תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
98 רבמבונ :4 רפסמ ןוילג

המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ

וטקולש יפכ ,(רבוטקואמ םירייש טעמ +) 1998 רבמבונ שדוחמ םיעוריא ןלהל
.הצוחה ףלדומ ונניא רבד טעמכ יתדה חטשהמ ,רומאכ .תינוליחה תונותיעה ךותמ
:"םינפב" רגסנ לכה

דיל יאניתשלפה חצרב דושחה ,למה רוג לע דעס ץוביקב םירמוא "רזומ היה דימת אוה" :29.10.98
יאניתשלפ שישק הלודג ןבאב הכיהש דושחה ומצע ריגסה םימי 7 ירחא :3.11.98 .("ץראה") רמתיא
.("בירעמ") וחצרו

םה ךא ,ןיבר חצר ינפל ויהש הלאל םויה םיברקתמ םניא המילא האחמב הכימתה ירועיש :1.11.98
.("ץראה") תורחא תוצובקב רשאמ רתוי יתדה רוביצה ברקב םיהובג ןיידע

ילוער םידרח השש י"ע היזיוולטב ופצש ןמזב הלילב םושלש ופקתוה םינוליח םיריעצ העבש :1.11.98
.("בירעמ" ,"ץראה") "הלאשב םירזוח" םה םינוליחה .םילשוריב תועינצה תרמשמ ישנא ,םינפ

האחמב םיאיבנה-והיעשי תובוחרה תמוצ תא הפשא יחפב םוסחל םידרח 20 -כ וסינ לומתא :1.11.98
רבעל םינבא םידרח המכ ודיי הנגפהה רוזיפ תעב .("ץראה") "וקסרפ" תדעסמ לש התחיתפ לע
םג ,הפשא ךילשהל םג !לכה רתומ םהל ירה ?המל ?בכוע דחא .הריקחל בכוע םהמ דחא .םירטושה
לבא ,הריקחל "בכוע" דחא םידרח 20 -מ .רוסא הז םינוליח םיטנדוטסל קר .םירטושב םינבא ליטהל
!אל המו ,ורסאו ורצע ,שיבכה לע וכילשה ,וכיה רבעש עובשב םיטנדוטסה תא

טפעוש סכר טקייורפב המרימל דשחב תידרח התומע יליעפ ןידל דימעהל :הרטשמה :2.11.98
.("ץראה")

עימדמ זג סיסרתבו תולאב ס"ש יליעפ ופקת םילשוריב לארשי תדוגאב םיליעפ :דשח :1.11.98
.("בירעמ")

תוימוקמה תוריחבה עקר לע םילשוריב לארשי תדוגאל ס"ש יליעפ ןיב םילא קבאמב הפרחה :2.11.98
.םהל וריזחה קר לכה ךסב םה ?םיצור םתא המ.("בירעמ")

:תוביתנב תובאבה תמחלמ :2.11.98
.("ץראה") "תוביתנ תצעומל תוריחבב תובירמ טעמ אלב הכבתסה ס"ש"

.("ץראה") תוידרח תונוכשב תויפלקב םיפויז תעינמל ולעפי "ישפוח םע" לש םיפיקשמ :4.11.98

תונש זאמ קנע תואנוהב דשחה יפל ברועמ ,םירעש-האמ תנוכשמ ידרח ,יקסנישורפ ףסוי :6.11.98
.("תונורחא תועידי") "רלוד ןוילימ 60-כ םלועה יבחרב םיקנבמו תורבחמ המרועב בנג" :70-ה
םרתו םלועה לכב קתע ימוכס בנגש דושח .םילשוריב רצענ "םידרחה לש דוה ןיבור" :"ץראה"
:"בירעמ" ."ידנלוה קנבמ המרמב ןוילימ 40 איצוהש דושח" :ןותיע ותואב דועו ."תוידרח תורצחל
רצענ :13.11.98 .רלוד ןוילימ 100 תבינגב דושחה ימואלניב לכונ רצענ םירעש האמב רותסימ תרידב
הרטשמב ריכב רוקמ" ."הנידמ דע" ,הארנה יפכ ,שמשיש ,יקסנישורפ לש "ונימי די" ,ר'גאט ןתנ םג
םלועבש יפכ קוידב ,"רסומ ןיד"ל ןברוק תויהל לולע הנידמ-דע ידרחה םלועב יכ "בירעמ"ל רמא
.הנידמ ידע לע "תוומ הזוח" םיאיצומ ןותחתה

יפ לע .("בירעמ" ,"תונורחא תועידי") םולשת תרומת םידרחל סויגמ םירוטפ תשר :דשח :6.11.98
תריקח .ןרס-בר תגרדב תימלשורי תירטאיכיספו שמש-תיב בשות תורשכ-חיגשמ תשרב ויה דשחה
םהרבא :6.11.98 "ץראה" .("ישפוח םע") ילאיתוקי ןנרא שיגהש הנולת תובקעב החתפנ הרטשמה
םירוטפ תאצוהב עייסש דשחב האנוהה גלפמ י"ע רצענ םילשורימ 33 ןב תורשכ חיגשמ ,ךבנזייא
רשכ" תמתוח םע היה הז :חוטב דחא רבד - דשח אל וא דשח .הבישי ידימלתל יאבצ תורישמ
."ןירדהמל

?ונ .("תונורחא תועידי") תומילאל םיתיסמש הכלהה יקספ דגנ אצ :הידבוע ברל כ"בשה שאר :6.11.98
?אצי אוה

ידרחה רפסה תיב תלעפה דגנ ןיגפהש בשות סרד ןרוצ בושייב ידרח רפס תיבב דימלתל הרוה :8.11.98
.("ץראה") ןרוצב

.("בירעמ") שמש-תיבב ס"ש ליעפ ועצפ תליאמ ל"דפמ יליעפ :11.11.98

םירטפנ תומישר רסמש הנעטב ,"ם"במר"ב םיתמה רדח לע יארחאה דגנ שגוה םושיא בתכ :11.11.98
.("בירעמ") המישר לכ רובע םילקש 300-200 לש דחוש תרומת תובצמ תרבחל


םילשוריב םולשה טפשמ תיב .("ץראה) "םירעש האמב תוירצונ 3 לש תוריד וסרה םידרח" :13.11.98
תוריד יתשל קזנ תמירגו תפיקתב םידושחה ,םידרח השש לש םרצעמ תא דחא םויב לומתא ךיראה
ורבש םידרחה .תוירנויסימ ןהש הנעטב ,םירעש האמ תנוכשב ,ץיווש תויחרזא םישנ 3 תוררוגתמ ןהב
םירובשה םיצפחה תא .םיפוקשמו תונולח ,תותלד ,םירויכ ,חבטמ ,םיטיהר :םכרדב הרקנש המ לכ
וסוכ תוריקה ,לבז לש תומירע הרידל םידרח המכ ולעה ץוחבמ .םתוא ףורשל ולחהו המירעב ופסא
לכ ול תוסרהנ ויה תוריד המכ ואאוו ."ןויסימ :םודא עבצב םידרחה וססיר ריקה לעו ,םיציב יחטמב
הצקומו ליחבמ ,םילא ,ילילפ לופיטל הכוז היה ,"הבושתב הרזח"ל תופטהב קסועש ,ידרח רנויסימ
תועימק קלחמה ידרחה ןונגנמה דגנ רבד השוע אל שיא :ןוסריאמ הרפע :16.11.98 !הזכ סואימ תמחמ
ורצ תועש 4 ,םילשוריב דקומה לע ולעוה טעמכ תוירצונ םישנ 3 .הזיבו תוערפ ךרועו םיבשותל
אלא הרטשמה החילצה אל הלא תוכורא תועש ךשמבו ,שוכר תסיפ לכ ודימשהו תיבה לע םיערופה
60 תאלמב .ץראה תרצותמ םורגופ" :18.11.98 .("בירעמ") ?רנויסימה ןאכ ימ .תוריידה תחא תא ץלחל
הינמרגב םידוהיב עגפש תסומה ןומהה לש סרההו רורטה תא היזיוולטב וניאר "חלודבה ליל"ל הנש
"?ונימד הרומעל ,ונייה םודסכה .ונלצאו וישכע .םורגופב בוש וניזח ןכמ רחאל םיימוי .םימי םתואב
אל םיפסה תומא .טקשב רבע םירעש האמב שחרתהש אטוזה םורגופה" .("ץראה" ,רימע ןד 'פורפ)
םורגופ וכרע םידרח םידוהי" .("ץראה" ,ןדס יבצ) "קוחה תקיתש תא ןיבהל רשפא יא לבא .וענ
לש ינשה דצה תא הארש ימ םג היהו .("ץראה" ,ןרובשא דוד) "?הרטשמה תבוגת יהמו .םילשוריב
הרידחב הרוקמ תושחרתהה םצע :היצקובורפה ריחמ :(18.11.98 "בירעמ") ילאירא יבוק :עבטמה
םג !ןכא :רמואו יבוקל ףרטצמ "שפוח" .ידרח רוביצ לש בשומה םוחתל םירנויסימ לש סיעכהל
הנימזמש תומילא איהו ,"סיעכהל" לש השעמ איה תוינוליח תונוכשלו םיבושייל םידרחה לש םתרידח
תא הרטשמה הבזע עודמ :הרטשמה לע תרוקיב החתמ יזוחמה טפשמה תיב תטפוש !דגנכש תומילא
.(29.11.98 "בירעמ") ?"םורגופ טעמכ"ה תריז

תלהנמש הנטש עסממ קלח איה תוירצונ תוריזנ 4 תפיקת :23.11.98 :המוד בצמ םייק ודוהב !ןיינעמ
םיעיצמ ב"הראב םיימאלסיא רפס יתב" ?ב"הראבו .("ץראה") םירצונ דגנ תימלועה תידניהה הצעומה
תוריהמב לדג םהל שוקיבה .םייללכ םירועישו (?רכומ) הרומח תעמשמ ,תד ידומיל לש בוליש
.(23.11.98 "ץראה") תררחסמ

:"תועינצה תורמשמ" תולילעמ דועו

"תועינצה תורמשמ" לע !בוש לפונ דשחה ."הבושתב רזח"ש 16 ןב רענ לש הריד התצוה :23.11.98
,רמא "ישפוח םע" תעונתו "וישכע םילשורי" תעונת שאר ,ילאיתוקי ןנרא .("בירעמ") םילשוריב
הדבועב ריכהל שוכר סממ שרוד אוהו ,הביא תולועפ תומילאכ הומכש תידרח תומילא יעגפנב רבודמש
הרטשמהו ,םינכוסמ םייתרתחמ םיאתב רבודמ"ש ,רמא צרממ דירש כ"ח .םיעגפנה תא תוצפלו וז
האמ דיל הלאשב רזוח לש תיב ותיצה םידרח :"ץראה" ."םתוא אכדלו םתוא ףושחל הכורע הניא
םיפודיגלו תוכמל .יתוא תיצהל וצרו הרידב אצמנ ינאש ובשח םה :רמא ,ינרק ןויצ ןב ,רענה .םירעש
,ןותיעה תעדל ,ןה "תועינצה תורמשמ" :תומילא יכרדב תועינצ :("ץראה") 24.11.98 .יתלגרתה רבכ
םייחה חרואמ הטוסש ימ םע תונובשח לוסיח תרטמל תידרחה הדעה ידיב ילכ שמשמ רשא ידוס ףוג
ושארב שיש ,וילא דוגינבו קוחל ץוחמ לעופש ןוגרא הז היפאמ ?"היפאמ" הז המ .הדעה לע "לבוקמה"
,תירוביצה טפשמה תכרעמב היולת הנניאש ,תימצע טפשמ תכרעמ ול שיש ,ירוטטקיד ידוקיפ ןונגנמ
ירוביצה קוחה תא דגונ הזשכ דוחייבו םג ונוטלש תפיכאל ומצע לשמ םילכו הרטשמ ,םילייח ול שישו
!ידרחה ןונגנמל היפאמ ןיב לדבהה והמ ונלוכלו ךלו יל רבסהו אוב וישכע .ישונאה רסומה תאו

ול ???ונ .הלאשב רזוחה תריד תתצהב םידושח רוצענ בורקב :תרמוא הרטשמה :("בירעמ") 24.11.98
האמ" הבתכב ןלוג המריבא .םיכומ וליפא .םהיתורשעב םילובכ רבכ ויה םה ,םיטנדוטס ולא ויה
םידרחה לש תומילאה ישעמ ירוחאמ דמוע ימ םיעדוי םלוכ" :(25.11.98 ,ץראה) "תומילא לש םירעש
?םלומל ךובנ דימת דמוע יתרטשמה ןיעידומהש הז ךיא זא ,םילשוריב

םילשוריב ריעה תושארל תוריחבה תואצות ףויזב םידושחכ ורצענ לארשי תדוגא יליעפ 3 :12.11.98
ידרח רענ ."םיפויז ןונגנמ" הליעפה לארשי תדוגא - דשחה :11.11.98 "בירעמ" .("תונורחא תועידי")
םוקמב .לארשי תדוגא הטמל הרטשמה ירקוח תא ליבוה תפייוזמ תוהזב עיבצהשכ רצענש 16 ןב
תודעו לע םירעהל דציכ תוטרופמ תוארוהו ורטפנ וא ץראה תא ובזעש םישנא לש תוהז תודועת וספתנ
רענהש רחאל םילשוריב יפלקה דיל וצבקתה םידרח תואמ :11.11.98 "ץראה" ,"בירעמ" .יפלקה
.םירטושה רבעל םיקובקבו םינבא וכילשהו ,רצענ ידרחה

המרימ לע ,שורפ ריאמ ,ןוכישהו יוניבה רש ןגס תא ןידל דימעהל הצילממ הרטשמה" :17.11.98
."םינומא תרפהו

,"תונורחא תועידי" ,"ץראה") והינתנ תא חוצרל ןנכיתש דשחב תפצב ד"בח שיא רצענ :20.11.98
םישופיח :22.11.98 .הגיסנה דגנ רבעב ד"בח תונגפהב יזכרמ ליעפ ,48 ןב ,ךולב יאתבש .("בירעמ"
.("ץראה") הלשממה שארב עוגפל ומיע ןנכיתש דושחה ,תפצמ דיסחה לש ורבח רחא

שגפמהמ תמייאמ הלשממה שאר ייחל הנכסה !תונרעה תבוח" :דיפל (ימוט) ףסוי בתוכ 22.11.98 "בירעמ"ב
תפצב ד"בח שיא רצעמ תובקעב :םוי ותואמ "בירעמ"ב דועו .תינוציק תוינמואלל תיתד תויטאנפ ןיב
אוה ."םיעגושמה לכ לע הטילש ונל ןיא" :קינטוג ףסוי (ד"בח ךמות) ילרטסואה רנוילימה רמוא
."יצאנו ימשיטנא ,עשר ינוליח" והירה - יתד ונניאשכ ."עגושמ" והירה ,יתד אוה עשופהשכ :ונרמאש
,םייפכ םיאחומו לגעמב םידקור םידיסח 14 םיארנ וב ,אריפש לצרה תאמ םולצת :"בירעמ"ב דועו
."ךולב לש ורצעמ תכראהב ןוידב וכעב טפשמה תיב חתפב םידקור ד"בח ידיסח" :תרמוא תרתוכהו

ריגסה ,והינתנב עוגפל הנווכב ינשה דושחה ,זועמ קחצי :30.11.98 ?םיעגושמ ןאכ םלוכ ,קינטוג רמ ,ונ
.("בירעמ") תפצ תרטשמל ומצע

וגרה םיחטשב יגח-תיב תיימינפמ םייתד םירענ ינש :"ץראה ףסומ"ב ןייד הירא לש ותבתכ :20.11.98
השעמהש ידכ ,ושרדנ םישדוח 5-מ תוחפ .העזעדזה הלוכ הנידמה .םכרדב הרקנש יברע ןורחאה ץיקב
ךכ" .םירענה לש "םבלל הניבמ טפשמה תכרעמ" .תילוש תירקתל ילארשי טפשמ תיבב ךופהי אשונה
,טילחת דחא םוי םא לבא .עשפ אוה עשפו ,תומילא דגנ טלחהב ונחנא ."בלש רחא בלש עשפה ןבלוה
.ךל םלתשי הז רבד לש ופוסב .ידרח וא יתד עשופ תויהל רחב - עשופ תויהל ,הלילחו סח

המכ םירצוע ךיא :"2000 תנכס" הבתכב םילאוש "בירעמ"ב לגס ידואו דוד-ןב רימע :24.11.98
ןלא תא ?המגודכ םיאיבמ םה ימ תאו .2000 תנשב לארשיל ועיגיש םירייתה ינוילימ ןיב םיפרוטמ
תא ;(יתד) תומוהמ ןונכתב דשחנש ,ןיקסא רודגיבא תא ;(יתד) תיבה-רהב הריו ללותשהש ,ןמדוג
וליפא .(יתד) תיבה-רהב ללפתהל ויתונויסינב םויה םג ךישממש ,רבעשל תרתחמ רבח ,ןויצע הדוהי
?ןאכ ןיא האופרל דחא ינוליח

זיגרהלמ ורהזית" :ס"בשבו הרטשמב םידיקפת ילעבלו םיאנותיעל רמאנ ימשר אל חרואב :25.11.98
.("בירעמ") "םלושמ יזוע תא

.("ץראה") ויליעפמו "7 ץורע" ילהנמ דגנ םושיא בתכ השיגה תוטילקרפה :25.11.98

.(בירעמ") ישי לע רתס תונזאל תוירחאב יערד ישנא תא םימישאמ ישי רשה יברוקמ :26.11.98
:27.11.98 "בירעמ" ."ול רמא אלו - יערד יברוקמל םיליבומ תודשחהש ישי עדי םישדוח" :"ץראה"
םוי" יקינס"שה ןודרחהמ טטצמ "בירעמ" ."ס"ש ישנא ורקחיי .ישי רשה תכשלב םג הנזאה ירישכמ"
םיריכב" :29.11.98-מ "בירעמ" ."םימשאה םיאצמנ ויה ןמזמ רבכ ינוליח רשב רבודמ היה םא :"םויל
,וקלסל היהי רשפאש ידכ "ךולכל" וילע ףוסאל וסינ ישיל רתסה תונזאה יעצבמש ,םיכירעמ ס"שב
."יערד הירא תבוטל ,הלשממהמ ,תעה אובב

םיליבטמ םתנעטלש ,םישנא תצובק דגנ הנגפה ךלהמב עבש-ראבב וערפתה םידרח תואמ :29.11.98
.("ץראה" ,"בירעמ") תורצנל םיידוהי םידלי

רפכ לש ברה ,יזנכשא יכדרמ ברה" ."דגוב"כ יאנג תומשב והינתנל וארק ד"בח רפכב סנכב :30.11.98
.("בירעמ") "לכונ"ו "יאמר" אוה והינתנש ןעטו ,םירבודב ףירחה היה ,ד"בח
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא