םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


"שפוח" רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

"וצ" : עובשה תשרפ
'ח - 'ו ארקיו

רלמ היפוצ תאמ

רבעשל הצרמו הרומ ,םיעדמה תארוהב הצרמו תרקוח איה רלמ היפוצ ר"ד
,"תישפוח תודהי" ןואטיבה לש תינושל תכרוע ,תירבעה תורפסהו כ"נתה תועוצקמב
(1998) "הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ םירפסה תרבחמ
.ןתיב-הרומז תאצוהב ,(2000) תודרחתה ירופיס - הלפאמ םיחיגמ םידש

רחאלו דעומ להואב הליחת - תונברוקה תברקה אשונל הלוכ תשדקומ ארקיו רפסבש וצ תשרפ
.םימלשו םשא ,תאטח ,תוחנמ ,תולוע םה רבודמ םהב תונברוקה .שדקמה תיבב - ןכמ
םינושה תומוקמב הנוש םתגצה רדס םגו ,תונוש ןה תונברוקה יגוס תאלעה לש תוביסנה
וללה םירקמה לכב :םהל ףתושמ דחא רבד לבא .(וזל המדקש ארקיו תשרפ םע הוושה) ארקמב
לע םיהולאל תודוהל ידכ םא ןיב ,ינחלופ טקאכ םייח ילעב םדאה (חבוט :רחא ןושל) בירקמ
"האמוט"מ "רהטיהל" ידכ םא ןיבו ,אטחש והשלכ אטח לע רפכיש ידכ ותוצרל םא ןיב ,והשמ
לכב .'וכו םדא "תאמוט"ב וא "אמט" ץרש וא "האמט" היח תלבנב עגנש רחאל ,וב הקבדש
לוכי הז .רומאה ןיינעל העיגנ רסחו עשפמ ףח םייח לעב םלשמ ריחמה תא הלאה םירקמה
םה םיתעל ;הבקנ םיתעלו רכז םיתעל .םינוי וא םירות ,זע ,שבכ וא ליא ,רוש תויהל
ןהוכהו ,(ןמוש) בלחה ומכ ,םיקלח קר םיברקומ םיתעלו (הלוע) חבזמה לע לילכ םיפרשנ
ךוותמ רותב ,רפכיש ידכ ,ללכ ךרדב םיחבושמה ,םירחאה םיחתנה לכ תא ויכרצל הנתמב לבקמ
.רוהיט וא ,הדות וא ,תדה יפל הרפכ ךירצמש המ לע ,ויהולאל םדאה ןיב

ha'Rambam
ם"במרה לש ודי בתכ
ha'Rambam
ם"במרה
ןומימ ןב השמ יבר
,ידוהי ףוסוליפו אפור
תורודה לכב תודהיב םיקסופה ילודגמ
1204-1138 ,דרפס

םיהולא לש ותימדת ןיב הריתס וזיא תמייקש ךכב וניחבה םימדוק תורודב ונישרפמ רבכ
םידבועש ךרדכ ודבעל וא לכאמל תונברוק ול בירקהל ןיא ןכלו ,תיטקרטסבא ,תטשפומ תומדכ
אל ,ישונא ךרוצכ תונברוק תברקהב ךרוצה תא םישרפמ םה וז הביסמ .תירמוח ךרדב םילילאל
םילילא תדובעמ תחא-תבב רובעל םילוכי םניאש ,םדא-ינב לש השלוחל יוטיבכ וא ,יהולא
םיכישממ םה ,השדחה תיתדה היווהל ולגרתיש דע ,םייתניב ,ןכלו .תטשפומ תוהולאל הדובעל
ורפסב וללה םירבדה תא ם"במרה ריבסמ ךכ .םהילילאל דובעל םיליגר ויהש יפכ הל דובעל
רשפא יא הזלו ;םואתפ ךפהה לא ךפהה ןמ תאצל רשפא יאש" :ב"ל ,'ג קלח ,םיכובנ הרומ
וילע) ה"ע ונבר השמ 'ה חלש רשאכו .םואתפ וב לגרוהש המ לכ חיניש םדאה עבט יפל
זא ויהש ,ולוכ םלועב םסרופמה גהנמה היהו ...שודק יוגו םינהוכ תכלממ ונתיתל (םולשה
ויה רשא ,םהה תולכיהב םייח-ילעב ינימ בירקהל הילע ולדג רשא תללוכה הדובעב ןיליגר
.(2) " ...םהינפל רטקלו םהל תווחתשהלו םימלצה םהב םידימעמ

ומצעב שיגרמ ם"במרה" :םירבדה תא הריבסמ ,עובשה תשרפב םינויע הרפסב ,ץיבוביל המחנ
ןטק אל םוקמ תספותה ,תונברוקה תדובע לכל הריאשמה ,וז ותעד איה תינכפהמ המכ דע
..."יוצר ןוויכל ותיינפה םע וטועימ לע ותדמעהו ערה תלבגה לש דיקפתה תא 'קר' ,הרותב
ול תתל ,תוחפל ,וא ,וילע לצנתהל שיש השעמ איה תונברוקה תברקה :תורחא םילמב .(3)
.תמאב תינחור םיהולא תדובעל רבעמ בלשכ קר שמשל דעונ אוה םינפ לכ לעו ,ענכשמ רבסה
תברקהש ,ןיבהל ידכ ונויגהלו ם"במרה לש ותפוקתל דע עיגהל םיכירצ ונייה אל לבא
.ותושעל יוארש השעמ הנניא תונברוק

Yirmi'yahu
והימרי
ןייר-ןאו טדנרבמר תאמ ןמש רויצ
1669-1606 ,םלועב םירייצה ילודגמ ,ידנלוה רייצ


רמוא והימרי .תונברוקה תברקה דגנ תצרחנה םתעד תא םיעיבמ ,ומצע ארקמב ,םיאיבנה רבכ
תא יתרבד אל יכ ,רשב ולכאו ,םכיחבז לע (ופיסוה) ופס םכיתולוע" :(22-21 / 'ז)
קרפ ותואב ."חבזו הלוע ירבד לע םירצמ ץראמ םתוא יאיצוה םויב םיתיוויצ אלו םכיתובא
םכיכרד תא וביטית ביטיה םא יכ" :(7-5) ותושעל יוארה השעמה והמ והימרי ריבסמ ומצע
םדו וקושעת אל הנמלאו םותי ,רג ;והער ןיבו שיא ןיב טפשמ ושעת ושע םא םכיללעמ תאו
"וצ" תשרפל והימרי לש הרטפהה הדמצוה הרקמב אלו ."...הזה םוקמב וכפשת לא יקנ
רשקה .(4) "עובשה תוישרפל תורעה" ורפסב ץיבוביל והיעשי 'פורפ ריבסמש יפכ ,ונינפלש
דח ןפואב ןחלופה לע רסומה תא ופידעה לארשי יאיבנ רבכש ךכ לע עיבצמ םיינשה ןיב
,סומע םה וז חורב ןחלופל רסומ ןיב סחיה לע םתעד םיעיבמה םיפסונ םיאיבנ .יעמשמ
םוקי ימו 'ה רהב הלעי ימ" שגדומ (4-3 / ד"כ) םיליהתב םג .יכאלמו עשוה ,והיעשי
."...בבל-רבו םייפכ-יקנ - ?ושדוק םוקמב

תודלותב ןברוקה ןויער תא רקוס (1) תודהיה תורוקממ הנובתה תד ורפסב ,ןהכ ןמרה
,םדאה תונברוק תא רימהל אבש המהבה ןברוק ךרד ,סותימב ותישארש ךילהתכ תושונאה
תמאב םיינחור םיכרעב ותרמהו ךילהתה ףוסב ונודיעל דעו הדועסב הוולמה הגיגחכ ןברוקה
.(214-207 םידומע רקיעב האר) טפשמו היגולואידיא ,רסומ -

Herman Cohen
ןהכ (לאקזחי) ןמרה
ידוהי תועד-הגוהו גולואית ,ףוסוליפ
1918-1842 הינמרגיאיבנ ירחא םינש יפלא ,הלא ונימי םצעב םידוהי םיסכודותרוא םישועו ושע המ ,הנהו
םילדתשמו םיבש ,תינרוחא לגלגה תא ריזחהל םיסנמ ?ם"במרה ירחא םינש תואמ ?לארשי
.תונברוק וב ולעי דציכ םידמולו םיננשמו ,שדקמה-תיב תא לעופב םיקהלו שדחמ תויחהל
הדובע קלחמה יתד ןוגרא ראתמ "חישמ ילבח" המשש הבתכב ,28.9.1999 םוימ "בירעמ"
רצוא" תונגראתה לע רפוסמ 1.3.2000 םוימ "ץראה"ב .םוקל דעוימה שדקמה-תיבב םידיקפתו
ישילשה שדקמה תמקהל" תומורת ףוסיאל ןרק שמשמו ,הנשמ ינוגרא השש דגאמה ףוג ,"שדקמה
םואנ םיאב םימי הנה" הבתכב ,12.3.2000 םוימ "ץראה"ב ."ותארקל הניכמ הלועפ לכ תוברל
.הליש בושייב גצומ אוהו ,ןכוה רבכ ולש םגדש ,שדקמה תיב תא םיקהל הנווכה תראותמ "'ה

יאיבנ ונורוהש יפכ ,הקדצו דסח וב לומגל ידכ םאה ?ישילשה תיבל ונחנא םיקוקז המ םשל
קשוע תעינמל ,והערל שיא ןיב קדצ טפשמ תיישעל יוטיב הז הנבמב תתל ידכ םאה ?לארשי
רשפא-יא םאה ?שדקמה-תיב רוזחישב ונא םיבייוחמ ולא םיכרצל םאה ?הנמלאו םותי ,רג
תסנכה-יתבב םיהולאל ללפתהל רשפא-יא םאה ?ונלש םימייקה טפשמה יתבב קדצו טפשמ תושעל
?םימייקה

םש תולעהל ,םייחבטמ-תיב יומד דסומ לע םולחל םיפיסומה הלאל שורד שדקמה-תיב !אל
.חבזמה לע םפרשלו םמד תא זיקהל ,עשי ירסח םייח-ילעב לש תונברוק

:היפרגוילביב


.1971 םילשורי ,קילאיב דסומ תאצוה .תודהיה תורוקממ הנובתה תד :ןהכ ןמרה .1
.םיכובנ הרומ :ם"במרה .2
.ז"ישת ,עובשה תשרפב םינויע :ץיבוביל המחנ .3
,ןרוא ןועמש תכירעב ,"עובשה תשרפ - ןויע ינולע"ב טטוצמ
.מ"שת ,םילשורי ,תוצופתבו לארשיב תודהיה תורוקממ עדי תצפהל ןוכמה
.ח"משת םילשורי ,ןומדקא תאצוה .עובשה תוישרפל תורעה :ץיבוביל והיעשי .4
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא