תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


תסנאנה תא םישינעמ ידרחה םלועב
שפוח רתא ,דהוא תאמ

,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ
המדקהה תא אורקל שקבתמ

7.1.01

ידרח ידיב תוידרח םישנ לש סנוא תודוא עזעזמ רופיס רקובה ומסרפ תרושקתה ילכ תיברמ
םישנ לש ןנויסינ רסוחו ןתומימת תא לצינ ,קרב-ינבמ רדפ קחצי ,סנואב דושחה .קרב-ינבמ
תורשע סנא "ןימ תויעבל ךירדמ"ל תוזחתה ךותו ,ןהיאושינ רחאל םירופס םימי תוידרח
.תוריעצ תולכ

Rapist
7.1.2001 ,"בירעמ"ב המסרפתהש ,קילגרמיא הריש לש התבתכ תרתוכ

רוביצב םגו יתדה רוביצב ,ידרחה רוביצב ,ונרעצל ,םימייק הלא ןוגכ םיעזעזמ םירקמ
היהש הממ יוניש תילכת הנוש הרקמה תונברוקב תידרחה הרבחה לש לופיטהש אלא .ינוליחה
.תינוליחה הרבחב הרוק

,תידוהיה הכלהה יפ לע ןכש ,היגוסב ןודל תופיחדב סנכתמ - םינבר - ירק ,ידרחה דסמימה
אוה לעבה םאו ,ןישוריג תבייח הניד הלעב ונניאש ימ םע ןימ יסחי המייקש האושנ השיא
.סנואב רבודמשכ םג ןישוריג השיאה תבייח - ןהכ

השיאל ,השארב הינברו ,תידרחה הרבחה תאטבמש סחיב ןפוד אצוי וא ןושאר הרקמ הז ןיא
,ידרחה רבגה לע הרירמ תויניצב גלגל (1) "הגירהה ריעב" ורישב קילאיב רבכ .תסנאנה
םהיתושנ תא ואצמ ,בונישיק תוערפ רחאל םהירוחמ וחיגהש ,םילעבה ישעמ תא ראתמ אוהשכ
התיה םהל קיצהש המו ,םיערופה ידיב תוירזכאב וסנאנש רחאל םייחב ורתונש ,םהיתונבו
:"תואמט וא תורשכ ןה םאה" ףלאה םישש תלאש

- ןמדמ וציקהו ןתאמוטמ ויח רשא הלאו ..."
ןמלוע רוא אמטנו ןהייח לכ וצקוש הנהו
- םינפבמו ץוחבמ ,שפנו ףוג תאמוט ,םלוע יצוקיש
םיהולא-תיב וצרו םרוחמ ןהילעב וחיגהו
;םבגשמו םעשי לא םש םיסנה לע וכרבו
:םבר תא ולאשיו ואצי םהבש םינהוכהו
- ?הרוסא וא תרתומ ?איה המ יתשא !יבר
."הרושל רוזחי לכהו ,וגהנמל בושי לכהו

לש תרשואמהו הריעצה ותשא - יתימא רופיס לע ססובמ (2) "רמת תדקע" ןגר ימענ לש הרפס
הירוסיי תא תראתמ ןגר .רוע-םוחש עשופ ידיב הסנאנש ,ןילקורבב תידרח הליהקב ריעצ בר
קבדת ,רבדה עדוויי םאש םושמ ,סנואה רבד תא רפסל אלו קותשל תבייחש ,רמת לש םיארונה
.הלעבמ שרגתהל תבייח היהת איהו ,הב לטות המשאה ,הצורפ השיא לש תיוות הב

רופיסב .(3) "הלפאמ םיחיגמ םידש" רלמ ןדו היפוצ לש םרפסב הלעומ רחא יתימא רופיס
ידרח רבג ידיב ("הבושתב תרזוח") תדרחתמ לש סנוא לש ירזכא הרקמ ראותמ "הבישיב סנוא"
תא קיתשהל תנמ לע לכה ושע הבישיה ישאר .אוה ףא דרחתמה ,הלעבו איה ויח הב הבישיב
םע תויחל ךישמהל לכות איה וז הרוצב ןכש ,סנואל שחכתהל תסנאנה תא "ענכש"לו ,השרפה
התיה האצותהו ,הסנאנ םנמא איהש תושיחנב הנעט ,קותשל הנכומ התיה אל איה לבא .הלעב
.הלעבמ טג הילע ופכ הבישיה ינברש

,תידרחכו תיתדכ תינוליח ,הרבח לכ לש הקלח תנמ אוה עשפש ,רתאב ונשגדהו ונבתכ תחא אל
הרבחה יגיהנמ לש םתוגהנתה איה וז השרפב דחוימב ארונש המ .ארונ עשפ אוה סנוא לכו
לכ לע תרבוג חלכ הילע דבאש הכלה יללכל תשקיעה םתוקיבדש - םיידרחה םינברה - תידרחה
.ישונא לוקיש

.עזעזמ המכ


:תורוקמ
,ריבד תאצוה ,קילאיב.נ.ח יבתכ לכ .הגירהה ריעב :קילאיב ןמחנ םייח .1
.1947 ביבא-לת
.1944 םילשורי ,רתכ תאצוה .רמת תדקע :ןגר ימענ .2
,הלפאמ םיחיגמ םידש - ךותמ ,הבישיב סנוא :רלמ ןדו היפוצ .3
.2000 ביבא-לת ,ןתיב-הרומז תאצוה
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא