש ,ו"ט , 48 - 47 /ד"י ,א לאומש) דודו לואש
אלה ,לארשי יטבשל חפסנ טבש םע ול םימד בירש ןטק טבשכ (!תימטופוסמה הירפמיאה רושא
הכולמה ימימ אוה רופיסהש העדה תא תקזחמ קר ( 22 - 21 /ד"כ רבדמב) םיניקה םה
11 /'ד םיטפוש , 3 /ה"כ תישארב ואר) תיסאלקה האובנה תויה םרטב ,המודקה תילארשיה
.( 17,
םעלב לש ונותא לומ בצינ םיהולא ךאלמ
( 31 /ב"כ רבדמב) "ודיב הפולש וברחו ךרדב בצינ 'ה ךאלמ תא אריו"
1883-1830 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ טירחת

ופקזנ רשאכ ,תימיטפואה ,תדחואמה הכלממה ימיב רבוח םעלבו קלב רופיסש עייסמד אנת
לקנ :םימואנל חיתפה ןונגסבש המילהב םג אוצמל ןתינ ,ברקה הדשב תונוחצינ קר התוכזל
,ןיעה םותש רבגה םואנו רועב ונב םעלב םואנ") םעלב םואנל חיתפה ןיב ןוימד אוצמל
15 ןכו , 4 - 3 /ד"כ - "םייניע יולגו לפונ ,הזחי ידש הזחמ רשא ,לא ירמא עמוש םואנ
,לע םקוה רבגה םואנו ישי-ןב דוד םואנ") םינורחאה דוד ירבד לש חיתפה ןיבו (16 -
.( 1 /ג"כ ,ב לאומש - "לארשי תורימז םיענו בקעי יהולא חישמ

הזיחאה רסחו יתמכסה ןונגסב בתכנ רועפ לעב אטח לע ה"כ קרפב רופיסה ,תאז תמועל
ולג תוילארשיה תוכלממה יתשש רחאל ולעפו ויח רשא ,םיינהוכה םירבחמה לש הירוטסיהב
םירבחמה .השמל וסחיילו שדח ינחלופ םלוע איצמהל ןתינו ,ברח שדקמה רשאכ ,ןצראמ
ןחלופהש ,השודקה תילארשיה הדעה לש הבל םה יולהו ןהוכה ובש םלוע םיאיצממ םיינהוכה
ודב םהש תינהוכה הירואיתל ןיטולחל הלפט איה הירוטסיהה ובשו ,היווהה זכרמ אוה
תיינמבו םידקפמב םיברמ םה :דירחהל יתמכס אוה םיינהוכה םירבחמה לש םנונגס .םבלמ
םמצע םהש תויפיצה תא םימאותו םיגלפומ םה םהלש םירפסמה דימתו ,תונברוקו םישנא
םיטרפמ םה ,ןחלופה ילכו ןחלופה םוקמ תיינב ךרד תא םיטרפ יטרפל םיטרפמ םה ;םיאיצממ
תא םיטילבמ ,רומאכ םהו ,ול ובירקיש השמ תא הוויצ לאה לוכיבכש תונברוקה תא ארזל דע
רוקמה לש ורוביח ןמז רקיע ארקמה ירקוח תיברמ תעד יפ לע .הנוהכהו היוולה דמעמ
רבחמ לש וימי ירחא הנש תואמ שמח תוחפל ,רמולכ ,הירחאו לבב תולג ימי אוה ינהוכה
.םעלבו קלב רופיס

ןכ לעו ,רועפ לעב רופיס תא ,תעדל היה לוכי אלו ,עדי אל ונרופיס רבחמש הז לכמ אצוי
הפירחה הריטאסה תורמל ,ונלש רופיסה לעב :ליעומ וניא ארזע-ןבא לש םכחה וצורית
התופקתב ןימאמ אוה - וגעל אשומ ומכ ומצעב לשכנ - ףושיכהו םסקה יפלכ ולש תעקשומהו
תיגאמה הנומאהו ,םעלב ומכ "םיהולא שיא" ידי לע תועמשומ ןה םא הללקהו הכרבה לש
הלכשה לטיה תולעב תויתד תויסולכוא לצא הזה םויה דע תמייקו הרירש ,עודיכ ,תאזה
,אלע רידב :וניתוזוחמב דואמ עודי שיא הארנכ היה םעלבש ןייצל ךירצ ךכ בגא .ךומנ
,הריפסה ינפל תיעיבשה וא תינימשה האמהמ הארנכ תבותכ האצמנ ,ןדריה רבעבש תוכוס איה
. (2) ך"נתה םלוע הידפולקיצנאב טוריפ האר - רועפ ןב םעלב יפמ תונערופ תאובנ הילעו

רבתסמ) םעלבו קלב לע ונלש םודקה רופיסה תא ריכה ןכ ינהוכה רבחמה ,תאז תמועל
/'ו הכימ , 10 - 9 /ד"כ עשוהי , 6 - 5 /ג"כ םירבד ואר ,םעב עודי דואמ היה רופיסהש
םוקנל ווטצה לארשי ינב :ובל ירוהרהמ חיפס ול ףיסומ אוהו ,( 2 /ג"י הימחנ , 5
רועב ןב םעלב תאו םהיכלמ תשמח תא וגרה םהו ,לארשי תא ואיטחהש ךכ לע םיניידמב
תונב םע לארשי ינב תאטחהב התייה םעלב לש ודיש זמרה ןאכמו ,( 8 - 1 /א"ל רבדמב)
הפיגמה יהתו ,רועפ רבד לע 'הב לעמ רוסמל םעלב רבדב לארשי ינבל ויה הנה ןה" :ןיידמ
.(16 ,םש) "לארשי תדעבןותאהו םיהולא ךאלמ ,םעלב
1626 תנשמ ןמש רויצ
םלועב םירייצה ילודגמ ,ידנלוה רייצ ,1696-1606 ,ןייר-ןו טדנרבמר


תא ארקנ םא יד ,ינהוכה רבחמה לש תירורהס האצמה אלא ונניא הז לכש חיכוהל ידכ
ארקנ םא ידו ,לוכיבכ ,םיהולאה יפמ ,הליהבמ תויתמכסב א"ל קרפב תוראותמה תועווזה
רבדמב) ותוא הוולמ קלב לש וסעכשכ וצראל רזחו הריזה תא בזע םעלבש ונרופיס םויסב
.לארשי תא איטחהל ידכ םש ראשנ אל יאדוובו ,( 25 /ד"כ

לש תודיתעה תדגהו הכרבה ימואנ - רופיסה לש ירקיעה רסמה תויהל רומאש המ תא התע ןחבנ
:םידחא םיקוספב זכרתנ .םעלב

המסיס ןיעמל וכפה הלא םירבד - ( 9 /ג"כ) "בשחתי אל םייוגבו ןוכשי דדבל םע ןה" .1
בישחמה םע לש ךרדה תא התוותהש המסיס ,תומואה ןיב לארשי םע לש תירוטסיהה תולהנתהל
לעב הוויקש יפכ ,לארשי םעל הכרב איבהל הלכי אל תאז המסיסב תוקיבד .הלוגס םעל ומצע
(18 /ג"ל םירבד םג ואר) תאזכ הכרב האיבה אל םנמא ,תורודה ךרואל ,תואיצמבו ,רופיסה
,םש) "?הנמיקי אלו רבידו ,השעי אלו רמא אוהה ,םחנתיו םדא ןבו ,בזכיו לא שיא אל" .2
םא יד .יוסיכ ןיא תאזה הרהצהלש חכוויהל ידכ םיקוחר תומוקמל גילפהל ךרוצ ןיא .(19
ויחילש םע תכלל םעלבל םדוק השרמ לאה יכ רבתסמ םהמ ,ג"כ קרפב 22 - 20 םיקוספ ארקנ
!"אוה ךלוה יכ םיהולא ףא רחיו" - ךכ רחא דיימו ,קלב לש
;(24 / ג"כ) "התשי םיללח םדו ףרט לכאי דע בכשי אל ,אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע ןה" .3
באומ יתאפ ץחמו" ;( 8 /ד"כ) "ץחמי ויציח ,םרגי םהיתומצעו וירצ םייוג לכאי"
דריו .ליח השוע לארשיו ,ויביוא ריעש השרי היהו ,השרי םודא היהו ,תש ינב לכ רקרקו
ראתל לגוסמ ונניא םימואנהו רופיסה רבחמ .(19 - 17 ,םש) "ריעמ דירש דיבאהו בקעימ
תוכלמל הלא םימע לש םדובעישו ,לארשיל וקיצהש םימע לע ןוחצינ ילב ינידמ רשוא ומצעל
םגו ,םלועמו זאמ םדאה לש ותבישח ךרד וז ירה יכ ,תונעטב וילא אובל ןיא .לארשי
תושונאה תדעוצ ,המידק דעצ לכ לע ,הברדא .תאז הבישח ךרדמ למגנ אל "םדקתמה" ונמלוע
והזש ןימאנש הצור רבחמה ןאכש אלא ;םימעה ןיב הווחאל עגונה לכב הרוחא םידחא םידעצ
קפואל םיפצמ ונייה יהולא ןוזחמו ,וחרוכ לעב ירכונ םסוק לש ויפמ אציש יהולא ןוזח
.הז תא הז םידבעשמ אלו ,םעב םע םימחלנ אל וב ,ירסומ

,השרפה ףוסבש ירה ,היואר תיתורפס העקשהו ןיינעמ ידגא הנבמ ונאצמ םעלב רופיסב םא
רפוסה לש יתמכסה ןונגסה תא םיאצומ ונא ,ה"כ קרפ לש םינושארה םיקוספה תעשתב
ערז רהוט לש הליהבמ תיהולא הירואיתל דבע ורובע אוה ירוטסיהה קפואה רשא הז ,ינהוכה
תוכז ןיא םימחרלו רסומל ורובע רשא הזו ,שדוקב םיתרשמהו ןחלופה תונוילע לש ,לארשי
.תושדוקמה תומגודה םע םתמעתהב םויק

ורבע ףא םה ךכ תובקעבו ,באומ תונב לא לארשי ינב ונז ,ל"נה םיקוספה תעשת יפ לע
ןיאש רומח אטח אוהו ,הרז הדובעל םימרוג תבורעת יאושינש ןויערה .ןהיהולא תא דובעל
תא וגיהנה הימחנו ארזע רשאכ ,ינש תיב ימיב ואישל עיגהש ןויער אוה ,הרפכ וילע
הימחנ ,'י - 'ט ארזע ואר) םהידליו םהיתושנמ קתניהל םהמ ושרדו ,לבבמ םילועה
,ינש תיב ימיל וא תולגה ימיל ךייש רומאכש ,ונלש ינהוכה רבחמה !( 3 /ג"י , 2 /'ט
:ובלמ הדבש העווזה תיירואיתל היצרטסוליא תתל ידכ םייהולא םיווצו םיעוריא איצממ
זא קר - םעה ישאר לכ תא ועיקוי יכ שרוד אוהו ,לארשי ינב ישעמ לע הרח לאה לש ופא
םידמל ונא ( 9 - 6 /א"כ 'ב לאומש) רחא םוקממ .(4 קוספ) לאה לש ופא ןורח בושי
לש ופא ןורח בושי אל תרחאש רבתסמ !תופוגה יוזיבב הכורכה תירזכא התימ איה העקוהש
םהו ,"תילאירטסינימ תוירחא" םהל שי - םירוהטו םיקידצ םעה ישאר וליפא יכו ,םיהולא
.לארשי םע לש ארונה אטחה לע הנושמ התימ םיבייחארזע
( 5 'ח הימחנ) "םעה לכ יניעל רפסה תא ארזע חתפיו"
1883-1830 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ טירחת


םידמצנה תא גורהל לארשי יטפוש לע דקופ אוהו ,(!) לאה וצ תא עצבמ ונניא השמש רבתסמ
גרה קר - ןיא "םיאטח"ב לפטל תרחא ךרד ,םוקמ לכמ .םתוא קרו ,(5 קוספ) רועפ לעבל
רבודמש "חכש" רבחמה) תיניידמ לא ברק לארשי ינבמ שיא םייתניב !לאה םשב חצרו
.חמורב םהינש תא גרוה ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ .(!1 קוספ ואר - תויבאומב
24,000- ינהוכה רבחמה לש "הקיטסיטטסה" יפל ,ותמ הב) הפיגמה תרצענ ךכ תובקעב
השרפה לש התליחתמ רבתסמש יפכ ,לודגה והשעמ לע םולש תירבל הכוז ומצע סחניפו ,(!שפנ
.האבה

וילעש ,ארונ אטח םה תבורעת יאושינש ונתוא תדמלמ ינהוכה רבחמה לש הליהבמה הירואיתה
,ןהכה) ןהכש ארונ חצרו ,םיאטוחה לש םתגירה קרו ,ארונ שנועב לארשי ינב םישנענ
איבמ ,םיירקיעה םיאטוחה דחא תא חצור (!האירבה רזנ אוה ,הזה רבחמה יניעב ,רומאכ
םהיאטח לע םיניידמה םג ושנעיי יכ ,וילאמ ןבומכ ,שקבתי ךשמהב .לאה לש ותמח ךוכישל
- תוחפשו םידבע יבשב וחקליישו ,םד ךפשייש רקיעה - בושח הז המ ?םיבאומה לש ?םהלש)
.(א"ל רבדמב ואר

חוצרלו םיידיל קוחה תא תחקל ךירצ ןמאנ ןהכש איה הזה עיווזמה בותכהמ תשקבתמה הנקסמה
תכלל םייואר םמצע םיאורה ,םויה לארשי ינומא ימולש לע ןילנ יכ ונל המ .םיאטחה תא
?'ה רבדל אנקה סחניפ לש וכרדב
:תואבומ

לש תונושארה םילימל ןווכמש ,םייניבה-ימי לש ינשרפ גשומ - "ליחתמה רוביד" :ה"ד (1)
.ןויד וא שוריפ ךרוצל תאבומה ,הקסיפ
138-137 'מע ,1985 םיביבר תאצוה ,רבדמב רפס ,ך"נתה םלוע לש הידפולקיצנא (2)ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא