תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
98 רבמצד :5 רפסמ ןוילג

המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ

.תינוליחה תונותיעה ךותמ וטקולש יפכ ,(רבמבונמ דחא חווידו) 1998 רבמצד שדוחמ םיעוריא ןלהל
:"םינפב" רגסנ לכה .הצוחה ףלדומ ונניא רבד טעמכ יתדה חטשהמ ,רומאכ

.("םילשורי" ןותיע) זוחא 330-ב הלע החפשמב תומילא לע וננולתהש תויתדה םישנה רפסמ :20.11.98
.תינימ הפיקת לע תונולת 379 תיתדה החפשמב תומילא תעינמלו לופיטל זכרמב ולבקתה הנשה

.("תונורחא תועידי") ישי רשל רתסה תונזאה תשרפב רקחיהל םייופצ ס"שב םיריכב :1.12.98
זא - רבכ םא :זמור .ס"ש יליעפ םע הנמנ אל םיתותיצב דושחה יכ ןעוט יערד" :3.12.98 "בירעמ"
.תמא-תנוכמל םהיתוכשל יריכב תא וחלש יערדו ישי :7.12.98 "בירעמ" ."ל"דפמה ןוויכל ולכתסת

םיכילהה םות דע רצענ ,טומלז-א דמחומ םיתיזה קסומ חצרב םשאומה ,(ידרח) למאה רוג :1.12.98
.("ץראה") ודגנ

תועש לע חווידש ,דושח דודשאב יתד יתכלממה םרזה לש דחוימ ךוניחל רפס תיב להנמ :2.12.98
.("בירעמ") ל"וחב לויטב היהש תורמל ,רפס תיבב תוחכונ

,"בירעמ") םינוגמ םישעמ לע וחוויד אלש לע הרהזאב ורקחיי ןמקורדו אריפש םינברה :4.12.98
דושחה ,"ריאמ ביתנ" תבישי שאר רבעשל ,ץיבולפוק ברה לש ותריקחב רבודמ .("תונורחא תועידי"
םיריכב םינברש ,הלע הריקחהמ .םינוגמ םישעמ םהב עציבו ,םינש ךשמב םידימלת תינימ דירטהש
חווד אל תאז קר .הרטשמל וחוויד אל ךא ,וישעממ לודחל ונממ ושרד ףאו ,םינש ינפל וישעמ לע ועדי
ידרחה רזגימה ןמ חוודמ ונניא רבד יתד-ידרחה ןוטלשה תרמצב "הובגמ" תוארוה יפ לע ?הרטשמל
תא הילע ןתונ ףאו ,הרומח הריבע רבוע תונוטלשל הנלבוקב הנופ וא עדימ רסומה לכו ,הרטשמל
?"היפאמ" לש הרדגהה תא רכוז והשימ םאה .תוידרח-תוימינפה טפשמה תויושר ינפב ןידה

הפיקתב רבודמ .("בירעמ") "'יזכרמ דושח'כ רצענ 16 ןב ידרח :םירעש-האמב םורגופ"ה תשרפ :6.12.98
.םייעובשכ ינפל םידרח תורשע ידיב העצובש ,םירעש-האמב םישנ לש ןתיב לע

,רלכייא .("בירעמ") םינוליחה דגנ וירבד לע רלכייא ידרחה תא ןידל דימעהל ארוק דירש :7.12.98
םלש רוד ברקב תשרתשמש תיצאנה הביאה" לע רבד וב רמאמ בתכ ,"ידרחה הנחמב" ןודרחה ךרוע
הלומעתה תאו" ,בתכ ,"ףפמאק ןיימ' תא ארק אלש ימ" .םידרח יפלכ "אבצבו םינוכיתב םיריעצ לש
ויה ,םיברעב המחלמב םיקוסע ויה אלוליא .תילארשיה תרושקתב םירבסהה תא ההזמ וניא תיצאנה
."רלטיהכו הערפכ ונידלי תא םיגרוה םיתסומה

םידרח ידיב העצוב התצההש תדשוח הרטשמה .תיברע תולעבב תחקרמ תיב תצוה תפצב :7.12.98
בוזעל ול רמאנ םהב םיבר םיבתכמ לבקש ,ןעוט יברעה תחקרמה תיב לעב .("ץראה") ינמואל עינממ
םג ארק זא ?םיינוליח םינותיע םג ארוק התא !רלכייא ."ךתחפשמבו ךב עגפנ תרחא" ,תפצ תא
!הז תא

"תומורת תלבק ךרוצל תוללעתה לע רפסל תודלי חלוש םילשוריב ידרח תומותי תיב :דשח" :10.12.98
.ןרבע לע רוסא עדימ ץפומ ירשפא םרותל וקליח תודליהש עדימה יפדב .("בירעמ")

םהש הדבועה רואל ,"רדימע"ב םידיקפתל םיריכב םידבוע השולש יונימ ענמ הנידמה רקבמ :9.12.98
.("ץראה") שורפ ןוכישה רש ןגסל םיברוקמ םיבשחנ

יראפסה תפוקמ םילקש ינוילימ ובנג םינש 5 ךשמבש םידושח ןג-תמרב יראפסב םיאפוק ינש :9.12.98
לבא ,ןכא ?םינכסמ םייתדל םינאתמ םתס ?ידרחה םלועב העישפה רודמל ךייש הז המ זא .("ץראה")
תעשב סוקניפ ףסוי יאפוקה לש םימולצת 3 םיגצומ 10.12.98 םוימ "תונורחא תועידי"ב .דחא םויל קר
.הנטק הפיכ סוקניפ רמ לש ושארל
.(ןותיעב םירבסה) השעמ

לש ושארל .("תונורחא תועידי") יררה ינור לש חצרל ןויסינב םשאנ ,ףידח קחצי לש םולצת :10.12.98
.הרוחש הפיכ םשאנה

.("תונורחא תועידי") ולש הפיכה תא תחקל ידכ עשפה תריזל רזח ץרופ :הפיכ ופורפא :10.12.98
.וירחא ףודרל לחהו ררועתה תיבה לעב רשאכ ושארמ הלפנ הפיכה

אוהש הנעטב םדא ףקת םיכרבא 15 םע דחיש ,ןולוחב ם"במרה ללוכב דימלת ,יסאס םולש :11.12.98
.("ביבא-לת ןמז") דבלב "הפיחד" תמשאב עשרוה "רנויסימ"

תושק תוכמ תוירזכאב ותשא תא הכיהש דשחב הרטשמה ידיב רצענ 22 ןב הבושתב רזוח :16.12.98
.("בירעמ") םילוח תיבל התנופ השיאה .תלוגלוגב רבש הל םרגו

תובישי יטמתשמ סויג-יא דגנ צרמ יליעפ לש הנגפה ךלהמב ידרח ידיב הכוה צרמ לש ןיגפמ :17.12.98
.("תונורחא תועידי")

("ץראה") םילשוריב תינמרגה הבשומב "המורא" הפק תיב תחיתפ דגנ וניגפה םידרח תורשע :20.12.98

,רענה .("ץראה") היזיוולטב הפצש ללגב םילשוריב 79 ןב הכנ שישק תושק וכיה םידרח :21.12.98
ותוא ולענו תולאב שישקה תא וכיה םידרחה"ש ,רמא ירירעה שישקל עייסמש ,הבישי דימלת
תא תנמסמ םילשוריב תידרחה הדעה ינב םירבג ידיב הכנ ןקז לש ותאכה" .("בירעמ") "םיתורישב
רקיבש ןכש .(25.12.98 "ץראה") ךמוס סכלא בתוכ "ריעב םיטנטילימ םידרח לש םתוליעפב המלסהה
תא העיבמ ,הבישיה דימלת לש ומא ,תידרח השיא .ותיבל בושי אלש ול ץעי ןקזה תא םילוחה תיבב
."עשי רסח הזה ןקזה לבא .תוירנויסימ ןה ,לפטל ךירצ היה םירעש-האמב תוירצונה שולשב" :התעד

,גלופמו הגהנה רסח ישפוחה רוביצה - "תידרחה תונויריבה ישרוש" לע תרופ עשוהי 'פורפ :23.12.98
:די-תלזוא הלגמ הרטשמה

תופכל ןווכמ רשא ,ןגרואמו יתטיש עסמב ןאכ רבודמ"
םינוונמה םייחה-תוחרוא תא ןבאהו הלאה ,ףורגאה חוכב
.("בירעמ") ."ולוכ רוביצה לע םידרחה לש םייליפטהו

תררוגתמש ,תינויצ תיתד החפשמ הנממ קיחרהל ךרד לכב םיסנמ לאונמע ריעה יבשות :23.12.98
יסכט תכירע ,יאנג תואירק ,תוינופלט תודרטה ,חצרב םימויא םיללוכ ולא תונויסינ .הנש 14 לאונמעב
החפשמה תיב תפירשו ריעה יבחרב (הנטיש תועדומ) 'םיליווקשפ' םוסרפ ,"הרונ-ד הסלופ" תרוצב ודוו
:לאונמעב ומסרופש 'םיליווקשפ'ה דחא הנה .("ןולוח המקשה") ויבשוי לע

Gevald!

תותומע לצא תורוקיב וכרע תותדה דרשמ יחקפש ,הלגמ ("ץראה") רחש ןליא לש וריקחת :23.12.98
תוברתל תותומעהמ (!!!) יצחכ לצאש ,אצמנ .הז דרשממ םידבכנ םיקנעמ תולבקמש ,"תינרות תוברת"
;םירועשהמ 93% ומייקתה אל "רעונל רוא" תתומעב .50%-מ רתויב םירועיש ומייקתה אל תינרות
תתומע ירועישב תורוקיבהמ 85%-ב ;תוילילש ויה םיחטשב "ןימינב עשי" תתומעב תורוקיבהמ 93%
םא .אורקל ץלמומ .ריבכמל םיממהמ םיטרפ דועו ,חווד וילע רועישה אצמנ אל "תובשייתהה ינייעמ"
,"ץראה" .תאזכ הדימל לש הפוסב םידמולל רתונ המ שיקהל לק ,"תינרות תוברת" םידמלמ וז הרוצב
םירדס יאלו תויותיחשל תודשח ףשחש ,"ץראה" ריקחת יאצממ קודבי תותדה דרשמ :27.12.98
.הזמ ץוח רבד חיטבה אל אוה .קודבי ,קודבי .תינרות תוברתל תובצקהב

,תאזו ,תוברוקמ תותומע עבראל םילקש ינוילימ תרבעהל לעפ הלשממה שאר דרשמ" :23.12.98
.("בירעמ") "םילקש ףלא 75 הלביקש ד"בח יריעצ תדוגא - ןהיניב .םילבוקמ םילהנל דוגינב ,הרואכל

בנגו הטיסרבינואה יבשחמל ץרפש דושח "ןליא-רב" תטיסרבינואב רבעשל דבועו טנדוטס :23.12.98
.("בירעמ") םינוילימ הוושש הנכות

עבש-ראבב םירנויסימ דגנ סנכב ךרבא קעצ "םתוא לסחל םינברה רושיאל הכחמ קר ינא" :24.12.98
בגנהמ" .םהיפ תא םש וצפ רתוי םיהובג םיינבר-םיבשע םג .הטוש-בשע-ךרבא קר אל לבא .("ץראה")
םזי סנכה תא .יערד הדוהי ,עבש-ראב לש ידרפסה ישארה ברה רמא ,"ןויסימב המחלמה ליחתת
היזיוולטב הייפצ לשב תוירזכאב וכיהש םילשורימ 77-ה ןב ןקזה לע .ןוגריא הלחא ."םיחאל די" ןוגרא
?התא ןכיה !רלכייא .דבלב םירובידב ,ןכ םא ,תמייתסמ הנניא תומילאה ?םתעמש

.רבעש עובשב ינועמש קחצי רמ טפושה תפיקתב הדוה ,22 ןב ,םילשורי בשות ידרח :25.12.98
הזיתמ בכר לע הקיפד דציכ רזומ ."בכרה לע ול יתקפד זא ,יתוא סרד טעמכ טפושה" :ןעט ותריקחב
.ושארבו ונטבב תלבוחו גהנה ינפ לע קור

תחא" תא ןותיע ידומע 6 ךרואב הבתכב ףשוח "םימי 7" ופסומב "תונורחא תועידי" :25.12.98
ידראילימ :קוח יפ לע תישענ איה - םיהדמ רתויש המו ,הנידמה תודלותב רתויב תולודגה תוימרתה
,תוירוביצ תותומע יפלאל הנש ידמ םימרזומ ,הלש יונפה ביצקתהמ שילשכ ,הנידמה תפוקמ םילקש
.". . .תיתגלפמו תיטילופ תוליעפ ןומימו קנע תויותיחש לש בזכא אל רוקמל וכפה ישממ חוקיפ רדעבש
הבתכל ."המלש תוראבו ןיעמה ימ" תתומע" ומכ ,(תויביטקיפ) תומייק ןניא ללכש ולאכ תותומעה ןיב
םויה םימייק םניא םקלחש ,םיללוכ תשר םיקה" ךוב ידרחה .םילכל ןטנטק הווקימ לש םולצת הוולנ
."הנידמהמ קתע-ימוכס לבקל םיכישממ ךא

תב ותינייחאב תינימ ללעתהש ,32 ןב רבג לע לומתא ורזגנ לעופב רסאמ תונש שמח :25.12.98
םיהולא .("בירעמ) "םיהולא ןוצר היה הז - הזמ ץוח .ילא הכייחו הז תא התצר איה" :םייתנשה
!(םינטק לע) לודג התאש המכ ,םיהולא

תיבהמ בנג ,יקסביינק ברה לש קרב-ינבב ותיבב תירחש תליפתב םושלש ףתתשהש ,ינומלא :27.12.98
ינב" ."םיבנגה לש םפוס היהי רמו ער ףוס" :ויברוקמל רמא ברה .("בירעמ) םילקש יפלא תואמ
תא דירטהלו חורטל םיבולע םילקש המכ ליבשב) הבינגה תובקעב הרטשמל הנולת ושיגה אל החפשמה
."ךכב המ לש ןיינע אל איה יקסביינק ברה לש הללק" :ורמא דוע (םאאתס ?הרטשמה

.("בירעמ") תינוליח הנוכשב יונפ הנבימל שלפ םילשוריב ידרח רפס תיב :27.12.98
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא