םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

אציו
3 ב"ל - 11 ח"כ תישארב

תונרג השמ םשרו ןייע

שי ךכ םושמו ,םייגולואידיא םינוקית אלל ,ומות יפל רופיס רפוסמ אציו תשרפב
תשולשמ הלעמל ינפל ארקמה תוצראב ררשש יווהה תנבהל הלודג תובישח ול
.םהה םיקוחרה םימיב וניתובא לש תיטנתואה הנומאה תנבהל םגו ,הנש םיפלא

ט"כ) הנושארה הנומתה :ונינפב תפשוח השרפהש יווהה ירחא תוקחתהב ליחתנ
הבו ,(םיעורה) םוקמה ינב ןיבו (בקעי) רז שיא ןיב ראבה דיל החיש תראתמ (12-1
אוה :ועסמ ךשמהל ול ץוחנ אוהש עדימ גישהל ידכ םבל תא שובכל רזה הסנמ
הערמה - םהלש עוצקמב ולש עדיה תא םהינפב ףשוחו ,(4 'פ) "ייחא" םהל ארוק
השעמ" בקעי השוע ,םמצע םיעורה תאו ,ודוד תב ,לחר תא םישרהל ידכ .(7 'פ)
םחוכ תא ךירצמ ללכ ךרדבש השעמ ,ןבאה תא ראבה יפ לעמ ללוגמו "הרובג
רבגה" ,ךכ רחא דיימו ,(10-8 'פ) ראב התואל םיקקזנה םיעורה לכ לש ףתושמה
היניעל יכבב ץרופו ,עגרה ותוא דע ול הרז התייהש ,ודוד תבל קשונ "רוביגה
דבלמ .ןפודה אצוי והשעמ ירחא האילפב וביבס ודמע יאדוובש םיעורה יניעלו
אל ,ונמואי אל םהש ירה ,"םיירבג אל" בקעי לש הלאה םישעמה ינש תויה
תידוהיה הרבחב אלו ,םיוודבה תרבח איה אלה ,םויה הצופנה םיעורה תרבחב
.הלעב ונניאש רבג םע עגמ לכ ינפמ השיאה לע ןהיתש תוככוסה - תיתרוסמה

ןבל םה אלה ,םיימומרע םישנא ינש ןיב םיסחי לש תכסמ ונל תראותמ ךשמהב
עבש לחר ותב רובע ןבלל רהומ תתל ןכומ ,שוכר אלל ןבלל עיגהש ,בקעי .בקעיו
שח וניא ךא ,(16 'פ) "הנטקה ךתב לחרב" - רורב יאנת הנתמ אוה .הדובע תונש
הבש ,רחא שיאל התוא יתתמ ךל התוא יתת בוט" :ןבל דצמ תואמרה יערזב
בורק ,חרואה לש יאנתה תא אלמיש שממ לש החטבה ןאכ ןיא - (19 'פ) "ידמע
.הדובעב הז לש ותוצירח תא לצנל ןוצרל זמר טלחהב ןאכ שי ךא ,החפשמה
תא םוקמב ,האל תא ול ןתונ אוה התשמה ירחאו ,בקעי תא המרמ ןבל ,םנמאו
שח אל ,"ורכש" תא לבקל באת םגו ןיפוליגב םג היה יאדוובש ,בקעי .לחר
.תרחמל קר הוואתה ןמו ןייה ןמ חכפתמ אוה - תימרתב


Dore

1883-1830 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ טירחת - לחר


,השמ תרות יפ לע םירוסא ןיאושינ - תויחאה יתשל ויאושינ םיראותמ ךשמהב
אל התוחא לא השיאו" :בותכה ןושל ירהו ,הנממ קלח תויהל רומא הז קרפש
תוראותמ ךכ רחא !18 ,ח"י ארקיו - "הייחב הילע התוורע תולגל רורצל חקית
,(24 'ל - 31 ט"כ) ןהיתוחפש יתשו ויתושנ יתשמ בקעי ינב לש םהיתודיל
ררבתנ אלש ,והשלכ יגאמ השעמב :ןבל תא תומרל בקעי לש ורות עיגמ ךשמהבו
יראה קלח ורכש לא חפסמ אוה ,ךכב ול עייסמ ומצע לאהשכ ,בותכב וכרוצ לכ
ובל תא בנוגו ,ונאצו וידלי ,ויתושנ םע חרוב אוה ,רבד לש ופוסבו ,ןבל לש ורדעמ
.(21 א"ל - 31 'ל)

רופיסב תוירקיעה תויומדה לכ לש ןתנוכת רבתסמכ איהש ,תוימומרעה דבלמ
תוינססכתכ תולגתמ לחרו האל םג ירה ,ליעל ראותמכ ,בקעיו ןבל דבלמ)
יאדודב וילע הבוהאה לחרמ בקעי תא "תרכוש" האל :תונטק אל תוימומרעכו
הבינגה תא םילעהל החילצמו ,היבא יפרת תא תבנוג לחר וליאו - 20-14 'ל - הנב
- הלהואב וישופיח לע רתוול ותוא תענכשמ רשאו ,וינפב הגיצמ איהש "הגצה"ב
:בקעי - יזכרמה רוביגה לש וחור תוסג ןאכ תשגדומ ,תאז דבלמ ,(29 ,35-34 א"ל
ולאב ונתוח לא הנופ אוה ,הדובע תונש עבש - רהומה תא םילשמ אוהש רחאל
לק אלהו ,(21 ט"כ) "הילא האובאו ,יימי ואלמ יכ יתשא תא הבה" :םילימה
,תאז קר אלו !(קוספל י"שר ךכ) ונתוח לא תאזכ הסג ןושלב רבדמ וניא םילקבש
שממ - השיאה תא ול ףילחהלו ותומרל היה ןתינ ,ותקושת בורמש אלא
ותשא רשאכ ,ךשמהבו !וי'צקוב לש "ןורמקד" תולילעל המיאתמה הטודקנא
"!יכונא התמ - ןיא םאו ,םינב יל הבה" :לודגה הבאכב ול תרמוא לחר הבוהאה
,רמאיו לחרב בקעי ףא רחיו" :תממוקמ תושיגר רסוחב הל הנוע אוה ,(1 'ל)
תא םינוע ךכ" יכו ,(2 ,םש) "?ןטב ירפ ךממ ענמ רשא ,יכונא םיהולא תחתה
הסייפל וילע היה ירה ,(קוספל הבר תישארב) ל"זח קדצב ולאש "תוקיעמה
יפלכ ,רמוחו לק ,באוכ םדא לכ יפלכ םישוע ךכ ,הנעמל ללפתהלו םילימב
!הבוהאה השיאה

היתומיאו המואה תובא לש םהימגפ תא הארמ אוהו ,תויעבטב םרוז רופיסה
טורטורפב ראתמו םיעצמה ןיב לא שלוג ףא אוהו ,תולצנתה וא תוחונ יא לכ אלב
קר היוצמה תונכב הז לכ - ןהל םדקש יטוראה אירטו אלקשה לכו ,תודילה תא
,רופיסב לאה לש "ותוברעתה" אלול .םלועב םיטסילאירה םירפוסה ילודג לצא
.הנושארה הלעמה ןמ תיתורפס הנינפ הז רופיסב תוארל היה ןתינ


Rafael

1520-1483 ,לאפר וטנס עדונה יקלטיאה רייצה תאמ וקסרפ - לחרו בקעי
אמור ,ןקיתאווה


תינויווש םלוע תפקשה לעב שיא יניעב אוהש ,רופיסב שי בל םיעפמ רבד דועו
תואנקמ ןניא םירחא םיבר םירופיסבו ןאכ םישנה :ןיטולחל חנעופמ יתלב
קר יוטיב ידיל האב האנקה .לעבב קלחתהל תוכירצ ןהש םושמ "ןהיתורצ"ב
ןיינעב םישנה דצמ האנק רדעיה לש תאזה העפותה .םידלי תדילב רושקש המב
השיאל תידעלב ךייש היהי גוזה ןבש הפיאשה ומכ ,םדא לש ובלל בורק ךכ לכ
רבדמב) הרותב ליהבמ קוחב תנגועמ תירבגה האנקה .האילפמ שממ איה - תחא
לאה "קחשמ" םהב ,ידמל םיכדכדמ םיבותכ תורשעמ תפקתשמ איהו ,(31-11 'ה
ואר) הדוהיו לארשי - "ויתושנ - ותשא" ידי לע "דגבנה לעבה" דיקפת תא
ןייצמה בותכ ולוכ ארקמב ןיא לבא ,('ג עשוה ,ג"כ ,ז"ט לאקזחי :המגודל
.תרחא השיא םע הבורק םיסחי תכרעמ לע הלעבב האניק השיאש תושרופמ
םרבא לש וקיחל התחפש תא האיבה המצע איהש רפוסמ ירש לע ,הברדא
םישנה - (4-3 ,9 'ל) ונלש השרפב האל לעו לחר לע רפוסמ ךכו ,(3 ז"ט תישארב)
ובשחייש םינב הנדלתש ידכ ןהילעב לש םקיחל ןהיתוחפש תא תוליבומ ןמצע
אלא ,הנקלא לש ובל לע הרחתמ איהש ךכ לע הנינפב האנקמ הניא הנח .ןהינבל
- "הנווע" תא הריכזמו התוא הסיעכמ איהו ,םינב ול הדלי איהש םושמ
ולוכ ארקמב יאדיחי זמר ,יתעדל ,שי ונלש השרפב .(5 'א ,'א לאומש) תורקעה
תיעבט האנק התואל (6 'ח םירישה רישב דואמ יללכה דגיההמ םלעתנ םא)
,הנב יאדודמ האלמ תשקבמ לחרשכ :הנממ םלעתהל שקבמ ,הארנכ ,ארקמהש
ךשמה .(15 'ל) "!?ינב יאדוד תא םג תחקלו ,ישיא תא ךתחק טעמה" :האל הנוע
הלעב תברק תא תשקבמ האל תמאבש הארנ יכ ,החנהה תא שילחמ רופיסה
.המצעל הרטמכ אלו ,םינב תדיל םשל

איהש יפכ ,תיאמקה הנומאה תניחב :וננויד לש ינשה קלחל התע רובענ
רקיעבו ,רומאכ ,םמות יפל םירפוסמ םירבדהש ןוויכ .רופיסה ןמ תפקתשמ
"עדוי"ש ,האובנ חרפ וא ,ןהכ וא ,ףיטמ לש יגולואידיא דוביע שגרומ אל םירבדה
תמאב לקנ ,ךכש ןוויכ - םיהולאב ותנומא תא אטיב אוה דציכו ,בשח בקעי המ
ירה ,ומצע בקעי יניעב אל םא ,םיהולאב הנומאה לש הינייפאמ תא ןחבאל
.ידמל םודק היה קפס אללש ,רופיסה רפסמ יניעב תוחפל

המל םידעומה םישודק תומוקמ שיש המלש הנומאב ןימאמ רפסמה ,תישאר
םדא ינבש תומוקמ שי ,רמולכ ,"היצבוקניא" םשב ארקמה רקחמב תונכל גוהנש
רופיסב אצמנ רתויב תקהבומה המגודה .תיהולא תולגתהל םיכוז םהב םינשיה
ונניאש תורמל) םיהולאה ןורא םש רשא 'ה לכיהב ןושיל בכושה רענה לאומש
קרו ,םישדוקה שדוקל הסינכה תרתומ ול קרש ,לודג ןהכ ונניאש תורמלו ,יול
תמרוגה תיהולא תולגתהל ךכ םושמ הכוזו ,(ז"ט ארקיו ואר - !םירופיכה םויב
.תולגתהל הכז ,דחוימ םוקמב ןושיל בכש בקעיש ןוויכ .לארשי םע ייחב הכפהמל
עודמ הביסה לא ונרופיסב עדוותמ ארוקהו ,לא-תיב אוה הזה דחוימה םוקמה
ה"ל וארו ,22-11 ח"כ) םינש תואמ ךשמב "המב"ל ,יתד זכרמל לא תיב הכפה
'ה תדובעו ,םיכלמה תפוקת ףוס תארקל וכפהתה תורצויהש רבתסמ .(15-1
יניעב ,תוירקיעה תוביסה תחאל הבשחנ ,(שממ הרז הדובע קר אל) תומבב
הדוהיו לארשי ולגו שדקמה ברח עודמ ,תילארשיה הנומאה לש םינקיטרואתה
םודקה רופיסב .(ךליאו 6 ,26 ג"כ ,ךליאו 2 ,12 א"כ 'ב םיכלמ ואר) םצראמ
.רכז וליפא תאז הבשחמ ךרדל ,ןבומכ ,ןיא ונינפלש

ךכלו ,םייהולא םירסמ םולחב םילבקמ םדא ינב יכ ןימאמ רפסמה ,תינש
םולחב עיפומ לאה) ונלש השרפב ללוכ ,ארקמב םירחא תומוקמ םג םיפרטצמ
אוה ןכו ,13-10 א"ל - ונממ חורבלו ןבל תא לצנל דציכ וכירדהל ידכ בקעיל
,ןבומכו ,(24 ,םש - בקעיב עגפי אלש וריהזהל ידכ ןבלל הלילה םולחב עיפומ
הפוקתב .(36-1 א"מ ,22-6 'מ ,10-5 ,ז"ל) םחונעיפו ףסוי לש ויתומולח רופיס
"היאר" שמשל םילוכי םניא תומולחש הנקסמל םינימאמה ועיגה רתוי תרחואמ
ג"כ והימרי) תיאובנה הריטאסה יציחל הרטמ ויה "םימלוחה"ו ,לאה תולגתהל
לש םתופקתב המימת הנומא ךותמ םירבדה םיאבומ ,רומאכ ,ןאכ .(28-25
.םולחה תועצמאב םייהולא םירסמ


De Rosa
הסור-הד וק'צפ יקלטיאה רייצה תאמ ןמש רויצ - לחרו בקעי
הילטיא ,ילופאנ ,ימואלה ןואיזומה


אל אוה ,רמולכ ,תיטסיאיתונומה הנומאב ןימאה אל יאדווב רפסמה ,תישילש
אוה אלא ,ידעלב ןפואב וילע חיגשמו טלושה ,ולוכ םלועה ארוב דחא לאב ןימאה
ןימאהש ,טסישיטפ וליפא היהש ןכתייו ,םיילאירוטירט םילאב ,הארנכ ,ןימאה
:תולעפתהב ארוק אוה ,ותנשמ בקעי ץיקמשכ .תיב ילילאבו םישדוקמ םימצעב
רומא טסיאיתונומ .(17 ח"כ) "יתעדי אל יכונאו ,הזה םוקמב םיהולא שי ןכא"
.ותטילשמו ותוחכונמ יונפ םוקמ ןיאו ,םוקמ לכב אצמנ םיהולאש "תעדל"
םיעדומ ןבלל בקעי ןיבש םיסחיה תכרעמב .תאז "עדוי" ונניא בקעיש רבתסמ
תויהל יוצר ךא ,הנוש לא שי םהמ דחא לכל יכ וללה םיימומרעה םישנאה ינש
ןבל ,ןכל .החלצה עיפשמ הז םא ,"ינשה דצה" לש לאה םע "םיבוט םיסחיב"
וב גוהנל יואר ןכלו ,ורחבנל םידסח קינעמ ,בקעי לש לאה ,'ה יכ ןיבמו "שחנמ"
ךא ,תלוזה לש לאה לש ותופקתב ריכמ םיינשה ןמ דחא לכ .(27 'ל) תוריהז
םהיניבש םכסהל םידעכ םיאיבמ םה ,ףוסבל ."חצנמה" היהי ולש לאה יכ לחיימ
ךכ לע םיארוק םג ונחנא .(53 א"ל) רוחנ יהולאו םהרבא יהולא :םילאה ינש תא
חילצתש ידכ ,םתסה ןמ ,(תיב ילילא הארנכ םהש) םיפרתה תא הבנג לחרש
ארוק ומצע ןבל .(19 א"ל) ןבל תיבמ ותחפשמו בקעי תחירב םע השדחה םכרד
הנימאה אל לחר וליא ,םתבינגב םעט םוש היה אלו ,(30 א"ל) "ייהולא" םיפרתל
הלאכ "םיעישרמ" םיקוספ טימשהל רומא היהש "רוטקלסה" יכ חינמ ינא .םהב
רבודמש ומותל בשח יכ ,ןכ תושעלמ ענמנ ,(!תיב ילילאב הנימאה ונמא לחר)
תבשוי איהו למגה רכב םיפרתה תא המש לחר ןכש ,תילילא יטנא הריטאסב
- רומאל - (35-34 א"ל) הל "םישנ ךרד"ש היבא ינפב תלצנתמ איהשכ ,םהילע
איה הרותה יפ לעש ,הווד השיא לש הפוגל תחתמ אצמיהל םייואר םילילאה
הנומאב ןאכ רבודמש קפס ןיא ,םוקמ לכמ ,יל .(23-19 ו"ט ארקיו) האמט
ט"י 'א לאומש ואר) דודו לכימ םג םהב ונימאהש םשכ ,םיפרתב לחר לש המימת
םהמ תולדל ןתינ ךכ םושמו ,םמות יפל םירופיס םירפוסמ םש םגו ןאכ םג .(13
ןקיטרואת .ונתאמ הריתסהל וסינ תילארשיה הנומאה לש םינקיטרואתש תמא
תויאר תאבהב לשכנ ונלש רופיסה רפסמ יכ םתסה ןמ ןיבה הזה גוסה ןמ
ויפב םשו ,"תוועמה תא ןקתמ" אוהו ,בקעי דגנ םג ילואו ,לחר דגנ "תועישרמ"
רשא רכנה יהולא תא וריסה" :ולאה םילימה תא ,לא תיבל ורזוח םרט ,בקעי לש
"ןקתל" ותרטמש רורבו ,תומדל "קבדנ" וניא הזה דגיהה .(2 ה"ל) "...םככותב
הז ,רחואמה טסיאיתונומה לע ריאשהל הלולע ונתשרפש "ערה םשורה" תא
הדובעה" תא ותירכה רשא ,והישאיו והיקזח לש תויתדה תוכפהמה תא ריכהש
.ץראה ןמ "הרזה


Dyke
1864-1806 ,סייד םאיליו ילגנאה רייצה תאמ ןמש רויצ - לחרו בקעי
ןודנול


בא ןיב "חקו ןת" לש םיסחיכ םדאל לא ןיבש םיסחיה תא ראית רפסמה ,תיעיבר
"םלשל" בייחש ,ןבה ותוא ןיבו - וינב ראש לע ותוא ףידעמו םיוסמ ןב בהואש
םהרבאל "ותובייחתה" םושמ ,בקעי תא "בהוא" לאה .בא ותוא לש וידסח לע
ולש תולכונהו המרמה ישעמב בשחתהל ילבמ ,(29 ,42 ט"כ ,15-11 ח"כ) ,קחציו
לע "הרומת" תתל רומא בקעיו ,(ז"כ ,34-28 ה"כ - ואר ונלש השרפה דבלמ)
ידמע םיהולא היהי םא ,רומאל רדנ בקעי רדיו" :תאז תוסח לעו תאז הבהא
םולשב יתבשו ,שובלל דגבו לוכאל םחל יל ןתנו ךלוה יכונא רשא ךרדב ינרמשו
תיב היהי ,הבצמ יתמש רשא תאזה ןבאהו ,םיהולאל יל 'ה היהו - יבא תיב לא
הנניא 'הב הנומאה .(22-20 ח"כ) "ךל ונרשעא רשע - יל ןתית רשא לכו ,םיהולא
הכזי זא קרו ,"ומצע תא חיכוהל" ךירצ לאה - תוביסנב היולת יתלבו תטלחומ
חילצמ אוה :בקעי לש "טופש" אוה לאה ,הזה רדנה רחאל .בקעי לש ותנומאב
,םולשב ותיבמ ותוא חירבמ ,הז לש וילולכנמ ותוא ליצמ ,ןבל תיבל וכרד תא
תומרל תיגאמ ךרדב בקעיל עייסמ וליפאו ,הערל בקעיב עגיי אלש ןבל תא ריהזמ
.(42-32 'ל וארו 3 ,13-9 ,29 ,24 א"ל ,27 'ל) ותוא

תא בהוא אוהש יד אל ,ןיטולחל יזירפקכ ונלש השרפב ראותמ לאה ,תישימח
לש ןהיתושגרב "קחשמ" אוה ,"תיביטקייבוא" הביס ילב ,וילע ךכוסו בקעי
תא וליאו ,המחר תא חתופ אוה ,ןכ לעו ,האונש האלש "האור" אוה :ויתושנ
קדצל לחיימה ,ארוקל רורב אל .(31 ט"כ) רגוס אוה ,הבוהאה ,לחר לש המחר
,(25-21 'ל) תדלוי איהש ינפל הכורא תע רסייתהל לחר הכירצ םעט המ ,יהולא
.הלעב תבהאל הכוז איהש םושמ קר ,(20-16 ה"ל) התדלב תומל ףוסבו

אל ,הארנכ ,םיטנסרטניא םיכרוע לש םהידיו ,ומות יפל ,רומאכ ,רפוסמ רופיסה
םתואב הנומאה לעו יווהה לע ןימא עדימ הברה ונממ תולדל ןתינ ןכ לעו ,וב ועגנ
.םיקוחר םימיףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא