תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


ידרחהו יתדה םלועב תומילאו תוניירבע ,העישפ
1999 רבמבונ - 15 'סמ ןויליג

:םינותיעה תומש ןומיסל רוציק ינמיסב שמתשנ רוציק םשל
בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה)רמוע - ףדה תא ךרע
ןאכ י/ארק - תילאוזיו תירבע יפד תנכהב רוזעל הצור ה/תא םא


המדקהה תא אורקל שקבתמ ,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ


ןימ תוריבע

.ןליא רחש תאמ הבתכ - תידרחה החפשמב תומילאל ןושאר םוסרפ :(ה) 2.11.99
תומילאה אשונב םימוסרפ לע תידרחה תונותיעב ררשש ובאטה תא רבש "החפשמ" ידרחה ןותיעה
."עשי רסח דלי" םשב הלודג הבתכ םסרפו ,החפשמב
8 סנואב הדוהש ,ירדא םרימע יתדה סנאה לע ןמלטימ לאומש תאמ תובתכ :(מ) 5.11.99 ,7.11.99
סנא" אוה ,טפשמה תיב עבק ,םשאנה .תויתד תורענ ןה 8 -ה ךותמ 7 .הנש 18 -ל אלכל חלשנו תורענ
םג האר) ??ו-ו-ו-נ !םיהולאה תווצימ רמוש !ןימאמ ידוהי אוה לבא ."ןופצמ רסחו שפנ םוטא ,רזכא
.(5.11.99 "תונורחא תועידי"ו "ץראה"
תייתשו םימס ןושיעב ,תינימ הדרטהב דושח תותדה דרשמב בשחה ןגס ,ינמח ילא :(ה ,מ ,י) 9.11.99
תותדה דרשמ לע הטישפה .םייפסכ םירדס-יאבו םידבוע לע םימויאב ,הדובעה תועשב לוהוכלא
םילקש ינוילימ תורשע םינש ךשמב ולבקש ,תויביטקיפה תובישיה תשרפ תריקח תרגסמב הכרענ
.תותדה דרשממ
הרענב םינוגמ םישעמ עוציבב עשרוה ץראה ןופצמ "אפרמ תולוגס לעבו לבוקמ" :(י) 9.11.99
הדובעב רסאמה ישדוח 6 תא תוצרל אוה וילע לטוהש שנועה .ןויתיפכ וילא החלשנש תרטושבו
.ירוביצ חבטמב תורשכ חיגשמכ
תבישיב םידימלתב ןימ תוריבע לע ץיבלופוק ברל רסאמ תונש 3.5 תעבות תוטילקרפה :(מ) 11.11.99
םהרבא אביקע ינב ר"ויו ,אריפש םהרבא ,רבעשל ישארה ברהש ,םג הרמא תעבותה ."ריאמ ביתנ"
אל םה יכ" ?ןידל ודמעוה אל המל .ץיבלופוק לש וישעמ לע ועדיש תורמל ןידל ודמעוה אל ,ןמרקוצ
."הבישיב דיקפת ואלימ
םינוש םיינימ-םיינפוג םיעגמב רבודמ" .טטור לוקב עשופה רמא ,"טרחתמ ינא" :(ה ,י) 11.11.99
,"ריאמ ביתנ" תבישיב ודרשמב ,ותיבב תוגרדמה רדח לש הכושח הסינכב ,ברה לש ותיבב ועצובש
םירקמב .ותוא הדנמ ץיבלופוק היה ,ינפוג עגמל בריס וא קמחתה דימלתה םא .הבישיה לש האפרמב
םידימלת 19 יבגל התיה העיבתה .ינפוג עגמ תרומת םידימלתל הרומתו עויס חיטבה אוה םירחא
הדות .דבלב 12 יבגל םינוגמ םישעמב "ריאמ ביתנ" תבישי שאר הדוה ןועיטה תקסיעב לבא ,וסנאנש
.12 קר הזש לאל
תוריבע לע ,"ריאמ ביתנ" תבישי שאר ,ץיבלופוק ברל רסאמ תונש יצחו 3 :ןידה רזג :(מ ,ה) 19.11.99
תונש יצחו שולש קר .בעתנ ןימ םהילע הפכו םימימת םירענ דכל ברה :עבק טפשמה תיב :(י) .ןימ
.וילע ורזגנ רסאמ
יבגל ןועיטה תקסיעב השענש לוועה לע ןמלטימ לאומש לש תיקנע הבתכ :(מ עובשפוס) 26.11.99
ויתויטס תא תטרפמ הבתכה "?קדצ הז" :וילע לטוהש ךחוגמהו לקה שנועהו ,ץיבלופוק עשופה
12 -ב ושענש ,םייתד םירענ לש תורוד ךנחמ ,"ריאמ ביתנ" תבישי שאר ,ברה טוריפ לש תוינימה
תאמ וחלשנש הרהזא יבתכמ לע םג תרפסמ הבתכה .םתודגנתה ףא לעו םנוצרל דוגינב םידימלת
תובישי ר"וי ,ןמרקוצ םהרבא ,רבעשל ישארה ברה ,אריפש םהרבא םינברל הלשממל יטפשמה ץעויה
ברה :(י) 29.11.99 .עשופה דגנ םידימלתה תונולת לע תויושרל וחוויד אלש ,ןמקורד ברהו ,אביקע ינב
.(1.12.99) םייתרחמ אלכל סנכיי ץיבלופוק
תשולש תא סנאש דשחב רצענ הינתנב יתד רפס תיב להנמ ןגסכ רבעב ןהיכש ימ :(מ) 11.11.99
.ויתוינייחא


תינפוג תומילאו הפיקת

רמוח קליחש תעב והוכיהש ,םידרח י"ע םושלש ףקתוה "תמא תעד" תתומע לש ליעפ :(י) 10.11.99
.קוק תרבג םע םישנ ברע ךרענ וב תיבל ךומסב הרבסה

המרימו דחוש ,םיפסכ תוניירבע

רסאמב שנענו יוסיכ אלל ק'צ תאצוהב עשרוה ,הפיחב ס"ש ר"וי רבעשל ,ר'גירטסל לשימ :(מ) 4.11.99
.המרימב רבד תלבקבו ףויזב הדוה תרחא השרפב .יפסכ סנקו יאנת לע
תאמ הבתכ) תוינרות תוימינפ דגנ תילילפ הריקח :ץילממ הנידמה רקבמ :(בירעמ תבש ףסומ) 5.11.99
תרוקיבה יאצממ יכ ךתעידיל איבהל ינירה" :הלשממל יטפשמה ץעויל רקבמה בתוכ ךכו .(קחצי באוי
לע תונוש תוימינפ וחוויד םירקמ תורשעב ...ילילפ השעמל ששח םילעמ תוימינפל הכימת ןתמ לע
"...םינש ךשמב םיתעל ,הכימת ורובעב ולבקו ,םדסומב דמולכ דימלת ותוא
דשחב הרטשמב הרקחנ ,ןיול הרופצ ,תותדה דרשמב תובישיה תקלחמ להנמ תינגס :(ה) 9.11.99
,תותדה דרשמב בשחה ןגס ,ינמח ילא :(ה ,מ ,י) 9.11.99 .תויביטקיפה תובישיה תשרפב דחוש תלבקל
,תויביטקיפה תובישיה תשרפ תריקח תרגסמב רקחנ ,םייפסכ םירדס-יאבו תינימ הדרטהב דושחה
.תותדה דרשממ םילקש ינוילימ תורשע םינש ךשמב ולבקש


תידרחה החפשמב תומילא

תרקוס הבתכה ."תידרחה החפשמב תומילאל ןושאר םוסרפ" :ןליא רחש לש הבתכ :(ה) 2.11.99
הרבחה ייחב הנושארה םעפב ,ןועובשה ףשוח וב ,"החפשמ" ידרחה ןועובשב םסרפתהש ךורא רמאמ
,תוידרח םישנ שולש לע אוה רופיסה .תוידרח תוחפשמב םג תמייק תומילאהש ,הדבועה תא ,תידרחה
לכש ,וניחבה םישנה .('וכו תואפ) ידרח דלי םע ידרח רגובמב וניחבהשכ ,סובוטוא תנחתב ובשיש
.בושו בוש ריקב ונב שאר תא חיטהל באה לחה ,הנחתל ועיגהשכ .ונבב טעוב באה תועיספ שולש
אלש ,םישנה שולש לע תרוקיב הלעה ןועובשה .םוקמהמ קלתסה ,ותוא ואר ןהש ןיחבה באהשכ
."רסומ ןיד הזכ הרקמב ןהילע לח םאה" :"תמאב הבושחה" הלאשה התלע זאו .הרטשמה תא וקיעזה
תא רוצעל ידכ ,השעמ תעשב קר תרתומ הרטשמל היינפה" :רמא קלירג םהרבא ,ןועובשה ךרוע
תויעבב המצעב לפטל תבהוא הליהק לכ" :ףיסוהו ."םינברל תונפל ךירצ רחא הרקנ לכב .תוללעתהה
ישעמ לע ועדי אביקע ינב ר"ויו רבעשל ישאר ברש ,ץיבלופוק סנא-ברה לש הרקמב ומכ .ןוכנ ."הלש
.םהלש תויעבב םמצעב לפטל םיבהוא ,םתסה ןמ ,םה םג .הרטשמל ועידוה אל לבא ,ולש סוניאה
?"תועינצה תורמשמ" לע םתעמש אל .תוננולתמ אל - תוכומה תוידרחה םישנהמ 95% :(מ) 18.11.99
.שארב קילפ .עונצ אל הז םיאמטה םירפוכה לש הרטשמב ןנולתהל

םייתד תוקרי ראשו םימויא

יוסיכ !עגתשהל רשפא" :הז םשב רמאמב שורית םהרבא הכוב "!הפיכה תא יל ובנג" :(מ) 3.11.99
יתבל השקב קר יל שי ..."םימחרו ןומא ררועל םישקבמה םיניירבעו םיעשופ ידיב ילכל ךפה שארה
."הרוקמב תלמסמ איהש המ יפ לע אל ,הפיכל תחתמ יוצמש המ יפ לע הלאכ םישנא ונודיש :טפשמה
הדוה לעופב דרשמה רבודכ שמשמש ימו ,תותדה רש לש תרושקתה ץעוי ,ררהלא ןליא :(י) 3.11.99
.ותרידמ םישדוח ךשמב תיטאריפ וידר תנחת ליעפה אוהש ,םילשוריב םולשה טפשמ תיבב לומתא
םייאמה" .ףסוי (ס"ש) הידבוע דגנ "ארונד אסלופ" לש םויא םסרפתה ןופצה ינומוקמב :(מ) 5.11.99
.ןנבר ורמא "רוטפ םייאמה לע
םייתדה תבוטל היילפאה לע - "עבוכה רעוב ימ שאר לע" ילרוג השמ לש הבתכ :(סבולג) 11.11.99
תויביטקיפ תותומע ימל ,תחשומ ימ טרפמ אל (יטפשמה ץעויה גיצנ) ךוטרה-הד" :הנידמה ביצקתב
ימ לש ושאר לע הדיעמ ותונגל ורהימ םידרחהש הדבועה לבא ,רוביצ יפסכ תוכזב םיטדנמ הברמ ימו
."למיירטשה רעוב
רחאל ינבר ןיידל הריד שירוהש ,שישי לש האווצ לומתא לטיב ןוילעה טפשמה תיב :(מ) 17.11.99
.קוחל דוגינב ,האווצה תכירעב "הקומע תוניינעתה הליג" ןיידהש ,עבקש
עשרוה ,ביבא-לתב אשידק הרבח ר"וי רבעשל ,ךילרא לארשי לש ונב ,יתימא לאגי :(י) 17.11.99
,אשידק הרבח תפוקמ ותינוכמ ןוקיתל םילקש יפלא לבקש הדוה אוה :המרימב םיפסכ תלבקב
.התוא להינ ויבאשכ
יד.סא.לא לש חולשמ ץראל חירבהל הסינש דשחב םויה רצענ 18 ןב ךרבא :(ענענ תושדח) 18.11.99
,18 ןב ,ןוטס זלט תבישי דימלת ,ןוטס ןביטס :(י ,ה) 19.11.99 .הכירצל םינכומ "םילוב" תואמ ליכהש
.ב"הראמ .יד.סא.לא ירודכ 200 ריבעהש דשחב רצענ
,םיכרבאה תא ןמממש ,תותדה דרשמב :םיכרבאה רפסמ לע םייביטקיפ םיחווידל דשח :(ה) 18.11.99
תאמ הבתכ) דבלב םיכרבא 8,500 לע םירבדמ אבצה ידיבש םינותנה לבא ,םיכרבא 30,000 ומשרנ
.(ןליא רחש
,ןיילק המלש ברהו ,ביבא-לתב ינברה ןידה תיב לש ישארה ריכזמה ,ןרוהניא דוד ברה :(י ,ה) 22.11.99
.המרימב רבד תלבקו ףויז דחוש תלבקל דשחב ורצענ ,עבש-ראבב ינברה ןידה תיב לש ישארה ריכזמה
ןיילק םחנמ ברה - ףסונ דושח .רויג תודועת רובע םירלוד יפלא תורשע ולבקש ןה םדגנ תונעטה
.רקחנ םרט ,הינמרגמ
.ןוחרקה הצק קר ףשחנ :(י) 23.11.9
.םתדובעמ ןיילקו ןרוהניא םינברה ינש תא העשה תותדה רש :(מ) 23.11.99
םיפסכ ולבקש דשחב תוינרות תובישי לש הרוש רוקחל הרוה הלשממל יטפשמה ץעויה :(מ) 22.11.99
.הרותה תודהיו ס"ש ,ל"דפמב םיריכב רקחיהל םייופצ .המרימב


תודשחל סחייתהב הרטשמב לומתא רקחנ ,טנפילא יכדרמ ברה ,ירתיא תבישי שאר :(ה) 12.11.99
.היתודסומו ירתיא תתומעמ םירלוד ינוילימ לש םתומלעה רבדב
ונמימ ירתיא תבישיל ורבעוהש םינוילימש דשח :"ירתיא" תשרפל בוש :(מ ,ה) 25.11.99 ,(מ) 23.11.99
לש וירשק ,ירתיא תשרפ לע דוע .ישי-רטוח ד"וע תא רוצעל השקב .רקחנ לפא דוד .יערד תנגה תא
.ןותיע ותואב ןליא רחש לש הבתכב - סייוו טנפילא םינברה ,הבישיה םע יערד
ןומימל םיפסכה תרבעהל רוניצ םיינשה ושמיש דשחה יפ לע" :(טנרטניא ,לארשי תושדח) 25.11.99
."יערד הירא לש וטפשמ
לש ףקיהב המרימב רבד תלבקל דשחב תועש 9 -כ לומתא רקחנ ישי-רטוח ד"וע :(י ,ה) 26.11.99
.ןותיע ותואב ןליא רחש תאמ הבתכב ירתיא תשרפ םע רושיקו םיפסונ םיבר םיטרפ .םילקש ינוילימ
יתישע" .הירבטב םיסורה תיסנכ תא תיצהש דשחב רצענ ,רב יסוי ,הבושתב רזוח :(י ,ה) 25.11.99
.רמא "םימש םשל תאז
."דחוש ילבקמ לש םחור חפית" :ס"ש סנכב םואנב ארק ףסוי הידבוע :(ה) 26.11.99
בר רבדמ הככ ."ותומיש" ועמשמ "םחור חפית" !הריבע רבדל הנמזה הרואכל ןאכ שי ,הפי אל
?ס"ש יכ"חו ירבחמ קלח לש םתער תא םואתפ שקבמ התא עודמו ?לארשיב
ןושיע לע ודגנ תלהנתמש הריקח רואל העשוה ,ינמח ילא ,תותדה דרשמב בשחה ןגס :(י) 26.11.99
.םייפסכ םירדס יאב תוברועמו םידבוע לע םויא ,הדובעה ןמזב ,הרואכל ,םימס
תוריקחה 7 ךותמ 3 ."תויזכרמ תוישרפ 7 -ב ימו ימ :הריקח תחת הנידמ" :הבתכ :(י) 26.11.99
:(?תיללכה היסולכואב םיינוליח-םייתד לש תוגלפתהה יהוז םאה) םיידרח-םייתד םישנאל תורושק
;יערד תנגה ןומימו ירתיא תשרפב ומלענש םינוילימה םע ירשפא רשק יבגל לפא דוד לש ותריקח
להנמ ,ךוב םהרבא ברה תריקח ;ס"ש לש ךוניחה תשר לש רבעשל ל"כנמ דמח בקעי ברה תריקח
.תויביטקיפ תותומעל םילקש ינוילימ לש המרימב הרבעהו ךוניחה דרשמב תובישיה תקלחמ
םיחווידל תודשח :יטפשמה ץעויל רבעוי תידרח תוברתל תוכימתה תדעו לוקוטורפ :(ה) 29.11.99
תותומע 9 דצמ תואנוהל דשח קודבי יטפשמה ץעויה :(י) 30.11.99 .םיידרח תוברת ינוגרא לש םיבזוכ
.המרימב םיפסכ איצוהל וסינש תוידרח
לע םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב ידיב עשרוה ןיקסא רודגיבא יתדה ןימיה ליעפ :(ה) 30.11.99
טפשמה תיב ."םולש רוד" תעונת לש ףינס תתצהבו ימלסומ תורבק תיבב ריזח שאר תחנהב תופתוש
.ןוילעל רערעמ ןיקסא .יצחו םייתנש לש לעופב רסאמ שנוע וילע ליטה
רפסמש רפסמ "בירעמ" .6-9 ינב םידלי 7 סנאש דשחב רצענ תפצמ 17 ןב יתד ריעצ :(ה) 30.11.99
רתויו 15 -ל עיגמ תונברקה
,ללה לכימ .ללה לכימ ,ותשא חצרב דושחכ רצענ ,הבושתב רזוח ,יתהק ףסוי :(י ,מ ,ה) 30.11.99
.יברע תינומ גהנ חצר לע 1985 תנשב העשרוה ,איה ףא הבושתב תרזוח


ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא