םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ונלש האוש

דניורפטוג רימא תאמ
סותימ - טנרטניאב רפסה תא תונקל


שואה שלנו

:(תירוחא הכירכ) רפסה לע

ותודלי תא וסלכיאש םישנא וב שי .יפרגויבוטוא אלו יפרגויבוטוא ןמור אוה ונלש האוש
ןמ ,םירקחמה ןמ תולועה תודבוע :םיינוגסס ,םיאלפומ ,םייגארט האוש ילוצינ :רפסמה לש
לש תופסותו ,תויודעה

.םיער םידוהיו םיבוט םידוהי ,םיבוט םינמרגו םיער םינמרג :ןוימד

םהידליל קינעהל םייח ןוצרו חוכ םהל רתונ .םידליכ האושה תא ורבע רפסמה לש וירוה
האושה .ולזמ והז ."יצחו ינש" רוד אלא ,"ינש רוד" וניא רפסמה .הבוהא ,תררחושמ תודלי
ולדגתשכ" :הבושתב הנענ וחצפל ןויסינ לכש ,חכונ לבא קמקמח ,םירתס דוק איה ותודלי לש
."וניבת

יבורק לש תויומד ןיב עסמ .תויודב תויומדו תויתימא תויומד ןיב עסמ .תועסמ רפס והז
ומכ .לארשי תנידמב םהייח תא ךישמהל ,הז רפסב קר ,הז רפסב וכז לבא ,ופסנש החפשמ
םיכרדה תונואתב המחלמל וא ןטרסב המחלמל םורתל ברסמש ,ידגאה ןצמקה ,קלול אבס לשמל
תויחל שקעתמש ,קנייח אבסו ;"והשממ תומל םיכירצ םישנא"ש ןוויכ ,הרטמ םושל םצעב וא
ינפל םיצאנה תא ולתש רעטצמש ,לרפ ןיד - ךרועו ;לארשי תנידמ בלב רוב ינלופ רכיא ייח
- תועסמה עסמו .םטבמ תדוקנ לע ןגהל םהל וחינהש

תונחמ ןיב ףרוטמ טוטישל המ םושמ ותוא ףרצמ הבהא הלוח יצאנ לרנגש ,קידצה ףסוי אבס
.תטלמנה לרנגה תבוהא רחא שופיחב ,הדמשההו זוכירה

"ןהלש" האושה ןיב דירפהל תוסנמ תובושתהו ,הבושח תומד לכל "?האושב םש הרק םצעב המ"
םירוחש םילוטסירב םע רפס תיב יסקטבו ,הריפצב ,הנשב םעפ םויכ תזרכומה האושה ןיבו
.ובכ אלש םירורפג לע םימולקדו


שואה שלנו


:הנומאהו האושה לע םגו האושה לע ,רפסה ךותמ םיעטק רפסמ

.'ההרפש'ה ,םידחא םימי רובעכו"

?'ההרפש' ?םשה תא תעמש

.43 תנש רבמטפס שדוחב ,'גדול וטג לש איהה היצקאה התנוכ ךכ

קיחמ וחקלנ תוקונית .העריא םג העריא ךנוימדב הלעתש העווז לכ ?היצקאה לע רפסא המ
.הקונית השקיב ירה ...עורפ קוחצב ...הקיחל ורזחוה ...הבורה ןודיכ לע ולעוה ,םמא
לכות אל .רזוע ןיא ...תוכרדמה לע ףוג ירובש .םידלי םג ...תונולחמ ולטוה םישנא
,ונמלחל םיכלוהה לש רותה ךותב ,םיתבב ,תובוחרב ,םיצאנה וללועש המ לכ בלב ליכהל
".הדמשהה הנחמ


...

תמוצב יפתכב זחא ?הדמשהה המ םוש לע - יתוא לאש .ונושל תובוצרח ררחשמ לחה טעמ טעמ"
,תולאש לואשל ,ול היה גהנמ ןימ ?הדמשהה המ םוש לע - הלאשה לאשו רזח ,תובוחר
עומשל שקיב ינממ אל ךא ,בושו בוש ,התוא לואשל הברה ,הלאש הגה .ולצא אליממ תובושתהו
.'ונטקש םייחה םוש לע' - ותבושתו ?'הדמשהה המ םוש לע' - בושו בוש .ומצעמ אלא הבושת

?רמולכ

יתטבה זא רבכ ,הזה הווהה ונרעיש םרטב בר ןמז ,המחלמה םרטב דוע - שריה ברה הנועו
םידמול 'םירדח'ב .תוליגר תוגאדה ,טושפ הכ לוכה .יברה רצחב ,ונלצא םייחה לע ,ביבס
םעה םיחנמ םיר"ומדאו ,הרות םיפיסומ םינברו ,םירוחבה םידמול תובישיבו ,םיקדרדה
,םינברה יבתכב רמעתהל םיצור םימכחה .תולודגה םייחה תולאשל הנפתמ תעדה ןיאו ,טושפה
הניד קמועל תודרוי ,תונטקו תוכלוה תולאהשו .םילודג תעד שרפל ,תוכלהל םייוניש ףסתל
.הציב ,םצע ,הצונ לש

םייריכ לע לפנש לצב - םיבולע םיניינע ,יברל יתרבעהש םיקתפ ,יל ןמאה .ונטק תולאשה
?!ןירותסימה ,םייחה רשוע ןכיהו .תולאש לצ ,תונטק תולאש .ןבתב רתתסהש רוריפ .תואמט

,םינטק םיאטח םע תומילשמ םייניעה .הנומאה הנטקו המשנה הנטק םג תולאשה תונטקשכו
םייחהו .המישנה ץימחמ אל רקש ,ןופצמה רקנמ אל קשוע .םייניעה ירחא ךרתשמ בלהו
.ךכ לכ ונטקש ,םייחה שדחמ ולדגיש םידוהיה ויה םיקוקז .די רחאלכ םשה תדובעו ,םימיענ
תא שילחה לקה םויקה .תולאש לואשל ונלדחש ןוויכ .לכה וישכע ונילע אב ךכ םושמ
...םילאוש םלוכ וישכע ,הנהו .תולאשה

,וכותב הכוב אוהש יכבה ,ולש הידגרטה יתעדי םרט ינאו ,םקונ ,ירזכא עגרל ךפה וטבמו
".םימישרמ ,םיאנ הכ וירבדש ןמזב


שואה שלנו

םינבר םש יתיאר ינא .תובוחרהמ םיגורהה תא ףוסאל ונתוא וחקל היצקאה הרמגנש ירחא"
הפיאו םה הפיא ?המל ...םינבר ?הז המ יל דיגת ,אבא' ,אבא תא יתלאש ,םיבכוש םיגורה
.הזו ,'לארשי םע לע הרפכ ...היהש המ לע ,תונווע ללגב' והשמ רמא אבא זא '?...ונחנא
המ .תוכבל ליחתה אבא זא '?הלאה םידליה המ ,םידלי םג ןאכ שי לבא ,ןכ' ,ול יתרמא
"?דיגהל היה לוכי


שואה שלנו

את יעונמ ולקלקתה דחא םוי .רוביבוס לע ךל רפסא ינא זא ,רוביבוסמ ןאמרה לע תלאש תא"
לבא ,םוי ותואב הדמשהל תכלל םיכירצ ויהש ,םיססוג םיריסא םש ויה.קנדייאמ הנחמב זגה
דחוימ חולשמב םתוא וריבעה ,ןורתפ הזל ואצמ .הז תא תושעל היה רשפא יא לוקלקה ללגב
םתוא וכילשה טושפ זא .םירדחב חנ הנחמה לגסו ,הכישח הדרי רבכשכ ועיגה םה .רוביבוסל
לע ודיעה רוביבוסמ םילוצינ ,תעדוי תא .רקובב תרחמל דע וכחיש ,ץובב ,םשגב ,המירעב
,ולליי םיססוגה .אל לבא ,ובשח הככ ,רוביבוסב לוכה ואר רבכש ובשח םה .אוהה הלילה
םהל ומרג דוע םשגהו רוקה לבא ,םייח הברה ילב ,םילוח ,םידלש םלוכ ויה םה .ובביי
ופילצהו ,םיססוגה לא ואצי םה .סא.סאה ישנא לש תונלבסה העקפ םיוסמ בלשב .לבס
הפיא גשומ ךל שיש תבשוח ןיידע תא .הנורחאה הבביה הקתתשהש דע ופילצהו ופילצהו
?לובגה


...

וא תמש ימ וריאשהש המ לכמ ,םיחולשמה לש תונורקה תא וקינש םידוהי םש ויה ,תעדוי תא
םשו ,תונורק חותפל םתוא וחירכה דחא םוי לבא .לוכהל ולגרתה רבכ םה םג .ךרדב ססג
והשימ .העיגנב םהמ ףלקתה רועהש ,םיתמ תומירע .קרקרי עבצב תופוג אלמ היה לוכה םינפב
,רולכ םהילע וכפשש םישנאה תא ,וישכע ןיימדל יסנ .העיסנ ידכ ךות ,תונורקל רולכ ךפש
"...תונורקה ךותב
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא