םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

חלשב
ז"י - 17 / ג"י תומש
רלמ היפוצ תאמ


םע לש הירוטסיהל דוסי-ינבאכ םיסנ

דמעמל דעו םירצמ תאיצי ןמלש לארשי םע תודלותב ןמזה קרפ תא תראתמ חלשב תשרפ
הקוח לעב םעכ םידבע תרבח לש התורצוויה בלשל דעו דובעישמ רורחישה בלש ןמל ;יניס-רה
תעבש םהו ,םיעוריאה ינש ןיב תועובש העבש ופלח תרוסמה יפל .ולשמ תימואל תושייו
םעה עדי הז רצק ןמז קרפב .(ןויסב 'ו) תועובשל (ןסינב ד"י) חספ ןיבש תועובשה
םידבעה םע רורחיש םע םילשה אלש ,הערפב המחלמה - תחאה .תושק תומחלמ יתש דלונ-הז-ךאש
לע ודיו םעה אצי וללה תומחלמה יתשמ .קלמעב המחלמה - הינשהו ,ותושרמ ותאיציו
המחלמה - הנושארה :הלא תומחלמ יתש רואיתב שי םילדבה המכו המכ ,םלואו .הנוילעה
ומע ןעמל םחלנש אוה םיהולא :סנ הלוכש המחלמכ ונלש השרפב תראותמ - םירצמ אבצו הערפב
איה - יקלמעב המחלמה - הינשה וליאו ,(14 / ד"י) "ןושירחת םתאו םכל םחלי 'ה" -
אצו םישנא ונל רחב" :עשוהיל השמ יפב רמאנכ ,ומצע םעה לש ,השעמל ,הנושארה ותמחלמ
ףסונ לדבה הלוע תומחלמה יתש ןיבש הז לדבהמ אצוי לעופכ .(9 / ז"י) "קלמעב םחליה
,והעקבו םיה לע ךדי תא הטנו ךטמ תא םרה התאו" :םיסנ השעמ ולוכ - ןושארה :ןהיניב
םהירחא ואוביו םירצמ בל תא קזחמ יננה ינאו .השביב םיה ךותב לארשי ינב ואוביו
,השקו הרמ המחלמ - ינשה .(17-16 / ד"י) "וישרפבו ובכרב ,וליח לכבו הערפב הדבכיאו
- קלמעל חצנ תללק - םירבדה לש םמויסמ לבא ,ןאכ םיראותמ םניא םנמא היטרפש ,םתסה ןמ
השמ לש ותוברועמ אוה תומחלמה יתשל ףתושמה .תבאוכ המחלמ וז התיה יכ ןיבהל ןתינ
הז היה השמ לבא ,סנ ךרדב ,םנמא ,גשוה הערפ לע ןוחצינה :ומעל םיהולא ןיב ךוותמכ
השמ הווטצנ קלמע תמחלמבו ,עקבייש דע םיה לע ודי תא תוטנלו והטמ תא םירהל הווטצנש
רבגו ודי תא השמ םירי רשאכ היהו" :ברקה ךלהמ לע עיפשהל ךכבו ,וידי יתש תא םירהל
.(11 / ז"י) "קלמע רבגו ודי חיני רשאכו ,לארשי


קלמעב לארשי-ינב תמחלמב רוחו ןורהא ,השמ
1896-1829 ,סייאלימ טרבא ןהו'ג ילגנאה רייצה תאמ ןמש רויצןימאמה םדאהו ףסלפתמה םדאה

,ותמחלמב םעה י"ע גשוהש תורמל ,יקלמעה דגנ המחלמב ןוחצינה םגש ,ןיבהל ןתינ ןאכמ
בתוכ תירוטסיה הניחבמ סנה לש ותועמשמ לע .לארשי ינב יניעב םיסנ השעמכ ספתנ
רשפא ,ירוטסיה ןויעב רתומה סנה-גשומ" :םיאבה םירבדה תא רבוב ןיטרמ ידוהיה ףוסוליפה
םיאתשמ ןימאמה םדאהו ףסלפתמה םדאה .לטביהל תנתינ הניאש תוממותשהכ ותישארב ורידגהל
:גשומהמ) תינואדיאה הרכהב תוממותשהה תא עילבמ ןושארה לבא ,תועפותה לע םהינש
שילחהל וליפא הדיב ןיא הרכה םוש :הב ההושו דמוע ינשה וליאו (.מ.צ .ןויער ,האידיא
לכ .סנה םצע תא ויניעב קימעהל אלא הלוכי הניא תיתביס הרבסה םושו ,ותוממותשה תא
רוביצו ,דיחי האתשמ ןותנה הרקמבש ,ךכ לע ססובמ םדאה לש הנומאה תודלותב לודג הנפימ
רבד הזיא לשב דימתו - דחי םג םהינש לע וא ירוטסיה ערואמ וא עבט תעפות לע ,וב רושקה
סנ" :ךשמהבו ,(1) "...הז רוביצ לש וייחב ,הז דיחי לש וייחב תילרוג תוברעתה ברעתמה
רתויב חיכשה רבדה םג ...סנכ ולבקל ןכומה םדאל ןמדזמ אוהש המכ דע ,שחרתהש המ אוה
.(םש) "רשוכה-תעש לש הרואב סנכ תואריהל לוכיףוס םיב םירבוע לארשי ינב
1576-1477 ,ןאיציט ויל'צוו יקלטיאה רייצה תאמ (היצנוב) ןמש רויצ


הב םילטונה לכ לצא ,קפס אלל ,תרצוי ,םע תורצוויה לש וז הלודג תירוטסיה העש ,םנמאו
םיעוריא ויה וליאכ םיילאיר םיירוטסיה םיכילהת לבקל הזע תישפנ תונכומ ןיעמ ,קלח
םא ןיב ,םיסנ ירואית היוור (2) תיארקמה היפרגוירוטסיהה לכ ,השעמל .עבטה רדגל ץוחמש
,םייתרבח םיכילהת קר אלו ,עבט תועפות םג .הרישב םא ןיבו הזורפב םיראותמ םירבדה
תורישבו םיליהת יקרפב םיראותמ ךכ .סנב תלבותמה תירוטסיה הייאר ךותמ ארקמב תוראותמ
תויעבט תויושחרתהכ אל לארשי םע לש ויתודלותב םינוש םיבלשו תישארב ישעמ תויארקמה
תא ןיזמ הלא םירואית לש יטמרדה יפואה .םתוא תטוונמ תינוציח דיש ,םיסנ-יעוריאכ אלא
,סנכ הלא תויושחרתה לבקל תונכומה :ךפיהלו ,םתא תוהדזהלו םלבקל םישנאה לש םתונכומ
.םרואית לש יטמרדה יפואה תא הרידאמ

.תיארקמה הרישב קר אל יוצמ לארשי-םע תודלותב םיירוטסיה תוערואמ לש יטמרד רואית
ויחש ,םידוהי ידי-לע וא םידוהי לע הבתכנש וז ,תיטסינלהה תורפסב םג בורל עיפומ אוה
תואמב םידוהיה ייח לע ,שרופמ םיתעל ,זמורמ םיתעל ,עדי הנממ הלועו ,המודקה ןוויב
:לשמל .יארקמה עדיה םע בלצומ תויהל לוכי הז עדי .הריפסה ינפל תיעיברהו תישילשה
,ותפוקתב ןוויב םידוהי םע וירשקב עודיה ינווי ףוסוליפ היהש ,הרידבא שיא סויטאקה
לע דמל אוה ,םירצממ ואציש םירז םימע לע םירפסמה ,םיירצמ תורוקממ .םהיגהנמ תרכהבו
,ךכל רבדה תוטשפתה המרג ,תורוקמ םתוא ירבדל .(3) םירצמב רבדה תלחמ לש התוטשפתה
םהיתונחלופו םירזה יובירש ,התיה םילאה תבושת" .הפיגמה תביסל םילאב ושרד םירצמהש
.רבדה תכמב ץראה השנענ ךכ לעו ,םלוטיבלו םיימוקמה תונחלופב לוזלז ידיל ואיבה
םיצימאה .ץראה ןמ םירזה תא קיחרהל וטילחהו םבל לא םילאה תבושת תא ונתנ םירצמה
ינומה .סומדקו סואנד םשארבו ,היתוביבסבש תוצראלו ןוויל ואצי םירזה ברקבש םשה-ישנאו
םתואב ירמגל הממוש התיה ןיידעש הדוהי ץראב ,ונייהד ,םירצמ לש התברקב ובשייתה םעה
תמסרופמה ,םילשורי תא ןכותבו ,הדוהיב םירע המכ דסיש ,השמ דמע הלא לש םשארב .םימיה
,םיהולאה תדובע ירדסו תדה-יגהנמ תא עבקו שדקמה תיב תא הנב םש .הדוהי ירעב רתויב
.(םש) "ץראה יקוח תא קקחו םיבשותה לש םיינידמה םייחל רטשמה תא עבק םגו


(31 / ב"י תומש) "ימע ךותמ ואצ ומוק :רמאיו"
1883-1830 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ טירחת


אל ונניינעל הבושח םירצממ לארשי ינב תאיציל עקרה תא תראתמש ,וז תיארקמ-ץוח הסריג
היווהה זכרמב לארשי תא דימעמה) ירטנצ-ולארשי ונניאש ,תוינפ רסח רוקמ הזש םושמ קר
םויה תלבוקמה ךרדב עדימ בילצהל ונל רשפאמ אוהש םושמ רקיעב אלא (תירוטסיההו תישונאה
לאכ םע-תודגאל סחייתהלו םייטבש םיסותיממ ררחתשהל התוכזב ,תיביטקייבואה השיגב
תמאל תיגולואכרא תמא ןיב ותנחבהב (4( םעה-דחא קדצ .תוחכומו תוצרחנ תודבוע
ויה םא ןיב ,תישונאה הרבחה ייחב םילעופה תוחוכה אוה עיפשמש המש ,ותעיבקבו תירוטסיה
םיכרעה תא םג ץמאל ונילע הבוח םא קר איה הלאשה .ואל םא ןיבו השעמל הכלה םימייק
םהשכ םגו ,הלא ונימיב םג םרואל תכללו םשדקל ,תופוקת ןתואבו תוחוכ םתוא לע םילבוקמה
.וניכרע תא םירתוס


ארקמב הזורפו הריש

- הרישו ירוטסיה רופיס :(רנא'ג=הגוס) תוגוס יתש ,תיתורפס הניחבמ ,תללוכ חלשב תשרפ
ורקיע .םיה לע סנה :רבד ותוא תוראתמ ןהיתש רשאכ םג ,הלש דוחייהו הגוס לכ .םיה תריש
תרוש יהוז .םעל וריבעיש ,וחילשל םיהולאמ םירסמ תרבעהב אוה ירוטסיהה רופיסה לש
ךנבל תדגיהו ..." ,(1 / ג"י) "יל שדק ..." :יוויצ ןושלב םירסמנ םקלחש ,םיעוריא
םירצמ ופדריו" - תוירוטסיה תויושחרתה לש רואית - ןקלחב ,'וכו (8 / ג"י) "אוהה םויב
.'וכו (9 / ד"י) "םיה לע םינוח םוגישיו םהירחאףוס םיב םיעבוט וישרפו הערפ ליח
1864-1809 ,ןירדנלפ טילופיה ןא'ג יתפרצה רייצה תאמ ןמש רויצ.ויהולאל ללה ריש רשה ,םע לש ותואר תדוקנמ םיעוריאה תא תראתמ ,תאז תמועל ,הרישה
ירבדו - תופסונ תוריש שי ךא ,םיליהת רפסבש הז אוה רתויב לודגה יארקמה תורישה ץבוק
וינבל בקעי ירבד ומכ ,דרפנב ארקמב תויוצמה - הריש ירבד ,םבורב ,םה ףא םיאיבנה
אשונב קר אל םיה תרישל המוד הרובד תריש .('ה םיטפוש) הרובד תריש וא ,(ב"ל תומש)
םושמ אלא - ביואב ותמחלמב ומעל ליחנהש ןוחצינה לע םיהולאל ללה ריש - תוקסוע ןה ובש
תא ןוחבל תורשפא ונל שי ךכו ,תירישה הסריגה דצל תיאזורפה הסריגה העיפומ ןהיתשבש
אוה אשונהשכ םג ,תיתדה חורה השורפ תחאכ ןהיתש לעש תורמל ,וללה תויווזה יתשמ עוריאה
איצוהל) תורחא תובר ומכ ,הלא תוריש יתש .(5 ,רדא יבצ) םדאה ייח לש ינוליחה םוחתהמ
םודקה ירבעה ררושמהש ןוויכמ ,תויתד תוריש ןה (רכזנ וניא םיהולא םשש ,םירישה-ריש תא
תוכזב הז ירה - לארשי חצינ םאו ,ומע ןעמל םחלנה הז אוה םיהולא ןלוכבש ,ןימאמ
לכ יבגל םינוכנ הלא םירבד .ויאטח תמשאב הז ירה - הכוה וא סבוה םעה םא .ויהולא
.תיאזורפ םא ןיבו תיטויפ ןושלב הבתכנ םא ןיב ,תיתד-תיתורפס הריצי


תיארקמה הרישב םיביואב םקנה ביטומ

םייהולאה הרובגה ישעמ רואית תאו הדותה תושוחת תא הוולמ םיה תרישבכ הרובד תרישב
ביטומ אוהו ,(היצמילבוס=ןודיע) ןדועמ אלו יביטימירפ יכ םא ,דאמ יעבט ישונא ביטומ
לע ויתושנ ינפב ראפתמה ,ארפה ךמל לש ורישב הז ביטומ עיפומ ארקמב הנושארל .םקנה
דליו יעצפל יתגרה שיא יכ" :ועצפש דלי לש גרהמ וליפא העתרנ הניאש ,ותמקנ לדוג
.(24-23 / ד תישארב) "העבשו םיעבש ךמלו ,ןייק םקי םייתעבש יכ ,יתרובחל

ןולשיכ רחאל תואבה תוניקב םג ומכ ,תויארקמה ןוחצינה תורישב עיפוהל הברמ םקנה ביטומ
םקנתהלו ונעמל םחליהל עבט תוחוכ קיעזמ םיכלמה תשמח תייצילאוקב ותמחלמב עשוהי .ברקב
הז ןיינעל .(13 / 'י עשוהי) "ויביוא יוג םקי דע ,דמע חריו שמשה םדיו" :ויביואב
,םהיביוא לע ןוחצינב וקפתסה אל עשוהי םגיהנמ תושארב לארשי תואבצ יכ ,ןייצל יואר
םתבניזו םכיביוא רחא ופדר .ודומעת לא םתאו" :םדימשהל ידכ המרוח דע םתוא ופדר אלא
תלבוקמ המיחל תמרונ ,קפס אלל ,התיה ביואה ילשחנב בנזל .(19 / 'י ,עשוהי) "םתוא
תירסומה עקרקה תא תטמוש ,םהיביוא יפלכ הב ושמתשה לארשיש ,וז המרונו ,קיתעה חרזמב
ינב וגהנ הב ךרד התואב קוידב םהב גהנש - קלמעל םלוע-תאנשל ילארשיה ןועיטל תחתמ
.םהיביואב םתמחלמב םמצע לארשי

.דחי םג הזורפבו הרישב ונלש השרפב איה ףא תחצנומ וב המקנה תוואתו קלמעה תאנש
:הרצק תיריש הרושב םייתסמ (16-8 'ספ) ז"י קרפ לש הינשה ותיצחמב יאזורפה רואיתה
םניא הימרוגש ,קלמעה תאנש ."רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ ,הי סכ לע די יכ רמאיו"
תוברב הכפה ,לארשי לש םיברה ויביוא םע הנמנ אוהש הדבועה ןמ דבל ,וז השרפב םיעיפומ
ידייצ" רפסב .םעה ביואכ ,תורודה ךרואל ,ספתנש ימ לכ לש האנשל למס תויהל םינשה
םיאנוש הכש יקלמעה ונל השע המ" :םיאבה םירבדה יקלמעה תאנש לע םיבתכנ (6( "תושפנה
ףרש ,טחש ,סנא םולכ ?ודימשהל םיווצמו ,ול הביאה תא ונא םיחפטמ הכש ?ותוא ונא
ףאו ...ךכב יקלמעה םשא ,ןכא ,םאה ?טילפו דירש ול ריאשה יתלבל ונמע ינב תא דימשהו
וניאש ,'רחאה' ,הנושה ,רזה יפלכ האנש חופיט אלא יוויצב ןיא ילואו ?םילשחנב בניז
"?םולשל יוכיס אלל ,הטרח תורשפא אלל ,האנש םשל האנשב רבודמש ןכתיי םאה ?'ונלשמ'
ג"ירתב םג תחצנומהו) רודל רודמ תרבעומה ,היתוקמנה לע 'רחא'ל האנשה תרוסמב" :ךשמהבו
םהיגיהנמו םיקידצה לארשי ינב ...םהבש םיברה םירקמה המ םושמ וחכשנ (.מ.צ ,תווצמ
תעבש :ביואכ והורידגהש ימל םסחיב תולענ תוירסומ תויוכיאב ונייטצה אל םיינחורה
דירש ול ריאשה יתלב דע םתוא וכיו" אוה יכרעה םסיסבש וא ,"םירחא םיברו ןענכ יממע
'ג םירבד ,34 / 'ב םירבד ,35 / א"כ רבדמב ,43-42 / 'ד ,'א םימיה ירבד האר - "טילפו
.(8 / א"י עשוהי ,22 / 'ח עשוהי ,3

תימואלה הרישב םג אלא ,ארקמב המודקה תיאמקה הרישב קר אל היססבואל תכפוה םקנה תוואת
םירצונו םידוהי ידיב רתויב ארקנה רפסה אוה ,םיליהת רפסב העיפומש ,תרחואמה
,וז הרישב .(9 / ז"לק םיליהת) "עלסה לא ךיללוע תא ץפנו זחאיש ירשא" :םיסכודותרוא
םירש ונלוכש ,"יתעושי רוצ זועמ" הכונחה רישב םג ומכ ,םינימאמ לש תורוד וכנחתה הילע
תויבטימירפ התוא" תרמשנ ןיידע - "חבנמה רצמ ,חבטמ ןיכת תעל" - הזה םויה םצע דע
.רדא יבצ לש וירבדכ ,"תישונא יתלבו השקונ


ףוס-םיב םירבוע לארשי ינב
1968-1887 ,טדרהנייטש בקעי ילארשי-ידוהיה רייצה תאמ ץע ךותיחםהימרוגש תויושחרתהכ (סותימ הלימהמ) םייתימה וא םיירוטסיהה םיעוריאה לכ וראות ול
,םתפוקת רואל םתוא ןודל היה ןתינ ,המוא וא דיחי ,רפוס וא ררושמ - םדאה בל-רצי םניה
ילוא זאו ,םירבדה ובתכנ םהב םימיב תושונאה הריכהש תויתרבחה תומרונה יפ לע ,רמולכ
םגש רחאמ ,םלואו .תיחצנ םקנ-תוואת ומכ ,וניניעב תויוצר יתלב תונוכת לע חולסל ףא
,תוירוטסיה תותימא ויה וליאכ קר אל םיעוריאה תא תוראתמ תויארקמה הרישה םגו הזורפה
תומרונה אל - תיתדה הסיפתה תחנומ ןדוסיב ןכלו ,םיהולא ידיב תוחנומכ םג אלא
תומרונ אלא ונטופישל הדימ תמא שמשל תוכירצש ןה םימודק םימי לש תויתרבחה
םיה תרישב םיכרע שי הז טופיש רואב .ןגישהל ונא םילוכיש המכ דע ,תויביטקייבוא
םייק היהש ,םעל חצנ-תאנש ומכ ,ונייחב םתוא ץמאנש םייואר םניאש ,הלוכ חלשב תשרפבו
וא יטויפ שובלב םיעיפומ הלא םיכרע םא םג ,יוושכע ביוא לכל למסכ וא ,קוחרה רבעב
.דוה-יברו םימישרמ יאזורפ


:ארקמ

,ג"כשת ,א"תו םילשורי ,ןקוש תאצוה ."םיה לע סנה" ,השמ :רבוב ןיטרמ .1
.74-73 'מע
,םע לש - הירוטסיה לש (יפרג) בותכ רואית = תיארקמ היפרגוירוטסיה .2
.יהשלכ תישונא הרבח לש
,1954 ,םילשורי ,קילאיב דסומ תאצוה .םזינלה ,'ב ךרכ ,תיארקמ הידפולקיצנא .3
.831-830 'מע
,ז"שת ,ביבא-לת ,ריבד תאצוה .השמ :ןושאר ךרכ .םיכרד תשרפ לע :םעה דחא .4
.ח"יר 'מע
,ןמוינ 'מ תאצוה .הרישה :ך"נתה לש םייכוניחה םיכרעה :רדא יבצ .5
.214-202 'מע ,ט"כשת ,ביבא-לת-םילשורי
,ןתיב-הרומז תאצוה .הבושתל הבושת - תושפנה ידייצ :רלמ ןדו היפוצ .6
.141-139 'מע ,1998 ,ביבא-לת
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא