םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

שגיו
27 ז"מ - 18 ד"מ תישארב
תונרג השמ םשרו ןייע

ותזועתב טלובה ,הדוהי לש ותומדל ארוקה בל תמושת תא יתינפה (ץקמ) תמדוקה השרפה ףוסב
הדוהי אשונש םואנב הליחתמ ונלש השרפה .ןבואר ,רוכבה חאה לש ותוזיזפ תמועל ותמכחבו
תא דימעמ ףסוי .ףסוי ויחא ,השעמל אוהו ,הערפ דסחב טלושה ירצמה רשכ גצומש ימ ינפב
רוסאל שקבמ אוה - לבסנ יתלב בצמב ,ויבא ינפב ןימינב תא ברעש הדוהי תא רקיעבו ,ויחא
דימעמו ,ויחא לא רזכאתמ ףסוי .(27 ד"מ) םהיבא לא "םולשל" ויחא תא חלשלו ,ןימינב תא
םהיבא ינפב ולש ותורדעיה תא ץרתל וצלאנ רשאכ ,םינש ינפל וב ויהש בצמב שדחמ םתוא
תא לצנמ ףסויש - עדוי ונניא הדוהי רופיסה רוביגש המ תא עדוי ארוקה .(33-31 ז"ל)
ילגלג תא בבסמה לאה - רופיסה רסמ יפ לע) לרוגה ול דימעהש הרידנה תונמדזהה
םג ארוקה .בל רסוחב וילא וגהנתהש יממ ערפיהל ידכ ,(4-2 ו"מ ,8 ה"מ ואר - הירוטסיהה
הז היה אוהש תויה ,ףסוי לש המקנה יצח תא תאשל ויחא לכמ תוחפ יואר הדוהי אקוודש שח
תעכ .(38-36 ז"ל) םילאעמשיל ורכומל אלא ,ותוא גורהל אל םימהלתמה ויחאל ונמזב עיצהש
.וינפב תדמועה הליהבמה המישמה םע הדוהי דדומתי דציכ עדוויהל חתמב ארוקה ןיתממ
דע עדוי ונניא אוה םג ךא ,(34 ב"מ) ויחא לא רמכנ ףסוי לש ובל יכ זמרנ םנמא ארוקה
.וידיב הררשהו חוכהשכ התע ,ותמקנ עיגת ןכיה

Yosef sold to Yishme'elim
םילאעמשיל ויחא י"ע רכמנ ףסוי
1883-1830 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ טירחת

עגרה ןאכו ,םלועה תורפסב תוחבושמה ןמ חתמ תוגרדמ ןאכ הנב רופיסה רבחמ יכ קפס ןיא
תדוקנ תווהל דעונ הדוהי לש ומואנ .דחאכ "יעבט"ו םכח חרואב קרופי הזה חתמהש ,םיאתמה
םירכונ םע תושק רבדמה ירצמ רשכ ףסוי לש הריבשה תדוקנ םג אוהש םושמ ,חתמה לש הריבשה
שנועהש ךכב םיריכמו ,םשנוע לע ואב ויחא יכ ףסוי ןיבמ הזה םואנה רחאל :ןענכ ץראמ
.םהינפב ותוהז תא ףשוח אוהו ,םהילא תאצוי ושפנ וב עגרה ,ןכ םא ,והז - םהל עיגמ

ד"מ) תראפתל יונבה םואנ הדוהי לש ויפב םש ףסוי ירופיס לש אלפומה רבחמהש רבתסמ
:ןעמנה יפלכ ללה ירבדבו ,הקומע הענכה ךותמ רבדל תושר תשקבב ליחתמ הדוהי ;(34-18
"הערפכ ךומכ יכ ,ךדבעב ךפא רחי לאו ,ינודא ינזואב רבד ךדבע אנ רבדי ,ינודא יב"
ןיבו ,םיחאל ףסוי ןיב םיגולאידה לש תיתיצמת "תרוכזת" הדוהי ךרוע ךכ-רחא ;(18 'ספ)
ויפב םש אוה ךא ,(!הלימ לכ םילקוש םיעוש לומ) םירבדב רצקל דיפקמ אוה .םהיבאל םיחאה
הדוהיש יפכ ,חא וא בא םהל שי םא לאש אל ירה ףסוי :םלועמ ויה אלש םירבד ףסוי לש
,םהילע ץברש םויאה תא ריסהל ידכו ,לוגירב םיחאה תא םישאה ףסוי .(19 'ספ) "תצמתמ"
ןענכב חאו בא םהל שי יכ ,תושק םמע רבדמה רשל עידוהל ,םתמזויב ,םמצע םיחאה וטילחה
שיאל דיגהל יל םתוערה המל" :התיבה םרזוחב םהיבא ידי לע ופזננ ךכ לעו ,(16-9 ד"מ)
.(6 ג"מ) "?חא םכל דועה

הדוהי !הז היעטה השעמ לע זוגרל לולע "ירצמה רשה" ירה ?הזה השעמכ הדוהי השוע המלו
דוע םמצע תא וענכש ,הדוהי םכותבו ,םיחאה ,תישאר :םימעט ינשמ ,הארנכ ,תאז השוע
רשה" לש ויפמ אלא ,םהיפמ האצי אל - םלרוג תא העבקש םהלש תאזה "הפה תטילפ" יכ ,םדוק
רבכ ?ירכונ הררש שיא ינפב החפשמה לש השלוחה תדוקנ תא וריגסה םעטה המ ,תרחא ,"ירצמה
םירקשמ םהש ושוחי םמצע םהש ילבמ ,הארנכ ,הזה רקשה תא םירקשמ םה םהיבא םע םרבדב
ירצמה רשה לע עיבצהל הצר אוה ,אל םאו ומצע ירבדב הדוהי ןימאה םא ,תינשו ;(7 ג"מ)
םינש ונתויה רושק המ ?החפשמה לדוגל לוגיר רשק המ :תוריבס יתלב תומחג לעב לעכ ומצע
רשע דחא םג ,ונחנא םילגרמ םא ירה - םירצמב תושעל םילולע ונאש עשפ השעמל םיחא רשע
םישי) הלענה ינודא ,תאז ןיא .רשע-םינש ומכ קזנה ותוא תושעל םילוכי ,הרשע םגו ,םיחא
"דבע" הלימהו ,םימעפ 6 תרזוח "ינודא" הלימה :הדוהי ירבדב שי הענכה המכ ארוקה אנ
לבס םילבוס ונחנא הללגבש ,אמלעב המחגב הפ רבודמ יכ ,(םימעפ 10 - תונושה היתויטנב
!ארונ הכ


Yosef's story
ףסוי רופיס
םירצמ ,הריפסל 6 -ה האמהמ תיטפוק הריצי ,ןתשפ לע רמצ תגירא

הדוהי ירבדבש הסרתהה ,הענכההו ארומה תורמל ךא ,תושרופמ םירמאנ םניא הלאה םירבדה
.תשגרומ

הדוהי .תיתחפשמה המינה לע הדוהי טרופש הטירפה אוה תעדה תא וילע תתל שיש ףסונ רבד
לאו ,םהילא ותוא רשקמש והשמ שי ,וינפב דמועה השקה רשה לש "ותוירכונ" תורמל יכ עדוי
,(םעפ 14( "בא" םילימה לע ףרה אלל רזוח הדוהי .םייתחפשמה תושגרה - םלועה יאב לכ
ולש תוירחאה תא שיגדמ אוה .(םעפ 14( "רענ" ,"ןטק םינוקז דלי" ,"ןטקה וניחא" ,"חא"
ויפלכ באה לש קומעה רשקה תאו ,(22 'ספ - "...רענה תא ברע ךדבע יכ") רענה יפלכ ומצע
.יתשא יל הדלי םיינש יכ םתעדי םתא" :ויבא יפמ טוטיצ הדוהי לש ויפב םש רבחמה -
רבתסמ .(29-27 'ספ) "...הנה דע ויתיאר אלו ,ףרוט ףורט ךא ,רמואו ,יתאמ דחאה אצייו
יל הדלי םיינש" :הבוהא אלה השיאה לש הנב תויהל השקה לרוגה תא ומצע לע לבקמ הדוהיש
דמעמ יווש םניא תוחפשה ינבו הינב םולכ ?בקעי לש ותשא התייה אל האל םולכ ,"יתשא
איהה השקה הרעסה התע .תיחשהל םיחאה לש םתמח תא םעפ ולעה הלאה םירבדה ?לחר ינבל
.רמכנ ובלו ,עמוש ףסויו ,םלרוג םע םימילשמ םיחאהו ,הככש

םקלחב ,םיכורא םיטפשמ תטיקנ אוה ירצמה רשה לש השקה ובל תא ךכרל ףסונ יעצמא
ירבד טוטיצ דבלמ :היתפמאל ליבומה חתמ רוציל םתנווכש ,םיבכרומ םקלחבו ,םירבוחמ
טפשמ תא ןאכ ריכזא ,ליעל יתרכזה ותצק תאש ,(29-27 'ספ) תאז תנוכתמב יונבה ,בקעי
הרושק ושפנו ,ונתא ונניא רענהו ,יבא ךדבע לא יאובכ ,התעו" :הדוהי לש ומואנב אישה
ןוגיב וניבא ךדבע תביש תא ךידבע ודירוהו ,תמו - רענה ןיא יכ ותוארכ היהו ,ושפנב
- דואמ רצק אוהש ירקיעה טפשמל תמדוק םילפט לש הכורא תרשרש .(32-31 'ספ) "הלואש
ודירוהו" :השקה רצקה טפשמל תשקבתמ הרהבה ןיעמ שי ךכ רחא .חתמ תרצויו ,"תמו"
."...ךידבע

םייתורפסה םימואנל הוותשמ אוהו ,תיתורפס תבשחמ תכאלמ אוה ,רומאכ ,הדוהי םואנ
וא ,סדיפירוא לש "האידמ"ב השיאה לש רמה הלרוג לע האידמ לש המואנ ומכ ,םימסרופמה
תא איבמ םואנה .ריפסקש לש "רסיק סוילוי"ב רסיק חצר רחאל ןומהה ינפב סוינוטנא םואנ
הזה אלפומה רבחמה גאד ןאכ םגו ;ויחא לא עדוותמ ףסוי רשאכ ,איש ידיל ףסוי ירופיס
,וילעמ שיא לכ איצוהל הווצמ אוהו ,דוע קפאתהל לגוסמ ונניא אוהש שח ףסוי :טרפ לכל
.(30 ג"מ ,24 ב"מ)ויחאמ אבחיהב הכ דע השעש רבד ,יכבב ץורפל ומצעל השרמ אוה זא קרו
ךכ לכ םהב ללעתה אוה - וינפמ םילהבנ םהו ,םינימאמ םניא םה ךא ,םהילא עדוותמ אוה
איבהל לאה ןוצרכ הרקש המ תא ושרפב םתוא עיגרמ ףסוי !תדוכלמב רבודמ בוש אמש ,הברה
.(8-1 ה"מ) בערה ימיב העושי םתחפשמל

Ani Yosef
"ףסוי ינא :ויחא לא ףסוי רמאיו"
1883-1830 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ טירחת

:"םירעפ" רדענ אוהו ,םייולג םיכלהמה ,רמולכ ,"ימדק עקר" לעב אוה ךשמהב רופיסה
הכוז ,תדחאתמ החפשמה :רשואמ םויס שי ,ויחא ורבע ךכ רחאו ,ףסוי רבעש לבסלו ןויסינל
רבחמה ריאשה ,תאז םע דחי .(12 ז"מ - 9 ה"מ) בערה תונשמ תלצינו םירצמ ךלמ לש ודסחל
ז"ל) ףרטנ ףסויש ןימאה ירה בקעי :הבשחמל ארוקל התוא ריאשה אלא ,חנעפ אלש תחא הדיח
רקח םאה !יח אוהש ול םיעידומו םינבה וילא םיאב וישכעו ,(39 ד"מ ;38 ב"מ ;35-31
םישאה בקעי ירה ?ףסויל וללוע רשא תא ול ורמאו וינפב ודוותה םה םאה ?בקעי םתוא
קר זכרתמ אוהו ,רבחמה גלדמ ולאה תולאשה לע !(36 ב"מ) ותוא ולכיש םהש וינב תא יולגב
.(30 ו"מ ,28 ה"מ) יח ונבש ועדויב וניע תא םוצעיש ךכ לע ןקזה באה תא ףיצמש רשואב

םינייפאמה ארוקה ינפב םיפשחנ ףסוי ירופיסב ,(ץקמ) תמדוקה השרפב יתזמרש יפכ
,(בערה - ונלש הרקמב) הקוצמ לשב תדלומה תא םיבזוע םישנא תצובק :תולגה לש םיירקיעה
םכותמ םידיחי ,(הערמ - ונלש הרקמב) המדא תדובע ונניאש קוסיעב םיקסוע םה השדחה ץראב
ירש םגו ,ךלמל הנשמ תגרדל הלוע ףסוי - ונלש הרקמב) תילכלכהו תיטילופה הגרדב םילוע
תונערופה יערז לכ םיערזנ תאזה תולג "ינימ"ב .(6 ז"מ - בקעי ינבמ םירחבנ הנקמ
ז"מ ,20-17 ה"מ) ךלמה לש תוסחה ינבכ םיספתנ בקעי ינב :םילוגה לע האיבמ תולגהש
לוכ רסוחל ירצמה םעה תא ליבומ - וביטימל תונמאנ ךותמ ,ךלמל הנשמה ,ףסויו ,(12-1
תא ודביאש תורמל ,םשפנ תא ויחהש חור תרוק םיעיבמ םירצמהש םגה .(27-13 ז"מ) תודבעלו
רפס תליחתב ארקנ םהילע ,האנשה יערז וערזנ ןאכ ,קפס אלל ,(25 ז"מ) םתוריח תאו םשוכר
םילוכי ונא הזל הז םירז םימע לש הזכ ףוריצמ חתפתהל םילוכיש םיסחיה לע םיזמר .תומש
םע דחי לוכאל םירצמל הבעות וזש רמאנ תמדוקה השרפב :רבחמה לש בגא תורעה יתשמ לבקל
הבעות איה ןאצ תייערמ םירבעה לש םתייחמ םצעש בותכ ונלש השרפבו ,(32 ג"מ) םירבע
."ובו העיתר לע םיתתשומה םיסחימ חומצל תולוכי אל תובוט .(34 ו"מ) םירצמל

הנוע הזו ,וליגל בקעי תא לאוש הערפ .ןקזה בקעיל הערפ ןיבש החישה תא ריכזא ,םויסלו
אלו ,יירוגמ ינש ימי ויה םיערו טעמ ,הנש תאמו םישולש יירוגמ ינש ימי" :אנשיל יאהכ
יכ םידמל ונא (יחיו) האבה השרפהמ .(9 ז"מ) "םהירוגמ ימיב ייתובא ינש ימי תא וגישה
רמאנ קחצי לעו ,הנש 175 יח אוהש רמאנ םהרבא לע .(28 ז"מ) .םינש 147 יח אוה לוכה ךס
"חפוק" בקעיש אצוי .םימי יעבשו םינקז םמע לא ופסאנש רמאנ םהינש לעו ,הנש 180 יחש
."םירצק" םייחב החגשהה ידי לע

Yosef and his brothers
ויחאו ףסוי רופיס
םירצמ ,הריפסל 7-6 תואמהמ תיטפוק הריצי ,ןתשפ לע רמצ תגירא


,תישארב רפסב םייארקמה םיסותימה םיריכזמ ,השרוש לע דומעל יתחלצה אלש ,הביס וזיאמ
ינב ינושאר לע .םינש יגלפומ םייח (16 ב"מ בויא - המגודל ואר) םירחא תומוקמב םגו
תשרפב .(דועו 29 'ט ,5 ,8 ,11 ,20 ,27 'ה תישארב ואר) הנש 900 לעמ ויחש בתכנ םדאה
האמל םדאה ייח ימי תא ליבגה לאהש רמאנ ,םדאה תונב תא םישנל םהל וחקלש ,םיהולאה ינב
ואר) רתוי הברה תוכורא םייח תולחות תורכזומ רתוי םירחואמ םיבותכבש םגה ,הנש םירשעו
.(ליעל ורכזוהש יפכ ,תובאה ייחו 32 א"י - חרת ייח ,29 'ט - חונ ייח

תוארל םדאב העובטה הייטנב הרושק איה ילואו ,הרורב הנניא ולא תומזגהל הביסה ,רומאכ
.םדאה יאטח לשב הססומתהו הכלהש תרשואמ תע םעפ יא התייה לוכיבכ ,דורו רואב רבעה תא
ומכ) תודעותמ תופוקתמ םיבתכ םיארוקו ,יתימה לפרעב םילתוחמה םירופיסה תא םיחינמשכ
תמאה תא םיפשוח ונא ,(םיתעה תורוק תביתכ לע םינוממ םירפוס ויה הב ,םיכלמה תפוקתב
יאדוובש ,םיכלמה :םויה איה רשאמ הרצק רתוי הברה התייה םדק ימיב םייחה תלחותש הרמה
םיכלמ ואר) הנש םישיש-םישימח תוביבסב ויח ,הייסולכואל תיסחי ההובג םייח תמרמ ונהנ
הברה יאדווב יח םעה ראשו ,(דועו 2 ו"ט ,2 ד"י ,2 ב"י 'ב םיכלמ ,42 ב"כ ,22 ד"י 'א
,וניתונש ימי" :םיליהת רפסב תפשחנ םדאה לש הרצקה םייחה תלחות לע הרמה תמאה .תוחפ
'צ) "הפוענו שיח זג יכ ,ןוואו למע םבהרו ,הנש םינומש - תורובגב םאו ,הנש םיעבש םהב
תוביוחמ ןיא סותימל .םייביטקייבוא םילכב דומאל ןתינ אל סותימה לש ורסמ תא .(10
הנניא תאז הדבוע .תמא ףושחל רמייתמ אוה ,ארקמב ומכ ,םיתעלש םגה ,תירוטסיהה תמאל
דיב רבחתה אוה םא ,םורגל יושע אוהש תיטתסאה האנהה ןמ עורגל ,הלוכי הנניאו ,הכירצ
.ףסוי ירופיסב תולילעב הרק רבדהש יפכ ,ןמא
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא